User Tools

Site Tools


13397-ph-ng-di-n-qu-n-belorussia-2-la-gi

Phương diện quân Byelorussia 2 (tiếng Nga: 2-й Белорусский фронт) là một tổ chức tác chiến chiến lược của Hồng quân Liên Xô trong Chiến tranh thế giới II.

1 tháng 4 năm 1944[sửa | sửa mã nguồn]

 • Tập đoàn quân:
  • Tập đoàn quân 47, 61, 70
  • Tập đoàn quân không quân 6
 • Các đơn vị đã tham gia vào đội hình phương diện quân:
  • Bộ binh, đổ bộ đường không và kỵ binh:
   • Quân đoàn bộ binh 25:
    • Sư đoàn bộ binh 4, 41, 132
   • Quân đoàn kỵ binh cận vệ 2:
    • Sư đoàn kỵ binh cận vệ 3, 4, 17
    • Trung đoàn xe tăng 160, 184
    • Trung đoàn pháo tự hành 1459
    • Trung đoàn pháo chống tăng cận vệ 149
    • Tiểu đoàn pháo chống tăng cận vệ độc lập 2
    • Trung đoàn súng cối cận vệ 10
    • Tiểu đoàn súng cối cận vệ 60
    • Trung đoàn pháo phòng không 1730
   • Quân đoàn kỵ binh cận vệ 7:
    • Sư đoàn kỵ binh cận vệ 14, 15, 16
    • Trung đoàn xe tăng 32, 114
    • Trung đoàn pháo tự hành 1816
    • Trung đoàn pháo chống tăng cận vệ 145
    • Tiểu đoàn pháo chống tăng cận vệ độc lập 7
    • Trung đoàn súng cối cận vệ 7
    • Tiểu đoàn súng cối cận vệ 57
    • Trung đoàn pháo phòng không 1733
  • Pháo binh:
   • Trung đoàn pháo nòng dài 181
   • Lữ đoàn pháo chống tăng 8
   • Trung đoàn súng cối cận vệ 56, 311
   • Sư đoàn pháo phòng không 65:
    • Trung đoàn pháo phòng không 1980, 1984, 1988, 1992
  • Công binh:
   • Lữ đoàn công binh đặc biệt 41
   • Lữ đoàn công binh 48
   • Tiểu đoàn dò phá mìn cận vệ 8
   • Tiểu đoàn công binh độc lập 386
   • Tiểu đoàn công binh cầu phà 37, 53, 91

1 tháng 7 năm 1944[sửa | sửa mã nguồn]

 • Tập đoàn quân:
  • Tập đoàn quân 33, 49, 50
  • Tập đoàn quân không quân 4
 • Các đơn vị đã tham gia vào đội hình phương diện quân:
  • Bộ binh, đổ bộ đường không và kỵ binh:
  • Pháo binh:
   • Lữ đoàn pháo binh cấp Quân đoàn 2
   • Lữ đoàn lựu pháo cận vệ hạng nặng 31
   • Lữ đoàn lựu pháo cận vệ hỏa lực mạnh 32
   • Lữ đoàn pháo chống tăng 13
   • Lữ đoàn súng cối 19
   • Lữ đoàn súng cối cận vệ 4
   • Trung đoàn súng cối cận vệ 77, 307, 325
   • Trung đoàn pháo phòng không 225, 341, 739, 1268, 1270, 1482, 1709
   • Tiểu đoàn pháo phòng không độc lập 4, 490, 614
   • Khẩu đội pháo phòng không 19
  • Cơ giới hóa:
   • Lữ đoàn xe tăng cận vệ 43
   • Lữ đoàn xe tăng 256
   • Trung đoàn pháo tự hành 722
   • Tiểu đoàn xe lửa bọc thép độc lập 6
   • Đơn vị xe lửa bọc thép phòng không độc lập 145
  • Công binh:
   • Lữ đoàn công binh xung kích cận vệ 1
   • Lữ đoàn công binh dò phá mìn 33
   • Tiểu đoàn công binh cầu phà 92

