User Tools

Site Tools


13386-ph-h-ng-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

13386-ph-h-ng-la-gi [2018/11/07 17:13] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output">​
 +<​p><​b>​Phù Hồng</​b>​ (tiếng Trung: <span lang="​zh">​苻洪</​span>;​ bính âm: <​i><​span lang="​zh-Latn-pinyin">​Fú Hóng</​span></​i>,​ 284–350) tên ban đầu là Bồ Hồng (tiếng Trung: <span lang="​zh">​蒲洪</​span>​),​ tên tự <​b>​Quảng Thế</​b>​ (tiếng Trung: <span lang="​zh">​廣世</​span>;​ tiếng Trung: <span lang="​zh-Hans">​Pú Hóng</​span>​),​ là một tộc trưởng người Đê. Ông là phụ thân của hoàng đế khai quốc của Tiền Tần, Phù Kiên. Năm 350, Phù Hồng tự xưng là Tam Tần vương (tiếng Trung: <span lang="​zh">​三秦王</​span>​) nhận được một lời tiên tri rằng ông sẽ trở thành vua. Trong cùng năm, ông bị thuộc hạ là Ma Thu (麻秋) hạ độc, người này sau đó bị Phù Kiện xử tử. Ông được truy tôn miếu hiệu <​b>​Thái Tổ</​b>​ (太祖) thụy hiệu <​b>​(Tiền) Tần Huệ Vũ Đế</​b>​ (tiếng Trung: <span lang="​zh">​(前)秦惠武帝</​span>​).<​sup id="​cite_ref-1"​ class="​reference">​[1]</​sup><​sup id="​cite_ref-2"​ class="​reference">​[2]</​sup></​p>​
  
 +<div class="​reflist"​ style="​list-style-type:​ decimal;">​
 +<ol class="​references"><​li id="​cite_note-1"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text"><​span class="​citation book">​Thôi Hồng. “前秦錄” [Tiền Tần lục]. <​i>​Thập lục quốc Xuân Thu</​i>​. quyển 4.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3APh%C3%B9+H%E1%BB%93ng&​amp;​rft.atitle=%E5%89%8D%E7%A7%A6%E9%8C%84&​amp;​rft.au=Th%C3%B4i+H%E1%BB%93ng&​amp;​rft.aulast=Th%C3%B4i+H%E1%BB%93ng&​amp;​rft.btitle=Th%E1%BA%ADp+l%E1%BB%A5c+qu%E1%BB%91c+Xu%C3%A2n+Thu&​amp;​rft.genre=bookitem&​amp;​rft.volume=quy%E1%BB%83n+4&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-2"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text"><​span class="​citation book">​Phòng Huyền Linh. “苻洪苻健苻生” [Phù Hồng, Phù Kiện, Phù Sinh]. <​i>​Tấn thư</​i>​. quyển 112.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3APh%C3%B9+H%E1%BB%93ng&​amp;​rft.atitle=%E8%8B%BB%E6%B4%AA%E8%8B%BB%E5%81%A5%E8%8B%BB%E7%94%9F&​amp;​rft.au=Ph%C3%B2ng+Huy%E1%BB%81n+Linh&​amp;​rft.aulast=Ph%C3%B2ng+Huy%E1%BB%81n+Linh&​amp;​rft.btitle=T%E1%BA%A5n+th%C6%B0&​amp;​rft.genre=bookitem&​amp;​rft.volume=quy%E1%BB%83n+112&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​span>​
 +</li>
 +</​ol></​div>​
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1247
 +Cached time: 20181013175818
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.088 seconds
 +Real time usage: 0.131 seconds
 +Preprocessor visited node count: 297/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 19951/​2097152 bytes
 +Template argument size: 177/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 6/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 1600/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.026/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 1.72 MB/50 MB
 +--><​!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 100.307 ​     1 -total
 + ​31.95% ​  ​32.045 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Vua_Ti&#​7873;​n_T&#​7847;​n
 + ​28.25% ​  ​28.338 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 + ​24.03% ​  ​24.105 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​417;​_khai_l&#​7883;​ch_s&#​7917;​
 + ​23.29% ​  ​23.363 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_s&​aacute;​ch
 + ​21.97% ​  ​22.036 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_s&#​417;​_khai
 + ​17.45% ​  ​17.499 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbar
 + ​13.16% ​  ​13.201 ​     5 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Zh
 + ​11.25% ​  ​11.287 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbox
 +--><​!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​1333070-0!canonical and timestamp 20181013175818 and revision id 36526946
 + ​--></​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
13386-ph-h-ng-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)