User Tools

Site Tools


13397-ph-ng-di-n-qu-n-belorussia-2-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

13397-ph-ng-di-n-qu-n-belorussia-2-la-gi [2018/11/07 17:13] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p><​b>​Phương diện quân Byelorussia 2</b> (tiếng Nga: <​i>​2-й Белорусский фронт</​i>​) là một tổ chức tác chiến chiến lược của Hồng quân Liên Xô trong Chiến tranh thế giới II.
 +</p>
  
 +
 +
 +
 +
 +<​h3><​span id="​1_th.C3.A1ng_4_n.C4.83m_1944"/><​span class="​mw-headline"​ id="​1_tháng_4_năm_1944">​1 tháng 4 năm 1944</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​sửa<​span class="​mw-editsection-divider">​ | </​span>​sửa mã nguồn<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h3>​
 +<​ul><​li>​Tập đoàn quân:
 +<​ul><​li>​Tập đoàn quân 47, 61, 70</​li>​
 +<​li>​Tập đoàn quân không quân 6</​li></​ul></​li>​
 +<​li>​Các đơn vị đã tham gia vào đội hình phương diện quân:
 +<​ul><​li>​Bộ binh, đổ bộ đường không và kỵ binh:
 +<​ul><​li>​Quân đoàn bộ binh 25:
 +<​ul><​li>​Sư đoàn bộ binh 4, 41, 132</​li></​ul></​li>​
 +<​li>​Quân đoàn kỵ binh cận vệ 2:
 +<​ul><​li>​Sư đoàn kỵ binh cận vệ 3, 4, 17</​li>​
 +<​li>​Trung đoàn xe tăng 160, 184</​li>​
 +<​li>​Trung đoàn pháo tự hành 1459</​li>​
 +<​li>​Trung đoàn pháo chống tăng cận vệ 149</​li>​
 +<​li>​Tiểu đoàn pháo chống tăng cận vệ độc lập 2</​li>​
 +<​li>​Trung đoàn súng cối cận vệ 10</​li>​
 +<​li>​Tiểu đoàn súng cối cận vệ 60</​li>​
 +<​li>​Trung đoàn pháo phòng không 1730</​li></​ul></​li>​
 +<​li>​Quân đoàn kỵ binh cận vệ 7:
 +<​ul><​li>​Sư đoàn kỵ binh cận vệ 14, 15, 16</​li>​
 +<​li>​Trung đoàn xe tăng 32, 114</​li>​
 +<​li>​Trung đoàn pháo tự hành 1816</​li>​
 +<​li>​Trung đoàn pháo chống tăng cận vệ 145</​li>​
 +<​li>​Tiểu đoàn pháo chống tăng cận vệ độc lập 7</​li>​
 +<​li>​Trung đoàn súng cối cận vệ 7</​li>​
 +<​li>​Tiểu đoàn súng cối cận vệ 57</​li>​
 +<​li>​Trung đoàn pháo phòng không 1733</​li></​ul></​li></​ul></​li>​
 +<​li>​Pháo binh:
 +<​ul><​li>​Trung đoàn pháo nòng dài 181</​li>​
 +<​li>​Lữ đoàn pháo chống tăng 8</​li>​
 +<​li>​Trung đoàn súng cối cận vệ 56, 311</​li>​
 +<​li>​Sư đoàn pháo phòng không 65:
 +<​ul><​li>​Trung đoàn pháo phòng không 1980, 1984, 1988, 1992</​li></​ul></​li></​ul></​li>​
 +<​li>​Công binh:
 +<​ul><​li>​Lữ đoàn công binh đặc biệt 41</​li>​
 +<​li>​Lữ đoàn công binh 48</​li>​
 +<​li>​Tiểu đoàn dò phá mìn cận vệ 8</​li>​
 +<​li>​Tiểu đoàn công binh độc lập 386</​li>​
 +<​li>​Tiểu đoàn công binh cầu phà 37, 53, 91</​li></​ul></​li></​ul></​li></​ul><​h3><​span id="​1_th.C3.A1ng_7_n.C4.83m_1944"/><​span class="​mw-headline"​ id="​1_tháng_7_năm_1944">​1 tháng 7 năm 1944</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​sửa<​span class="​mw-editsection-divider">​ | </​span>​sửa mã nguồn<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h3>​
