User Tools

Site Tools


13403-ph-ng-di-n-qu-n-kalinin-la-gi

Phương diện quân Kalinin (tiếng Nga: Калининский фронт) là một tổ chức tác chiến chiến lược của Hồng quân Liên Xô trong Chiến tranh thế giới II.

1 tháng 1 năm 1942[sửa | sửa mã nguồn]

 • Tập đoàn quân:
  • Tập đoàn quân 22, 29, 30, 31, 39
 • Các đơn vị đã tham gia vào đội hình phương diện quân:
  • Bộ binh, đổ bộ đường không và kỵ binh:
  • Pháo binh:
   • Trung đoàn pháo binh 108
   • Tiểu đoàn pháo phòng không độc lập 12, 64, 221
  • Không quân:
   • Sư đoàn không quân hỗn hợp 31, 38, 46
   • Trung đoàn không quân tiêm kích cận vệ 5
   • Trung đoàn không quân tiêm kích 10, 193
   • Trung đoàn không quân ném bom 132, 617
   • Trung đoàn không quân cường kích cận vệ 6
   • Trung đoàn không quân cường kích 569
  • Công binh:
   • Tiểu đoàn công binh độc lập 22, 69

1 tháng 4 năm 1942[sửa | sửa mã nguồn]

 • Tập đoàn quân:
  • Tập đoàn quân xung kích 3, 4
  • Tập đoàn quân 22, 29, 30, 31, 39
 • Các đơn vị đã tham gia vào đội hình phương diện quân:
  • Bộ binh, đổ bộ đường không và kỵ binh:
   • Quân đoàn bộ binh cận vệ 2:
    • Sư đoàn bộ binh cận vệ 8
    • Lữ đoàn bộ binh cận vệ 3, 4
    • Lữ đoàn bộ binh 26, 37
   • Quân đoàn kỵ binh 11:
    • Sư đoàn kỵ binh 18, 24, 82
   • Sư đoàn bộ binh cơ giới cận vệ 2
   • Sư đoàn bộ binh 158
   • Lữ đoàn bộ binh 114, 117, 130, 131, 132
   • Tiểu đoàn trượt tuyết độc lập 212, 213, 214
  • Pháo binh:
   • Trung đoàn pháo binh cấp quân đoàn 879
   • Trung đoàn lựu pháo 360 (thiếu tiểu đoàn 1)
   • Trung đoàn súng cối 163
   • Tiểu đoàn súng cối cận vệ độc lập 32, 43, 47
   • Tiểu đoàn pháo phòng không độc lập 12, 64, 221, 245, 490, 491
  • Cơ giới hóa:
   • Lữ đoàn xe tăng cận vệ 3
   • Lữ đoàn xe tăng 35, 71, 81
   • Tiểu đoàn nhảy dù trượt tuyết độc lập 1, 19, 20, 21, 31
  • Không quân:
   • Trung đoàn không quân tiêm kích cận vệ 1
   • Trung đoàn không quân cường kích cận vệ 6
   • Trung đoàn không quân ném bom 128
   • Trung đoàn không quân ném bom hạng nhẹ 639, 708
  • Công binh:
   • Tiểu đoàn công binh độc lập 17, 20, 22, 110, 114, 903
   • Tiểu đoàn công binh cầu phà 57, 60, 63
   • Tiểu đoàn xung kích độc lập 1390

1 tháng 7 năm 1942[sửa | sửa mã nguồn]

 • Tập đoàn quân:
  • Tập đoàn quân xung kích 3, 4
  • Tập đoàn quân 22, 29, 30, 31, 39, 41, 58
  • Tập đoàn quân không quân 3
 • Các đơn vị đã tham gia vào đội hình phương diện quân:
  • Bộ binh, đổ bộ đường không và kỵ binh:
   • Quân đoàn kỵ binh 11:
    • Sư đoàn kỵ binh 18, 24, 46, 82
   • Sư đoàn bộ binh cơ giới cận vệ 2
   • Sư đoàn bộ binh 220
   • Lữ đoàn bộ binh 114, 131
   • Tiểu đoàn trượt tuyết độc lập 141
  • Pháo binh:
   • Trung đoàn súng cối 163
   • Tiểu đoàn pháo phòng không độc lập 64, 221, 245, 490
  • Cơ giới hóa:
   • Lữ đoàn xe tăng 71
   • Tiểu đoàn xe tăng độc lập 148
  • Công binh:
   • Lữ đoàn công binh đặc biệt 5
   • Lữ đoàn xung kích 7
   • Tiểu đoàn công binh độc lập 22, 110, 114, 903
   • Tiểu đoàn công binh cầu phà 57, 63, 93, 94

