User Tools

Site Tools


13403-ph-ng-di-n-qu-n-kalinin-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

13403-ph-ng-di-n-qu-n-kalinin-la-gi [2018/11/07 17:13] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p><​b>​Phương diện quân Kalinin</​b>​ (tiếng Nga: <​i>​Калининский фронт</​i>​) là một tổ chức tác chiến chiến lược của Hồng quân Liên Xô trong Chiến tranh thế giới II.
 +</p>
  
 +
 +
 +
 +
 +<​h3><​span id="​1_th.C3.A1ng_1_n.C4.83m_1942"/><​span class="​mw-headline"​ id="​1_tháng_1_năm_1942">​1 tháng 1 năm 1942</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​sửa<​span class="​mw-editsection-divider">​ | </​span>​sửa mã nguồn<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h3>​
 +<​ul><​li>​Tập đoàn quân:
 +<​ul><​li>​Tập đoàn quân 22, 29, 30, 31, 39</​li></​ul></​li>​
 +<​li>​Các đơn vị đã tham gia vào đội hình phương diện quân:
 +<​ul><​li>​Bộ binh, đổ bộ đường không và kỵ binh:
 +</li>
 +<​li>​Pháo binh:
 +<​ul><​li>​Trung đoàn pháo binh 108</​li>​
 +<​li>​Tiểu đoàn pháo phòng không độc lập 12, 64, 221</​li></​ul></​li>​
 +<​li>​Không quân:
 +<​ul><​li>​Sư đoàn không quân hỗn hợp 31, 38, 46</​li>​
 +<​li>​Trung đoàn không quân tiêm kích cận vệ 5</​li>​
 +<​li>​Trung đoàn không quân tiêm kích 10, 193</​li>​
 +<​li>​Trung đoàn không quân ném bom 132, 617</​li>​
 +<​li>​Trung đoàn không quân cường kích cận vệ 6</​li>​
 +<​li>​Trung đoàn không quân cường kích 569</​li></​ul></​li>​
 +<​li>​Công binh:
 +<​ul><​li>​Tiểu đoàn công binh độc lập 22, 69</​li></​ul></​li></​ul></​li></​ul><​h3><​span id="​1_th.C3.A1ng_4_n.C4.83m_1942"/><​span class="​mw-headline"​ id="​1_tháng_4_năm_1942">​1 tháng 4 năm 1942</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​sửa<​span class="​mw-editsection-divider">​ | </​span>​sửa mã nguồn<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h3>​
 +<​ul><​li>​Tập đoàn quân:
 +<​ul><​li>​Tập đoàn quân xung kích 3, 4</​li>​
 +<​li>​Tập đoàn quân 22, 29, 30, 31, 39</​li></​ul></​li>​
 +<​li>​Các đơn vị đã tham gia vào đội hình phương diện quân:
 +<​ul><​li>​Bộ binh, đổ bộ đường không và kỵ binh:
 +<​ul><​li>​Quân đoàn bộ binh cận vệ 2:
 +<​ul><​li>​Sư đoàn bộ binh cận vệ 8</​li>​
 +<​li>​Lữ đoàn bộ binh cận vệ 3, 4</​li>​
 +<​li>​Lữ đoàn bộ binh 26, 37</​li></​ul></​li>​
 +<​li>​Quân đoàn kỵ binh 11:
 +<​ul><​li>​Sư đoàn kỵ binh 18, 24, 82</​li></​ul></​li>​
 +<​li>​Sư đoàn bộ binh cơ giới cận vệ  2</​li>​
 +<​li>​Sư đoàn bộ binh 158</​li>​
 +<​li>​Lữ đoàn bộ binh 114, 117, 130, 131, 132</​li>​
 +<​li>​Tiểu đoàn trượt tuyết độc lập 212, 213, 214</​li></​ul></​li>​
 +<​li>​Pháo binh:
 +<​ul><​li>​Trung đoàn pháo binh cấp quân đoàn 879</​li>​
 +<​li>​Trung đoàn lựu pháo 360 (thiếu tiểu đoàn 1)</​li>​
 +<​li>​Trung đoàn súng cối 163</​li>​
 +<​li>​Tiểu đoàn súng cối cận vệ độc lập 32, 43, 47</​li>​
 +<​li>​Tiểu đoàn pháo phòng không độc lập 12, 64, 221, 245, 490, 491</​li></​ul></​li>​
 +<​li>​Cơ giới hóa:
 +<​ul><​li>​Lữ đoàn xe tăng cận vệ 3</​li>​
 +<​li>​Lữ đoàn xe tăng 35, 71, 81</​li>​