 +<​ul><​li>​Tập đoàn quân:
 +<​ul><​li>​Tập đoàn quân 33, 49, 50</​li>​
 +<​li>​Tập đoàn quân không quân 4</​li></​ul></​li>​
 +<​li>​Các đơn vị đã tham gia vào đội hình phương diện quân:
 +<​ul><​li>​Bộ binh, đổ bộ đường không và kỵ binh:
 +</li>
 +<​li>​Pháo binh:
 +<​ul><​li>​Lữ đoàn pháo binh cấp Quân đoàn 2</​li>​
 +<​li>​Lữ đoàn lựu pháo cận vệ hạng nặng 31</​li>​
 +<​li>​Lữ đoàn lựu pháo cận vệ hỏa lực mạnh 32</​li>​
 +<​li>​Lữ đoàn pháo chống tăng 13</​li>​
 +<​li>​Lữ đoàn súng cối 19</​li>​
 +<​li>​Lữ đoàn súng cối cận vệ 4</​li>​
 +<​li>​Trung đoàn súng cối cận vệ 77, 307, 325</​li>​
 +<​li>​Trung đoàn pháo phòng không 225, 341, 739, 1268, 1270, 1482, 1709</​li>​
 +<​li>​Tiểu đoàn pháo phòng không độc lập 4, 490, 614</​li>​
 +<​li>​Khẩu đội pháo phòng không 19</​li></​ul></​li>​
 +<​li>​Cơ giới hóa:
 +<​ul><​li>​Lữ đoàn xe tăng cận vệ 43</​li>​
 +<​li>​Lữ đoàn xe tăng 256</​li>​
 +<​li>​Trung đoàn pháo tự hành 722</​li>​
 +<​li>​Tiểu đoàn xe lửa bọc thép độc lập 6</​li>​
 +<​li>​Đơn vị xe lửa bọc thép phòng không độc lập 145</​li></​ul></​li>​
 +<​li>​Công binh:
 +<​ul><​li>​Lữ đoàn công binh xung kích cận vệ 1</​li>​
 +<​li>​Lữ đoàn công binh dò phá mìn 33</​li>​
 +<​li>​Tiểu đoàn công binh cầu phà 92</​li></​ul></​li></​ul></​li></​ul><​h3><​span id="​1_th.C3.A1ng_10_n.C4.83m_1944"/><​span class="​mw-headline"​ id="​1_tháng_10_năm_1944">​1 tháng 10 năm 1944</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​sửa<​span class="​mw-editsection-divider">​ | </​span>​sửa mã nguồn<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h3>​
 +<​ul><​li>​Tập đoàn quân:
 +<​ul><​li>​Tập đoàn quân 3, 48, 49, 50</​li>​
 +<​li>​Tập đoàn quân không quân 4</​li></​ul></​li>​
 +<​li>​Các đơn vị đã tham gia vào đội hình phương diện quân:
 +<​ul><​li>​Bộ binh, đổ bộ đường không và kỵ binh:
 +<​ul><​li>​Đội tiên phong</​li>​
 +<​li>​Sư đoàn bộ binh 129, 153</​li>​
 +<​li>​Quân đoàn kỵ binh cận vệ 3:
 +<​ul><​li>​Sư đoàn kỵ binh cận vệ 5, 6</​li>​
 +<​li>​Sư đoàn kỵ binh 32</​li>​
 +<​li>​Trung đoàn pháo tự hành 1814</​li>​
 +<​li>​Trung đoàn pháo chống tăng cận vệ 144</​li>​
 +<​li>​Tiểu đoàn pháo chống tăng cận vệ độc lập 3</​li>​
 +<​li>​Trung đoàn súng cối cận vệ 3</​li>​
 +<​li>​Tiểu đoàn súng cối cận vệ 64</​li>​
 +<​li>​Trung đoàn pháo phòng không 1731</​li></​ul></​li></​ul></​li>​
 +<​li>​Pháo binh:
 +<​ul><​li>​Lữ đoàn pháo binh cấp Quân đoàn 3</​li>​
 +<​li>​Trung đoàn lựu pháo 472</​li>​
 +<​li>​Lữ đoàn súng cối hạng nặng 6, 16</​li>​
 +<​li>​Trung đoàn pháo chống tăng 520 (từ Lữ đoàn pháo chống tăng 13)</​li>​
 +<​li>​Tiểu đoàn pháo phòng không hỏa lực đặc biệt độc lập 317</​li>​
 +<​li>​Lữ đoàn súng cối cận vệ 31</​li>​
 +<​li>​Trung đoàn súng cối cận vệ 89, 100, 313</​li>​
 +<​li>​Trung đoàn pháo phòng không 225, 341, 739, 1268, 1270, 1479, 1482, 1709</​li>​
