User Tools

Site Tools


13407-ph-ng-di-n-qu-n-kursk-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

13407-ph-ng-di-n-qu-n-kursk-la-gi [2018/11/07 17:13] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id=""><​tr><​th scope="​col"​ class="​navbox-title"​ colspan="​2"><​div class="​plainlinks hlist navbar mini"><​ul><​li class="​nv-view"><​span title="​Xem bản mẫu này" style=";;​background:​none transparent;​border:​none;">​x</​span></​li><​li class="​nv-talk"><​span title="​Thảo luận về bản mẫu này" style=";;​background:​none transparent;​border:​none;">​t</​span></​li><​li class="​nv-edit"><​span title="​Sửa đổi bản mẫu này" style=";;​background:​none transparent;​border:​none;">​s</​span></​li></​ul></​div><​div style="​font-size:​114%"><​img alt="​Flag of the Soviet Union (1936–1955).svg"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​bc/​Flag_of_the_Soviet_Union_%281936%E2%80%931955%29.svg/​54px-Flag_of_the_Soviet_Union_%281936%E2%80%931955%29.svg.png"​ width="​54"​ height="​27"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​bc/​Flag_of_the_Soviet_Union_%281936%E2%80%931955%29.svg/​81px-Flag_of_the_Soviet_Union_%281936%E2%80%931955%29.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​bc/​Flag_of_the_Soviet_Union_%281936%E2%80%931955%29.svg/​108px-Flag_of_the_Soviet_Union_%281936%E2%80%931955%29.svg.png 2x" data-file-width="​600"​ data-file-height="​300"/>​ <img alt="​Red Army Badge.svg"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​a/​ac/​Red_Army_Badge.svg/​30px-Red_Army_Badge.svg.png"​ width="​30"​ height="​29"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​a/​ac/​Red_Army_Badge.svg/​45px-Red_Army_Badge.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​a/​ac/​Red_Army_Badge.svg/​60px-Red_Army_Badge.svg.png 2x" data-file-width="​257"​ data-file-height="​245"/><​span style="​visibility:​hidden;​color:​transparent;">​3</​span>​Lực lượng vũ trang Liên Xô trong cuộc Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại<​span style="​visibility:​hidden;​color:​transparent;">​3</​span><​img alt="​Red Army flag.svg"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​d/​db/​Red_Army_flag.svg/​40px-Red_Army_flag.svg.png"​ width="​40"​ height="​27"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​d/​db/​Red_Army_flag.svg/​60px-Red_Army_flag.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​d/​db/​Red_Army_flag.svg/​80px-Red_Army_flag.svg.png 2x" data-file-width="​450"​ data-file-height="​300"/>​ <img alt="​Flag of the Soviet Air Force.svg"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​5/​54/​Flag_of_the_Soviet_Air_Force.svg/​42px-Flag_of_the_Soviet_Air_Force.svg.png"​ width="​42"​ height="​28"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​5/​54/​Flag_of_the_Soviet_Air_Force.svg/​63px-Flag_of_the_Soviet_Air_Force.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​5/​54/​Flag_of_the_Soviet_Air_Force.svg/​84px-Flag_of_the_Soviet_Air_Force.svg.png 2x" data-file-width="​900"​ data-file-height="​600"/>​ <img alt="​Naval Ensign of the Soviet Union (1935-1950).svg"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​2/​22/​Naval_Ensign_of_the_Soviet_Union_%281935-1950%29.svg/​40px-Naval_Ensign_of_the_Soviet_Union_%281935-1950%29.svg.png"​ width="​40"​ height="​27"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​2/​22/​Naval_Ensign_of_the_Soviet_Union_%281935-1950%29.svg/​60px-Naval_Ensign_of_the_Soviet_Union_%281935-1950%29.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​2/​22/​Naval_Ensign_of_the_Soviet_Union_%281935-1950%29.svg/​80px-Naval_Ensign_of_the_Soviet_Union_%281935-1950%29.svg.png 2x" data-file-width="​900"​ data-file-height="​600"/></​div></​th></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group">​Phương diện quân</​th><​td class="​navbox-list navbox-odd"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"><​div style="​padding:​0em 0.25em"><​table class="​nowraplinks navbox-subgroup"​ style="​border-spacing:​0"><​tbody><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group"​ style="​padding-left:​0em;​padding-right:​0em;​font-weight:​normal;"><​p><​b>​1938–1940</​b></​p></​th><​td class="​navbox-list navbox-odd"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"><​div style="​padding:​0em 0.25em"><​div>​
 +<​p>​Viễn Đông <​b>​·</​b>​ <span style="​white-space:​nowrap"> ​
 +Byelorussia <​b>​·</​b></​span>​ <span style="​white-space:​nowrap"> ​
 +Ukraina <​b>​·</​b></​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +Tây Bắc <​b>​·</​b></​span>​ <span style="​white-space:​nowrap"> ​
 +Nam 
 +</​span></​p>​
 +</​div></​div></​td></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group"​ style="​padding-left:​0em;​padding-right:​0em;​font-weight:​normal;"><​p><​b>​Tháng 6, 1941</​b></​p></​th><​td class="​navbox-list navbox-even"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"><​div style="​padding:​0em 0.25em"><​div>​
 +<​p>​Tây Bắc <​b>​·</​b>​ <span style="​white-space:​nowrap"> ​
 +Tây <​b>​·</​b></​span>​ <span style="​white-space:​nowrap"> ​
 +Tây Nam <​b>​·</​b></​span>​ <span style="​white-space:​nowrap"> ​
 +Viễn Đông <​b>​·</​b></​span>​ <span style="​white-space:​nowrap"> ​
 +Bắc <​b>​·</​b></​span>​ <span style="​white-space:​nowrap"> ​
 +Nam 
 +</​span></​p>​
