User Tools

Site Tools


13394-ph-ng-di-n-qu-n-b-c-kavkaz-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

13394-ph-ng-di-n-qu-n-b-c-kavkaz-la-gi [2018/11/07 17:13] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p><​b>​Phương diện quân Bắc Kavkaz</​b>​ (tiếng Nga: <​i>​Северо-Кавказский фронт</​i>​) là một tổ chức tác chiến chiến lược của Hồng quân Liên Xô trong Chiến tranh thế giới II.
 +</p>
  
 +
 +
 +
 +
 +<​h3><​span id="​1_th.C3.A1ng_7_n.C4.83m_1942"/><​span class="​mw-headline"​ id="​1_tháng_7_năm_1942">​1 tháng 7 năm 1942</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​sửa<​span class="​mw-editsection-divider">​ | </​span>​sửa mã nguồn<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h3>​
 +<​ul><​li>​Tập đoàn quân:
 +<​ul><​li>​Tập đoàn quân 47, 51</​li>​
 +<​li>​Tập đoàn quân độc lập Duyên hải</​li>​
 +<​li>​Tập đoàn quân không quân 5</​li></​ul></​li>​
 +<​li>​Các đơn vị đã tham gia vào đội hình phương diện quân:
 +<​ul><​li>​Bộ binh, đổ bộ đường không và kỵ binh:
 +<​ul><​li>​Quân đoàn bộ binh 1:
 +<​ul><​li>​Sư đoàn bộ binh 236, 302</​li>​
 +<​li>​Lữ đoàn bộ binh 113, 139</​li></​ul></​li>​
 +<​li>​Lữ đoàn hải quân đánh bộ 83, 142, 154</​li>​
 +<​li>​Quân đoàn kỵ binh 17:
 +<​ul><​li>​Sư đoàn kỵ binh 12, 13, 15, 116</​li></​ul></​li></​ul></​li>​
 +<​li>​Pháo binh:
 +<​ul><​li>​Trung đoàn pháo hạng nhẹ 1187</​li>​
 +<​li>​Trung đoàn súng cối 149</​li>​
 +<​li>​Tiểu đoàn pháo phòng không độc lập 8, 220, 294, 319, 333, 347, 348, 351, 373, 388</​li></​ul></​li>​
 +<​li>​Cơ giới hóa:
 +<​ul><​li>​Lữ đoàn xe tăng 136, 137</​li>​
 +<​li>​Lữ đoàn bộ binh cơ giới đặc biệt (không rõ phiên hiệu)</​li>​
 +<​li>​Tiểu đoàn xe tăng độc lập 79</​li>​
 +<​li>​Tiểu đoàn xe lửa bọc thép độc lập 8, 16, 24, 53</​li></​ul></​li>​
 +<​li>​Không quân:
 +<​ul><​li>​Trung đoàn không quân tiêm kích 653</​li></​ul></​li>​
 +<​li>​Công binh:
 +<​ul><​li>​Tiểu đoàn công binh cầu phà 6</​li>​
 +<​li>​Tiểu đoàn công binh độc lập 3, 75</​li>​
 +<​li>​Tiểu đoàn xung kích độc lập 1637, 1677, 1679</​li></​ul></​li></​ul></​li></​ul><​h3><​span id="​1_th.C3.A1ng_4_n.C4.83m_1943"/><​span class="​mw-headline"​ id="​1_tháng_4_năm_1943">​1 tháng 4 năm 1943</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​sửa<​span class="​mw-editsection-divider">​ | </​span>​sửa mã nguồn<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h3>​
 +<​ul><​li>​Tập đoàn quân:
 +<​ul><​li>​Tập đoàn quân 9, 18, 37, 47, 56, 58</​li>​
 +<​li>​Tập đoàn quân không quân 4, 5</​li></​ul></​li>​
 +<​li>​Các đơn vị đã tham gia vào đội hình phương diện quân:
 +<​ul><​li>​Bộ binh, đổ bộ đường không và kỵ binh:
 +<​ul><​li>​Quân đoàn bộ binh 22:
 +<​ul><​li>​Sư đoàn bộ binh cận vệ 32</​li>​
 +<​li>​Sư đoàn bộ binh 31, 236, 328</​li></​ul></​li>​
 +<​li>​Lữ đoàn bộ binh cận vệ 9</​li></​ul></​li>​
 +<​li>​Pháo binh:
 +<​ul><​li>​Trung đoàn pháo binh cấp Tập đoàn quân 337, 647, 1169, 1232</​li>​
 +<​li>​Trung đoàn lựu pháo hỏa lực mạnh 136, 1147</​li>​
 +<​li>​Trung đoàn pháo chống tăng 18, 29, 92, 98, 103, 418, 419, 1174</​li>​
 +<​li>​Lữ đoàn súng cối 1</​li>​
 +<​li>​Trung đoàn súng cối 132, 569</​li>​
 +<​li>​Trung đoàn súng cối sơn chiến 196</​li>​
 +<​li>​Trung đoàn súng cối cận vệ 8, 25, 44, 49, 50, 67, 305</​li>​
 +<​li>​Tiểu đoàn súng cối sơn chiến cận vệ độc lập 1, 2, 3, 4</​li>​