 +<​li>​Tiểu đoàn pháo phòng không độc lập 14, 21, 451, 490, 508, 614</​li></​ul></​li>​
 +<​li>​Cơ giới hóa:
 +<​ul><​li>​Lữ đoàn xe tăng cận vệ 42, 43</​li>​
 +<​li>​Trung đoàn pháo tự hành cận vệ hạng nặng 342</​li>​
 +<​li>​Trung đoàn pháo tự hành 1196, 1819</​li>​
 +<​li>​Đơn vị xe lửa bọc thép phòng không độc lập 145</​li></​ul></​li>​
 +<​li>​Không quân:
 +<​ul><​li>​Trung đoàn không quân liên lạc độc lập 184</​li></​ul></​li>​
 +<​li>​Công binh:
 +<​ul><​li>​Lữ đoàn công binh dò phá mìn 33</​li>​
 +<​li>​Tiểu đoàn công binh cầu phà 9, 48, 87, 122</​li></​ul></​li></​ul></​li></​ul><​h3><​span id="​1_th.C3.A1ng_1_n.C4.83m_1945"/><​span class="​mw-headline"​ id="​1_tháng_1_năm_1945">​1 tháng 1 năm 1945</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​sửa<​span class="​mw-editsection-divider">​ | </​span>​sửa mã nguồn<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h3>​
 +<​ul><​li>​Tập đoàn quân:
 +<​ul><​li>​Tập đoàn quân xung kích 2</​li>​
 +<​li>​Tập đoàn quân 3, 48, 49, 50, 65, 70</​li>​
 +<​li>​Tập đoàn quân xe tăng cận vệ 5</​li>​
 +<​li>​Tập đoàn quân không quân 4</​li></​ul></​li>​
 +<​li>​Các đơn vị đã tham gia vào đội hình phương diện quân:
 +<​ul><​li>​Bộ binh, đổ bộ đường không và kỵ binh:
 +<​ul><​li>​Quân đoàn kỵ binh cận vệ 3:
 +<​ul><​li>​Sư đoàn kỵ binh cận vệ 5, 6</​li>​
 +<​li>​Sư đoàn kỵ binh 32</​li>​
 +<​li>​Trung đoàn pháo tự hành 1814</​li>​
 +<​li>​Trung đoàn pháo chống tăng cận vệ 144</​li>​
 +<​li>​Tiểu đoàn pháo chống tăng cận vệ độc lập 3</​li>​
 +<​li>​Trung đoàn súng cối cận vệ 3</​li>​
 +<​li>​Tiểu đoàn súng cối cận vệ 64</​li>​
 +<​li>​Trung đoàn pháo phòng không 1731</​li></​ul></​li></​ul></​li>​
 +<​li>​Pháo binh:
 +<​ul><​li>​Sư đoàn pháo binh đột phá 2:
 +<​ul><​li>​Lữ đoàn pháo hạng nhẹ 20</​li>​
 +<​li>​Trung đoàn pháo nòng dài cận vệ 16</​li>​
 +<​li>​Lữ đoàn lựu pháo cận vệ 10</​li>​
 +<​li>​Lữ đoàn lựu pháo cận vệ hạng nặng 48</​li>​
 +<​li>​Lữ đoàn lựu pháo hỏa lực mạnh 121</​li>​
 +<​li>​Lữ đoàn súng cối 5</​li></​ul></​li>​
 +<​li>​Trung đoàn pháo binh cấp quân đoàn 1099</​li>​
 +<​li>​Lữ đoàn pháo chống tăng 15</​li>​
 +<​li>​Trung đoàn súng cối cận vệ 6, 84</​li>​
 +<​li>​Trung đoàn pháo phòng không 225, 341, 739, 1268, 1270, 1479, 1482, 1709</​li>​
 +<​li>​Tiểu đoàn pháo phòng không độc lập 14, 21, 451, 490, 508, 614</​li>​
 +<​li>​Khẩu đội pháo phòng không độc lập 19, 32, 33</​li></​ul></​li>​
 +<​li>​Cơ giới hóa:
 +<​ul><​li>​Quân đoàn xe tăng cận vệ 1:
 +<​ul><​li>​Lữ đoàn xe tăng cận vệ 15, 16, 17</​li>​
 +<​li>​Lữ đoàn bộ binh cơ giới cận vệ 1</​li>​
 +<​li>​Trung đoàn pháo hạng nhẹ 166</​li>​
 +<​li>​Trung đoàn pháo tự hành 1001, 1296</​li>​
 +<​li>​Tiểu đoàn mô-tô cận vệ 13</​li>​
 +<​li>​Trung đoàn súng cối 455</​li>​
 +<​li>​Tiểu đoàn súng cối cận vệ 43</​li>​
