User Tools

Site Tools


13398-ph-ng-di-n-qu-n-belorussia-3-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

13398-ph-ng-di-n-qu-n-belorussia-3-la-gi [2018/11/07 17:13] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p><​b>​Phương diện quân Byelorussia 3</b> (tiếng Nga: <​i>​3-й Белорусский фронт</​i>​) là một tổ chức tác chiến chiến lược của Hồng quân Liên Xô trong Chiến tranh thế giới II.
 +</p>
  
 +
 +
 +
 +
 +<​h3><​span id="​1_th.C3.A1ng_7_n.C4.83m_1944"/><​span class="​mw-headline"​ id="​1_tháng_7_năm_1944">​1 tháng 7 năm 1944</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​sửa<​span class="​mw-editsection-divider">​ | </​span>​sửa mã nguồn<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h3>​
 +<​ul><​li>​Tập đoàn quân:
 +<​ul><​li>​Tập đoàn quân cận vệ 11</​li>​
 +<​li>​Tập đoàn quân 5, 31</​li>​
 +<​li>​Tập đoàn quân xe tăng cận vệ 5</​li>​
 +<​li>​Tập đoàn quân không quân 1</​li></​ul></​li>​
 +<​li>​Các đơn vị đã tham gia vào đội hình phương diện quân:
 +<​ul><​li>​Bộ binh, đổ bộ đường không và kỵ binh:
 +<​ul><​li>​Quân đoàn kỵ binh cận vệ 3:
 +<​ul><​li>​Sư đoàn kỵ binh cận vệ 5, 6</​li>​
 +<​li>​Sư đoàn kỵ binh 32</​li>​
 +<​li>​Trung đoàn pháo tự hành 1814</​li>​
 +<​li>​Trung đoàn pháo chống tăng cận vệ 144</​li>​
 +<​li>​Tiểu đoàn pháo chống tăng cận vệ độc lập 3</​li>​
 +<​li>​Trung đoàn súng cối cận vệ 3</​li>​
 +<​li>​Tiểu đoàn súng cối cận vệ 64</​li>​
 +<​li>​Trung đoàn pháo phòng không 1731</​li></​ul></​li></​ul></​li>​
 +<​li>​Pháo binh:
 +<​ul><​li>​Quân đoàn pháo binh đột phá 5:
 +<​ul><​li>​Sư đoàn pháo binh đột phá cận vệ 2:
 +<​ul><​li>​Lữ đoàn pháo hạng nhẹ cận vệ 4</​li>​
 +<​li>​Trung đoàn pháo nòng dài cận vệ 6</​li>​
 +<​li>​Trung đoàn pháo nòng dài 114</​li>​
 +<​li>​Lữ đoàn lựu pháo cận vệ 5</​li>​
 +<​li>​Lữ đoàn lựu pháo cận vệ hỏa lực mạnh 20</​li>​
 +<​li>​Lữ đoàn súng cối 33</​li></​ul></​li>​
 +<​li>​Sư đoàn pháo nòng dài cận vệ hạng nặng 4:
 +<​ul><​li>​Trung đoàn pháo nòng dài cận vệ 11, 12, 13, 14</​li></​ul></​li>​
 +<​li>​Sư đoàn súng cối cận vệ 7:
 +<​ul><​li>​Lữ đoàn súng cối cận vệ 9</​li></​ul></​li></​ul></​li>​
 +<​li>​Sư đoàn pháo binh đột phá 20:
 +<​ul><​li>​Lữ đoàn pháo hạng nhẹ 34</​li>​
 +<​li>​Trung đoàn pháo nòng dài 53</​li>​
 +<​li>​Lữ đoàn lựu pháo 60</​li>​
 +<​li>​Lữ đoàn lựu pháo hạng nặng 93</​li>​
 +<​li>​Lữ đoàn lựu pháo hỏa lực mạnh 102</​li>​
 +<​li>​Lữ đoàn súng cối 20</​li></​ul></​li>​
 +<​li>​Lữ đoàn lựu pháo hỏa lực mạnh 119</​li>​
 +<​li>​Trung đoàn súng cối cận vệ 326</​li>​
 +<​li>​Sư đoàn pháo phòng không 20:
 +<​ul><​li>​Trung đoàn pháo phòng không 1333, 1339, 1345, 1351</​li></​ul></​li>​
 +<​li>​Trung đoàn pháo phòng không 1281, 1480</​li>​
 +<​li>​Tiểu đoàn pháo phòng không độc lập 64, 324, 500</​li></​ul></​li>​
 +<​li>​Cơ giới hóa:
 +<​ul><​li>​Quân đoàn cơ giới cận vệ 3:
 +<​ul><​li>​Lữ đoàn cơ giới cận vệ 7, 8, 9</​li>​
 +<​li>​Lữ đoàn xe tăng cận vệ 35</​li>​
