User Tools

Site Tools


13389-ph-m-quang-nh-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

13389-ph-m-quang-nh-la-gi [2018/11/07 17:13] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p><​b>​Phạm Quang Ảnh</​b>​ (chữ Hán: 范光影; chưa rõ năm sinh và năm mất) là một viên cai đội của đội Hoàng Sa dưới triều nhà Nguyễn trong lịch sử Việt Nam. Ông còn là người khai lập dòng họ Phạm (Quang) trên đảo Lý Sơn.<​sup id="​cite_ref-pham_1-0"​ class="​reference">​[1]</​sup></​p>​
  
 +<​p>​Ông là người xã An Vĩnh thuộc Cù lao Ré, nay thuộc thôn Đông, xã An Vĩnh, huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.<​sup id="​cite_ref-ddk_2-0"​ class="​reference">​[2]</​sup><​sup id="​cite_ref-3"​ class="​reference">​[3]</​sup>​ Phạm Quang Ảnh đi biển giỏi, đã từng dũng cảm đánh giặc cướp biển Tàu Ô và nắm chức vụ quan trọng trong triều đình nhà Nguyễn.<​sup id="​cite_ref-ttdd_4-0"​ class="​reference">​[4]</​sup></​p><​p>​Dưới thời vua Gia Long, cai đội Phạm Quang Ảnh cùng bảy mươi suất lính và năm thuyền chiến được lệnh làm nhiệm vụ canh giữ vùng biển và đo đạc thuỷ trình, tìm kiếm, khai thác những sản vật quý để cung tiến triều đình.<​sup id="​cite_ref-ttk2_5-0"​ class="​reference">​[5]</​sup>​ Sách Đại Nam thực lục (Chính biên, đệ nhất kỉ, quyển 50<sup id="​cite_ref-ddk_2-1"​ class="​reference">​[2]</​sup>​) chép: "​Tháng giêng năm Ất Hợi (tức năm 1815), sai bọn Phạm Quang Ảnh thuộc đội Hoàng Sa ra đảo Hoàng Sa xem xét đo đạc thuỷ trình"​. Sau này Phạm Quang Ảnh còn đi nhiều chuyến ra Hoàng Sa, mỗi năm khởi hành vào tháng hai âm lịch và về đến bờ vào tháng tám âm lịch.<​sup id="​cite_ref-ttdd_4-1"​ class="​reference">​[4]</​sup></​p><​p>​Trong một lần ra khơi, vị cai đội đã mất tích. Vua Gia Long đã ra đảo Lý Sơn làm lễ chiêu hồn cho các tử sĩ. Do không ai tìm được xác của ông và đồng đội, thầy phong thuỷ trong đoàn tuỳ tùng của nhà vua đã sai dân chúng lên núi Giếng Tiền lấy đất sét để thầy nặn đất thành hình người, cúng chiêu hồn trong một đêm rồi làm lễ an táng. Phạm Quang Ảnh được chôn đầu tiên, kế tiếp là hai mươi tư người lính đội Hoàng Sa. Tất cả gồm hai mươi lăm ngôi mộ gió, xếp thành một hàng dài.<​sup id="​cite_ref-ttk2_5-1"​ class="​reference">​[5]</​sup>​ Kể từ đó dân đảo Lý Sơn có tục đắp mộ gió cho người đi biển bị chết mất xác.
 +</​p><​p>​Phạm Quang Ảnh được phong làm <​i>​Thượng đẳng thần</​i>​ và được nhân dân An Vĩnh thờ cúng như Thành hoàng.<​sup id="​cite_ref-pham_1-1"​ class="​reference">​[1]</​sup>​ Tên của ông được đặt cho một hòn đảo trong nhóm Lưỡi Liềm thuộc quần đảo Hoàng Sa.
 +</p>
 +
 +
 +
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1248
 +Cached time: 20181025045412
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.104 seconds
 +Real time usage: 0.131 seconds
 +Preprocessor visited node count: 357/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 20088/​2097152 bytes
 +Template argument size: 291/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 7/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 9162/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.025/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 2.18 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​  ​79.224 ​     1 -total
 + ​80.65% ​  ​63.894 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 + ​45.30% ​  ​35.889 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_web
 + ​19.22% ​  ​15.229 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​417;​_khai_ch&​iacute;​nh_kh&​aacute;​ch_Vi&#​7879;​t_Nam
 + ​17.08% ​  ​13.529 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_s&#​417;​_khai
 + ​14.15% ​  ​11.209 ​     3 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_b&​aacute;​o
 + ​10.70% ​   8.477      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbar
 +  4.67%    3.700      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Column-count
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​1334972-0!canonical and timestamp 20181025045412 and revision id 44034041
 + ​-->​
 +</​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
13389-ph-m-quang-nh-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)