 +<​li>​Trung đoàn pháo phòng không cận vệ 80</​li></​ul></​li>​
 +<​li>​Quân đoàn xe tăng cận vệ 3:
 +<​ul><​li>​Lữ đoàn xe tăng cận vệ 3, 18, 19</​li>​
 +<​li>​Lữ đoàn bộ binh cơ giới cận vệ 2</​li>​
 +<​li>​Trung đoàn pháo hạng nhẹ 1072</​li>​
 +<​li>​Trung đoàn pháo tự hành 1436, 1496</​li>​
 +<​li>​Tiểu đoàn mô-tô cận vệ 10</​li>​
 +<​li>​Tiểu đoàn chống tăng độc lập 749</​li>​
 +<​li>​Trung đoàn súng cối 266</​li>​
 +<​li>​Tiểu đoàn súng cối cận vệ 324</​li>​
 +<​li>​Trung đoàn pháo phòng không 1701</​li></​ul></​li>​
 +<​li>​Quân đoàn xe tăng cận vệ 8:
 +<​ul><​li>​Lữ đoàn xe tăng cận vệ 58, 59, 60</​li>​
 +<​li>​Lữ đoàn bộ binh cơ giới cận vệ 28</​li>​
 +<​li>​Trung đoàn xe tăng cận vệ 62</​li>​
 +<​li>​Trung đoàn pháo hạng nhẹ 1070</​li>​
 +<​li>​Trung đoàn pháo tự hành cận vệ 301</​li>​
 +<​li>​Trung đoàn pháo tự hành 1817</​li>​
 +<​li>​Tiểu đoàn mô-tô cận vệ 6</​li>​
 +<​li>​Trung đoàn súng cối cận vệ 269</​li>​
 +<​li>​Tiểu đoàn súng cối cận vệ 307</​li>​
 +<​li>​Trung đoàn pháo phòng không cận vệ 300</​li></​ul></​li>​
 +<​li>​Quân đoàn cơ giới 8:
 +<​ul><​li>​Lữ đoàn cơ giới 66, 67, 68</​li>​
 +<​li>​Lữ đoàn xe tăng 116</​li>​
 +<​li>​Trung đoàn xe tăng cận vệ 86</​li>​
 +<​li>​Trung đoàn pháo tự hành 114, 895</​li>​
 +<​li>​Tiểu đoàn mô-tô 97</​li>​
 +<​li>​Trung đoàn súng cối 615</​li>​
 +<​li>​Tiểu đoàn súng cối cận vệ 205</​li>​
 +<​li>​Trung đoàn pháo phòng không 1716</​li></​ul></​li>​
 +<​li>​Lữ đoàn xe tăng cận vệ 23</​li>​
 +<​li>​Trung đoàn xe tăng công binh 40 (từ Lữ đoàn công binh xung kích 1)</​li>​
 +<​li>​Trung đoàn xe tăng phun lửa 510 (từ Lữ đoàn công binh xung kích 1)</​li>​
 +<​li>​Trung đoàn pháo tự hành cận vệ hạng nặng 326</​li>​
 +<​li>​Tiểu đoàn mô-tô đặc biệt cận vệ độc lập 72</​li>​
 +<​li>​Tiểu đoàn xe lửa bọc thép độc lập 28</​li>​
 +<​li>​Đơn vị xe lửa bọc thép phòng không độc lập 145</​li></​ul></​li>​
 +<​li>​Không quân:
 +<​ul><​li>​Trung đoàn không quân trinh sát khí tượng tầm xa 589</​li></​ul></​li>​
 +<​li>​Công binh:
 +<​ul><​li>​Lữ đoàn công binh xung kích 1, 3</​li>​
 +<​li>​Lữ đoàn công binh dò phá mìn 33</​li>​
 +<​li>​Lữ đoàn công binh cầu phà 4</​li>​
 +<​li>​Trung đoàn công binh cầu phà cơ giới 7</​li>​
 +<​li>​Tiểu đoàn công binh cầu phà 9, 48, 87, 89, 122</​li></​ul></​li>​
 +<​li>​Bộ phận súng phun lửa:
 +<​ul><​li>​Tiểu đoàn súng phun lửa độc lập 36</​li></​ul></​li></​ul></​li></​ul><​h3><​span id="​1_th.C3.A1ng_4_n.C4.83m_1945"/><​span class="​mw-headline"​ id="​1_tháng_4_năm_1945">​1 tháng 4 năm 1945</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​sửa<​span class="​mw-editsection-divider">​ | </​span>​sửa mã nguồn<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h3>​
 +<​ul><​li>​Tập đoàn quân:
 +<​ul><​li>​Tập đoàn quân xung kích 2</​li>​
 +<​li>​Tập đoàn quân 13, 49, 65, 70</​li>​
 +<​li>​Tập đoàn quân xe tăng cận vệ 5</​li>​