 +<​li>​Trung đoàn pháo tự hành 1510, 1823</​li>​
 +<​li>​Tiểu đoàn mô-tô cận vệ 1</​li>​
 +<​li>​Tiểu đoàn chống tăng độc lập 743</​li>​
 +<​li>​Trung đoàn súng cối 129</​li>​
 +<​li>​Tiểu đoàn súng cối cận vệ 334</​li>​
 +<​li>​Trung đoàn pháo phòng không 1705</​li></​ul></​li>​
 +<​li>​Trung đoàn pháo tự hành cận vệ hạng nặng 337</​li>​
 +<​li>​Trung đoàn mô-tô cận vệ 2</​li>​
 +<​li>​Tiểu đoàn mô-tô đặc biệt độc lập 271</​li>​
 +<​li>​Tiểu đoàn xe lửa bọc thép độc lập 12</​li></​ul></​li>​
 +<​li>​Công binh:
 +<​ul><​li>​Lữ đoàn công binh xung kích 3</​li>​
 +<​li>​Lữ đoàn công binh dò phá mìn 13</​li>​
 +<​li>​Lữ đoàn công binh cầu phà 8</​li>​
 +<​li>​Tiểu đoàn công binh độc lập 71</​li></​ul></​li></​ul></​li></​ul><​h3><​span id="​1_th.C3.A1ng_10_n.C4.83m_1944"/><​span class="​mw-headline"​ id="​1_tháng_10_năm_1944">​1 tháng 10 năm 1944</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​sửa<​span class="​mw-editsection-divider">​ | </​span>​sửa mã nguồn<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h3>​
 +<​ul><​li>​Tập đoàn quân:
 +<​ul><​li>​Tập đoàn quân cận vệ 11</​li>​
 +<​li>​Tập đoàn quân 5, 31, 39</​li>​
 +<​li>​Tập đoàn quân không quân 1</​li></​ul></​li>​
 +<​li>​Các đơn vị đã tham gia vào đội hình phương diện quân:
 +<​ul><​li>​Bộ binh, đổ bộ đường không và kỵ binh:
 +</li>
 +<​li>​Pháo binh:
 +<​ul><​li>​Quân đoàn pháo binh đột phá 5:
 +<​ul><​li>​Sư đoàn pháo binh đột phá cận vệ 2:
 +<​ul><​li>​Lữ đoàn pháo hạng nhẹ cận vệ 4</​li>​
 +<​li>​Trung đoàn pháo nòng dài cận vệ 6</​li>​
 +<​li>​Trung đoàn pháo nòng dài 114</​li>​
 +<​li>​Lữ đoàn lựu pháo cận vệ 5</​li>​
 +<​li>​Lữ đoàn lựu pháo cận vệ hỏa lực mạnh 20</​li>​
 +<​li>​Lữ đoàn súng cối 33</​li></​ul></​li>​
 +<​li>​Sư đoàn pháo nòng dài cận vệ hạng nặng 4:
 +<​ul><​li>​Trung đoàn pháo nòng dài cận vệ 11, 12, 13, 14</​li></​ul></​li>​
 +<​li>​Sư đoàn súng cối cận vệ 7:
 +<​ul><​li>​Lữ đoàn súng cối cận vệ 9, 11, 24</​li></​ul></​li></​ul></​li>​
 +<​li>​Lữ đoàn lựu pháo hỏa lực mạnh 117</​li>​
 +<​li>​Lữ đoàn pháo chống tăng cận vệ 1</​li>​
 +<​li>​Lữ đoàn pháo chống tăng 47</​li>​
 +<​li>​Lữ đoàn súng cối hạng nặng 8, 29</​li>​
 +<​li>​Tiểu đoàn pháo phòng không hỏa lực đặc biệt độc lập 226, 245, 316</​li>​
 +<​li>​Tiểu đoàn pháo nòng dài hạng nặng độc lập 402, 406</​li>​
 +<​li>​Trung đoàn pháo phòng không 1275, 1281, 1480</​li>​
 +<​li>​Tiểu đoàn pháo phòng không độc lập 324, 500, 525</​li></​ul></​li>​
 +<​li>​Cơ giới hóa:
 +<​ul><​li>​Quân đoàn xe tăng cận vệ 2:
 +<​ul><​li>​Lữ đoàn xe tăng cận vệ 4, 25, 26</​li>​
 +<​li>​Lữ đoàn bộ binh cơ giới cận vệ 4</​li>​
 +<​li>​Trung đoàn pháo tự hành cận vệ 401</​li>​
 +<​li>​Trung đoàn pháo tự hành 1500</​li>​
 +<​li>​Tiểu đoàn mô-tô 79</​li>​
 +<​li>​Trung đoàn pháo chống tăng 1311</​li>​
 +<​li>​Trung đoàn súng cối 273</​li>​
 +<​li>​Tiểu đoàn súng cối cận vệ 28</​li>​
 +<​li>​Trung đoàn pháo phòng không 1695</​li></​ul></​li>​
 +<​li>​Lữ đoàn xe tăng 120</​li>​