 +<​li>​Tiểu đoàn súng cối cận vệ độc lập 48, 259</​li>​
 +<​li>​Sư đoàn pháo phòng không 19:
 +<​ul><​li>​Trung đoàn pháo phòng không 1332, 1338, 1344, 1350</​li></​ul></​li>​
 +<​li>​Sư đoàn pháo phòng không 20:
 +<​ul><​li>​Trung đoàn pháo phòng không 1333, 1339, 1345, 1351</​li></​ul></​li>​
 +<​li>​Trung đoàn pháo phòng không 236, 253, 740</​li>​
 +<​li>​Tiểu đoàn pháo phòng không độc lập 21, 57, 179, 364, 504, 508, 540</​li></​ul></​li>​
 +<​li>​Cơ giới hóa:
 +<​ul><​li>​Lữ đoàn xe tăng 63</​li>​
 +<​li>​Trung đoàn xe tăng độc lập 257</​li>​
 +<​li>​Tiểu đoàn xe tăng độc lập 62, 75, 126, 132, 249, 258, 564</​li>​
 +<​li>​Tiểu đoàn xe lửa bọc thép độc lập 8, 12, 66</​li>​
 +<​li>​Tiểu đoàn mô-tô độc lập 65</​li>​
 +<​li>​Đơn vị xe lửa bọc thép phòng không độc lập 15</​li></​ul></​li>​
 +<​li>​Công binh:
 +<​ul><​li>​Lữ đoàn công binh dò phá mìn sơn chiến 1, 5</​li>​
 +<​li>​Lữ đoàn công binh dò phá mìn 3</​li>​
 +<​li>​Lữ đoàn công binh đặc biệt 13, 27</​li>​
 +<​li>​Tiểu đoàn dò phá mìn cận vệ 15</​li>​
 +<​li>​Tiểu đoàn công binh độc lập 9, 61, 75, 123, 132</​li>​
 +<​li>​Tiểu đoàn công binh cầu phà 19, 35, 37, 54, 97</​li>​
 +<​li>​Tiểu đoàn dò phá mìn xung kích độc lập 97</​li></​ul></​li></​ul></​li></​ul><​h3><​span id="​1_th.C3.A1ng_7_n.C4.83m_1943"/><​span class="​mw-headline"​ id="​1_tháng_7_năm_1943">​1 tháng 7 năm 1943</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​sửa<​span class="​mw-editsection-divider">​ | </​span>​sửa mã nguồn<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h3>​
 +<​ul><​li>​Tập đoàn quân:
 +<​ul><​li>​Tập đoàn quân 9, 18, 37, 56, 58</​li>​
 +<​li>​Tập đoàn quân không quân 4</​li></​ul></​li>​
 +<​li>​Các đơn vị đã tham gia vào đội hình phương diện quân:
 +<​ul><​li>​Bộ binh, đổ bộ đường không và kỵ binh:
 +<​ul><​li>​Quân đoàn bộ binh 16:
 +<​ul><​li>​Sư đoàn bộ binh 31, 317, 383</​li></​ul></​li>​
 +<​li>​Quân đoàn bộ binh 22:
 +</li>
 +<​li>​Quân đoàn kỵ binh cận vệ 4:
 +<​ul><​li>​Sư đoàn kỵ binh cận vệ 9, 10</​li>​
 +<​li>​Sư đoàn kỵ binh 30</​li>​
 +<​li>​Trung đoàn pháo chống tăng cận vệ 152</​li>​
 +<​li>​Trung đoàn pháo phòng không 155</​li>​
 +<​li>​Tiểu đoàn chống tăng cận vệ độc lập 4</​li>​
 +<​li>​Tiểu đoàn súng cối cận vệ 68</​li></​ul></​li></​ul></​li>​
 +<​li>​Pháo binh:
 +<​ul><​li>​Trung đoàn pháo nòng dài 337, 377</​li>​
 +<​li>​Lữ đoàn pháo chống tăng 6, 7, 16</​li>​
 +<​li>​Lữ đoàn súng cối cận vệ 1</​li>​
 +<​li>​Trung đoàn súng cối cận vệ 8, 25, 43, 44, 49, 50, 67, 305</​li>​
 +<​li>​Trung đoàn súng cối sơn chiến 196</​li>​
 +<​li>​Tiểu đoàn súng cối sơn chiến cận vệ độc lập 1, 2, 3, 4</​li>​
 +<​li>​Trung đoàn pháo phòng không 1333 (Từ Sư đoàn pháo phòng không 20)</​li>​
 +<​li>​Trung đoàn pháo phòng không cận vệ 210</​li>​
 +<​li>​Trung đoàn pháo phòng không 249, 253, 763</​li>​
 +<​li>​Tiểu đoàn pháo phòng không độc lập 14, 17, 57, 179, 364, 508, 540</​li></​ul></​li>​
 +<​li>​Cơ giới hóa:
 +<​ul><​li>​Lữ đoàn xe tăng cận vệ 5</​li>​
 +<​li>​Lữ đoàn xe tăng 63</​li>​
 +<​li>​Trung đoàn xe tăng cận vệ độc lập 6</​li>​
 +<​li>​Trung đoàn xe tăng độc lập 85, 244, 257, 258</​li>​
 +<​li>​Trung đoàn pháo tự hành 1449</​li>​
 +<​li>​Tiểu đoàn xe tăng độc lập 75</​li></​ul></​li>​
 +<​li>​Công binh:
 +<​ul><​li>​Lữ đoàn công binh đặc biệt 13</​li>​
 +<​li>​Tiểu đoàn dò phá mìn cận vệ 15</​li>​