1 tháng 10 năm 1944[sửa | sửa mã nguồn]

 • Tập đoàn quân:
  • Tập đoàn quân 3, 48, 49, 50
  • Tập đoàn quân không quân 4
 • Các đơn vị đã tham gia vào đội hình phương diện quân:
  • Bộ binh, đổ bộ đường không và kỵ binh:
   • Đội tiên phong
   • Sư đoàn bộ binh 129, 153
   • Quân đoàn kỵ binh cận vệ 3:
    • Sư đoàn kỵ binh cận vệ 5, 6
    • Sư đoàn kỵ binh 32
    • Trung đoàn pháo tự hành 1814
    • Trung đoàn pháo chống tăng cận vệ 144
    • Tiểu đoàn pháo chống tăng cận vệ độc lập 3
    • Trung đoàn súng cối cận vệ 3
    • Tiểu đoàn súng cối cận vệ 64
    • Trung đoàn pháo phòng không 1731
  • Pháo binh:
   • Lữ đoàn pháo binh cấp Quân đoàn 3
   • Trung đoàn lựu pháo 472
   • Lữ đoàn súng cối hạng nặng 6, 16
   • Trung đoàn pháo chống tăng 520 (từ Lữ đoàn pháo chống tăng 13)
   • Tiểu đoàn pháo phòng không hỏa lực đặc biệt độc lập 317
   • Lữ đoàn súng cối cận vệ 31
   • Trung đoàn súng cối cận vệ 89, 100, 313
   • Trung đoàn pháo phòng không 225, 341, 739, 1268, 1270, 1479, 1482, 1709
   • Tiểu đoàn pháo phòng không độc lập 14, 21, 451, 490, 508, 614
  • Cơ giới hóa:
   • Lữ đoàn xe tăng cận vệ 42, 43
   • Trung đoàn pháo tự hành cận vệ hạng nặng 342
   • Trung đoàn pháo tự hành 1196, 1819
   • Đơn vị xe lửa bọc thép phòng không độc lập 145
  • Không quân:
   • Trung đoàn không quân liên lạc độc lập 184
  • Công binh:
   • Lữ đoàn công binh dò phá mìn 33
   • Tiểu đoàn công binh cầu phà 9, 48, 87, 122

1 tháng 1 năm 1945[sửa | sửa mã nguồn]