 +<​li>​Trung đoàn xe tăng cận vệ độc lập 75, 76</​li>​
 +<​li>​Trung đoàn xe tăng 148, 517 (từ Lữ đoàn công binh xung kích cơ giới cận vệ 2)</​li>​
 +<​li>​Trung đoàn xe tăng 253, 513 (từ Lữ đoàn công binh xung kích 4)</​li>​
 +<​li>​Trung đoàn pháo tự hành cận vệ hạng nặng 337, 395</​li>​
 +<​li>​Trung đoàn pháo tự hành 1025, 1445</​li>​
 +<​li>​Trung đoàn mô-tô cận vệ 2</​li>​
 +<​li>​Tiểu đoàn mô-tô đặc biệt độc lập 271</​li>​
 +<​li>​Tiểu đoàn xe lửa bọc thép độc lập 12, 48, 50</​li></​ul></​li>​
 +<​li>​Công binh:
 +<​ul><​li>​Lữ đoàn công binh xung kích 3</​li>​
 +<​li>​Lữ đoàn công binh dò phá mìn 13</​li>​
 +<​li>​Lữ đoàn công binh cầu phà 4, 8</​li>​
 +<​li>​Tiểu đoàn công binh độc lập 71</​li></​ul></​li></​ul></​li></​ul><​h3><​span id="​1_th.C3.A1ng_1_n.C4.83m_1945"/><​span class="​mw-headline"​ id="​1_tháng_1_năm_1945">​1 tháng 1 năm 1945</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​sửa<​span class="​mw-editsection-divider">​ | </​span>​sửa mã nguồn<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h3>​
 +<​ul><​li>​Tập đoàn quân:
 +<​ul><​li>​Tập đoàn quân cận vệ 2, 11</​li>​
 +<​li>​Tập đoàn quân 5, 28, 31, 39</​li>​
 +<​li>​Tập đoàn quân không quân 1</​li></​ul></​li>​
 +<​li>​Các đơn vị đã tham gia vào đội hình phương diện quân:
 +<​ul><​li>​Bộ binh, đổ bộ đường không và kỵ binh:
 +<​ul><​li>​Quân đoàn bộ binh 44 (управление)</​li></​ul></​li>​
 +<​li>​Pháo binh:
 +<​ul><​li>​Quân đoàn pháo binh đột phá 5:
 +<​ul><​li>​Sư đoàn pháo binh đột phá cận vệ 2:
 +<​ul><​li>​Lữ đoàn pháo hạng nhẹ cận vệ 4</​li>​
 +<​li>​Trung đoàn pháo nòng dài cận vệ 6</​li>​
 +<​li>​Trung đoàn pháo nòng dài 114</​li>​
 +<​li>​Lữ đoàn lựu pháo cận vệ 5</​li>​
 +<​li>​Lữ đoàn lựu pháo cận vệ hỏa lực mạnh 20</​li>​
 +<​li>​Lữ đoàn súng cối 33</​li></​ul></​li></​ul></​li>​
 +<​li>​Sư đoàn súng cối cận vệ 7:
 +<​ul><​li>​Lữ đoàn súng cối cận vệ 9, 11, 24</​li></​ul></​li>​
 +<​li>​Trung đoàn pháo nòng dài hạng nặng 2, 20</​li>​
 +<​li>​Lữ đoàn súng cối hạng nặng 8, 29</​li>​
 +<​li>​Lữ đoàn pháo chống tăng cận vệ 1</​li>​
 +<​li>​Lữ đoàn pháo chống tăng 21, 47</​li>​
 +<​li>​Tiểu đoàn pháo phòng không hỏa lực đặc biệt độc lập 226, 245, 316</​li>​
 +<​li>​Trung đoàn súng cối cận vệ 42, 54</​li>​
 +<​li>​Trung đoàn pháo phòng không 1281, 1480</​li>​
 +<​li>​Tiểu đoàn pháo phòng không độc lập 64, 324, 500, 525</​li>​
 +<​li>​Khẩu đội pháo phòng không độc lập 16, 17, 18, 31</​li></​ul></​li>​
 +<​li>​Cơ giới hóa:
 +<​ul><​li>​Quân đoàn xe tăng cận vệ 2:
 +<​ul><​li>​Lữ đoàn xe tăng cận vệ 4, 25, 26</​li>​
 +<​li>​Lữ đoàn bộ binh cơ giới cận vệ 4</​li>​
 +<​li>​Trung đoàn pháo tự hành cận vệ 401</​li>​
 +<​li>​Trung đoàn pháo tự hành 1500</​li>​
 +<​li>​Tiểu đoàn mô-tô 79</​li>​
 +<​li>​Trung đoàn pháo hạng nhẹ 1311</​li>​
 +<​li>​Trung đoàn súng cối 273</​li>​
 +<​li>​Tiểu đoàn súng cối cận vệ 28</​li>​
 +<​li>​Trung đoàn pháo phòng không 1695</​li></​ul></​li>​
 +<​li>​Quân đoàn xe tăng 1:
 +<​ul><​li>​Lữ đoàn xe tăng 89, 117, 159</​li>​
 +<​li>​Lữ đoàn bộ binh cơ giới 44</​li>​
 +<​li>​Trung đoàn pháo tự hành cận vệ hạng nặng 354</​li>​
 +<​li>​Trung đoàn pháo tự hành 1437, 1514</​li>​
 +<​li>​Tiểu đoàn mô-tô 86</​li>​
 +<​li>​Trung đoàn pháo hạng nhẹ 120</​li>​
 +<​li>​Trung đoàn súng cối 108</​li>​
 +<​li>​Tiểu đoàn súng cối cận vệ 10</​li>​
 +<​li>​Trung đoàn pháo phòng không 1720</​li></​ul></​li>​
 +<​li>​Lữ đoàn xe tăng hạng nặng cận vệ 43</​li>​
 +<​li>​Trung đoàn xe tăng cận vệ độc lập 35</​li>​
 +<​li>​Trung đoàn pháo tự hành cận vệ hạng nặng 348, 350</​li>​
 +<​li>​Tiểu đoàn xe lửa bọc thép độc lập 12, 50</​li></​ul></​li>​
 +<​li>​Công binh:
 +<​ul><​li>​Lữ đoàn công binh dò phá mìn 13</​li>​
 +<​li>​Lữ đoàn công binh cầu phà 8</​li>​
 +<​li>​Tiểu đoàn công binh dò tìm mìn độc lập 71</​li></​ul></​li></​ul></​li></​ul><​h3><​span id="​1_th.C3.A1ng_4_n.C4.83m_1945"/><​span class="​mw-headline"​ id="​1_tháng_4_năm_1945">​1 tháng 4 năm 1945</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​sửa<​span class="​mw-editsection-divider">​ | </​span>​sửa mã nguồn<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h3>​
 +<​ul><​li>​Tập đoàn quân:
 +<​ul><​li>​Tập đoàn quân 3, 5, 31, 48</​li>​
 +<​li>​Tập đoàn quân không quân 1</​li></​ul></​li>​
 +<​li>​Các đơn vị đã tham gia vào đội hình phương diện quân:
 +<​ul><​li>​Bộ binh, đổ bộ đường không và kỵ binh:
 +<​ul><​li>​Quân đoàn bộ binh 124:
 +<​ul><​li>​Sư đoàn bộ binh 51, 208, 216</​li></​ul></​li></​ul></​li>​
 +<​li>​Pháo binh:
 +<​ul><​li>​Quân đoàn pháo binh đột phá 5:
 +<​ul><​li>​Tiểu đoàn trinh sát pháo binh độc lập 833</​li></​ul></​li>​
 +<​li>​Sư đoàn pháo binh đột phá 10:
 +<​ul><​li>​Lữ đoàn pháo hạng nhẹ cận vệ 33</​li>​
 +<​li>​Trung đoàn pháo nòng dài 154</​li>​
 +<​li>​Lữ đoàn lựu pháo 162</​li>​
 +<​li>​Lữ đoàn lựu pháo hạng nặng 158</​li>​
 +<​li>​Lữ đoàn lựu pháo hỏa lực mạnh 117</​li>​
 +<​li>​Lữ đoàn súng cối 44</​li></​ul></​li>​
 +<​li>​Sư đoàn pháo binh đột phá 15:
 +<​ul><​li>​Lữ đoàn pháo hạng nhẹ 206</​li>​
 +<​li>​Lữ đoàn lựu pháo cận vệ 31</​li>​
 +<​li>​Lữ đoàn lựu pháo 35</​li>​
 +<​li>​Lữ đoàn lựu pháo hạng nặng 85</​li>​
 +<​li>​Lữ đoàn súng cối 19</​li></​ul></​li>​
 +<​li>​Trung đoàn pháo nòng dài cận vệ 13 (từ Lữ đoàn pháo nòng dài hạng nặng 4)</​li>​
 +<​li>​Trung đoàn pháo binh cấp quân đoàn 570</​li>​
 +<​li>​Trung đoàn pháo nòng dài hạng nặng 20</​li>​
 +<​li>​Lữ đoàn pháo chống tăng cận vệ 16</​li>​
 +<​li>​Lữ đoàn pháo chống tăng 16, 47, 50</​li>​
 +<​li>​Trung đoàn súng cối cận vệ 74, 317</​li>​
 +<​li>​Sư đoàn pháo phòng không 48:
 +<​ul><​li>​Trung đoàn pháo phòng không cận vệ 231</​li>​
 +<​li>​Trung đoàn pháo phòng không 1277, 1278, 2011</​li></​ul></​li>​
 +<​li>​Trung đoàn pháo phòng không 1281, 1480</​li>​
 +<​li>​Tiểu đoàn pháo phòng không độc lập 64, 324, 500, 525</​li>​
 +<​li>​Khẩu đội pháo phòng không độc lập 16, 17, 18, 31</​li>​
