User Tools

Site Tools


13396-ph-ng-di-n-qu-n-belorussia-1-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

13396-ph-ng-di-n-qu-n-belorussia-1-la-gi [2018/11/07 17:13] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p><​b>​Phương diện quân Byelorussia 1</b> (tiếng Nga: <​i>​1-й Белорусский фронт</​i>​) là một tổ chức tác chiến chiến lược của Hồng quân Liên Xô trong Chiến tranh thế giới II.
 +</p>
  
 +
 +
 +
 +
 +<​h3><​span id="​1_th.C3.A1ng_4_n.C4.83m_1944"/><​span class="​mw-headline"​ id="​1_tháng_4_năm_1944">​1 tháng 4 năm 1944</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​sửa<​span class="​mw-editsection-divider">​ | </​span>​sửa mã nguồn<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h3>​
 +<​ul><​li>​Tập đoàn quân:
 +<​ul><​li>​Tập đoàn quân 3, 10, 48, 50, 65</​li>​
 +<​li>​Tập đoàn quân không quân 16</​li></​ul></​li>​
 +<​li>​Các đơn vị đã tham gia vào đội hình phương diện quân:
 +<​ul><​li>​Pháo binh:
 +<​ul><​li>​Quân đoàn pháo binh đột phá 4:
 +<​ul><​li>​Sư đoàn pháo binh đột phá 5:
 +<​ul><​li>​Lữ đoàn pháo hạng nhẹ cận vệ 23</​li>​
 +<​li>​Trung đoàn pháo nòng dài 24</​li>​
 +<​li>​Lữ đoàn lựu pháo 9</​li>​
 +<​li>​Lữ đoàn lựu pháo hạng nặng 86</​li>​
 +<​li>​Lữ đoàn lựu pháo hỏa lực mạnh 100</​li>​
 +<​li>​Lữ đoàn súng cối 1</​li></​ul></​li>​
 +<​li>​Sư đoàn pháo binh đột phá 12:
 +<​ul><​li>​Lữ đoàn pháo hạng nhẹ 46</​li>​
 +<​li>​Trung đoàn pháo nòng dài 41</​li>​
 +<​li>​Lữ đoàn lựu pháo 32</​li>​
 +<​li>​Lữ đoàn lựu pháo hạng nặng 89</​li>​
 +<​li>​Lữ đoàn lựu pháo hỏa lực mạnh 104</​li>​
 +<​li>​Lữ đoàn súng cối 11</​li></​ul></​li>​
 +<​li>​Sư đoàn súng cối cận vệ 5:
 +<​ul><​li>​Lữ đoàn súng cối cận vệ 16, 22, 23</​li></​ul></​li></​ul></​li>​
 +<​li>​Lữ đoàn pháo chống tăng cận vệ 3</​li>​
 +<​li>​Trung đoàn súng cối cận vệ 6, 37, 84, 92, 94, 313</​li>​
 +<​li>​Sư đoàn pháo phòng không cận vệ 3:
 +<​ul><​li>​Trung đoàn pháo phòng không cận vệ 297, 307, 308, 309</​li></​ul></​li>​
 +<​li>​Sư đoàn pháo phòng không 12:
 +<​ul><​li>​Trung đoàn pháo phòng không 836, 977, 990, 997</​li></​ul></​li>​
 +<​li>​Sư đoàn pháo phòng không 24:
 +<​ul><​li>​Trung đoàn pháo phòng không 1045, 1337, 1343, 1349</​li></​ul></​li>​
 +<​li>​Trung đoàn pháo phòng không cận vệ 221</​li>​
 +<​li>​Trung đoàn pháo phòng không 1263</​li>​
 +<​li>​Tiểu đoàn pháo phòng không cận vệ độc lập 13</​li>​
 +<​li>​Tiểu đoàn pháo phòng không độc lập 27, 31, 615</​li></​ul></​li>​
 +<​li>​Cơ giới hóa:
 +<​ul><​li>​Trung đoàn xe tăng độc lập 42</​li></​ul></​li>​
 +<​li>​Không quân:
 +<​ul><​li>​Trung đoàn không quân cứu thương, cứu hộ 6</​li></​ul></​li>​
 +<​li>​Công binh:
 +<​ul><​li>​Lữ đoàn công binh đặc biệt cận vệ 1</​li>​
 +<​li>​Lữ đoàn công binh xung kích 2, 8</​li>​
 +<​li>​Lữ đoàn công binh 57</​li>​
 +<​li>​Lữ đoàn công binh cầu phà 7</​li>​
 +<​li>​Trung đoàn công binh cầu phà 4</​li>​
 +<​li>​Tiểu đoàn dò phá mìn cận vệ 12</​li>​
 +<​li>​Tiểu đoàn công binh độc lập 63, 120, 741</​li>​
 +<​li>​Tiểu đoàn công binh cầu phà 48, 85, 92, 104, 131</​li></​ul></​li></​ul></​li></​ul><​h3><​span id="​1_th.C3.A1ng_7_n.C4.83m_1944"/><​span class="​mw-headline"​ id="​1_tháng_7_năm_1944">​1 tháng 7 năm 1944</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​sửa<​span class="​mw-editsection-divider">​ | </​span>​sửa mã nguồn<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h3>​
 +<​ul><​li>​Tập đoàn quân:
 +<​ul><​li>​Tập đoàn quân cận vệ 8</​li>​
 +<​li>​Tập đoàn quân 3, 28, 47, 48, 61, 65, 69, 70</​li>​
 +<​li>​Tập đoàn quân xe tăng 2</​li>​
 +<​li>​Tập đoàn quân không quân 6, 16</​li>​
 +<​li>​Tập đoàn quân Ba Lan 1</​li></​ul></​li>​
 +<​li>​Các đơn vị đã tham gia vào đội hình phương diện quân:
 +<​ul><​li>​Bộ binh, đổ bộ đường không và kỵ binh:
 +<​ul><​li>​Quân đoàn kỵ binh cận vệ 2:
 +<​ul><​li>​Sư đoàn kỵ binh cận vệ 3, 4, 17</​li>​
 +<​li>​Trung đoàn pháo tự hành 1459</​li>​
 +<​li>​Trung đoàn pháo chống tăng cận vệ 149</​li>​
 +<​li>​Tiểu đoàn pháo chống tăng cận vệ độc lập 2</​li>​