 +<​li>​Tiểu đoàn nhảy dù trượt tuyết độc lập 1, 19, 20, 21, 31</​li></​ul></​li>​
 +<​li>​Không quân:
 +<​ul><​li>​Trung đoàn không quân tiêm kích cận vệ 1</​li>​
 +<​li>​Trung đoàn không quân cường kích cận vệ 6</​li>​
 +<​li>​Trung đoàn không quân ném bom 128</​li>​
 +<​li>​Trung đoàn không quân ném bom hạng nhẹ 639, 708</​li></​ul></​li>​
 +<​li>​Công binh:
 +<​ul><​li>​Tiểu đoàn công binh độc lập 17, 20, 22, 110, 114, 903</​li>​
 +<​li>​Tiểu đoàn công binh cầu phà 57, 60, 63</​li>​
 +<​li>​Tiểu đoàn xung kích độc lập 1390</​li></​ul></​li></​ul></​li></​ul><​h3><​span id="​1_th.C3.A1ng_7_n.C4.83m_1942"/><​span class="​mw-headline"​ id="​1_tháng_7_năm_1942">​1 tháng 7 năm 1942</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​sửa<​span class="​mw-editsection-divider">​ | </​span>​sửa mã nguồn<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h3>​
 +<​ul><​li>​Tập đoàn quân:
 +<​ul><​li>​Tập đoàn quân xung kích 3, 4</​li>​
 +<​li>​Tập đoàn quân 22, 29, 30, 31, 39, 41, 58</​li>​
 +<​li>​Tập đoàn quân không quân 3</​li></​ul></​li>​
 +<​li>​Các đơn vị đã tham gia vào đội hình phương diện quân:
 +<​ul><​li>​Bộ binh, đổ bộ đường không và kỵ binh:
 +<​ul><​li>​Quân đoàn kỵ binh 11:
 +<​ul><​li>​Sư đoàn kỵ binh 18, 24, 46, 82</​li></​ul></​li>​
 +<​li>​Sư đoàn bộ binh cơ giới cận vệ  2</​li>​
 +<​li>​Sư đoàn bộ binh 220</​li>​
 +<​li>​Lữ đoàn bộ binh 114, 131</​li>​
 +<​li>​Tiểu đoàn trượt tuyết độc lập 141</​li></​ul></​li>​
 +<​li>​Pháo binh:
 +<​ul><​li>​Trung đoàn súng cối 163</​li>​
 +<​li>​Tiểu đoàn pháo phòng không độc lập 64, 221, 245, 490</​li></​ul></​li>​
 +<​li>​Cơ giới hóa:
 +<​ul><​li>​Lữ đoàn xe tăng 71</​li>​
 +<​li>​Tiểu đoàn xe tăng độc lập 148</​li></​ul></​li>​
 +<​li>​Công binh:
 +<​ul><​li>​Lữ đoàn công binh đặc biệt 5</​li>​
 +<​li>​Lữ đoàn xung kích 7</​li>​
 +<​li>​Tiểu đoàn công binh độc lập 22, 110, 114, 903</​li>​
 +<​li>​Tiểu đoàn công binh cầu phà 57, 63, 93, 94</​li></​ul></​li></​ul></​li></​ul><​h3><​span id="​1_th.C3.A1ng_10_n.C4.83m_1942"/><​span class="​mw-headline"​ id="​1_tháng_10_năm_1942">​1 tháng 10 năm 1942</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​sửa<​span class="​mw-editsection-divider">​ | </​span>​sửa mã nguồn<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h3>​
 +<​ul><​li>​Tập đoàn quân:
 +<​ul><​li>​Tập đoàn quân xung kích 3, 4</​li>​
 +<​li>​Tập đoàn quân 22, 39, 41, 43</​li>​
 +<​li>​Tập đoàn quân không quân 3</​li></​ul></​li>​
 +<​li>​Các đơn vị đã tham gia vào đội hình phương diện quân:
 +<​ul><​li>​Bộ binh, đổ bộ đường không và kỵ binh:
 +<​ul><​li>​Sư đoàn bộ binh cận vệ 17</​li>​
 +<​li>​Sư đoàn bộ binh 135, 348, 373</​li>​
 +<​li>​Lữ đoàn bộ binh 114, 136</​li>​
 +<​li>​Tiểu đoàn pháo binh-súng máy độc lập 89, 296</​li></​ul></​li>​
 +<​li>​Pháo binh:
 +<​ul><​li>​Trung đoàn pháo binh cấp quân đoàn cận vệ 10</​li>​
 +<​li>​Trung đoàn lựu pháo 64, 440, 480, 827</​li>​
 +<​li>​Trung đoàn pháo chống tăng 75, 610, 759</​li>​