 +<​li>​Tiểu đoàn khí cầu hàng không quan sát pháo binh độc lập 2</​li></​ul></​li>​
 +<​li>​Cơ giới hóa:
 +<​ul><​li>​Quân đoàn xe tăng cận vệ 2:
 +<​ul><​li>​Lữ đoàn xe tăng cận vệ 4, 25, 26</​li>​
 +<​li>​Lữ đoàn bộ binh cơ giới cận vệ 4</​li>​
 +<​li>​Trung đoàn pháo tự hành cận vệ 401</​li>​
 +<​li>​Trung đoàn pháo tự hành 1500</​li>​
 +<​li>​Tiểu đoàn mô-tô 79</​li>​
 +<​li>​Trung đoàn pháo hạng nhẹ 1311</​li>​
 +<​li>​Trung đoàn súng cối 273</​li>​
 +<​li>​Tiểu đoàn súng cối cận vệ 28</​li>​
 +<​li>​Trung đoàn pháo phòng không 1695</​li></​ul></​li>​
 +<​li>​Lữ đoàn xe tăng cận vệ 2</​li>​
 +<​li>​Lữ đoàn xe tăng 120, 213</​li>​
 +<​li>​Trung đoàn xe tăng hạng nặng cận vệ 66, 75, 77, 81, 82</​li>​
 +<​li>​Trung đoàn pháo tự hành cận vệ hạng nặng 337, 340, 343, 345, 373, 395</​li>​
 +<​li>​Trung đoàn pháo tự hành 1050, 1294</​li>​
 +<​li>​Trung đoàn mô-tô cận vệ 2</​li>​
 +<​li>​Tiểu đoàn xe lửa bọc thép độc lập 12, 22, 32, 48, 50</​li>​
 +<​li>​Tiểu đoàn mô-tô đặc biệt độc lập 271</​li></​ul></​li>​
 +<​li>​Công binh:
 +<​ul><​li>​Lữ đoàn công binh dò phá mìn 13</​li>​
 +<​li>​Tiểu đoàn công binh dò tìm mìn độc lập 71, 77</​li></​ul></​li>​
 +<​li>​Thành phần súng phun lửa:
 +<​ul><​li>​Tiểu đoàn súng phun lửa độc lập 15</​li>​
 +<​li>​Đại đội súng phun lửa độc lập 185</​li></​ul></​li></​ul></​li>​
 +<​li>​Cụm tác chiến ven bờ:
 +<​ul><​li>​Tập đoàn quân:
 +<​ul><​li>​Tập đoàn quân cận vệ 2, 11</​li>​
 +<​li>​Tập đoàn quân 39, 43, 50</​li>​
 +<​li>​Tập đoàn quân không quân 3</​li></​ul></​li>​
 +<​li>​Các đơn vị phối hợp trực thuộc cụm quân:
 +<​ul><​li>​Pháo binh:
 +<​ul><​li>​Sư đoàn pháo binh đột phá cận vệ 2:
 +<​ul><​li>​Lữ đoàn pháo hạng nhẹ cận vệ 4</​li>​
 +<​li>​Trung đoàn pháo nòng dài cận vệ 6</​li>​
 +<​li>​Trung đoàn pháo nòng dài 144</​li>​
 +<​li>​Lữ đoàn lựu pháo cận vệ 5</​li>​
 +<​li>​Lữ đoàn lựu pháo cận vệ hỏa lực mạnh 20</​li>​
 +<​li>​Lữ đoàn súng cối 33</​li></​ul></​li>​
 +<​li>​Sư đoàn pháo binh đột phá cận vệ 3:
 +<​ul><​li>​Lữ đoàn pháo hạng nhẹ cận vệ 7</​li>​
 +<​li>​Trung đoàn pháo nòng dài cận vệ 22</​li>​
 +<​li>​Lữ đoàn lựu pháo cận vệ 8</​li>​
 +<​li>​Lữ đoàn lựu pháo hạng nặng 99</​li>​
 +<​li>​Lữ đoàn lựu pháo cận vệ hỏa lực mạnh 107</​li>​
 +<​li>​Lữ đoàn súng cối 43</​li></​ul></​li>​
 +<​li>​Trung đoàn lựu pháo cận vệ 83</​li>​
 +<​li>​Trung đoàn pháo nòng dài hạng nặng 2</​li>​
 +<​li>​Trung đoàn lựu pháo 480</​li>​
 +<​li>​Lữ đoàn pháo chống tăng 35, 46</​li>​
 +<​li>​Sư đoàn súng cối cận vệ 7:
 +<​ul><​li>​Lữ đoàn súng cối cận vệ 9, 11, 24</​li></​ul></​li>​
 +<​li>​Sư đoàn pháo phòng không 45:
 +<​ul><​li>​Trung đoàn pháo phòng không 707, 737, 1465, 1466</​li></​ul></​li>​
 +<​li>​Trung đoàn pháo phòng không 246, 1275</​li></​ul></​li>​
 +<​li>​Cơ giới hóa:
 +<​ul><​li>​Quân đoàn xe tăng 1:
 +<​ul><​li>​Lữ đoàn xe tăng 89, 117, 159</​li>​
 +<​li>​Lữ đoàn bộ binh cơ giới 44</​li>​
 +<​li>​Trung đoàn pháo tự hành cận vệ hạng nặng 354</​li>​
 +<​li>​Trung đoàn pháo tự hành 1437, 1514</​li>​
