User Tools

Site Tools


13395-ph-ng-di-n-qu-n-b-c-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

13395-ph-ng-di-n-qu-n-b-c-la-gi [2018/11/07 17:13] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output">​
 +<​p><​b>​Phương diện quân Bắc</​b>​ (tiếng Nga: <​i>​Северный фронт</​i>​) là một tổ chức tác chiến chiến lược của Hồng quân Liên Xô trong Chiến tranh thế giới II.
 +</p>
  
 +
 +
 +<​p>​Phương diện quân Bắc được thành lập ngày 24 tháng 6 năm 1941 dựa trên cơ sở của Quân khu Leningrad. Biên chế phương diện quân ban đầu gồm các tập đoàn quân 7, 14, 23. Sau đó có thêm tập đoàn quân 8 và 48. Ngày 28 tháng 6 năm 1941 có thêm Hạm đội Baltic. Trong khoảng thời gian từ ngày 25 đến ngày 29 tháng 6 năm 1941, các đơn vị không quân của phương diện quân đã ném bom các sân bay trong lãnh thổ Phần Lan và bắc Na Uy. Ngày 29 tháng 6 năm 1941, các đơn vị của phương diện quân Bắc tham gia các trận phòng thủ ở vùng Karelia và Murmansk. Ngày 10 tháng 7, năm 1941, phương diện quân nhận lệnh phòng thủ Leningrad từ hướng tây nam, điều này đã tạo nên Cụm tác chiến Luga. Các trận đánh khốc liệt ở Luga đã giúp cầm chân quân Đức một tháng trước khi quân Đức tiến sát đến Leningrad.
 +</​p><​p>​26 tháng 8 năm 1941 theo chỉ thị của Bộ tổng tư lệnh tối cao Liên Xô (STAVKA) ra ngày 23 tháng tám, 1941, phương diện quân Bắc giải thể và tách thành Phương diện quân Karelia và Phương diện quân Leningrad.<​sup id="​cite_ref-Северный_фронт_1-0"​ class="​reference">​[1]</​sup></​p>​
 +
 +
 +<​h3><​span id="​1_th.C3.A1ng_7_n.C4.83m_1941"/><​span class="​mw-headline"​ id="​1_tháng_7_năm_1941">​1 tháng 7 năm 1941</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​sửa<​span class="​mw-editsection-divider">​ | </​span>​sửa mã nguồn<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h3>​
 +<​h4><​span id="​Bi.C3.AAn_ch.E1.BA.BF_ban_.C4.91.E1.BA.A7u.5B1.5D"/><​span class="​mw-headline"​ id="​Biên_chế_ban_đầu[1]">​Biên chế ban đầu<​sup id="​cite_ref-Северный_фронт_1-1"​ class="​reference">​[1]</​sup></​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​sửa<​span class="​mw-editsection-divider">​ | </​span>​sửa mã nguồn<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h4>​
 +<​ul><​li>​Tập đoàn quân 7</​li>​
 +<​li>​Tập đoàn quân 14</​li>​
 +<​li>​Tập đoàn quân 23</​li></​ul><​h4><​span id="​C.C3.A1c_.C4.91.C6.A1n_v.E1.BB.8B_.C4.91.C3.A3_tham_gia_.C4.91.E1.BB.99i_h.C3.ACnh_t.E1.BA.ADp_.C4.91o.C3.A0n_qu.C3.A2n"/><​span class="​mw-headline"​ id="​Các_đơn_vị_đã_tham_gia_đội_hình_tập_đoàn_quân">​Các đơn vị đã tham gia đội hình tập đoàn quân</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​sửa<​span class="​mw-editsection-divider">​ | </​span>​sửa mã nguồn<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h4>​
 +<​ul><​li>​Các đơn vị bộ binh, đổ bộ đường không và kỵ binh<sup id="​cite_ref-Северный_фронт_1-2"​ class="​reference">​[1]</​sup><​ul><​li>​Sư đoàn bộ binh 16</​li>​
 +<​li>​Sư đoàn bộ binh 70</​li>​
 +<​li>​Sư đoàn bộ binh 177</​li>​
 +<​li>​Sư đoàn bộ binh 191</​li>​
 +<​li>​Lữ đoàn sơn cước 1</​li>​
 +<​li>​Lữ đoàn bộ binh 8</​li>​
 +<​li>​Lữ đoàn bộ binh độc lập thiếu sinh quân</​li>​
 +<​li>​Sư đoàn tăng cường 21</​li>​
 +<​li>​Sư đoàn tăng cường 22</​li>​
 +<​li>​Sư đoàn tăng cường 29</​li></​ul></​li>​
 +<​li>​Các đơn vị pháo binh
 +<​ul><​li>​Trung đoàn pháo nòng dài 573</​li>​
 +<​li>​Trung đoàn pháo nòng dài 519</​li>​
 +<​li>​Trung đoàn lựu pháo 541 (Pháo binh cấp quân đoàn)</​li>​
 +<​li>​Trung đoàn lựu pháo 577 (Pháo binh cấp quân đoàn)</​li>​