 • Tập đoàn quân:
  • Tập đoàn quân xung kích 2
  • Tập đoàn quân 3, 48, 49, 50, 65, 70
  • Tập đoàn quân xe tăng cận vệ 5
  • Tập đoàn quân không quân 4
 • Các đơn vị đã tham gia vào đội hình phương diện quân:
  • Bộ binh, đổ bộ đường không và kỵ binh:
   • Quân đoàn kỵ binh cận vệ 3:
    • Sư đoàn kỵ binh cận vệ 5, 6
    • Sư đoàn kỵ binh 32
    • Trung đoàn pháo tự hành 1814
    • Trung đoàn pháo chống tăng cận vệ 144
    • Tiểu đoàn pháo chống tăng cận vệ độc lập 3
    • Trung đoàn súng cối cận vệ 3
    • Tiểu đoàn súng cối cận vệ 64
    • Trung đoàn pháo phòng không 1731
  • Pháo binh:
   • Sư đoàn pháo binh đột phá 2:
    • Lữ đoàn pháo hạng nhẹ 20
    • Trung đoàn pháo nòng dài cận vệ 16
    • Lữ đoàn lựu pháo cận vệ 10
    • Lữ đoàn lựu pháo cận vệ hạng nặng 48
    • Lữ đoàn lựu pháo hỏa lực mạnh 121
    • Lữ đoàn súng cối 5
   • Trung đoàn pháo binh cấp quân đoàn 1099
   • Lữ đoàn pháo chống tăng 15
   • Trung đoàn súng cối cận vệ 6, 84
   • Trung đoàn pháo phòng không 225, 341, 739, 1268, 1270, 1479, 1482, 1709
   • Tiểu đoàn pháo phòng không độc lập 14, 21, 451, 490, 508, 614
   • Khẩu đội pháo phòng không độc lập 19, 32, 33
  • Cơ giới hóa:
   • Quân đoàn xe tăng cận vệ 1:
    • Lữ đoàn xe tăng cận vệ 15, 16, 17
    • Lữ đoàn bộ binh cơ giới cận vệ 1
    • Trung đoàn pháo hạng nhẹ 166
    • Trung đoàn pháo tự hành 1001, 1296
    • Tiểu đoàn mô-tô cận vệ 13
    • Trung đoàn súng cối 455
    • Tiểu đoàn súng cối cận vệ 43
    • Trung đoàn pháo phòng không cận vệ 80
   • Quân đoàn xe tăng cận vệ 3:
    • Lữ đoàn xe tăng cận vệ 3, 18, 19
    • Lữ đoàn bộ binh cơ giới cận vệ 2
    • Trung đoàn pháo hạng nhẹ 1072
    • Trung đoàn pháo tự hành 1436, 1496
    • Tiểu đoàn mô-tô cận vệ 10
    • Tiểu đoàn chống tăng độc lập 749
    • Trung đoàn súng cối 266
    • Tiểu đoàn súng cối cận vệ 324
    • Trung đoàn pháo phòng không 1701
   • Quân đoàn xe tăng cận vệ 8:
    • Lữ đoàn xe tăng cận vệ 58, 59, 60
    • Lữ đoàn bộ binh cơ giới cận vệ 28
    • Trung đoàn xe tăng cận vệ 62
    • Trung đoàn pháo hạng nhẹ 1070
    • Trung đoàn pháo tự hành cận vệ 301
    • Trung đoàn pháo tự hành 1817
    • Tiểu đoàn mô-tô cận vệ 6
    • Trung đoàn súng cối cận vệ 269
    • Tiểu đoàn súng cối cận vệ 307
    • Trung đoàn pháo phòng không cận vệ 300
   • Quân đoàn cơ giới 8:
    • Lữ đoàn cơ giới 66, 67, 68
    • Lữ đoàn xe tăng 116
    • Trung đoàn xe tăng cận vệ 86
    • Trung đoàn pháo tự hành 114, 895
    • Tiểu đoàn mô-tô 97
    • Trung đoàn súng cối 615
    • Tiểu đoàn súng cối cận vệ 205
    • Trung đoàn pháo phòng không 1716
   • Lữ đoàn xe tăng cận vệ 23
   • Trung đoàn xe tăng công binh 40 (từ Lữ đoàn công binh xung kích 1)
   • Trung đoàn xe tăng phun lửa 510 (từ Lữ đoàn công binh xung kích 1)
   • Trung đoàn pháo tự hành cận vệ hạng nặng 326
   • Tiểu đoàn mô-tô đặc biệt cận vệ độc lập 72
   • Tiểu đoàn xe lửa bọc thép độc lập 28
   • Đơn vị xe lửa bọc thép phòng không độc lập 145
  • Không quân:
   • Trung đoàn không quân trinh sát khí tượng tầm xa 589
  • Công binh:
   • Lữ đoàn công binh xung kích 1, 3
   • Lữ đoàn công binh dò phá mìn 33
   • Lữ đoàn công binh cầu phà 4
   • Trung đoàn công binh cầu phà cơ giới 7
   • Tiểu đoàn công binh cầu phà 9, 48, 87, 89, 122
  • Bộ phận súng phun lửa:
   • Tiểu đoàn súng phun lửa độc lập 36

1 tháng 4 năm 1945[sửa | sửa mã nguồn]