 +<​li>​Trung đoàn súng cối cận vệ 34, 77</​li>​
 +<​li>​Tiểu đoàn súng cối cận vệ độc lập 38</​li>​
 +<​li>​Tiểu đoàn súng cối cận vệ độc lập hạng nặng 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554</​li>​
 +<​li>​Trung đoàn pháo phòng không 225, 601, 617, 618</​li>​
 +<​li>​Tiểu đoàn pháo phòng không độc lập 12, 221, 622</​li></​ul></​li>​
 +<​li>​Cơ giới hóa:
 +<​ul><​li>​Quân đoàn cơ giới 1:
 +<​ul><​li>​Lữ đoàn cơ giới 19, 35, 37</​li>​
 +<​li>​Lữ đoàn xe tăng 219</​li>​
 +<​li>​Tiểu đoàn mô-tô 57</​li></​ul></​li>​
 +<​li>​Lữ đoàn xe tăng 21, 65, 82</​li>​
 +<​li>​Tiểu đoàn xe tăng độc lập 312</​li>​
 +<​li>​Tiểu đoàn xe bọc thép độc lập 32</​li></​ul></​li>​
 +<​li>​Công binh:
 +<​ul><​li>​Lữ đoàn công binh đặc biệt 5</​li>​
 +<​li>​Lữ đoàn xung kích 7</​li>​
 +<​li>​Tiểu đoàn xung kích độc lập 18, 22</​li>​
 +<​li>​Tiểu đoàn công binh độc lập 110, 245, 299</​li>​
 +<​li>​Tiểu đoàn công binh cầu phà 60, 63, 93, 106, 122, 125</​li></​ul></​li></​ul></​li></​ul><​h3><​span id="​1_th.C3.A1ng_1_n.C4.83m_1943"/><​span class="​mw-headline"​ id="​1_tháng_1_năm_1943">​1 tháng 1 năm 1943</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​sửa<​span class="​mw-editsection-divider">​ | </​span>​sửa mã nguồn<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h3>​
 +<​ul><​li>​Tập đoàn quân:
 +<​ul><​li>​Tập đoàn quân xung kích 3, 4</​li>​
 +<​li>​Tập đoàn quân 22, 39, 41, 43</​li>​
 +<​li>​Tập đoàn quân không quân 3</​li></​ul></​li>​
 +<​li>​Các đơn vị đã tham gia vào đội hình phương diện quân:
 +<​ul><​li>​Pháo binh:
 +<​ul><​li>​Trung đoàn lựu pháo hỏa lực mạnh 1198</​li>​
 +<​li>​Trung đoàn súng cối cấp Tập đoàn quân 560, 561, 562, 563</​li>​
 +<​li>​Tiểu đoàn pháo phòng không độc lập 12, 221, 622</​li></​ul></​li>​
 +<​li>​Cơ giới hóa:
 +<​ul><​li>​Tiểu đoàn xe lửa bọc thép độc lập 62</​li></​ul></​li>​
 +<​li>​Công binh:
 +<​ul><​li>​Lữ đoàn công binh dò phá mìn 2</​li>​
 +<​li>​Lữ đoàn công binh đặc biệt 5</​li>​
 +<​li>​Lữ đoàn công binh 56</​li>​
 +<​li>​Tiểu đoàn công binh cầu phà 57, 63, 93, 106, 122</​li>​
 +<​li>​Tiểu đoàn công binh độc lập 245</​li></​ul></​li></​ul></​li></​ul><​h3><​span id="​1_th.C3.A1ng_4_n.C4.83m_1943"/><​span class="​mw-headline"​ id="​1_tháng_4_năm_1943">​1 tháng 4 năm 1943</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​sửa<​span class="​mw-editsection-divider">​ | </​span>​sửa mã nguồn<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h3>​
 +<​ul><​li>​Tập đoàn quân:
 +<​ul><​li>​Tập đoàn quân xung kích 3, 4</​li>​
 +<​li>​Tập đoàn quân 22, 39, 43</​li>​
 +<​li>​Tập đoàn quân không quân 3</​li></​ul></​li>​
 +<​li>​Các đơn vị đã tham gia vào đội hình phương diện quân:
 +<​ul><​li>​Bộ binh, đổ bộ đường không và kỵ binh:
 +<​ul><​li>​Quân đoàn bộ binh 8:
 +<​ul><​li>​Sư đoàn bộ binh 7, 249</​li></​ul></​li>​
 +<​li>​Sư đoàn bộ binh 308</​li>​
 +<​li>​Lữ đoàn hải quân đánh bộ độc lập 15</​li></​ul></​li>​
 +<​li>​Pháo binh:
 +<​ul><​li>​Trung đoàn pháo binh cấp quân đoàn 85</​li>​
 +<​li>​Trung đoàn lựu pháo 440</​li>​
