User Tools

Site Tools


13392-ph-n-t-m-h-c-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

13392-ph-n-t-m-h-c-la-gi [2018/11/07 17:13] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p><​b>​Phân tâm học</​b>​ (viết tắt của <​b>​Phân tích tâm lý học</​b>,​ tiếng Anh: <​b>​Psychoanalysis</​b>​) là tập hợp những lý thuyết và phương pháp tâm lý học có mục đích tìm hiểu những mối quan hệ vô thức của con người qua tiến trình liên tưởng. Nó được khởi thảo bởi Sigmund Freud, một bác sĩ người Áo. Phân tâm học chuyên sâu nghiên cứu về con người. Phân tâm học chia bản năng con người ra làm ba phần: cái ấy (E: <​b>​id</​b>;​ F: <b>Le Ca</​b>;​ G: <​b>​das Es</​b>​),​ cái tôi (E: <​b>​Ego</​b>;​ F: <b>Le Moi</​b>;​ G: <​b>​das Ich</​b>​) và cái siêu tôi (E: <​i>​Super ego</​i>;​ F: <b>Le Surmoi</​b>;​ G: <​b>​das Über-Ich</​b>​).
 +</​p><​p>​Những luận thuyết cơ bản của phân tâm học chủ yếu bao gồm:
 +</p>
 +<​ol><​li>​Hành vi, kinh nghiệm và nhận thức của con người phần lớn được định hình bởi các xung năng bẩm sinh và phi lý.</​li>​
 +<​li>​Những xung năng này mang bản chất vô thức.</​li>​
 +<​li>​Quá trình cố đưa những xung năng này "​trồi"​ lên bề mặt ý thức sẽ gây ra những kháng cự tâm lý, được biểu hiện qua các cơ chế phòng vệ.</​li>​
 +<​li>​Bên cạnh những cấu trúc tâm thần mang tính bẩm sinh đó, sự phát triển của một cá nhân còn được định hình bởi những sự kiện thuở ấu thời.</​li>​
 +<​li>​Những xung đột giữa ý thức về thực tại với phần vô thức của hệ tâm thần (tạo nên sự dồn nén) có thể là nguồn gốc của những chứng rối nhiễu tâm trí như chứng nhiễu tâm, lo âu, trầm uất, v.v...</​li>​
 +<​li>​Phương thức để giải trừ những ảnh hưởng này từ những nội dung vô thức là đưa các nội dung đó lên bình diện ý thức.</​li></​ol><​p>​Dưới tầm ảnh hưởng rộng lớn của phân tâm học, đã có ít nhất 22 nhánh lý thuyết nghiên cứu về sự phát triển tâm trí con người. Nhiều phương pháp tiếp cận khác trong trị liệu cũng được gọi là " phân tâm lại khác xa so với lý thuyết. Thuật ngữ phân tâm học cũng dùng cho một phương pháp nghiên cứu về sự phát triển ở trẻ em.
 +</​p><​p>​Phân tâm học cổ điển của Freud là một phương pháp trị liệu đặc thù, mà người được phân tích (phân tích bệnh nhân) sẽ nói ra những ý nghĩ của mình, qua những <​b>​liên tưởng tự do</​b>,​ những huyễn tưởng và các giấc mơ, từ đó nhà phân tâm sẽ rút ra kết luận về những xung đột vô thức là nguồn gốc đang gây ra các triệu chứng và biểu hiện đặc trưng ở những bệnh nhân, rồi diễn giải chúng cho họ bừng hiểu để từ đó có giải pháp cho những nan đề của mình.
 +</​p><​p>​Điểm đặc trưng cho phương pháp can thiệp của liệu pháp phân tâm là đương đầu và phân tách rõ các cơ chế phòng vệ, những ước muốn và cảm giác tội lỗi mang tính bệnh lý của bệnh nhân. Qua sự phân tích những xung đột và sự tác động của nó gây ra những kháng cự tâm lý và hiện tượng chuyển di vào nhà phân tích qua những hành vị bị bóp méo, liệu pháp phân tâm có thể đưa ra những giả thuyết về vô thức chính là những kẻ thù tệ hại nhất của các bệnh nhân: cách thức mà những hành động mang tính biểu trưng và vô thức đã bị kích thích bởi những trải nghiệm đang gây ra các triệu chứng. Lý thuyết này đã bị chỉ trích rất nhiều, có quan điểm cho rằng đó là một hệ lý thuyết phi khoa học; nhưng dù vậy, liệu pháp phân tâm vẫn đang được rất nhiều nhà tâm lý hiện nay ứng dụng.
 +</p>
  
 +
 +<table role="​presentation"​ class="​mbox-small plainlinks sistersitebox"​ style="​background-color:#​f9f9f9;​border:​1px solid #​aaa;​color:#​000"><​tbody><​tr><​td class="​mbox-image"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​4a/​Commons-logo.svg/​30px-Commons-logo.svg.png"​ width="​30"​ height="​40"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​4a/​Commons-logo.svg/​45px-Commons-logo.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​4a/​Commons-logo.svg/​59px-Commons-logo.svg.png 2x" data-file-width="​1024"​ data-file-height="​1376"/></​td>​
 +<td class="​mbox-text plainlist">​Wikimedia Commons có thư viện hình ảnh và phương tiện truyền tải về <​i><​b><​span>​Phân tâm học</​span></​b></​i></​td></​tr></​tbody></​table>​
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1235
 +Cached time: 20181030052458
 +Cache expiry: 86400
 +Dynamic content: true
 +CPU time usage: 0.080 seconds
 +Real time usage: 0.132 seconds
 +Preprocessor visited node count: 418/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 12104/​2097152 bytes
 +Template argument size: 525/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 10/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 0/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.030/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 1.31 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 107.727 ​     1 -total
 + ​41.94% ​  ​45.186 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_trong_b&​agrave;​i
 + ​31.53% ​  ​33.965 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Infobox_medical_intervention
 + ​28.41% ​  ​30.610 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_b&​aacute;​o
 + ​27.99% ​  ​30.156 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Infobox
 + ​11.37% ​  ​12.252 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​417;​_khai
 +  9.87%   ​10.628 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Asbox
 +  9.28%   ​10.001 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&#​7875;​_lo&#​7841;​i_Commons
 +  8.01%    8.625      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​M&#​7909;​c_&#​273;&#​432;&#​7907;​c_ph&​acirc;​n_t&​aacute;​ch_b&#​7857;​ng_d&#​7845;​u_ph&#​7849;​y
 +  7.53%    8.116      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​D&#​7921;​_&​aacute;​n_li&​ecirc;​n_quan
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​7804-0!canonical and timestamp 20181030052457 and revision id 40274696
 + ​-->​
 +</​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
13392-ph-n-t-m-h-c-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)