 +<​li>​Tiểu đoàn mô-tô 86</​li>​
 +<​li>​Trung đoàn pháo hạng nhẹ 120</​li>​
 +<​li>​Trung đoàn súng cối 108</​li>​
 +<​li>​Tiểu đoàn súng cối cận vệ 10</​li>​
 +<​li>​Trung đoàn pháo phòng không 1720</​li></​ul></​li>​
 +<​li>​Lữ đoàn xe tăng hạng nặng cận vệ 43</​li>​
 +<​li>​Trung đoàn xe tăng hạng nặng cận vệ 35, 76</​li>​
 +<​li>​Trung đoàn pháo tự hành cận vệ 350 hạng nặng</​li>​
 +<​li>​Tiểu đoàn xe lửa bọc thép độc lập 60</​li></​ul></​li>​
 +<​li>​Không quân:
 +<​ul><​li>​Trung đoàn không quân liên lạc 353</​li></​ul></​li>​
 +<​li>​Công binh:
 +<​ul><​li>​Lữ đoàn công binh dò phá mìn cận vệ 5</​li>​
 +<​li>​Lữ đoàn công binh cầu phà 9</​li>​
 +<​li>​Tiểu đoàn công binh cầu phà cơ giới 106</​li>​
 +<​li>​Tiểu đoàn công binh dò tìm mìn độc lập 37, 74</​li></​ul></​li>​
 +<​li>​Thành phần súng phun lửa:
 +<​ul><​li>​Đại đội súng phun lửa độc lập 178</​li></​ul></​li></​ul></​li></​ul></​li></​ul>​
 +
 +
 +
 +
 +<table class="​navbox"​ style="​border-spacing:​0;​wide"><​tbody><​tr><​td style="​padding:​2px"><​table class="​nowraplinks collapsible collapsed navbox-inner"​ style="​border-spacing:​0;​background:​transparent;​color:​inherit"><​tbody><​tr><​th scope="​col"​ class="​navbox-title"​ colspan="​2"/></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group">​Phương diện quân</​th><​td class="​navbox-list navbox-odd"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"/></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group">​Cụm phòng không mặt trận</​th><​td class="​navbox-list navbox-even"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"/></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group">​Hạm đội</​th><​td class="​navbox-list navbox-odd"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"/></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group">​Hải đoàn, Giang đoàn</​th><​td class="​navbox-list navbox-even"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"/></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ class="​navbox-list navbox-odd"​ style="​width:​100%;​padding:​0px;​background:#​B0C4DE;"/></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group">​Binh chủng hợp thành</​th><​td class="​navbox-list navbox-even"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"/></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group">​Xe tăng</​th><​td class="​navbox-list navbox-odd"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"/></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group">​Không quân</​th><​td class="​navbox-list navbox-even"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"/></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group">​Phòng không không quân</​th><​td class="​navbox-list navbox-odd"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"/></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group">​Công binh phòng thủ</​th><​td class="​navbox-list navbox-even"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"><​div style="​padding:​0em 0.25em"><​div>​