 +<​li>​Tập đoàn quân không quân 4</​li></​ul></​li>​
 +<​li>​Các đơn vị đã tham gia vào đội hình phương diện quân:
 +<​ul><​li>​Bộ binh, đổ bộ đường không và kỵ binh:
 +<​ul><​li>​Quân đoàn kỵ binh cận vệ 3:
 +<​ul><​li>​Sư đoàn kỵ binh cận vệ 5, 6</​li>​
 +<​li>​Sư đoàn kỵ binh 32</​li>​
 +<​li>​Trung đoàn pháo tự hành 1814</​li>​
 +<​li>​Trung đoàn pháo chống tăng cận vệ 144</​li>​
 +<​li>​Tiểu đoàn pháo chống tăng cận vệ độc lập 3</​li>​
 +<​li>​Trung đoàn súng cối cận vệ 3</​li>​
 +<​li>​Tiểu đoàn súng cối cận vệ 64</​li>​
 +<​li>​Trung đoàn pháo phòng không 1731</​li></​ul></​li>​
 +<​li>​Khu vực tăng cường 91</​li></​ul></​li>​
 +<​li>​Pháo binh:
 +<​ul><​li>​Sư đoàn pháo binh 26:
 +<​ul><​li>​Lữ đoàn pháo hạng nhẹ 75</​li>​
 +<​li>​Trung đoàn pháo nòng dài 56</​li>​
 +<​li>​Lữ đoàn lựu pháo 77</​li>​
 +<​li>​Tiểu đoàn trinh sát pháo binh cận vệ độc lập 5</​li></​ul></​li>​
 +<​li>​Trung đoàn pháo binh cấp quân đoàn 1099</​li>​
 +<​li>​Trung đoàn lựu pháo cận vệ 16</​li>​
 +<​li>​Trung đoàn pháo phòng không 225, 341, 739, 1268, 1270, 1479, 1482, 1709</​li>​
 +<​li>​Tiểu đoàn pháo phòng không độc lập 14, 21, 451, 490, 508, 614</​li>​
 +<​li>​Khẩu đội pháo phòng không độc lập 19, 32, 33</​li>​
 +<​li>​Tiểu đoàn khí cầu hàng không quan sát pháo binh độc lập 1</​li></​ul></​li>​
 +<​li>​Cơ giới hóa:
 +<​ul><​li>​Quân đoàn xe tăng cận vệ 1:
 +<​ul><​li>​Lữ đoàn xe tăng cận vệ 15, 16, 17</​li>​
 +<​li>​Lữ đoàn bộ binh cơ giới cận vệ 1</​li>​
 +<​li>​Trung đoàn pháo hạng nhẹ 166</​li>​
 +<​li>​Trung đoàn pháo tự hành cận vệ hạng nặng 397</​li>​
 +<​li>​Trung đoàn pháo tự hành 1001, 1296</​li>​
 +<​li>​Tiểu đoàn mô-tô cận vệ 13</​li>​
 +<​li>​Trung đoàn súng cối 455</​li>​
 +<​li>​Tiểu đoàn súng cối cận vệ 43</​li>​
 +<​li>​Trung đoàn pháo phòng không cận vệ 80</​li></​ul></​li>​
 +<​li>​Quân đoàn xe tăng cận vệ 3:
 +<​ul><​li>​Lữ đoàn xe tăng cận vệ 3, 18, 19</​li>​
 +<​li>​Lữ đoàn bộ binh cơ giới cận vệ 2</​li>​
 +<​li>​Trung đoàn pháo hạng nhẹ 1072</​li>​
 +<​li>​Trung đoàn pháo tự hành cận vệ hạng nặng 375</​li>​
 +<​li>​Trung đoàn pháo tự hành 1436, 1496</​li>​
 +<​li>​Tiểu đoàn mô-tô cận vệ 10</​li>​
 +<​li>​Trung đoàn súng cối 266</​li>​
 +<​li>​Tiểu đoàn súng cối cận vệ 324</​li>​
 +<​li>​Trung đoàn pháo phòng không 1701</​li></​ul></​li>​
 +<​li>​Quân đoàn cơ giới 8:
 +<​ul><​li>​Lữ đoàn cơ giới 66, 67, 68</​li>​
 +<​li>​Lữ đoàn xe tăng 116</​li>​
 +<​li>​Trung đoàn xe tăng hạng nặng cận vệ 86</​li>​
 +<​li>​Trung đoàn pháo tự hành 114, 895</​li>​
 +<​li>​Tiểu đoàn mô-tô 97</​li>​
 +<​li>​Trung đoàn súng cối 615</​li>​
 +<​li>​Tiểu đoàn súng cối cận vệ 205</​li>​
 +<​li>​Trung đoàn pháo phòng không 1716</​li></​ul></​li>​
 +<​li>​Lữ đoàn xe tăng hạng nặng cận vệ 38</​li>​
 +<​li>​Lữ đoàn pháo tự hành hạng nặng cận vệ 66</​li>​
 +<​li>​Trung đoàn xe tăng độc lập 233</​li>​