 +</​div></​div></​td></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group"​ style="​padding-left:​0em;​padding-right:​0em;​font-weight:​normal;"><​p><​b>​Giữa chiến tranh</​b></​p></​th><​td class="​navbox-list navbox-odd"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"><​div style="​padding:​0em 0.25em"><​div>​
 +<​p>​Dự bị <​b>​·</​b>​ <span style="​white-space:​nowrap"> ​
 +Bryansk <​b>​·</​b></​span>​ <span style="​white-space:​nowrap"> ​
 +Ngoại Kavkaz <​b>​·</​b></​span>​ <span style="​white-space:​nowrap"> ​
 +Leningrad <​b>​·</​b></​span>​ <span style="​white-space:​nowrap"> ​
 +Karelia <​b>​·</​b></​span>​ <span style="​white-space:​nowrap"> ​
 +Dự bị Moskva <​b>​·</​b></​span>​ <span style="​white-space:​nowrap"> ​
 +Zabaikal <​b>​·</​b></​span>​ <span style="​white-space:​nowrap"> ​
 +Kalinin <​b>​·</​b></​span>​ <span style="​white-space:​nowrap"> ​
 +Tây Nam <​b>​·</​b></​span>​ <span style="​white-space:​nowrap"> ​
 +Volkhov <​b>​·</​b></​span>​ <span style="​white-space:​nowrap"> ​
 +Kavkaz <​b>​·</​b></​span>​ <span style="​white-space:​nowrap"> ​
 +Krym <​b>​·</​b></​span>​ <span style="​white-space:​nowrap"> ​
 +Trung Tâm <​b>​·</​b></​span>​ <span style="​white-space:​nowrap"> ​
 +Voronezh <​b>​·</​b></​span>​ <span style="​white-space:​nowrap"> ​
 +Stalingrad <​b>​·</​b></​span>​ <span style="​white-space:​nowrap"> ​
 +Đông Nam <​b>​·</​b></​span>​ <span style="​white-space:​nowrap"> ​
 +Sông Đông <​b>​·</​b></​span>​ <span style="​white-space:​nowrap"> ​
 +Nam <​b>​·</​b></​span>​ <span style="​white-space:​nowrap"> ​
 +Bắc Kavkaz <​b>​·</​b></​span>​ <span style="​white-space:​nowrap"> ​
 +Kursk <​b>​·</​b></​span>​ <span style="​white-space:​nowrap"> ​
 +Oryol <​b>​·</​b></​span>​ <span style="​white-space:​nowrap"> ​
 +Thảo nguyên <​b>​·</​b></​span>​ <span style="​white-space:​nowrap"> ​
 +Baltic <​b>​·</​b></​span>​ <span style="​white-space:​nowrap"> ​
 +Byelorussia
 +</​span></​p>​
 +</​div></​div></​td></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group"​ style="​padding-left:​0em;​padding-right:​0em;​font-weight:​normal;"><​p><​b>​Cuối chiến tranh</​b></​p></​th><​td class="​navbox-list navbox-even"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"><​div style="​padding:​0em 0.25em"><​div>​
 +<​p>​Baltic 1 <​b>​·</​b>​ <span style="​white-space:​nowrap"> ​
 +Baltic 2 <​b>​·</​b></​span>​ <span style="​white-space:​nowrap"> ​
 +Baltic 3 <​b>​·</​b></​span>​ <span style="​white-space:​nowrap"> ​
 +Ukraina 1 <​b>​·</​b></​span>​ <span style="​white-space:​nowrap"> ​
 +Ukraina 2 <​b>​·</​b></​span>​ <span style="​white-space:​nowrap"> ​
 +Ukraina 3 <​b>​·</​b></​span>​ <span style="​white-space:​nowrap"> ​
 +Ukraina 4 <​b>​·</​b></​span>​ <span style="​white-space:​nowrap"> ​
 +Byelorussia 1 <​b>​·</​b></​span>​ <span style="​white-space:​nowrap"> ​
 +Byelorussia 2 <​b>​·</​b></​span>​ <span style="​white-space:​nowrap"> ​
 +Byelorussia 3 <​b>​·</​b></​span>​ <span style="​white-space:​nowrap"> ​
 +Zabaikal <​b>​·</​b></​span>​ <span style="​white-space:​nowrap"> ​
 +Viễn Đông 1 <​b>​·</​b></​span>​ <span style="​white-space:​nowrap"> ​
 +Viễn Đông 2 
 +</​span></​p>​
 +</​div></​div></​td></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group"​ style="​padding-left:​0em;​padding-right:​0em;​font-weight:​normal;"><​p><​b>​Khác</​b></​p></​th><​td class="​navbox-list navbox-odd"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"><​div style="​padding:​0em 0.25em"><​div>​
 +<​p>​Phòng tuyến Moskva <​b>​·</​b>​ <span style="​white-space:​nowrap"> ​
 +Khu phòng thủ Moskva <​b>​·</​b></​span>​ <span style="​white-space:​nowrap"> ​
 +Cụm Bắc Kavkaz <​b>​·</​b></​span>​ <span style="​white-space:​nowrap"> ​
 +Cụm Biển Đen <​b>​·</​b></​span>​ <span style="​white-space:​nowrap"> ​
 +Cụm Duyên hải Biển Đen <​b>​·</​b></​span>​ <span style="​white-space:​nowrap"> ​
 +Cụm Duyên hải Thái Bình Dương <​b>​·</​b></​span>​ <span style="​white-space:​nowrap"> ​
 +TĐQ Duyên hải Biển Đen
 +</​span></​p>​
 +</​div></​div></​td></​tr></​tbody></​table><​div>​
 +</​div></​div></​td></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group">​Cụm phòng không mặt trận</​th><​td class="​navbox-list navbox-even"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"><​div style="​padding:​0em 0.25em"><​div>​
 +<​p>​Cụm Phòng không Viễn Đông <​b>​·</​b>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +Cụm Phòng không Ngoại Kavkaz <​b>​·</​b></​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +Cụm Phòng không hướng Tây <​b>​·</​b></​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +Cụm Phòng không Moskva <​b>​·</​b></​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +Cụm Phòng không hướng Bắc <​b>​·</​b></​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +Cụm Phòng không Trung tâm <​b>​·</​b></​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +Cụm phòng không Tây Nam <​b>​·</​b></​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +Cụm phòng không hướng Nam
 +</​span></​p>​
 +</​div></​div></​td></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group">​Hạm đội</​th><​td class="​navbox-list navbox-odd"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"><​div style="​padding:​0em 0.25em"><​div>​
 +<​p>​Baltic <​b>​·</​b>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +Biển Bắc <​b>​·</​b></​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +Thái Bình Dương <​b>​·</​b></​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +Biển Đen