 +<​p>​1 <​b>​·</​b>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +2 <​b>​·</​b></​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +3 <​b>​·</​b></​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +4 <​b>​·</​b></​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +5 <​b>​·</​b></​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +6 <​b>​·</​b></​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +7 <​b>​·</​b></​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +8 <​b>​·</​b></​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +9 <​b>​·</​b></​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +10
 +</​span></​p>​
 +</​div></​div></​td></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ class="​navbox-list navbox-odd"​ style="​width:​100%;​padding:​0px;​background:#​B0C4DE;"/></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group">​Bộ binh</​th><​td class="​navbox-list navbox-even"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"/></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group">​Xe tăng</​th><​td class="​navbox-list navbox-odd"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"/></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group">​Cơ giới</​th><​td class="​navbox-list navbox-even"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"/></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group">​Kỵ binh</​th><​td class="​navbox-list navbox-odd"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"/></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group">​Pháo binh</​th><​td class="​navbox-list navbox-even"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"><​div style="​padding:​0em 0.25em"><​div>​
 +<​p><​span class="​nowrap">​1 •</​span>​
 +<span class="​nowrap">​2 •</​span>​
 +<span class="​nowrap">​3 •</​span>​
 +<span class="​nowrap">​4 •</​span>​
 +<span class="​nowrap">​5 •</​span>​
 +<span class="​nowrap">​6 •</​span>​
 +<span class="​nowrap">​7 •</​span>​
 +<span class="​nowrap">​8 •</​span>​
 +<span class="​nowrap">​9 •</​span>​
 +<span class="​nowrap">​10</​span>​
 +</p>
 +</​div></​div></​td></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group">​Đổ bộ đường không</​th><​td class="​navbox-list navbox-odd"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"><​div style="​padding:​0em 0.25em"><​div>​
 +<​p><​span class="​nowrap">​1 •</​span>​
 +<span class="​nowrap">​2 •</​span>​
 +<span class="​nowrap">​3 •</​span>​
 +<span class="​nowrap">​4 •</​span>​
 +<span class="​nowrap">​5</​span>​
 +</​p><​p><​span class="​nowrap"><​b>​Cận vệ:</​b>​ 8</​span>​
 +</p>
 +</​div></​div></​td></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group">​Không quân</​th><​td class="​navbox-list navbox-even"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"><​div style="​padding:​0em 0.25em"><​div>​
