User Tools

Site Tools


13363-petrol-ndia-la-gi

Petrolândia là một đô thị thuộc bang Pernambuco, Brasil. Đô thị này có diện tích 1088,2 km², dân số năm 2007 là 31412 người, mật độ 28,87 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
13363-petrol-ndia-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)