1 tháng 10 năm 1942[sửa | sửa mã nguồn]

 • Tập đoàn quân:
  • Tập đoàn quân xung kích 3, 4
  • Tập đoàn quân 22, 39, 41, 43
  • Tập đoàn quân không quân 3
 • Các đơn vị đã tham gia vào đội hình phương diện quân:
  • Bộ binh, đổ bộ đường không và kỵ binh:
   • Sư đoàn bộ binh cận vệ 17
   • Sư đoàn bộ binh 135, 348, 373
   • Lữ đoàn bộ binh 114, 136
   • Tiểu đoàn pháo binh-súng máy độc lập 89, 296
  • Pháo binh:
   • Trung đoàn pháo binh cấp quân đoàn cận vệ 10
   • Trung đoàn lựu pháo 64, 440, 480, 827
   • Trung đoàn pháo chống tăng 75, 610, 759
   • Trung đoàn súng cối cận vệ 34, 77
   • Tiểu đoàn súng cối cận vệ độc lập 38
   • Tiểu đoàn súng cối cận vệ độc lập hạng nặng 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554
   • Trung đoàn pháo phòng không 225, 601, 617, 618
   • Tiểu đoàn pháo phòng không độc lập 12, 221, 622
  • Cơ giới hóa:
   • Quân đoàn cơ giới 1:
    • Lữ đoàn cơ giới 19, 35, 37
    • Lữ đoàn xe tăng 219
    • Tiểu đoàn mô-tô 57
   • Lữ đoàn xe tăng 21, 65, 82
   • Tiểu đoàn xe tăng độc lập 312
   • Tiểu đoàn xe bọc thép độc lập 32
  • Công binh:
   • Lữ đoàn công binh đặc biệt 5
   • Lữ đoàn xung kích 7
   • Tiểu đoàn xung kích độc lập 18, 22
   • Tiểu đoàn công binh độc lập 110, 245, 299
   • Tiểu đoàn công binh cầu phà 60, 63, 93, 106, 122, 125

1 tháng 1 năm 1943[sửa | sửa mã nguồn]

 • Tập đoàn quân:
  • Tập đoàn quân xung kích 3, 4
  • Tập đoàn quân 22, 39, 41, 43
  • Tập đoàn quân không quân 3
 • Các đơn vị đã tham gia vào đội hình phương diện quân:
  • Pháo binh:
   • Trung đoàn lựu pháo hỏa lực mạnh 1198
   • Trung đoàn súng cối cấp Tập đoàn quân 560, 561, 562, 563
   • Tiểu đoàn pháo phòng không độc lập 12, 221, 622
  • Cơ giới hóa:
   • Tiểu đoàn xe lửa bọc thép độc lập 62
  • Công binh:
   • Lữ đoàn công binh dò phá mìn 2
   • Lữ đoàn công binh đặc biệt 5
   • Lữ đoàn công binh 56
   • Tiểu đoàn công binh cầu phà 57, 63, 93, 106, 122
   • Tiểu đoàn công binh độc lập 245

1 tháng 4 năm 1943[sửa | sửa mã nguồn]