 +<​li>​Trung đoàn lựu pháo hỏa lực mạnh 1198</​li>​
 +<​li>​Trung đoàn pháo chống tăng 141, 144</​li>​
 +<​li>​Trung đoàn súng cối cấp Tập đoàn quân 558, 560</​li>​
 +<​li>​Tiểu đoàn pháo phòng không độc lập 12, 183, 221, 622</​li></​ul></​li>​
 +<​li>​Cơ giới hóa:
 +<​ul><​li>​Lữ đoàn cơ giới 47, 48</​li></​ul></​li>​
 +<​li>​Công binh:
 +<​ul><​li>​Lữ đoàn công binh đặc biệt 5</​li>​
 +<​li>​Tiểu đoàn dò phá mìn cận vệ 10</​li>​
 +<​li>​Tiểu đoàn công binh độc lập 110, 245, 249</​li>​
 +<​li>​Tiểu đoàn công binh cầu phà 63, 93</​li></​ul></​li></​ul></​li></​ul><​h3><​span id="​1_th.C3.A1ng_7_n.C4.83m_1943"/><​span class="​mw-headline"​ id="​1_tháng_7_năm_1943">​1 tháng 7 năm 1943</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​sửa<​span class="​mw-editsection-divider">​ | </​span>​sửa mã nguồn<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h3>​
 +<​ul><​li>​Tập đoàn quân:
 +<​ul><​li>​Tập đoàn quân xung kích 3, 4</​li>​
 +<​li>​Tập đoàn quân 39, 43</​li>​
 +<​li>​Tập đoàn quân không quân 3</​li></​ul></​li>​
 +<​li>​Các đơn vị đã tham gia vào đội hình phương diện quân:
 +<​ul><​li>​Bộ binh, đổ bộ đường không và kỵ binh:
 +<​ul><​li>​Quân đoàn bộ binh cận vệ 2:
 +<​ul><​li>​Sư đoàn bộ binh cận vệ 9, 17, 91</​li></​ul></​li>​
 +<​li>​Quân đoàn bộ binh 8:
 +<​ul><​li>​Sư đoàn bộ binh 7, 249</​li></​ul></​li>​
 +<​li>​Khu vực tăng cường 155</​li></​ul></​li>​
 +<​li>​Pháo binh:
 +<​ul><​li>​Trung đoàn pháo binh cấp quân đoàn cận vệ 38</​li>​
 +<​li>​Trung đoàn pháo binh cấp quân đoàn 85</​li>​
 +<​li>​Lữ đoàn pháo chống tăng 4, 17</​li>​
 +<​li>​Trung đoàn pháo chống tăng 589</​li>​
 +<​li>​Lữ đoàn súng cối 31</​li>​
 +<​li>​Trung đoàn súng cối 551, 552, 556, 557, 559</​li>​
 +<​li>​Sư đoàn pháo phòng không 46:
 +<​ul><​li>​Trung đoàn pháo phòng không 609, 617, 618, 717</​li></​ul></​li>​
 +<​li>​Trung đoàn pháo phòng không 246, 601, 1625</​li>​
 +<​li>​Trung đoàn pháo phòng không độc lập 12, 183, 221, 622</​li></​ul></​li>​
 +<​li>​Cơ giới hóa:
 +<​ul><​li>​Lữ đoàn cơ giới 47</​li>​
 +<​li>​Trung đoàn xe tăng độc lập 221</​li></​ul></​li>​
 +<​li>​Công binh:
 +<​ul><​li>​Lữ đoàn công binh dò phá mìn 2</​li>​
 +<​li>​Lữ đoàn công binh đặc biệt 5</​li>​
 +<​li>​Lữ đoàn công binh 16, 56</​li>​
 +<​li>​Tiểu đoàn dò phá mìn cận vệ 10</​li>​
 +<​li>​Tiểu đoàn công binh cận vệ độc lập 4</​li>​
 +<​li>​Tiểu đoàn công binh độc lập 114, 210, 249, 348</​li>​
 +<​li>​Tiểu đoàn công binh cầu phà 57, 60, 63, 93, 94</​li></​ul></​li></​ul></​li></​ul><​h3><​span id="​1_th.C3.A1ng_10_n.C4.83m_1943"/><​span class="​mw-headline"​ id="​1_tháng_10_năm_1943">​1 tháng 10 năm 1943</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​sửa<​span class="​mw-editsection-divider">​ | </​span>​sửa mã nguồn<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h3>​
 +<​ul><​li>​Tập đoàn quân:
 +<​ul><​li>​Tập đoàn quân xung kích 3, 4</​li>​
 +<​li>​Tập đoàn quân 39, 43</​li>​
 +<​li>​Tập đoàn quân không quân 3</​li></​ul></​li>​