 +<​li>​Tiểu đoàn súng cối độc lập 20</​li>​
 +<​li>​Tiểu đoàn súng cối độc lập 47</​li>​
 +<​li>​Quân đoàn phòng không 2</​li>​
 +<​li>​Lữ đoàn phòng không khu vực Vyborg</​li>​
 +<​li>​Lữ đoàn phòng không khu vực Luga</​li>​
 +<​li>​Lữ đoàn phòng không khu vực Murmansk</​li>​
 +<​li>​Lữ đoàn phòng không khu vực  Pskov</​li>​
 +<​li>​Lữ đoàn phòng không khu vực Svirsky</​li></​ul></​li>​
 +<​li>​Không quân<​sup id="​cite_ref-Северный_фронт_1-3"​ class="​reference">​[1]</​sup><​ul><​li>​Sư đoàn tiêm kích 39</​li>​
 +<​li>​Sư đoàn ném bom 41</​li>​
 +<​li>​Sư đoàn không quân hỗn hợp 1</​li>​
 +<​li>​Sư đoàn không quân hỗn hợp 2</​li>​
 +<​li>​Sư đoàn không quân hỗn hợp 4</​li>​
 +<​li>​Sư đoàn không quân hỗn hợp 5</​li>​
 +<​li>​Sư đoàn không quân hỗn hợp 55</​li>​
 +<​li>​Sư đoàn tiêm kích phòng không 3</​li>​
 +<​li>​Sư đoàn tiêm kích phòng không 54</​li>​
 +<​li>​Trung đoàn ném bom 14</​li></​ul></​li>​
 +<​li>​Công binh<sup id="​cite_ref-Северный_фронт_1-4"​ class="​reference">​[1]</​sup><​ul><​li>​Trung đoàn cầu phà 6</​li>​
 +<​li>​Trung đoàn công binh 12</​li>​
 +<​li>​Trung đoàn công binh 29</​li></​ul></​li></​ul>​
 +<​h3><​span id="​C.C3.A1c_chi.E1.BA.BFn_d.E1.BB.8Bch_chi.E1.BA.BFn_l.C6.B0.E1.BB.A3c"/><​span class="​mw-headline"​ id="​Các_chiến_dịch_chiến_lược">​Các chiến dịch chiến lược</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​sửa<​span class="​mw-editsection-divider">​ | </​span>​sửa mã nguồn<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h3>​
 +<​h3><​span id="​C.C3.A1c_chi.E1.BA.BFn_d.E1.BB.8Bch_c.E1.BB.A7a_ph.C6.B0.C6.A1ng_di.E1.BB.87n_qu.C3.A2n_v.C3.A0_t.E1.BA.ADp_.C4.91o.C3.A0n_qu.C3.A2n"/><​span class="​mw-headline"​ id="​Các_chiến_dịch_của_phương_diện_quân_và_tập_đoàn_quân">​Các chiến dịch của phương diện quân và tập đoàn quân</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​sửa<​span class="​mw-editsection-divider">​ | </​span>​sửa mã nguồn<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h3>​
 +<​ul><​li>​Chiến dịch phòng thủ Vyborg-Kexholmsky 1941</​li>​
 +<​li>​Chiến dịch phòng thủ Kingisepp-Luga1941</​li>​
 +<​li>​Chiến dịch phòng thủ khu vực Kandalaksha 1941</​li>​
 +<​li>​Chiến dịch phòng thủ hướng Kestengskom 1941</​li>​
 +<​li>​Chiến dịch phòng thủ khu vực Murmansk 1941</​li>​
 +<​li>​Chiến dịch phòng thủ hướng Olonet 1941</​li>​
 +<​li>​Chiến dịch phòng thủ hướng Petrozavodsk 1941</​li>​
 +<​li>​Chiến dịch phòng thủ hướng Rugozerskom 1941</​li>​
 +<​li>​Chiến dịch phòng thủ hướng Ukhta 1941</​li>​
 +<​li>​Chiến dịch phòng thủ Tallinn 1941</​li></​ul>​
 +
 +<table class="​navbox"​ style="​border-spacing:​0;​wide"><​tbody><​tr><​td style="​padding:​2px"><​table class="​nowraplinks collapsible collapsed navbox-inner"​ style="​border-spacing:​0;​background:​transparent;​color:​inherit"><​tbody><​tr><​th scope="​col"​ class="​navbox-title"​ colspan="​2"/></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group">​Phương diện quân</​th><​td class="​navbox-list navbox-odd"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"/></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group">​Cụm phòng không mặt trận</​th><​td class="​navbox-list navbox-even"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"/></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group">​Hạm đội</​th><​td class="​navbox-list navbox-odd"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"/></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group">​Hải