 +<​p><​span class="​nowrap"><​b>​Tiêm kích:</​b>​ 1 •</​span>​
 +<span class="​nowrap">​2 •</​span>​
 +<span class="​nowrap">​3 •</​span>​
 +<span class="​nowrap">​4 •</​span>​
 +<span class="​nowrap">​5</​span>​
 +</​p><​p><​span class="​nowrap"><​b>​Cận vệ:</​b>​ 1</​span>​
 +</​p><​p><​span class="​nowrap"><​b>​Cường kích:</​b>​ 1 •</​span>​
 +<span class="​nowrap">​2 •</​span>​
 +<span class="​nowrap">​3 •</​span>​
 +<span class="​nowrap">​4 •</​span>​
 +<span class="​nowrap">​5</​span>​
 +</​p><​p><​span class="​nowrap"><​b>​Cận vệ:</​b>​ 1</​span>​
 +</​p><​p><​span class="​nowrap"><​b>​Ném bom:</​b>​ 1 •</​span>​
 +<span class="​nowrap">​2 •</​span>​
 +<span class="​nowrap">​3 •</​span>​
 +<span class="​nowrap">​4 •</​span>​
 +<span class="​nowrap">​5</​span>​
 +</​p><​p><​span class="​nowrap"><​b>​Cận vệ:</​b>​ 6</​span>​
 +</p>
 +</​div></​div></​td></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group">​Không quân phòng không</​th><​td class="​navbox-list navbox-odd"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"/></​tr></​tbody></​table></​td></​tr></​tbody></​table><​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1293
 +Cached time: 20181019104507
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.420 seconds
 +Real time usage: 0.465 seconds
 +Preprocessor visited node count: 2749/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 249512/​2097152 bytes
 +Template argument size: 15037/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 12/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 0/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.044/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 1.46 MB/50 MB
 +--><​!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 170.828 ​     1 -total
 + ​53.01% ​  ​90.563 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Fronts_of_the_Red_Army_in_World_War_II
 + ​47.97% ​  ​81.944 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbox
 + ​45.52% ​  ​77.764 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_&#​273;&#​417;​n_v&#​7883;​_qu&​acirc;​n_s&#​7921;​
 + ​41.88% ​  ​71.535 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Infobox
 + ​10.90% ​  ​18.624 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbox_subgroups
 +  8.21%   ​14.027 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_&#​273;​i&#​7873;​u_h&#​432;&#​7899;​ng
 +  6.07%   ​10.367 ​     5 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​WPMILHIST_Infobox_style
 +  5.03%    8.600    151 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Nobr
 +  4.87%    8.321      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​USSR
 +--><​!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​1377299-0!canonical and timestamp 20181019104507 and revision id 20002493
 + ​--></​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
13398-ph-ng-di-n-qu-n-belorussia-3-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)