 +<​li>​Các đơn vị đã tham gia vào đội hình phương diện quân:
 +<​ul><​li>​Bộ binh, đổ bộ đường không và kỵ binh:
 +<​ul><​li>​Quân đoàn bộ binh 8:
 +<​ul><​li>​Sư đoàn bộ binh 7, 249</​li></​ul></​li>​
 +<​li>​Quân đoàn bộ binh 60:
 +<​ul><​li>​Sư đoàn bộ binh 119, 154</​li></​ul></​li></​ul></​li>​
 +<​li>​Pháo binh:
 +<​ul><​li>​Trung đoàn pháo binh cấp quân đoàn 85</​li>​
 +<​li>​Trung đoàn pháo phòng không 1625</​li>​
 +<​li>​Trung đoàn pháo phòng không độc lập 183, 622</​li></​ul></​li>​
 +<​li>​Cơ giới hóa:
 +<​ul><​li>​Lữ đoàn xe tăng 143, 236</​li>​
 +<​li>​Trung đoàn xe tăng độc lập cận vệ 11</​li>​
 +<​li>​Trung đoàn xe tăng độc lập 203, 221, 226</​li></​ul></​li>​
 +<​li>​Công binh:
 +<​ul><​li>​Lữ đoàn công binh 2</​li>​
 +<​li>​Lữ đoàn công binh xung kích 4, 5</​li>​
 +<​li>​Lữ đoàn công binh đặc biệt 5</​li>​
 +<​li>​Tiểu đoàn dò phá mìn cận vệ 10</​li>​
 +<​li>​Tiểu đoàn công binh cận vệ độc lập 4</​li>​
 +<​li>​Tiểu đoàn công binh độc lập 210, 249, 293, 348</​li>​
 +<​li>​Tiểu đoàn công binh cầu phà 57, 93, 94, 125</​li></​ul></​li></​ul></​li></​ul>​
 +
 +
 +
 +
 +<table class="​navbox"​ style="​border-spacing:​0;​wide"><​tbody><​tr><​td style="​padding:​2px"><​table class="​nowraplinks collapsible collapsed navbox-inner"​ style="​border-spacing:​0;​background:​transparent;​color:​inherit"><​tbody><​tr><​th scope="​col"​ class="​navbox-title"​ colspan="​2"/></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group">​Phương diện quân</​th><​td class="​navbox-list navbox-odd"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"/></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group">​Cụm phòng không mặt trận</​th><​td class="​navbox-list navbox-even"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"/></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group">​Hạm đội</​th><​td class="​navbox-list navbox-odd"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"/></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group">​Hải đoàn, Giang đoàn</​th><​td class="​navbox-list navbox-even"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"/></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ class="​navbox-list navbox-odd"​ style="​width:​100%;​padding:​0px;​background:#​B0C4DE;"/></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group">​Binh chủng hợp thành</​th><​td class="​navbox-list navbox-even"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"/></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group">​Xe tăng</​th><​td class="​navbox-list navbox-odd"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"/></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group">​Không quân</​th><​td class="​navbox-list navbox-even"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"/></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group">​Phòng không không quân</​th><​td class="​navbox-list navbox-odd"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"/></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group">​Công binh phòng thủ</​th><​td class="​navbox-list navbox-even"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"><​div style="​padding:​0em 0.25em"><​div>​