đoàn, Giang đoàn</​th><​td class="​navbox-list navbox-even"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"/></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ class="​navbox-list navbox-odd"​ style="​width:​100%;​padding:​0px;​background:#​B0C4DE;"/></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group">​Binh chủng hợp thành</​th><​td class="​navbox-list navbox-even"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"/></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group">​Xe tăng</​th><​td class="​navbox-list navbox-odd"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"/></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group">​Không quân</​th><​td class="​navbox-list navbox-even"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"/></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group">​Phòng không không quân</​th><​td class="​navbox-list navbox-odd"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"/></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group">​Công binh phòng thủ</​th><​td class="​navbox-list navbox-even"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"><​div style="​padding:​0em 0.25em"><​div>​
 +<​p>​1 <​b>​·</​b>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +2 <​b>​·</​b></​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +3 <​b>​·</​b></​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +4 <​b>​·</​b></​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +5 <​b>​·</​b></​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +6 <​b>​·</​b></​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +7 <​b>​·</​b></​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +8 <​b>​·</​b></​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +9 <​b>​·</​b></​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +10
 +</​span></​p>​
 +</​div></​div></​td></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ class="​navbox-list navbox-odd"​ style="​width:​100%;​padding:​0px;​background:#​B0C4DE;"/></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group">​Bộ binh</​th><​td class="​navbox-list navbox-even"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"/></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group">​Xe tăng</​th><​td class="​navbox-list navbox-odd"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"/></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group">​Cơ giới</​th><​td class="​navbox-list navbox-even"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"/></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group">​Kỵ binh</​th><​td class="​navbox-list navbox-odd"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"/></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group">​Pháo binh</​th><​td class="​navbox-list navbox-even"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"><​div style="​padding:​0em 0.25em"><​div>​
 +<​p><​span class="​nowrap">​1 •</​span>​
 +<span class="​nowrap">​2 •</​span>​
 +<span class="​nowrap">​3 •</​span>​
 +<span class="​nowrap">​4 •</​span>​
 +<span class="​nowrap">​5 •</​span>​
 +<span class="​nowrap">​6 •</​span>​
 +<span class="​nowrap">​7 •</​span>​
 +<span class="​nowrap">​8 •</​span>​
 +<span class="​nowrap">​9 •</​span>​
 +<span class="​nowrap">​10</​span>​
 +</p>
 +</​div></​div></​td></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group">​Đổ bộ đường không</​th><​td class="​navbox-list navbox-odd"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"><​div style="​padding:​0em 0.25em"><​div>​