 +</​span></​p>​
 +</​div></​div></​td></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group">​Hải đoàn, Giang đoàn</​th><​td class="​navbox-list navbox-even"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"><​div style="​padding:​0em 0.25em"><​div>​
 +<​p>​Azov <​b>​·</​b>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +Amur <​b>​·</​b></​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +Biển Trắng <​b>​·</​b></​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +Volga <​b>​·</​b></​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +Dnepr <​b>​·</​b></​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +Danube <​b>​·</​b></​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +Ilmenskaya <​b>​·</​b></​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +Caspi <​b>​·</​b></​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +Ladoga <​b>​·</​b></​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +Onega <​b>​·</​b></​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +Pinsk <​b>​·</​b></​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +Bắc Thái Bình Dương <​b>​·</​b></​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +Chudskaya
 +</​span></​p>​
 +</​div></​div></​td></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ class="​navbox-list navbox-odd"​ style="​width:​100%;​padding:​0px;​background:#​B0C4DE;"><​div style="​padding:​0em 0.25em"><​b>​Tập đoàn quân (Bộ chỉ huy)</​b></​div></​td></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group">​Binh chủng hợp thành</​th><​td class="​navbox-list navbox-even"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"><​div style="​padding:​0em 0.25em"><​div>​
 +<​p>​Duyên hải Thái Bình Dương <​b>​·</​b>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +Cờ đỏ 1 <​b>​·</​b></​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +Cờ đỏ 2 <​b>​·</​b></​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +3 <​b>​·</​b></​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +4 <​b>​·</​b></​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +5 (I) <​b>​·</​b></​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +5 (II) <​b>​·</​b></​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +6 <​b>​·</​b></​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +7 <​b>​·</​b></​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +8 <​b>​·</​b></​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +9 <​b>​·</​b></​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +10 <​b>​·</​b></​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +11 <​b>​·</​b></​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +12 <​b>​·</​b></​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +13 <​b>​·</​b></​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +14 <​b>​·</​b></​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +15 <​b>​·</​b></​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +16 <​b>​·</​b></​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +17 <​b>​·</​b></​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +18 <​b>​·</​b></​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +19 <​b>​·</​b></​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +20 <​b>​·</​b></​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +21 <​b>​·</​b></​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +22 <​b>​·</​b></​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +23 <​b>​·</​b></​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +24 <​b>​·</​b></​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +25 <​b>​·</​b></​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +26 <​b>​·</​b></​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +27 <​b>​·</​b></​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +28 <​b>​·</​b></​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +29 <​b>​·</​b></​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +30 <​b>​·</​b></​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +31 <​b>​·</​b></​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +32 <​b>​·</​b></​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +33 <​b>​·</​b></​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +34 <​b>​·</​b></​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +35 <​b>​·</​b></​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +36 <​b>​·</​b></​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +37 <​b>​·</​b></​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +38 <​b>​·</​b></​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +39 <​b>​·</​b></​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +40 <​b>​·</​b></​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +41 <​b>​·</​b></​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +42 <​b>​·</​b></​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +43 <​b>​·</​b></​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +44 <​b>​·</​b></​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +45 <​b>​·</​b></​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +46 <​b>​·</​b></​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +47 <​b>​·</​b></​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +48 <​b>​·</​b></​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +49 <​b>​·</​b></​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +50 <​b>​·</​b></​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +51 <​b>​·</​b></​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +52 <​b>​·</​b></​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +53 <​b>​·</​b></​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +54 <​b>​·</​b></​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +55 <​b>​·</​b></​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +56 <​b>​·</​b></​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +57 <​b>​·</​b></​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +58 <​b>​·</​b></​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +59 <​b>​·</​b></​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +60 <​b>​·</​b></​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +61 <​b>​·</​b></​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +62 <​b>​·</​b></​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +63 <​b>​·</​b></​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +64 <​b>​·</​b></​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +65 <​b>​·</​b></​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +66 <​b>​·</​b></​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +67 <​b>​·</​b></​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +68 <​b>​·</​b></​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +69 <​b>​·</​b></​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +70
 +</​span></​p><​p><​b>​Cận vệ:</​b>​ 1 <​b>​·</​b>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +2 <​b>​·</​b></​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +3 <​b>​·</​b></​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +4 <​b>​·</​b></​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +5 <​b>​·</​b></​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +6 <​b>​·</​b></​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +7 <​b>​·</​b></​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +8 <​b>​·</​b></​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +9 <​b>​·</​b></​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +10 <​b>​·</​b></​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +11
 +</​span></​p><​p><​b>​Xung kích:</​b>​ 1 <​b>​·</​b>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +2 <​b>​·</​b></​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +3 <​b>​·</​b></​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +4 <​b>​·</​b></​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +5
 +</​span></​p>​
 +</​div></​div></​td></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group">​Xe tăng</​th><​td class="​navbox-list navbox-odd"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"><​div style="​padding:​0em 0.25em"><​div>​
 +<​p>​1 <​b>​·</​b>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +2 <​b>​·</​b></​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +3 <​b>​·</​b></​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +4 <​b>​·</​b></​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +5 <​b>​·</​b></​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +6
 +</​span></​p><​p><​b>​Xe tăng cận vệ:</​b>​ 1 <​b>​·</​b>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +2 <​b>​·</​b></​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +3 <​b>​·</​b></​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +4 <​b>​·</​b></​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +5 <​b>​·</​b></​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +6
 +</​span></​p>​
 +</​div></​div></​td></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group">​Không quân</​th><​td class="​navbox-list navbox-even"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"><​div style="​padding:​0em 0.25em"><​div>​
 +<​p>​Ném bom 1 <​b>​·</​b>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +Tiêm kích 1 <​b>​·</​b></​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +Tiêm kích 2 <​b>​·</​b></​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +1 <​b>​·</​b></​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +2 <​b>​·</​b></​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +3 <​b>​·</​b></​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +4 <​b>​·</​b></​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +5 <​b>​·</​b></​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +6 <​b>​·</​b></​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +7 <​b>​·</​b></​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +8 <​b>​·</​b></​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +9 <​b>​·</​b></​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +10 <​b>​·</​b></​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +11 <​b>​·</​b></​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +12 <​b>​·</​b></​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +13 <​b>​·</​b></​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +14 <​b>​·</​b></​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +15 <​b>​·</​b></​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +16 <​b>​·</​b></​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +17 <​b>​·</​b></​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +18
 +</​span></​p><​p><​b>​Đặc nhiệm:</​b>​ Cụm đặc nhiệm 1 <​b>​·</​b>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +Cụm đặc nhiệm 2 <​b>​·</​b></​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +</​span></​p>​