 +<​p>​1 <​b>​·</​b>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +2 <​b>​·</​b></​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +3 <​b>​·</​b></​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +4 <​b>​·</​b></​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +5 <​b>​·</​b></​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +6 <​b>​·</​b></​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +7 <​b>​·</​b></​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +8 <​b>​·</​b></​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +9 <​b>​·</​b></​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +10
 +</​span></​p>​
 +</​div></​div></​td></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ class="​navbox-list navbox-odd"​ style="​width:​100%;​padding:​0px;​background:#​B0C4DE;"/></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group">​Bộ binh</​th><​td class="​navbox-list navbox-even"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"/></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group">​Xe tăng</​th><​td class="​navbox-list navbox-odd"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"/></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group">​Cơ giới</​th><​td class="​navbox-list navbox-even"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"/></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group">​Kỵ binh</​th><​td class="​navbox-list navbox-odd"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"/></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group">​Pháo binh</​th><​td class="​navbox-list navbox-even"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"><​div style="​padding:​0em 0.25em"><​div>​
 +<​p><​span class="​nowrap">​1 •</​span>​
 +<span class="​nowrap">​2 •</​span>​
 +<span class="​nowrap">​3 •</​span>​
 +<span class="​nowrap">​4 •</​span>​
 +<span class="​nowrap">​5 •</​span>​
 +<span class="​nowrap">​6 •</​span>​
 +<span class="​nowrap">​7 •</​span>​
 +<span class="​nowrap">​8 •</​span>​
 +<span class="​nowrap">​9 •</​span>​
 +<span class="​nowrap">​10</​span>​
 +</p>
 +</​div></​div></​td></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group">​Đổ bộ đường không</​th><​td class="​navbox-list navbox-odd"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"><​div style="​padding:​0em 0.25em"><​div>​
 +<​p><​span class="​nowrap">​1 •</​span>​
 +<span class="​nowrap">​2 •</​span>​
 +<span class="​nowrap">​3 •</​span>​
 +<span class="​nowrap">​4 •</​span>​
 +<span class="​nowrap">​5</​span>​
 +</​p><​p><​span class="​nowrap"><​b>​Cận vệ:</​b>​ 8</​span>​
 +</p>
 +</​div></​div></​td></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group">​Không quân</​th><​td class="​navbox-list navbox-even"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"><​div style="​padding:​0em 0.25em"><​div>​