 +<​li>​Tiểu đoàn công binh độc lập 9, 97, 123, 333</​li>​
 +<​li>​Tiểu đoàn công binh cầu phà 19, 35, 37, 54</​li></​ul></​li></​ul></​li></​ul><​h3><​span id="​1_th.C3.A1ng_10_n.C4.83m_1943"/><​span class="​mw-headline"​ id="​1_tháng_10_năm_1943">​1 tháng 10 năm 1943</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​sửa<​span class="​mw-editsection-divider">​ | </​span>​sửa mã nguồn<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h3>​
 +<​ul><​li>​Tập đoàn quân:
 +<​ul><​li>​Tập đoàn quân 9, 18, 56</​li>​
 +<​li>​Tập đoàn quân không quân 4</​li></​ul></​li>​
 +<​li>​Các đơn vị đã tham gia vào đội hình phương diện quân:
 +<​ul><​li>​Bộ binh, đổ bộ đường không và kỵ binh:
 +<​ul><​li>​Quân đoàn bộ binh sơn chiến 3:
 +<​ul><​li>​Sư đoàn bộ binh sơn chiến 20, 83, 242</​li></​ul></​li>​
 +<​li>​Quân đoàn bộ binh cận vệ 11:
 +<​ul><​li>​Sư đoàn bộ binh cận vệ 2, 32</​li></​ul></​li>​
 +<​li>​Sư đoàn bộ binh 9</​li></​ul></​li>​
 +<​li>​Pháo binh:
 +<​ul><​li>​Trung đoàn pháo binh cận vệ cấp quân đoàn 98</​li>​
 +<​li>​Trung đoàn pháo nòng dài 337</​li>​
 +<​li>​Lữ đoàn pháo chống tăng 16</​li>​
 +<​li>​Trung đoàn súng cối sơn chiến 196</​li>​
 +<​li>​Lữ đoàn súng cối cận vệ 1</​li>​
 +<​li>​Tiểu đoàn súng cối sơn chiến cận vệ độc lập 1, 2, 3, 4</​li>​
 +<​li>​Trung đoàn súng cối cận vệ 43, 44, 49</​li>​
 +<​li>​Sư đoàn pháo phòng không 20:
 +<​ul><​li>​Trung đoàn pháo phòng không 1333, 1345, 1351</​li></​ul></​li>​
 +<​li>​Trung đoàn pháo phòng không cận vệ 210</​li>​
 +<​li>​Trung đoàn pháo phòng không 249, 763</​li>​
 +<​li>​Tiểu đoàn pháo phòng không độc lập 17, 508, 540</​li></​ul></​li>​
 +<​li>​Cơ giới hóa:
 +<​ul><​li>​Trung đoàn xe tăng độc lập 244, 258</​li>​
 +<​li>​Tiểu đoàn xe lửa bọc thép độc lập 8, 12, 66</​li></​ul></​li>​
 +<​li>​Công binh:
 +<​ul><​li>​Lữ đoàn công binh đặc biệt 13</​li>​
 +<​li>​Tiểu đoàn dò phá mìn cận vệ 15</​li>​
 +<​li>​Tiểu đoàn công binh độc lập 9, 97, 123, 333</​li>​
 +<​li>​Tiểu đoàn công binh cầu phà 19, 35, 37, 54</​li></​ul></​li></​ul></​li></​ul>​
 +
 +
 +
 +
 +<table class="​navbox"​ style="​border-spacing:​0;​wide"><​tbody><​tr><​td style="​padding:​2px"><​table class="​nowraplinks collapsible collapsed navbox-inner"​ style="​border-spacing:​0;​background:​transparent;​color:​inherit"><​tbody><​tr><​th scope="​col"​ class="​navbox-title"​ colspan="​2"/></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group">​Phương diện quân</​th><​td class="​navbox-list navbox-odd"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"/></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group">​Cụm phòng không mặt trận</​th><​td class="​navbox-list navbox-even"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"/></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group">​Hạm đội</​th><​td class="​navbox-list navbox-odd"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"/></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group">​Hải đoàn, Giang đoàn</​th><​td class="​navbox-list navbox-even"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"/></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ class="​navbox-list navbox-odd"​ style="​width:​100%;​padding:​0px;​background:#​B0C4DE;"/></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group">​Binh chủng hợp