 +Cụm đặc nhiệm 3</​div></​div></​td></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group">​Phòng không không quân</​th><​td class="​navbox-list navbox-odd"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"><​div style="​padding:​0em 0.25em"><​div>​
 +<​p>​Phòng không không quân 1 <​b>​·</​b>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +Phòng không không quân Baku <​b>​·</​b></​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +Phòng không không quân Transbaikal <​b>​·</​b></​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +Phòng không không quân Leningrad <​b>​·</​b></​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +Phòng không không quân Moskva <​b>​·</​b></​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +Phòng không không quân Priamurskaya <​b>​·</​b></​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +Phòng không không quân Duyên hải
 +</​span></​p>​
 +</​div></​div></​td></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group">​Công binh phòng thủ</​th><​td class="​navbox-list navbox-even"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"><​div style="​padding:​0em 0.25em"><​div>​
 +<​p>​1 <​b>​·</​b>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +2 <​b>​·</​b></​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +3 <​b>​·</​b></​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +4 <​b>​·</​b></​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +5 <​b>​·</​b></​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +6 <​b>​·</​b></​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +7 <​b>​·</​b></​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +8 <​b>​·</​b></​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +9 <​b>​·</​b></​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +10
 +</​span></​p>​
 +</​div></​div></​td></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ class="​navbox-list navbox-odd"​ style="​width:​100%;​padding:​0px;​background:#​B0C4DE;"><​div style="​padding:​0em 0.25em"><​b>​Quân đoàn</​b></​div></​td></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group">​Bộ binh</​th><​td class="​navbox-list navbox-even"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"><​div style="​padding:​0em 0.25em"><​div>​
 +<​p>​Đặc nhiệm <​b>​·</​b>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +1 <​b>​·</​b></​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +2 <​b>​·</​b></​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +3 <​b>​·</​b></​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +4 (I), 4 (II) <​b>​·</​b></​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +5 <​b>​·</​b></​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +6 (I), 6 (II), 6 (III)) <​b>​·</​b></​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +7 <​b>​·</​b></​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +8 (I), 8 (II) <​b>​·</​b></​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +9 <​b>​·</​b></​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +10 <​b>​·</​b></​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +11 <​b>​·</​b></​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +12 <​b>​·</​b></​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +13 <​b>​·</​b></​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +14 <​b>​·</​b></​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +15 <​b>​·</​b></​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +16 <​b>​·</​b></​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +17 <​b>​·</​b></​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +18 <​b>​·</​b></​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +19 <​b>​·</​b></​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +20 <​b>​·</​b></​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +21 <​b>​·</​b></​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +22 <​b>​·</​b></​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +23 <​b>​·</​b></​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +24 <​b>​·</​b></​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +25 <​b>​·</​b></​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +26 <​b>​·</​b></​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +27 <​b>​·</​b></​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +28 <​b>​·</​b></​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +29 <​b>​·</​b></​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +30 <​b>​·</​b></​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +31 <​b>​·</​b></​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +32 <​b>​·</​b></​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +33 <​b>​·</​b></​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +34 <​b>​·</​b></​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +35 <​b>​·</​b></​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +36 <​b>​·</​b></​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +37 (I), 37 (II)) <​b>​·</​b></​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +38 <​b>​·</​b></​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +39 <​b>​·</​b></​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +40 <​b>​·</​b></​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +41 <​b>​·</​b></​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +42 <​b>​·</​b></​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +43 <​b>​·</​b></​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +44 <​b>​·</​b></​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +45 <​b>​·</​b></​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +46 <​b>​·</​b></​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +47 <​b>​·</​b></​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +48 <​b>​·</​b></​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +49 <​b>​·</​b></​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +50 <​b>​·</​b></​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +51 <​b>​·</​b></​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +52 <​b>​·</​b></​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +53 <​b>​·</​b></​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +54 <​b>​·</​b></​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +55 <​b>​·</​b></​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +56 <​b>​·</​b></​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +57 <​b>​·</​b></​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +58 <​b>​·</​b></​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +59 <​b>​·</​b></​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +60 <​b>​·</​b></​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +61 <​b>​·</​b></​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +62 <​b>​·</​b></​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +63 <​b>​·</​b></​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +64 <​b>​·</​b></​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +65 <​b>​·</​b></​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +66 <​b>​·</​b></​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +67 <​b>​·</​b></​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +68 <​b>​·</​b></​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +69 <​b>​·</​b></​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +70 <​b>​·</​b></​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +71 <​b>​·</​b></​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +72 <​b>​·</​b></​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +73 <​b>​·</​b></​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +74 <​b>​·</​b></​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +75 <​b>​·</​b></​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +76 <​b>​·</​b></​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +77 <​b>​·</​b></​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +78 <​b>​·</​b></​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +79 <​b>​·</​b></​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +80 <​b>​·</​b></​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +81 <​b>​·</​b></​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +82 <​b>​·</​b></​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +83 <​b>​·</​b></​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +84 <​b>​·</​b></​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +85 <​b>​·</​b></​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +86 <​b>​·</​b></​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +87 <​b>​·</​b></​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +88 <​b>​·</​b></​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +89 <​b>​·</​b></​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +90 <​b>​·</​b></​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +91 <​b>​·</​b></​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +92 <​b>​·</​b></​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +93 <​b>​·</​b></​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +94 <​b>​·</​b></​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +95 <​b>​·</​b></​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +96 <​b>​·</​b></​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +97 <​b>​·</​b></​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +98 <​b>​·</​b></​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +99 <​b>​·</​b></​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +100 <​b>​·</​b></​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +101 <​b>​·</​b></​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +102 <​b>​·</​b></​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +103 <​b>​·</​b></​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +104 <​b>​·</​b></​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +105 <​b>​·</​b></​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +106 <​b>​·</​b></​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +107 <​b>​·</​b></​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +108 <​b>​·</​b></​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +109 <​b>​·</​b></​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +110 <​b>​·</​b></​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +111 <​b>​·</​b></​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +112 <​b>​·</​b></​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +113 <​b>​·</​b></​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +114 <​b>​·</​b></​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +115 <​b>​·</​b></​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +116 <​b>​·</​b></​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +117 <​b>​·</​b></​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +118 <​b>​·</​b></​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +119 <​b>​·</​b></​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +120 <​b>​·</​b></​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +121 <​b>​·</​b></​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +122 <​b>​·</​b></​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +123 <​b>​·</​b></​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +124 <​b>​·</​b></​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +125 <​b>​·</​b></​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +128 <​b>​·</​b></​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +129 <​b>​·</​b></​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +130 <​b>​·</​b></​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +131 <​b>​·</​b></​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +132 <​b>​·</​b></​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +133 <​b>​·</​b></​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +134 <​b>​·</​b></​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +135
 +</​span></​p><​p><​b>​Cận vệ:</​b>​ 1 <​b>​·</​b>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +2 <​b>​·</​b></​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +3 <​b>​·</​b></​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +4 <​b>​·</​b></​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +5 <​b>​·</​b></​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +6 <​b>​·</​b></​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +7 <​b>​·</​b></​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +8 <​b>​·</​b></​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +9 <​b>​·</​b></​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +10 <​b>​·</​b></​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +11 <​b>​·</​b></​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +12 <​b>​·</​b></​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +13 <​b>​·</​b></​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +14 <​b>​·</​b></​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +15 <​b>​·</​b></​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +16 <​b>​·</​b></​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +17 <​b>​·</​b></​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +18 <​b>​·</​b></​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +19 <​b>​·</​b></​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +20 <​b>​·</​b></​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +21 <​b>​·</​b></​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +22 <​b>​·</​b></​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +23 <​b>​·</​b></​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +24 <​b>​·</​b></​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +25 <​b>​·</​b></​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +26 <​b>​·</​b></​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +27 <​b>​·</​b></​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +28 <​b>​·</​b></​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +29 <​b>​·</​b></​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +30 <​b>​·</​b></​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +31 <​b>​·</​b></​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +32 <​b>​·</​b></​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +33 <​b>​·</​b></​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +34 <​b>​·</​b></​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +35 <​b>​·</​b></​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +36 <​b>​·</​b></​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +37 <​b>​·</​b></​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +38 <​b>​·</​b></​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +39 <​b>​·</​b></​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +40  <​b>​·</​b></​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +41
 +</​span></​p><​p><​b>​Bộ binh nhẹ:</​b>​ 1 <​b>​·</​b>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +2
 +</​span></​p><​p><​b>​Bộ binh sơn chiến:</​b>​ 3
 +</​p><​p><​b>​Bộ binh nhẹ sơn chiến:</​b>​ 126 <​b>​·</​b>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +127
 +</​span></​p>​
 +</​div></​div></​td></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group">​Xe tăng</​th><​td class="​navbox-list navbox-odd"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"><​div style="​padding:​0em 0.25em"><​div>​
 +<​p><​span class="​nowrap">​1 •</​span>​
 +<span class="​nowrap">​2 •</​span>​
 +<span class="​nowrap">​3 •</​span>​
 +<span class="​nowrap">​4 •</​span>​
 +<span class="​nowrap">​5 •</​span>​
 +<span class="​nowrap">​6 •</​span>​
 +<span class="​nowrap">​7 •</​span>​
 +<span class="​nowrap">​8 •</​span>​
 +<span class="​nowrap">​9 •</​span>​
 +<span class="​nowrap">​10 •</​span>​
 +<span class="​nowrap">​11 •</​span>​
 +<span class="​nowrap">​12 •</​span>​
 +<span class="​nowrap">​13 •</​span>​
 +<span class="​nowrap">​14 •</​span>​
 +<span class="​nowrap">​15 •</​span>​
 +<span class="​nowrap">​16 •</​span>​
 +<span class="​nowrap">​17 •</​span>​
 +<span class="​nowrap">​18 •</​span>​
 +<span class="​nowrap">​19 •</​span>​
 +<span class="​nowrap">​20 •</​span>​
 +<span class="​nowrap">​21 •</​span>​
 +<span class="​nowrap">​22 •</​span>​
 +<span class="​nowrap">​23 •</​span>​
 +<span class="​nowrap">​24 •</​span>​