 +<​p><​span class="​nowrap"><​b>​Tiêm kích:</​b>​ 1 •</​span>​
 +<span class="​nowrap">​2 •</​span>​
 +<span class="​nowrap">​3 •</​span>​
 +<span class="​nowrap">​4 •</​span>​
 +<span class="​nowrap">​5</​span>​
 +</​p><​p><​span class="​nowrap"><​b>​Cận vệ:</​b>​ 1</​span>​
 +</​p><​p><​span class="​nowrap"><​b>​Cường kích:</​b>​ 1 •</​span>​
 +<span class="​nowrap">​2 •</​span>​
 +<span class="​nowrap">​3 •</​span>​
 +<span class="​nowrap">​4 •</​span>​
 +<span class="​nowrap">​5</​span>​
 +</​p><​p><​span class="​nowrap"><​b>​Cận vệ:</​b>​ 1</​span>​
 +</​p><​p><​span class="​nowrap"><​b>​Ném bom:</​b>​ 1 •</​span>​
 +<span class="​nowrap">​2 •</​span>​
 +<span class="​nowrap">​3 •</​span>​
 +<span class="​nowrap">​4 •</​span>​
 +<span class="​nowrap">​5</​span>​
 +</​p><​p><​span class="​nowrap"><​b>​Cận vệ:</​b>​ 6</​span>​
 +</p>
 +</​div></​div></​td></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group">​Không quân phòng không</​th><​td class="​navbox-list navbox-odd"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"/></​tr></​tbody></​table></​td></​tr></​tbody></​table><​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1241
 +Cached time: 20181011084503
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.448 seconds
 +Real time usage: 0.496 seconds
 +Preprocessor visited node count: 2764/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 249133/​2097152 bytes
 +Template argument size: 14889/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 12/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 0/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.051/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 1.46 MB/50 MB
 +--><​!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 180.844 ​     1 -total
 + ​57.98% ​ 104.856 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Fronts_of_the_Red_Army_in_World_War_II
 + ​52.65% ​  ​95.212 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbox
 + ​40.12% ​  ​72.551 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_&#​273;&#​417;​n_v&#​7883;​_qu&​acirc;​n_s&#​7921;​
 + ​35.96% ​  ​65.036 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Infobox
 + ​13.71% ​  ​24.794 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbox_subgroups
 + ​10.54% ​  ​19.063 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_&#​273;​i&#​7873;​u_h&#​432;&#​7899;​ng
 +  6.19%   ​11.191 ​     5 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​WPMILHIST_Infobox_style
 +  4.66%    8.429    151 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Nobr
 +  4.51%    8.163      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​USSR
 +--><​!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​1376844-0!canonical and timestamp 20181011084503 and revision id 10929957
 + ​--></​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
13403-ph-ng-di-n-qu-n-kalinin-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)