 +<​li>​Trung đoàn súng cối cận vệ 10</​li>​
 +<​li>​Tiểu đoàn súng cối cận vệ 60</​li>​
 +<​li>​Trung đoàn pháo phòng không 1730</​li></​ul></​li>​
 +<​li>​Quân đoàn kỵ binh cận vệ 4:
 +<​ul><​li>​Sư đoàn kỵ binh cận vệ 9, 10</​li>​
 +<​li>​Sư đoàn kỵ binh 30</​li>​
 +<​li>​Trung đoàn xe tăng 128, 134, 151</​li>​
 +<​li>​Trung đoàn pháo tự hành 1815</​li>​
 +<​li>​Trung đoàn pháo chống tăng cận vệ 152</​li>​
 +<​li>​Tiểu đoàn pháo chống tăng cận vệ độc lập 4</​li>​
 +<​li>​Trung đoàn súng cối cận vệ 12</​li>​
 +<​li>​Tiểu đoàn súng cối cận vệ 68</​li>​
 +<​li>​Trung đoàn pháo phòng không 255</​li></​ul></​li>​
 +<​li>​Quân đoàn kỵ binh cận vệ 7:
 +<​ul><​li>​Sư đoàn kỵ binh cận vệ 14, 15, 16</​li>​
 +<​li>​Trung đoàn xe tăng 32, 57, 114</​li>​
 +<​li>​Trung đoàn pháo tự hành 1816</​li>​
 +<​li>​Trung đoàn pháo chống tăng cận vệ 145</​li>​
 +<​li>​Tiểu đoàn pháo chống tăng cận vệ độc lập 7</​li>​
 +<​li>​Trung đoàn súng cối cận vệ 7</​li>​
 +<​li>​Tiểu đoàn súng cối cận vệ 57</​li>​
 +<​li>​Trung đoàn pháo phòng không 1733</​li></​ul></​li>​
 +<​li>​Khu vực tăng cường 115, 119, 153, 161</​li></​ul></​li>​
 +<​li>​Pháo binh:
 +<​ul><​li>​Quân đoàn pháo binh đột phá 4:
 +<​ul><​li>​Sư đoàn pháo binh đột phá 5:
 +<​ul><​li>​Lữ đoàn pháo hạng nhẹ cận vệ 23</​li>​
 +<​li>​Trung đoàn pháo nòng dài 24</​li>​
 +<​li>​Lữ đoàn lựu pháo 9</​li>​
 +<​li>​Lữ đoàn lựu pháo hạng nặng 86</​li>​
 +<​li>​Lữ đoàn lựu pháo hỏa lực mạnh 100</​li></​ul></​li>​
 +<​li>​Sư đoàn pháo binh đột phá 12:
 +<​ul><​li>​Lữ đoàn pháo hạng nhẹ 46</​li>​
 +<​li>​Trung đoàn pháo nòng dài 41</​li>​
 +<​li>​Lữ đoàn lựu pháo 32</​li>​
 +<​li>​Lữ đoàn lựu pháo hạng nặng 89</​li>​
 +<​li>​Lữ đoàn lựu pháo hỏa lực mạnh 104</​li>​
 +<​li>​Lữ đoàn súng cối 11</​li></​ul></​li>​
 +<​li>​Sư đoàn súng cối cận vệ 5:
 +<​ul><​li>​Lữ đoàn súng cối cận vệ 16, 22, 23</​li></​ul></​li></​ul></​li>​
 +<​li>​Lữ đoàn pháo binh cấp Quân đoàn 4</​li>​
 +<​li>​Trung đoàn pháo nòng dài cận vệ 30</​li>​
 +<​li>​Lữ đoàn lựu pháo hỏa lực mạnh 122, 124</​li>​
 +<​li>​Trung đoàn pháo nòng dài cận vệ 295</​li>​
 +<​li>​Tiểu đoàn pháo phòng không hỏa lực đặc biệt độc lập 315, 317</​li>​
 +<​li>​Lữ đoàn pháo chống tăng 1, 41</​li>​
 +<​li>​Trung đoàn pháo chống tăng 1070</​li>​
 +<​li>​Lữ đoàn súng cối 32</​li>​
 +<​li>​Trung đoàn súng cối cận vệ 6, 37, 43, 56, 62, 75, 84, 92, 94, 303, 311</​li>​
 +<​li>​Tiểu đoàn khí cầu hàng không quan sát pháo binh độc lập 4</​li>​
 +<​li>​Sư đoàn pháo phòng không cận vệ 2:
 +<​ul><​li>​Trung đoàn pháo phòng không cận vệ 302, 303, 304, 306</​li></​ul></​li>​
 +<​li>​Sư đoàn pháo phòng không 31:
 +<​ul><​li>​Trung đoàn pháo phòng không 1376, 1380, 1386, 1392</​li></​ul></​li>​
 +<​li>​Sư đoàn pháo phòng không 65:
 +<​ul><​li>​Trung đoàn pháo phòng không 1980, 1984, 1988, 1992</​li></​ul></​li>​
 +<​li>​Trung đoàn pháo phòng không cận vệ 221</​li>​
 +<​li>​Trung đoàn pháo phòng không 1259, 1263</​li>​
 +<​li>​Tiểu đoàn pháo phòng không cận vệ độc lập 13</​li>​
 +<​li>​Tiểu đoàn pháo phòng không độc lập 27, 31, 615</​li></​ul></​li>​
 +<​li>​Cơ giới hóa:
 +<​ul><​li>​Quân đoàn xe tăng cận vệ 1:
 +<​ul><​li>​Lữ đoàn xe tăng cận vệ 15, 16, 17</​li>​
 +<​li>​Lữ đoàn bộ binh cơ giới cận vệ 1</​li>​
 +<​li>​Trung đoàn pháo tự hành 1001, 1296</​li>​
 +<​li>​Trung đoàn súng cối 455</​li>​
 +<​li>​Tiểu đoàn mô-tô cận vệ 13</​li>​
 +<​li>​Tiểu đoàn súng cối cận vệ 43</​li>​
 +<​li>​Trung đoàn pháo phòng không cận vệ 80</​li></​ul></​li>​
 +<​li>​Quân đoàn xe tăng cận vệ 8:
 +<​ul><​li>​Lữ đoàn xe tăng cận vệ 58, 59, 60</​li>​
 +<​li>​Lữ đoàn bộ binh cơ giới cận vệ 28</​li>​
 +<​li>​Trung đoàn xe tăng cận vệ độc lập 62</​li>​
 +<​li>​Trung đoàn pháo tự hành cận vệ 301</​li>​
 +<​li>​Trung đoàn pháo tự hành 1817</​li>​
 +<​li>​Trung đoàn súng cối cận vệ 269</​li>​
 +<​li>​Tiểu đoàn mô-tô cận vệ 6</​li>​
 +<​li>​Tiểu đoàn súng cối cận vệ 307</​li>​
 +<​li>​Trung đoàn pháo phòng không cận vệ 300</​li></​ul></​li>​