 +<​li>​Tiểu đoàn mô-tô đặc biệt cận vệ độc lập 72</​li>​
 +<​li>​Đơn vị xe lửa bọc thép phòng không độc lập 145</​li></​ul></​li>​
 +<​li>​Công binh:
 +<​ul><​li>​Lữ đoàn công binh xung kích 13</​li>​
 +<​li>​Lữ đoàn công binh dò phá mìn 33</​li>​
 +<​li>​Lữ đoàn công binh cầu phà cơ giới 4</​li>​
 +<​li>​Trung đoàn công binh cầu phà cơ giới 7</​li>​
 +<​li>​Tiểu đoàn công binh cầu phà cơ giới 42, 48, 89, 122</​li></​ul></​li>​
 +<​li>​Bộ phận súng phun lửa:
 +<​ul><​li>​Tiểu đoàn súng phun lửa độc lập 40</​li></​ul></​li></​ul></​li></​ul>​
 +
 +
 +
 +
 +<table class="​navbox"​ style="​border-spacing:​0;​wide"><​tbody><​tr><​td style="​padding:​2px"><​table class="​nowraplinks collapsible collapsed navbox-inner"​ style="​border-spacing:​0;​background:​transparent;​color:​inherit"><​tbody><​tr><​th scope="​col"​ class="​navbox-title"​ colspan="​2"/></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group">​Phương diện quân</​th><​td class="​navbox-list navbox-odd"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"/></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group">​Cụm phòng không mặt trận</​th><​td class="​navbox-list navbox-even"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"/></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group">​Hạm đội</​th><​td class="​navbox-list navbox-odd"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"/></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group">​Hải đoàn, Giang đoàn</​th><​td class="​navbox-list navbox-even"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"/></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ class="​navbox-list navbox-odd"​ style="​width:​100%;​padding:​0px;​background:#​B0C4DE;"/></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group">​Binh chủng hợp thành</​th><​td class="​navbox-list navbox-even"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"/></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group">​Xe tăng</​th><​td class="​navbox-list navbox-odd"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"/></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group">​Không quân</​th><​td class="​navbox-list navbox-even"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"/></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group">​Phòng không không quân</​th><​td class="​navbox-list navbox-odd"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"/></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group">​Công binh phòng thủ</​th><​td class="​navbox-list navbox-even"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"><​div style="​padding:​0em 0.25em"><​div>​