 +<​p><​span class="​nowrap">​1 •</​span>​
 +<span class="​nowrap">​2 •</​span>​
 +<span class="​nowrap">​3 •</​span>​
 +<span class="​nowrap">​4 •</​span>​
 +<span class="​nowrap">​5</​span>​
 +</​p><​p><​span class="​nowrap"><​b>​Cận vệ:</​b>​ 8</​span>​
 +</p>
 +</​div></​div></​td></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group">​Không quân</​th><​td class="​navbox-list navbox-even"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"><​div style="​padding:​0em 0.25em"><​div>​
 +<​p><​span class="​nowrap"><​b>​Tiêm kích:</​b>​ 1 •</​span>​
 +<span class="​nowrap">​2 •</​span>​
 +<span class="​nowrap">​3 •</​span>​
 +<span class="​nowrap">​4 •</​span>​
 +<span class="​nowrap">​5</​span>​
 +</​p><​p><​span class="​nowrap"><​b>​Cận vệ:</​b>​ 1</​span>​
 +</​p><​p><​span class="​nowrap"><​b>​Cường kích:</​b>​ 1 •</​span>​
 +<span class="​nowrap">​2 •</​span>​
 +<span class="​nowrap">​3 •</​span>​
 +<span class="​nowrap">​4 •</​span>​
 +<span class="​nowrap">​5</​span>​
 +</​p><​p><​span class="​nowrap"><​b>​Cận vệ:</​b>​ 1</​span>​
 +</​p><​p><​span class="​nowrap"><​b>​Ném bom:</​b>​ 1 •</​span>​
 +<span class="​nowrap">​2 •</​span>​
 +<span class="​nowrap">​3 •</​span>​
 +<span class="​nowrap">​4 •</​span>​
 +<span class="​nowrap">​5</​span>​
 +</​p><​p><​span class="​nowrap"><​b>​Cận vệ:</​b>​ 6</​span>​
 +</p>
 +</​div></​div></​td></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group">​Không quân phòng không</​th><​td class="​navbox-list navbox-odd"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"/></​tr></​tbody></​table></​td></​tr></​tbody></​table><​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1266
 +Cached time: 20181010191804
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.356 seconds
 +Real time usage: 0.415 seconds
 +Preprocessor visited node count: 2840/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 250017/​2097152 bytes
 +Template argument size: 15298/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 12/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 1913/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.046/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 1.46 MB/50 MB
 +--><​!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 186.813 ​     1 -total
 + ​47.66% ​  ​89.029 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Fronts_of_the_Red_Army_in_World_War_II
 + ​42.20% ​  ​78.827 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbox
 + ​41.95% ​  ​78.375 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_&#​273;&#​417;​n_v&#​7883;​_qu&​acirc;​n_s&#​7921;​
 + ​37.74% ​  ​70.499 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Infobox
 + ​13.68% ​  ​25.560 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbox_subgroups
 + ​10.48% ​  ​19.575 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_&#​273;​i&#​7873;​u_h&#​432;&#​7899;​ng
 +  6.50%   ​12.136 ​     5 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​WPMILHIST_Infobox_style
 +  5.25%    9.812      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​USSR
 +  4.78%    8.926      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 +--><​!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​1373342-0!canonical and timestamp 20181010191804 and revision id 24070064
 + ​--></​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
13395-ph-ng-di-n-qu-n-b-c-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)