 +<​li>​Quân đoàn xe tăng 9:
 +<​ul><​li>​Lữ đoàn xe tăng 23, 95, 108</​li>​
 +<​li>​Lữ đoàn bộ binh cơ giới 8</​li>​
 +<​li>​Trung đoàn pháo tự hành 1455, 1508</​li>​
 +<​li>​Trung đoàn súng cối 218</​li>​
 +<​li>​Tiểu đoàn mô-tô 90</​li>​
 +<​li>​Tiểu đoàn súng cối cận vệ 286</​li>​
 +<​li>​Trung đoàn pháo phòng không 216</​li></​ul></​li>​
 +<​li>​Quân đoàn xe tăng 11:
 +<​ul><​li>​Lữ đoàn xe tăng 20, 36, 65</​li>​
 +<​li>​Lữ đoàn bộ binh cơ giới 12</​li>​
 +<​li>​Trung đoàn xe tăng cận vệ độc lập 50</​li>​
 +<​li>​Trung đoàn pháo tự hành 1461</​li>​
 +<​li>​Trung đoàn pháo tự hành 1493</​li>​
 +<​li>​Tiểu đoàn chống tăng độc lập 738</​li>​
 +<​li>​Trung đoàn súng cối 243</​li>​
 +<​li>​Tiểu đoàn mô-tô 93</​li>​
 +<​li>​Tiểu đoàn súng cối cận vệ 115</​li>​
 +<​li>​Trung đoàn pháo phòng không 1388</​li></​ul></​li>​
 +<​li>​Quân đoàn cơ giới 1:
 +<​ul><​li>​Lữ đoàn cơ giới 19, 35, 37</​li>​
 +<​li>​Lữ đoàn xe tăng 219</​li>​
 +<​li>​Trung đoàn pháo tự hành 75, 1822</​li>​
 +<​li>​Trung đoàn súng cối 294</​li>​
 +<​li>​Tiểu đoàn mô-tô 57</​li>​
 +<​li>​Tiểu đoàn súng cối cận vệ 41</​li>​
 +<​li>​Trung đoàn pháo phòng không 1382</​li></​ul></​li>​
 +<​li>​Tiểu đoàn mô-tô đặc biệt độc lập 273, 274</​li>​
 +<​li>​Tiểu đoàn xe lửa bọc thép độc lập 66</​li></​ul></​li>​
 +<​li>​Công binh:
 +<​ul><​li>​Lữ đoàn công binh cơ giới cận vệ 1</​li>​
 +<​li>​Lữ đoàn công binh xung kích 2</​li>​
 +<​li>​Lữ đoàn công binh 35</​li>​
 +<​li>​Lữ đoàn công binh cầu phà 7</​li>​
 +<​li>​Trung đoàn công binh cầu phà 4</​li>​
 +<​li>​Tiểu đoàn công binh độc lập 63, 73</​li>​
 +<​li>​Tiểu đoàn công binh cầu phà 8, 48, 53, 131</​li></​ul></​li></​ul></​li></​ul><​h3><​span id="​1_th.C3.A1ng_10_n.C4.83m_1944"/><​span class="​mw-headline"​ id="​1_tháng_10_năm_1944">​1 tháng 10 năm 1944</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​sửa<​span class="​mw-editsection-divider">​ | </​span>​sửa mã nguồn<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h3>​
 +<​ul><​li>​Tập đoàn quân:
 +<​ul><​li>​Tập đoàn quân cận vệ 8</​li>​
 +<​li>​Tập đoàn quân 47, 65, 69, 70</​li>​
 +<​li>​Tập đoàn quân không quân 16</​li>​
 +<​li>​Tập đoàn quân Ba Lan 1</​li></​ul></​li>​
 +<​li>​Các đơn vị đã tham gia vào đội hình phương diện quân:
 +<​ul><​li>​Bộ binh, đổ bộ đường không và kỵ binh:
 +<​ul><​li>​Quân đoàn kỵ binh cận vệ 2:
 +<​ul><​li>​Sư đoàn kỵ binh cận vệ 3, 4, 17</​li>​
 +<​li>​Trung đoàn xe tăng 160, 184, 189</​li>​
 +<​li>​Trung đoàn pháo tự hành 1459</​li>​
 +<​li>​Trung đoàn pháo chống tăng cận vệ 149</​li>​
 +<​li>​Tiểu đoàn pháo chống tăng cận vệ độc lập 2</​li>​
 +<​li>​Trung đoàn súng cối cận vệ 10</​li>​
 +<​li>​Tiểu đoàn súng cối cận vệ 60</​li>​
 +<​li>​Trung đoàn pháo phòng không 1730</​li></​ul></​li>​
 +<​li>​Quân đoàn kỵ binh cận vệ 7:
 +<​ul><​li>​Sư đoàn kỵ binh cận vệ 14, 15, 16</​li>​
 +<​li>​Trung đoàn xe tăng 32, 57, 114</​li>​
 +<​li>​Trung đoàn pháo tự hành 1816</​li>​
 +<​li>​Trung đoàn pháo chống tăng cận vệ 145</​li>​
 +<​li>​Tiểu đoàn pháo chống tăng cận vệ độc lập 7</​li>​
 +<​li>​Trung đoàn súng cối cận vệ 7</​li>​
 +<​li>​Tiểu đoàn súng cối cận vệ 57</​li>​
 +<​li>​Trung đoàn pháo phòng không 1733</​li></​ul></​li>​
 +<​li>​Khu vực tăng cường 115, 119, 153</​li></​ul></​li>​
 +<​li>​Pháo binh:
 +<​ul><​li>​Quân đoàn pháo binh đột phá 4 (управление)</​li>​
 +<​li>​Sư đoàn pháo binh đột phá 6:
 +<​ul><​li>​Lữ đoàn pháo hạng nhẹ 21</​li>​
 +<​li>​Trung đoàn pháo nòng dài 10</​li>​
 +<​li>​Lữ đoàn lựu pháo 18</​li>​
 +<​li>​Lữ đoàn lựu pháo hạng nặng 118</​li>​
 +<​li>​Lữ đoàn súng cối 2</​li></​ul></​li>​
 +<​li>​Trung đoàn pháo binh cấp quân đoàn 1091</​li>​
 +<​li>​Trung đoàn pháo hạng nhẹ 166</​li>​
 +<​li>​Lữ đoàn pháo chống tăng cận vệ 5:
 +<​ul><​li>​Trung đoàn pháo chống tăng cận vệ 283</​li></​ul></​li>​
 +<​li>​Trung đoàn pháo chống tăng 868, 1070, 1071, 1643</​li>​
 +<​li>​Lữ đoàn súng cối cận vệ 35</​li>​
 +<​li>​Sư đoàn pháo phòng không cận vệ 2:
 +<​ul><​li>​Trung đoàn pháo phòng không cận vệ 302, 303, 304, 306</​li></​ul></​li>​