 +<​p>​1 <​b>​·</​b>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +2 <​b>​·</​b></​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +3 <​b>​·</​b></​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +4 <​b>​·</​b></​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +5 <​b>​·</​b></​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +6 <​b>​·</​b></​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +7 <​b>​·</​b></​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +8 <​b>​·</​b></​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +9 <​b>​·</​b></​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +10
 +</​span></​p>​
 +</​div></​div></​td></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ class="​navbox-list navbox-odd"​ style="​width:​100%;​padding:​0px;​background:#​B0C4DE;"/></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group">​Bộ binh</​th><​td class="​navbox-list navbox-even"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"/></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group">​Xe tăng</​th><​td class="​navbox-list navbox-odd"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"/></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group">​Cơ giới</​th><​td class="​navbox-list navbox-even"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"/></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group">​Kỵ binh</​th><​td class="​navbox-list navbox-odd"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"/></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group">​Pháo binh</​th><​td class="​navbox-list navbox-even"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"><​div style="​padding:​0em 0.25em"><​div>​
 +<​p><​span class="​nowrap">​1 •</​span>​
 +<span class="​nowrap">​2 •</​span>​
 +<span class="​nowrap">​3 •</​span>​
 +<span class="​nowrap">​4 •</​span>​
 +<span class="​nowrap">​5 •</​span>​
 +<span class="​nowrap">​6 •</​span>​
 +<span class="​nowrap">​7 •</​span>​
 +<span class="​nowrap">​8 •</​span>​
 +<span class="​nowrap">​9 •</​span>​
 +<span class="​nowrap">​10</​span>​
 +</p>
 +</​div></​div></​td></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group">​Đổ bộ đường không</​th><​td class="​navbox-list navbox-odd"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"><​div style="​padding:​0em 0.25em"><​div>​
 +<​p><​span class="​nowrap">​1 •</​span>​
 +<span class="​nowrap">​2 •</​span>​
 +<span class="​nowrap">​3 •</​span>​
 +<span class="​nowrap">​4 •</​span>​
 +<span class="​nowrap">​5</​span>​
 +</​p><​p><​span class="​nowrap"><​b>​Cận vệ:</​b>​ 8</​span>​
 +</p>
 +</​div></​div></​td></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group">​Không quân</​th><​td class="​navbox-list navbox-even"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"><​div style="​padding:​0em 0.25em"><​div>​
 +<​p><​span class="​nowrap"><​b>​Tiêm kích:</​b>​ 1 •</​span>​
 +<span class="​nowrap">​2 •</​span>​