thành</​th><​td class="​navbox-list navbox-even"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"/></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group">​Xe tăng</​th><​td class="​navbox-list navbox-odd"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"/></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group">​Không quân</​th><​td class="​navbox-list navbox-even"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"/></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group">​Phòng không không quân</​th><​td class="​navbox-list navbox-odd"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"/></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group">​Công binh phòng thủ</​th><​td class="​navbox-list navbox-even"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"><​div style="​padding:​0em 0.25em"><​div>​
 +<​p>​1 <​b>​·</​b>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +2 <​b>​·</​b></​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +3 <​b>​·</​b></​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +4 <​b>​·</​b></​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +5 <​b>​·</​b></​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +6 <​b>​·</​b></​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +7 <​b>​·</​b></​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +8 <​b>​·</​b></​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +9 <​b>​·</​b></​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +10
 +</​span></​p>​
 +</​div></​div></​td></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ class="​navbox-list navbox-odd"​ style="​width:​100%;​padding:​0px;​background:#​B0C4DE;"/></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group">​Bộ binh</​th><​td class="​navbox-list navbox-even"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"/></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group">​Xe tăng</​th><​td class="​navbox-list navbox-odd"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"/></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group">​Cơ giới</​th><​td class="​navbox-list navbox-even"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"/></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group">​Kỵ binh</​th><​td class="​navbox-list navbox-odd"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"/></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group">​Pháo binh</​th><​td class="​navbox-list navbox-even"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"><​div style="​padding:​0em 0.25em"><​div>​
 +<​p><​span class="​nowrap">​1 •</​span>​
 +<span class="​nowrap">​2 •</​span>​
 +<span class="​nowrap">​3 •</​span>​
 +<span class="​nowrap">​4 •</​span>​
 +<span class="​nowrap">​5 •</​span>​
 +<span class="​nowrap">​6 •</​span>​
 +<span class="​nowrap">​7 •</​span>​
 +<span class="​nowrap">​8 •</​span>​
 +<span class="​nowrap">​9 •</​span>​
 +<span class="​nowrap">​10</​span>​
 +</p>
 +</​div></​div></​td></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group">​Đổ bộ đường không</​th><​td class="​navbox-list navbox-odd"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"><​div style="​padding:​0em 0.25em"><​div>​
 +<​p><​span class="​nowrap">​1 •</​span>​
 +<span class="​nowrap">​2 •</​span>​
 +<span class="​nowrap">​3 •</​span>​