 +<​li>​Sư đoàn pháo phòng không 24:
 +<​ul><​li>​Trung đoàn pháo phòng không 1045, 1337, 1343, 1349</​li></​ul></​li>​
 +<​li>​Trung đoàn pháo phòng không cận vệ 221</​li>​
 +<​li>​Trung đoàn pháo phòng không 1259</​li>​
 +<​li>​Tiểu đoàn pháo phòng không cận vệ độc lập 13</​li>​
 +<​li>​Tiểu đoàn pháo phòng không độc lập 17, 27, 30, 31, 179, 615</​li>​
 +<​li>​Đại đội súng phòng không 11, 13, 16, 17, 20, 24, 297, 622, 668</​li></​ul></​li>​
 +<​li>​Cơ giới hóa:
 +<​ul><​li>​Quân đoàn xe tăng cận vệ 1:
 +<​ul><​li>​Lữ đoàn xe tăng cận vệ 15, 16, 17</​li>​
 +<​li>​Lữ đoàn bộ binh cơ giới cận vệ 1</​li>​
 +<​li>​Trung đoàn pháo tự hành 1001, 1296</​li>​
 +<​li>​Trung đoàn súng cối 455</​li>​
 +<​li>​Tiểu đoàn mô-tô cận vệ 13</​li>​
 +<​li>​Tiểu đoàn súng cối cận vệ 43</​li>​
 +<​li>​Trung đoàn pháo phòng không cận vệ 80</​li></​ul></​li>​
 +<​li>​Lữ đoàn xe tăng cận vệ 11</​li>​
 +<​li>​Trung đoàn xe tăng cận vệ độc lập 70</​li>​
 +<​li>​Trung đoàn xe tăng độc lập 65, 251, 259</​li>​
 +<​li>​Trung đoàn pháo tự hành cận vệ hạng nặng 334</​li>​
 +<​li>​Trung đoàn pháo tự hành 1061, 1204, 1416</​li>​
 +<​li>​Tiểu đoàn mô-tô đặc biệt độc lập 274</​li>​
 +<​li>​Tiểu đoàn xe lửa bọc thép độc lập 39, 55, 59</​li></​ul></​li>​
 +<​li>​Không quân:
 +<​ul><​li>​Trung đoàn không quân cường kích 611</​li>​
 +<​li>​Trung đoàn không quân cứu thương, cứu hộ 6</​li>​
 +<​li>​Trung đoàn không quân cận vệ ГВФ 62</​li></​ul></​li>​
 +<​li>​Công binh:
 +<​ul><​li>​Lữ đoàn công binh cơ giới cận vệ 1</​li>​
 +<​li>​Trung đoàn công binh cầu phà 4</​li>​
 +<​li>​Tiểu đoàn công binh độc lập 63, 73</​li>​
 +<​li>​Tiểu đoàn công binh cầu phà 85</​li></​ul></​li>​
 +<​li>​Thành phần súng phun lửa:
 +<​ul><​li>​Tiểu đoàn súng phun lửa độc lập 20</​li></​ul></​li></​ul></​li></​ul><​h3><​span id="​1_th.C3.A1ng_1_n.C4.83m_1945"/><​span class="​mw-headline"​ id="​1_tháng_1_năm_1945">​1 tháng 1 năm 1945</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​sửa<​span class="​mw-editsection-divider">​ | </​span>​sửa mã nguồn<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h3>​
 +<​ul><​li>​Tập đoàn quân:
 +<​ul><​li>​Tập đoàn quân cận vệ 8</​li>​
 +<​li>​Tập đoàn quân xung kích 3, 5</​li>​
 +<​li>​Tập đoàn quân 33, 47, 61, 69</​li>​
 +<​li>​Tập đoàn quân xe tăng cận vệ 1, 2</​li>​
 +<​li>​Tập đoàn quân không quân 16</​li>​
 +<​li>​Tập đoàn quân Ba Lan 1</​li></​ul></​li>​
 +<​li>​Các đơn vị đã tham gia vào đội hình phương diện quân:
 +<​ul><​li>​Bộ binh, đổ bộ đường không và kỵ binh:
 +<​ul><​li>​Quân đoàn kỵ binh cận vệ 2:
 +<​ul><​li>​Sư đoàn kỵ binh cận vệ 3, 4, 17</​li>​
 +<​li>​Trung đoàn pháo tự hành 1459</​li>​
 +<​li>​Trung đoàn pháo chống tăng cận vệ 149</​li>​
 +<​li>​Tiểu đoàn pháo chống tăng cận vệ độc lập 2</​li>​
 +<​li>​Trung đoàn súng cối cận vệ 10</​li>​
 +<​li>​Tiểu đoàn súng cối cận vệ 60</​li>​
 +<​li>​Trung đoàn pháo phòng không 1730</​li></​ul></​li>​
 +<​li>​Quân đoàn kỵ binh cận vệ 7:
 +<​ul><​li>​Sư đoàn kỵ binh cận vệ 14, 15, 16</​li>​
 +<​li>​Trung đoàn pháo tự hành 1816</​li>​
 +<​li>​Trung đoàn pháo chống tăng cận vệ 145</​li>​
 +<​li>​Tiểu đoàn pháo chống tăng cận vệ độc lập 7</​li>​
 +<​li>​Trung đoàn súng cối cận vệ 7</​li>​
 +<​li>​Tiểu đoàn súng cối cận vệ 57</​li>​
 +<​li>​Trung đoàn pháo phòng không 1733</​li></​ul></​li>​
 +<​li>​Khu vực tăng cường 119</​li></​ul></​li>​
 +<​li>​Pháo binh:
 +<​ul><​li>​Quân đoàn pháo binh đột phá 4:
 +<​ul><​li>​Tiểu đoàn trinh sát pháo binh độc lập 821</​li></​ul></​li>​
 +<​li>​Quân đoàn pháo binh đột phá 6:
 +<​ul><​li>​Sư đoàn pháo binh đột phá 14:
 +<​ul><​li>​Lữ đoàn pháo hạng nhẹ 169</​li>​
 +<​li>​Lữ đoàn lựu pháo hỏa lực mạnh 122</​li>​
 +<​li>​Lữ đoàn lựu pháo 172</​li>​
 +<​li>​Lữ đoàn lựu pháo hạng nặng 176</​li>​
 +<​li>​Lữ đoàn súng cối hạng nặng 21</​li>​
 +<​li>​Lữ đoàn súng cối cận vệ 6</​li>​
 +<​li>​Lữ đoàn súng cối 24</​li></​ul></​li>​
 +<​li>​Sư đoàn pháo binh đột phá 14:
 +<​ul><​li>​Lữ đoàn pháo hạng nhẹ 182</​li>​
