User Tools

Site Tools


13364-petrolina-de-goi-s-la-gi

Petrolina de Goiás là một đô thị thuộc bang Goiás, Brasil. Đô thị này có diện tích 540,451 km², dân số năm 2007 là 10115 người, mật độ 18,7 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng.
13364-petrolina-de-goi-s-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)