 +<span class="​nowrap">​4 •</​span>​
 +<span class="​nowrap">​5</​span>​
 +</​p><​p><​span class="​nowrap"><​b>​Cận vệ:</​b>​ 8</​span>​
 +</p>
 +</​div></​div></​td></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group">​Không quân</​th><​td class="​navbox-list navbox-even"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"><​div style="​padding:​0em 0.25em"><​div>​
 +<​p><​span class="​nowrap"><​b>​Tiêm kích:</​b>​ 1 •</​span>​
 +<span class="​nowrap">​2 •</​span>​
 +<span class="​nowrap">​3 •</​span>​
 +<span class="​nowrap">​4 •</​span>​
 +<span class="​nowrap">​5</​span>​
 +</​p><​p><​span class="​nowrap"><​b>​Cận vệ:</​b>​ 1</​span>​
 +</​p><​p><​span class="​nowrap"><​b>​Cường kích:</​b>​ 1 •</​span>​
 +<span class="​nowrap">​2 •</​span>​
 +<span class="​nowrap">​3 •</​span>​
 +<span class="​nowrap">​4 •</​span>​
 +<span class="​nowrap">​5</​span>​
 +</​p><​p><​span class="​nowrap"><​b>​Cận vệ:</​b>​ 1</​span>​
 +</​p><​p><​span class="​nowrap"><​b>​Ném bom:</​b>​ 1 •</​span>​
 +<span class="​nowrap">​2 •</​span>​
 +<span class="​nowrap">​3 •</​span>​
 +<span class="​nowrap">​4 •</​span>​
 +<span class="​nowrap">​5</​span>​
 +</​p><​p><​span class="​nowrap"><​b>​Cận vệ:</​b>​ 6</​span>​
 +</p>
 +</​div></​div></​td></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group">​Không quân phòng không</​th><​td class="​navbox-list navbox-odd"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"/></​tr></​tbody></​table></​td></​tr></​tbody></​table><​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1254
 +Cached time: 20181014070011
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.376 seconds
 +Real time usage: 0.426 seconds
 +Preprocessor visited node count: 2751/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 248830/​2097152 bytes
 +Template argument size: 14676/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 12/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 0/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.043/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 1.46 MB/50 MB
 +--><​!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 162.445 ​     1 -total
 + ​59.05% ​  ​95.931 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Fronts_of_the_Red_Army_in_World_War_II
 + ​52.60% ​  ​85.439 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbox
 + ​39.21% ​  ​63.693 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_&#​273;&#​417;​n_v&#​7883;​_qu&​acirc;​n_s&#​7921;​
 + ​34.08% ​  ​55.354 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Infobox
 + ​13.73% ​  ​22.301 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbox_subgroups
 + ​10.62% ​  ​17.259 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_&#​273;​i&#​7873;​u_h&#​432;&#​7899;​ng
 +  5.67%    9.204      5 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​WPMILHIST_Infobox_style
 +  4.95%    8.049      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​USSR
 +  4.85%    7.881    151 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Nobr
 +--><​!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​1376856-0!canonical and timestamp 20181014070010 and revision id 14128442
 + ​--></​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
13394-ph-ng-di-n-qu-n-b-c-kavkaz-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)