 +<​li>​Lữ đoàn lựu pháo hỏa lực mạnh 184</​li>​
 +<​li>​Lữ đoàn lựu pháo 186</​li>​
 +<​li>​Lữ đoàn lựu pháo hạng nặng 189</​li>​
 +<​li>​Lữ đoàn súng cối hạng nặng 26</​li>​
 +<​li>​Lữ đoàn súng cối cận vệ 36</​li>​
 +<​li>​Lữ đoàn súng cối 46</​li></​ul></​li></​ul></​li>​
 +<​li>​Sư đoàn súng cối cận vệ 5 (từ Quân đoàn pháo binh đột phá 4):
 +<​ul><​li>​Lữ đoàn súng cối cận vệ 16, 22, 23</​li></​ul></​li>​
 +<​li>​Lữ đoàn pháo binh cấp Quân đoàn 4</​li>​
 +<​li>​Tiểu đoàn pháo phòng không hỏa lực đặc biệt độc lập 30</​li>​
 +<​li>​Lữ đoàn pháo chống tăng cận vệ 3</​li>​
 +<​li>​Lữ đoàn pháo chống tăng 20, 25, 39, 40</​li>​
 +<​li>​Lữ đoàn súng cối cận vệ 35</​li>​
 +<​li>​Trung đoàn súng cối cận vệ 56, 94, 311</​li>​
 +<​li>​Sư đoàn pháo phòng không cận vệ 2:
 +<​ul><​li>​Trung đoàn pháo phòng không cận vệ 302, 303, 304, 306</​li></​ul></​li>​
 +<​li>​Sư đoàn pháo phòng không 24:
 +<​ul><​li>​Trung đoàn pháo phòng không 1045, 1337, 1343, 1349</​li></​ul></​li>​
 +<​li>​Sư đoàn pháo phòng không 64:
 +<​ul><​li>​Trung đoàn pháo phòng không 1979, 1983, 1987, 1991</​li></​ul></​li>​
 +<​li>​Trung đoàn pháo phòng không cận vệ 221</​li>​
 +<​li>​Trung đoàn pháo phòng không 1259, 1596</​li>​
 +<​li>​Tiểu đoàn pháo phòng không cận vệ độc lập 13</​li>​
 +<​li>​Tiểu đoàn pháo phòng không độc lập 17, 27, 30, 31, 179, 615</​li></​ul></​li>​
 +<​li>​Cơ giới hóa:
 +<​ul><​li>​Quân đoàn xe tăng 9:
 +<​ul><​li>​Lữ đoàn xe tăng 23, 95, 108</​li>​
 +<​li>​Lữ đoàn bộ binh cơ giới 8</​li>​
 +<​li>​Trung đoàn xe tăng hạng nặng cận vệ 36</​li>​
 +<​li>​Trung đoàn pháo tự hành 1455, 1508</​li>​
 +<​li>​Trung đoàn pháo hạng nhẹ 868</​li>​
 +<​li>​Trung đoàn súng cối 218</​li>​
 +<​li>​Tiểu đoàn mô-tô 90</​li>​
 +<​li>​Tiểu đoàn súng cối cận vệ 286</​li>​
 +<​li>​Trung đoàn pháo phòng không 216</​li></​ul></​li>​
 +<​li>​Lữ đoàn xe tăng cận vệ 11</​li>​
 +<​li>​Trung đoàn xe tăng cận vệ độc lập 88</​li>​
 +<​li>​Trung đoàn xe tăng độc lập 85</​li>​
 +<​li>​Trung đoàn xe tăng công binh 166 (từ Lữ đoàn công binh xung kích 2)</​li>​
 +<​li>​Trung đoàn xe tăng phun lửa 516 (từ Lữ đoàn công binh xung kích 2)</​li>​
 +<​li>​Trung đoàn pháo tự hành cận vệ hạng nặng 344</​li>​
 +<​li>​Tiểu đoàn xe lửa bọc thép độc lập 39, 55, 59</​li></​ul></​li>​
 +<​li>​Công binh:
 +<​ul><​li>​Lữ đoàn công binh dò phá mìn cận vệ 1</​li>​
 +<​li>​Lữ đoàn công binh xung kích 2, 17</​li>​
 +<​li>​Lữ đoàn công binh 35</​li>​
 +<​li>​Lữ đoàn công binh cầu phà cơ giới 7</​li>​
 +<​li>​Trung đoàn công binh cầu phà cơ giới 1, 4</​li>​
 +<​li>​Tiểu đoàn công binh cầu phà 13, 53, 85, 131</​li>​
 +<​li>​Tiểu đoàn công binh độc lập 63, 76</​li></​ul></​li>​
 +<​li>​Thành phần súng phun lửa:
 +<​ul><​li>​Tiểu đoàn súng phun lửa độc lập 10, 29, 41</​li></​ul></​li></​ul></​li></​ul><​h3><​span id="​1_th.C3.A1ng_4_n.C4.83m_1945"/><​span class="​mw-headline"​ id="​1_tháng_4_năm_1945">​1 tháng 4 năm 1945</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​sửa<​span class="​mw-editsection-divider">​ | </​span>​sửa mã nguồn<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h3>​
 +<​ul><​li>​Tập đoàn quân:
 +<​ul><​li>​Tập đoàn quân cận vệ 8</​li>​
 +<​li>​Tập đoàn quân xung kích 3, 5</​li>​
 +<​li>​Tập đoàn quân 33, 47, 61, 69</​li>​
 +<​li>​Tập đoàn quân xe tăng cận vệ 1, 2</​li>​
 +<​li>​Tập đoàn quân không quân 16</​li>​
 +<​li>​Tập đoàn quân Ba Lan 1</​li></​ul></​li>​
 +<​li>​Các đơn vị đã tham gia vào đội hình phương diện quân:
 +<​ul><​li>​Bộ binh, đổ bộ đường không và kỵ binh:
 +<​ul><​li>​Quân đoàn kỵ binh cận vệ 2:
 +<​ul><​li>​Sư đoàn kỵ binh cận vệ 3, 4, 17</​li>​
 +<​li>​Trung đoàn pháo tự hành 1459</​li>​
 +<​li>​Trung đoàn pháo chống tăng cận vệ 149</​li>​
 +<​li>​Tiểu đoàn chống tăng cận vệ 2</​li>​
 +<​li>​Trung đoàn súng cối cận vệ 10</​li>​
 +<​li>​Tiểu đoàn súng cối cận vệ độc lập 60</​li>​
 +<​li>​Trung đoàn pháo phòng không 1730</​li></​ul></​li>​
 +<​li>​Quân đoàn kỵ binh cận vệ 7:
 +<​ul><​li>​Sư đoàn kỵ binh cận vệ 14, 15, 16</​li>​