 +<span class="​nowrap">​3 •</​span>​
 +<span class="​nowrap">​4 •</​span>​
 +<span class="​nowrap">​5</​span>​
 +</​p><​p><​span class="​nowrap"><​b>​Cận vệ:</​b>​ 1</​span>​
 +</​p><​p><​span class="​nowrap"><​b>​Cường kích:</​b>​ 1 •</​span>​
 +<span class="​nowrap">​2 •</​span>​
 +<span class="​nowrap">​3 •</​span>​
 +<span class="​nowrap">​4 •</​span>​
 +<span class="​nowrap">​5</​span>​
 +</​p><​p><​span class="​nowrap"><​b>​Cận vệ:</​b>​ 1</​span>​
 +</​p><​p><​span class="​nowrap"><​b>​Ném bom:</​b>​ 1 •</​span>​
 +<span class="​nowrap">​2 •</​span>​
 +<span class="​nowrap">​3 •</​span>​
 +<span class="​nowrap">​4 •</​span>​
 +<span class="​nowrap">​5</​span>​
 +</​p><​p><​span class="​nowrap"><​b>​Cận vệ:</​b>​ 6</​span>​
 +</p>
 +</​div></​div></​td></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group">​Không quân phòng không</​th><​td class="​navbox-list navbox-odd"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"/></​tr></​tbody></​table></​td></​tr></​tbody></​table><​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1329
 +Cached time: 20181010193656
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.364 seconds
 +Real time usage: 0.406 seconds
 +Preprocessor visited node count: 2752/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 249125/​2097152 bytes
 +Template argument size: 14845/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 12/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 0/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.050/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 1.46 MB/50 MB
 +--><​!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 180.734 ​     1 -total
 + ​59.34% ​ 107.256 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Fronts_of_the_Red_Army_in_World_War_II
 + ​52.52% ​  ​94.927 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbox
 + ​38.23% ​  ​69.096 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_&#​273;&#​417;​n_v&#​7883;​_qu&​acirc;​n_s&#​7921;​
 + ​34.31% ​  ​62.003 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Infobox
 + ​15.32% ​  ​27.681 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbox_subgroups
 + ​11.21% ​  ​20.261 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_&#​273;​i&#​7873;​u_h&#​432;&#​7899;​ng
 +  5.45%    9.856      5 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​WPMILHIST_Infobox_style
 +  4.30%    7.777      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​USSR
 +  4.10%    7.404    151 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Nobr
 +--><​!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​1377298-0!canonical and timestamp 20181010193655 and revision id 20002489
 + ​--></​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
13397-ph-ng-di-n-qu-n-belorussia-2-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)