 • Tập đoàn quân:
  • Tập đoàn quân xung kích 2
  • Tập đoàn quân 13, 49, 65, 70
  • Tập đoàn quân xe tăng cận vệ 5
  • Tập đoàn quân không quân 4
 • Các đơn vị đã tham gia vào đội hình phương diện quân:
  • Bộ binh, đổ bộ đường không và kỵ binh:
   • Quân đoàn kỵ binh cận vệ 3:
    • Sư đoàn kỵ binh cận vệ 5, 6
    • Sư đoàn kỵ binh 32
    • Trung đoàn pháo tự hành 1814
    • Trung đoàn pháo chống tăng cận vệ 144
    • Tiểu đoàn pháo chống tăng cận vệ độc lập 3
    • Trung đoàn súng cối cận vệ 3
    • Tiểu đoàn súng cối cận vệ 64
    • Trung đoàn pháo phòng không 1731
   • Khu vực tăng cường 91
  • Pháo binh:
   • Sư đoàn pháo binh 26:
    • Lữ đoàn pháo hạng nhẹ 75
    • Trung đoàn pháo nòng dài 56
    • Lữ đoàn lựu pháo 77
    • Tiểu đoàn trinh sát pháo binh cận vệ độc lập 5
   • Trung đoàn pháo binh cấp quân đoàn 1099
   • Trung đoàn lựu pháo cận vệ 16
   • Trung đoàn pháo phòng không 225, 341, 739, 1268, 1270, 1479, 1482, 1709
   • Tiểu đoàn pháo phòng không độc lập 14, 21, 451, 490, 508, 614
   • Khẩu đội pháo phòng không độc lập 19, 32, 33
   • Tiểu đoàn khí cầu hàng không quan sát pháo binh độc lập 1
  • Cơ giới hóa:
   • Quân đoàn xe tăng cận vệ 1:
    • Lữ đoàn xe tăng cận vệ 15, 16, 17
    • Lữ đoàn bộ binh cơ giới cận vệ 1
    • Trung đoàn pháo hạng nhẹ 166
    • Trung đoàn pháo tự hành cận vệ hạng nặng 397
    • Trung đoàn pháo tự hành 1001, 1296
    • Tiểu đoàn mô-tô cận vệ 13
    • Trung đoàn súng cối 455
    • Tiểu đoàn súng cối cận vệ 43
    • Trung đoàn pháo phòng không cận vệ 80
   • Quân đoàn xe tăng cận vệ 3:
    • Lữ đoàn xe tăng cận vệ 3, 18, 19
    • Lữ đoàn bộ binh cơ giới cận vệ 2
    • Trung đoàn pháo hạng nhẹ 1072
    • Trung đoàn pháo tự hành cận vệ hạng nặng 375
    • Trung đoàn pháo tự hành 1436, 1496
    • Tiểu đoàn mô-tô cận vệ 10
    • Trung đoàn súng cối 266
    • Tiểu đoàn súng cối cận vệ 324
    • Trung đoàn pháo phòng không 1701
   • Quân đoàn cơ giới 8:
    • Lữ đoàn cơ giới 66, 67, 68
    • Lữ đoàn xe tăng 116
    • Trung đoàn xe tăng hạng nặng cận vệ 86
    • Trung đoàn pháo tự hành 114, 895
    • Tiểu đoàn mô-tô 97
    • Trung đoàn súng cối 615
    • Tiểu đoàn súng cối cận vệ 205
    • Trung đoàn pháo phòng không 1716
   • Lữ đoàn xe tăng hạng nặng cận vệ 38
   • Lữ đoàn pháo tự hành hạng nặng cận vệ 66
   • Trung đoàn xe tăng độc lập 233
   • Tiểu đoàn mô-tô đặc biệt cận vệ độc lập 72
   • Đơn vị xe lửa bọc thép phòng không độc lập 145
  • Công binh:
   • Lữ đoàn công binh xung kích 13
   • Lữ đoàn công binh dò phá mìn 33
   • Lữ đoàn công binh cầu phà cơ giới 4
   • Trung đoàn công binh cầu phà cơ giới 7
   • Tiểu đoàn công binh cầu phà cơ giới 42, 48, 89, 122
  • Bộ phận súng phun lửa:
   • Tiểu đoàn súng phun lửa độc lập 40
13397-ph-ng-di-n-qu-n-belorussia-2-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)