 +<​li>​Trung đoàn pháo tự hành 1816</​li>​
 +<​li>​Trung đoàn pháo chống tăng cận vệ 145</​li>​
 +<​li>​Tiểu đoàn pháo chống tăng cận vệ độc lập 7</​li>​
 +<​li>​Trung đoàn súng cối cận vệ 7</​li>​
 +<​li>​Tiểu đoàn súng cối cận vệ độc lập 57</​li>​
 +<​li>​Trung đoàn pháo phòng không 1733</​li></​ul></​li></​ul></​li>​
 +<​li>​Pháo binh:
 +<​ul><​li>​Quân đoàn pháo binh đột phá 4:
 +<​ul><​li>​Tiểu đoàn trinh sát pháo binh độc lập 821</​li></​ul></​li>​
 +<​li>​Quân đoàn pháo binh đột phá 6:
 +<​ul><​li>​Tiểu đoàn trinh sát pháo binh độc lập 112</​li></​ul></​li>​
 +<​li>​Sư đoàn pháo binh đột phá 6:
 +<​ul><​li>​Lữ đoàn pháo hạng nhẹ 21</​li>​
 +<​li>​Trung đoàn pháo nòng dài 10</​li>​
 +<​li>​Lữ đoàn lựu pháo 18</​li>​
 +<​li>​Lữ đoàn lựu pháo hạng nặng 11</​li>​
 +<​li>​Lữ đoàn súng cối 2</​li></​ul></​li>​
 +<​li>​Trung đoàn pháo hạng nặng hỏa lực đặc biệt 1</​li>​
 +<​li>​Tiểu đoàn pháo phòng không hỏa lực đặc biệt độc lập 34, 322, 331</​li>​
 +<​li>​Lữ đoàn pháo chống tăng cận vệ 3</​li>​
 +<​li>​Lữ đoàn súng cối hạng nặng 25 (từ Sư đoàn pháo binh đột phá 29)</​li>​
 +<​li>​Sư đoàn súng cối cận vệ 5:
 +<​ul><​li>​Lữ đoàn súng cối cận vệ 16, 22, 23</​li></​ul></​li>​
 +<​li>​Lữ đoàn súng cối cận vệ 2</​li>​
 +<​li>​Lữ đoàn súng cối cận vệ 6 (từ Sư đoàn pháo binh đột phá 14)</​li>​
 +<​li>​Lữ đoàn súng cối cận vệ 25</​li>​
 +<​li>​Lữ đoàn súng cối cận vệ 36 (từ Sư đoàn pháo binh đột phá 29)</​li>​
 +<​li>​Lữ đoàn súng cối cận vệ 41 (từ Sư đoàn pháo binh đột phá 22)</​li>​
 +<​li>​Trung đoàn súng cối cận vệ 38, 41, 316, 318</​li>​
 +<​li>​Sư đoàn pháo phòng không 20:
 +<​ul><​li>​Trung đoàn pháo phòng không 1333, 1339, 1345, 1351</​li></​ul></​li>​
 +<​li>​Sư đoàn pháo phòng không 24:
 +<​ul><​li>​Trung đoàn pháo phòng không 1045, 1337, 1343, 1349</​li></​ul></​li>​
 +<​li>​Sư đoàn pháo phòng không 32:
 +<​ul><​li>​Trung đoàn pháo phòng không 1377, 1387, 1393, 1413</​li></​ul></​li>​
 +<​li>​Trung đoàn pháo phòng không cận vệ 221</​li>​
 +<​li>​Trung đoàn pháo phòng không 1259, 1263, 1596</​li>​
 +<​li>​Tiểu đoàn pháo phòng không cận vệ độc lập 13</​li>​
 +<​li>​Tiểu đoàn pháo phòng không độc lập 17, 27, 30, 31, 179, 615</​li>​
 +<​li>​Lữ đoàn súng cối thuộc Tập đoàn quân Ba Lan</​li></​ul></​li>​
 +<​li>​Cơ giới hóa:
 +<​ul><​li>​Quân đoàn xe tăng 9:
 +<​ul><​li>​Lữ đoàn xe tăng 23, 95, 108</​li>​
 +<​li>​Lữ đoàn bộ binh cơ giới 8</​li>​
 +<​li>​Trung đoàn xe tăng hạng nặng cận vệ 36</​li>​
 +<​li>​Trung đoàn pháo tự hành 1455, 1508</​li>​
 +<​li>​Trung đoàn pháo hạng nhẹ 868</​li>​
 +<​li>​Trung đoàn súng cối 218</​li>​
 +<​li>​Tiểu đoàn súng cối cận vệ 286</​li>​
 +<​li>​Trung đoàn pháo phòng không 216</​li>​
 +<​li>​Tiểu đoàn mô-tô 90</​li></​ul></​li>​
 +<​li>​Lữ đoàn xe tăng hạng nặng 11, 67</​li>​
 +<​li>​Trung đoàn xe tăng hạng nặng cận vệ 88</​li>​
 +<​li>​Trung đoàn xe tăng độc lập 85, 244</​li>​
 +<​li>​Trung đoàn xe tăng công binh 166 (từ Lữ đoàn công binh xung kích 2)</​li>​
 +<​li>​Trung đoàn xe tăng phun lửa 516 (từ Lữ đoàn công binh xung kích 2)</​li>​
 +<​li>​Trung đoàn pháo tự hành cận vệ hạng nặng 351</​li>​
 +<​li>​Trung đoàn pháo tự hành 1049, 1504</​li>​
 +<​li>​Tiểu đoàn xe lửa bọc thép độc lập 31, 39, 55, 59</​li>​
 +<​li>​Tiểu đoàn mô-tô đặc biệt độc lập 273</​li></​ul></​li>​
 +<​li>​Không quân:
 +<​ul><​li>​Trung đoàn không quân cứu thương, cứu hộ 6</​li>​
 +<​li>​Trung đoàn không quân liên lạc 919</​li></​ul></​li>​
 +<​li>​Công binh:
 +<​ul><​li>​Lữ đoàn công binh dò phá mìn cận vệ 1</​li>​
 +<​li>​Lữ đoàn công binh xung kích 2, 17</​li>​
 +<​li>​Lữ đoàn công binh 35</​li>​
 +<​li>​Lữ đoàn công binh cầu phà cơ giới 7</​li>​
 +<​li>​Trung đoàn công binh cầu phà cơ giới 1, 4, 11</​li>​
 +<​li>​Tiểu đoàn công binh cầu phà cơ giới 85</​li>​
 +<​li>​Tiểu đoàn công binh dò tìm mìn độc lập 62</​li>​
 +<​li>​Tiểu đoàn công binh cầu phà cơ giới thuộc Tập đoàn quân Ba Lan</​li></​ul></​li>​
 +<​li>​Thành phần súng phun lửa:
 +<​ul><​li>​Tiểu đoàn súng phun lửa độc lập 29, 41</​li></​ul></​li></​ul></​li></​ul>​
 +
 +
 +
 +
 +<table class="​navbox"​ style="​border-spacing:​0;​wide"><​tbody><​tr><​td style="​padding:​2px"><​table class="​nowraplinks collapsible collapsed navbox-inner"​ style="​border-spacing:​0;​background:​transparent;​color:​inherit"><​tbody><​tr><​th scope="​col"​ class="​navbox-title"​ colspan="​2"/></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group">​Phương diện quân</​th><​td class="​navbox-list navbox-odd"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"/></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group">​Cụm phòng không mặt trận</​th><​td class="​navbox-list navbox-even"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"/></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group">​Hạm đội</​th><​td class="​navbox-list navbox-odd"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"/></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group">​Hải đoàn, Giang đoàn</​th><​td class="​navbox-list navbox-even"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"/></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ class="​navbox-list navbox-odd"​ style="​width:​100%;​padding:​0px;​background:#​B0C4DE;"/></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group">​Binh chủng hợp thành</​th><​td class="​navbox-list navbox-even"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"/></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group">​Xe tăng</​th><​td class="​navbox-list navbox-odd"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"/></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group">​Không quân</​th><​td class="​navbox-list navbox-even"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"/></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group">​Phòng không không quân</​th><​td class="​navbox-list navbox-odd"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"/></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group">​Công binh phòng thủ</​th><​td class="​navbox-list navbox-even"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"><​div style="​padding:​0em 0.25em"><​div>​
 +<​p>​1 <​b>​·</​b>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +2 <​b>​·</​b></​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +3 <​b>​·</​b></​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +4 <​b>​·</​b></​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +5 <​b>​·</​b></​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +6 <​b>​·</​b></​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +7 <​b>​·</​b></​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +8 <​b>​·</​b></​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +9 <​b>​·</​b></​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +10
 +</​span></​p>​
 +</​div></​div></​td></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ class="​navbox-list navbox-odd"​ style="​width:​100%;​padding:​0px;​background:#​B0C4DE;"/></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group">​Bộ binh</​th><​td class="​navbox-list navbox-even"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"/></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group">​Xe tăng</​th><​td class="​navbox-list navbox-odd"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"/></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group">​Cơ giới</​th><​td class="​navbox-list navbox-even"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"/></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group">​Kỵ binh</​th><​td class="​navbox-list navbox-odd"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"/></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group">​Pháo binh</​th><​td class="​navbox-list navbox-even"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"><​div style="​padding:​0em 0.25em"><​div>​
 +<​p><​span class="​nowrap">​1 •</​span>​
 +<span class="​nowrap">​2 •</​span>​
 +<span class="​nowrap">​3 •</​span>​