 • Tập đoàn quân:
  • Tập đoàn quân xung kích 3, 4
  • Tập đoàn quân 22, 39, 43
  • Tập đoàn quân không quân 3
 • Các đơn vị đã tham gia vào đội hình phương diện quân:
  • Bộ binh, đổ bộ đường không và kỵ binh:
   • Quân đoàn bộ binh 8:
    • Sư đoàn bộ binh 7, 249
   • Sư đoàn bộ binh 308
   • Lữ đoàn hải quân đánh bộ độc lập 15
  • Pháo binh:
   • Trung đoàn pháo binh cấp quân đoàn 85
   • Trung đoàn lựu pháo 440
   • Trung đoàn lựu pháo hỏa lực mạnh 1198
   • Trung đoàn pháo chống tăng 141, 144
   • Trung đoàn súng cối cấp Tập đoàn quân 558, 560
   • Tiểu đoàn pháo phòng không độc lập 12, 183, 221, 622
  • Cơ giới hóa:
   • Lữ đoàn cơ giới 47, 48
  • Công binh:
   • Lữ đoàn công binh đặc biệt 5
   • Tiểu đoàn dò phá mìn cận vệ 10
   • Tiểu đoàn công binh độc lập 110, 245, 249
   • Tiểu đoàn công binh cầu phà 63, 93

1 tháng 7 năm 1943[sửa | sửa mã nguồn]

 • Tập đoàn quân:
  • Tập đoàn quân xung kích 3, 4
  • Tập đoàn quân 39, 43
  • Tập đoàn quân không quân 3
 • Các đơn vị đã tham gia vào đội hình phương diện quân:
  • Bộ binh, đổ bộ đường không và kỵ binh:
   • Quân đoàn bộ binh cận vệ 2:
    • Sư đoàn bộ binh cận vệ 9, 17, 91
   • Quân đoàn bộ binh 8:
    • Sư đoàn bộ binh 7, 249
   • Khu vực tăng cường 155
  • Pháo binh:
   • Trung đoàn pháo binh cấp quân đoàn cận vệ 38
   • Trung đoàn pháo binh cấp quân đoàn 85
   • Lữ đoàn pháo chống tăng 4, 17
   • Trung đoàn pháo chống tăng 589
   • Lữ đoàn súng cối 31
   • Trung đoàn súng cối 551, 552, 556, 557, 559
   • Sư đoàn pháo phòng không 46:
    • Trung đoàn pháo phòng không 609, 617, 618, 717
   • Trung đoàn pháo phòng không 246, 601, 1625
   • Trung đoàn pháo phòng không độc lập 12, 183, 221, 622
  • Cơ giới hóa:
   • Lữ đoàn cơ giới 47
   • Trung đoàn xe tăng độc lập 221
  • Công binh:
   • Lữ đoàn công binh dò phá mìn 2
   • Lữ đoàn công binh đặc biệt 5
   • Lữ đoàn công binh 16, 56
   • Tiểu đoàn dò phá mìn cận vệ 10
   • Tiểu đoàn công binh cận vệ độc lập 4
   • Tiểu đoàn công binh độc lập 114, 210, 249, 348
   • Tiểu đoàn công binh cầu phà 57, 60, 63, 93, 94

1 tháng 10 năm 1943[sửa | sửa mã nguồn]

 • Tập đoàn quân:
  • Tập đoàn quân xung kích 3, 4
  • Tập đoàn quân 39, 43
  • Tập đoàn quân không quân 3
 • Các đơn vị đã tham gia vào đội hình phương diện quân:
  • Bộ binh, đổ bộ đường không và kỵ binh:
   • Quân đoàn bộ binh 8:
    • Sư đoàn bộ binh 7, 249
   • Quân đoàn bộ binh 60:
    • Sư đoàn bộ binh 119, 154
  • Pháo binh:
   • Trung đoàn pháo binh cấp quân đoàn 85
   • Trung đoàn pháo phòng không 1625
   • Trung đoàn pháo phòng không độc lập 183, 622
  • Cơ giới hóa:
   • Lữ đoàn xe tăng 143, 236
   • Trung đoàn xe tăng độc lập cận vệ 11
   • Trung đoàn xe tăng độc lập 203, 221, 226
  • Công binh:
   • Lữ đoàn công binh 2
   • Lữ đoàn công binh xung kích 4, 5
   • Lữ đoàn công binh đặc biệt 5
   • Tiểu đoàn dò phá mìn cận vệ 10
   • Tiểu đoàn công binh cận vệ độc lập 4
   • Tiểu đoàn công binh độc lập 210, 249, 293, 348
   • Tiểu đoàn công binh cầu phà 57, 93, 94, 125
13403-ph-ng-di-n-qu-n-kalinin-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)