 +<span class="​nowrap">​4 •</​span>​
 +<span class="​nowrap">​5 •</​span>​
 +<span class="​nowrap">​6 •</​span>​
 +<span class="​nowrap">​7 •</​span>​
 +<span class="​nowrap">​8 •</​span>​
 +<span class="​nowrap">​9 •</​span>​
 +<span class="​nowrap">​10</​span>​
 +</p>
 +</​div></​div></​td></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group">​Đổ bộ đường không</​th><​td class="​navbox-list navbox-odd"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"><​div style="​padding:​0em 0.25em"><​div>​
 +<​p><​span class="​nowrap">​1 •</​span>​
 +<span class="​nowrap">​2 •</​span>​
 +<span class="​nowrap">​3 •</​span>​
 +<span class="​nowrap">​4 •</​span>​
 +<span class="​nowrap">​5</​span>​
 +</​p><​p><​span class="​nowrap"><​b>​Cận vệ:</​b>​ 8</​span>​
 +</p>
 +</​div></​div></​td></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group">​Không quân</​th><​td class="​navbox-list navbox-even"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"><​div style="​padding:​0em 0.25em"><​div>​
 +<​p><​span class="​nowrap"><​b>​Tiêm kích:</​b>​ 1 •</​span>​
 +<span class="​nowrap">​2 •</​span>​
 +<span class="​nowrap">​3 •</​span>​
 +<span class="​nowrap">​4 •</​span>​
 +<span class="​nowrap">​5</​span>​
 +</​p><​p><​span class="​nowrap"><​b>​Cận vệ:</​b>​ 1</​span>​
 +</​p><​p><​span class="​nowrap"><​b>​Cường kích:</​b>​ 1 •</​span>​
 +<span class="​nowrap">​2 •</​span>​
 +<span class="​nowrap">​3 •</​span>​
 +<span class="​nowrap">​4 •</​span>​
 +<span class="​nowrap">​5</​span>​
 +</​p><​p><​span class="​nowrap"><​b>​Cận vệ:</​b>​ 1</​span>​
 +</​p><​p><​span class="​nowrap"><​b>​Ném bom:</​b>​ 1 •</​span>​
 +<span class="​nowrap">​2 •</​span>​
 +<span class="​nowrap">​3 •</​span>​
 +<span class="​nowrap">​4 •</​span>​
 +<span class="​nowrap">​5</​span>​
 +</​p><​p><​span class="​nowrap"><​b>​Cận vệ:</​b>​ 6</​span>​
 +</p>
 +</​div></​div></​td></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group">​Không quân phòng không</​th><​td class="​navbox-list navbox-odd"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"/></​tr></​tbody></​table></​td></​tr></​tbody></​table><​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1328
 +Cached time: 20181011042134
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.368 seconds
 +Real time usage: 0.416 seconds
 +Preprocessor visited node count: 2752/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 249338/​2097152 bytes
 +Template argument size: 14923/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 12/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 0/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.043/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 1.46 MB/50 MB
 +--><​!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 157.868 ​     1 -total
 + ​53.73% ​  ​84.820 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Fronts_of_the_Red_Army_in_World_War_II
 + ​47.29% ​  ​74.653 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbox
 + ​44.26% ​  ​69.876 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_&#​273;&#​417;​n_v&#​7883;​_qu&​acirc;​n_s&#​7921;​
 + ​39.28% ​  ​62.007 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Infobox
 + ​12.00% ​  ​18.946 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbox_subgroups
 +  8.87%   ​14.001 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_&#​273;​i&#​7873;​u_h&#​432;&#​7899;​ng
 +  7.50%   ​11.844 ​     5 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​WPMILHIST_Infobox_style
 +  5.46%    8.620      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​USSR
 +  4.42%    6.979    151 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Nobr
 +--><​!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​1377297-0!canonical and timestamp 20181011042133 and revision id 20002485
 + ​--></​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
13396-ph-ng-di-n-qu-n-belorussia-1-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)