 +<span class="​nowrap">​25 •</​span>​
 +<span class="​nowrap">​26 •</​span>​
 +<span class="​nowrap">​27 •</​span>​
 +<span class="​nowrap">​28 •</​span>​
 +<span class="​nowrap">​29 •</​span>​
 +<span class="​nowrap">​30 •</​span>​
 +<span class="​nowrap">​31</​span>​
 +</​p><​p><​span class="​nowrap"><​b>​Cận vệ:</​b>​ 1 •</​span>​
 +<span class="​nowrap">​2 •</​span>​
 +<span class="​nowrap">​3 •</​span>​
 +<span class="​nowrap">​4 •</​span>​
 +<span class="​nowrap">​5 •</​span>​
 +<span class="​nowrap">​6 •</​span>​
 +<span class="​nowrap">​7 •</​span>​
 +<span class="​nowrap">​8 •</​span>​
 +<span class="​nowrap">​9 •</​span>​
 +<span class="​nowrap">​10 •</​span>​
 +<span class="​nowrap">​11 •</​span>​
 +<span class="​nowrap">​12</​span>​
 +</p>
 +</​div></​div></​td></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group">​Cơ giới</​th><​td class="​navbox-list navbox-even"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"><​div style="​padding:​0em 0.25em"><​div>​
 +<​p><​span class="​nowrap">​1 (I), 1 (II) •</​span>​
 +<span class="​nowrap">​2 •</​span>​
 +<span class="​nowrap">​3 (I), 3 (II) •</​span>​
 +<span class="​nowrap">​4 •</​span>​
 +<span class="​nowrap">​5 •</​span>​
 +<span class="​nowrap">​6 (I), 6 (II) •</​span>​
 +<span class="​nowrap">​7 •</​span>​
 +<span class="​nowrap">​8 •</​span>​
 +<span class="​nowrap">​9 •</​span>​
 +<span class="​nowrap">​10 (I), 10 (II) •</​span>​
 +<span class="​nowrap">​11 •</​span>​
 +<span class="​nowrap">​12 •</​span>​
 +<span class="​nowrap">​13 •</​span>​
 +<span class="​nowrap">​14 •</​span>​
 +<span class="​nowrap">​15 •</​span>​
 +<span class="​nowrap">​16 •</​span>​
 +<span class="​nowrap">​17 •</​span>​
 +<span class="​nowrap">​18 •</​span>​
 +<span class="​nowrap">​19 •</​span>​
 +<span class="​nowrap">​20 •</​span>​
 +<span class="​nowrap">​21 •</​span>​
 +<span class="​nowrap">​22 •</​span>​
 +<span class="​nowrap">​23 •</​span>​
 +<span class="​nowrap">​24 •</​span>​
 +<span class="​nowrap">​25 •</​span>​
 +<span class="​nowrap">​26 •</​span>​
 +<span class="​nowrap">​27 •</​span>​
 +<span class="​nowrap">​28 •</​span>​
 +<span class="​nowrap">​29 •</​span>​
 +<span class="​nowrap">​30</​span>​
 +</​p><​p><​span class="​nowrap"><​b>​Cận vệ:</​b>​ 1 •</​span>​
 +<span class="​nowrap">​2 •</​span>​
 +<span class="​nowrap">​3 •</​span>​
 +<span class="​nowrap">​4 •</​span>​
 +<span class="​nowrap">​5 •</​span>​
 +<span class="​nowrap">​6 •</​span>​
 +<span class="​nowrap">​7 •</​span>​
 +<span class="​nowrap">​8 •</​span>​
 +<span class="​nowrap">​9</​span>​
 +</p>
 +</​div></​div></​td></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group">​Kỵ binh</​th><​td class="​navbox-list navbox-odd"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"><​div style="​padding:​0em 0.25em"><​div>​
 +<​p><​span class="​nowrap">​Độc lập •</​span>​
 +<span class="​nowrap">​1 •</​span>​
 +<span class="​nowrap">​2 (I), 2 (II) •</​span>​
 +<span class="​nowrap">​3 •</​span>​
 +<span class="​nowrap">​Quân đoàn kỵ binh 4 (Liên Xô) •</​span>​
 +<span class="​nowrap">​5 (I), 5 (II) •</​span>​
 +<span class="​nowrap">​6 (I), 6 (II) •</​span>​
 +<span class="​nowrap">​7 •</​span>​
 +<span class="​nowrap">​8 •</​span>​
 +<span class="​nowrap">​9 •</​span>​
 +<span class="​nowrap">​10 •</​span>​
 +<span class="​nowrap">​11 •</​span>​
 +<span class="​nowrap">​12 •</​span>​
 +<span class="​nowrap">​13 •</​span>​
 +<span class="​nowrap">​14 •</​span>​
 +<span class="​nowrap">​15 •</​span>​
 +<span class="​nowrap">​16 •</​span>​
 +<span class="​nowrap">​17 •</​span>​
 +<span class="​nowrap">​18 •</​span>​
 +<span class="​nowrap">​19</​span>​
 +</​p><​p><​span class="​nowrap"><​b>​Cận vệ:</​b>​ 1 •</​span>​
 +<span class="​nowrap">​2 •</​span>​
 +<span class="​nowrap">​3 •</​span>​
 +<span class="​nowrap">​4 •</​span>​
 +<span class="​nowrap">​5 •</​span>​
 +<span class="​nowrap">​6 •</​span>​
 +<span class="​nowrap">​7</​span>​
 +</p>
 +</​div></​div></​td></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group">​Pháo binh</​th><​td class="​navbox-list navbox-even"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"><​div style="​padding:​0em 0.25em"><​div>​
 +<​p><​span class="​nowrap">​1 •</​span>​
 +<span class="​nowrap">​2 •</​span>​
 +<span class="​nowrap">​3 •</​span>​
 +<span class="​nowrap">​4 •</​span>​
 +<span class="​nowrap">​5 •</​span>​
 +<span class="​nowrap">​6 •</​span>​
 +<span class="​nowrap">​7 •</​span>​
 +<span class="​nowrap">​8 •</​span>​
 +<span class="​nowrap">​9 •</​span>​
 +<span class="​nowrap">​10</​span>​
 +</p>
 +</​div></​div></​td></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group">​Đổ bộ đường không</​th><​td class="​navbox-list navbox-odd"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"><​div style="​padding:​0em 0.25em"><​div>​
 +<​p><​span class="​nowrap">​1 •</​span>​
 +<span class="​nowrap">​2 •</​span>​
 +<span class="​nowrap">​3 •</​span>​
 +<span class="​nowrap">​4 •</​span>​
 +<span class="​nowrap">​5</​span>​
 +</​p><​p><​span class="​nowrap"><​b>​Cận vệ:</​b>​ 8</​span>​
 +</p>
 +</​div></​div></​td></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group">​Không quân</​th><​td class="​navbox-list navbox-even"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"><​div style="​padding:​0em 0.25em"><​div>​
 +<​p><​span class="​nowrap"><​b>​Tiêm kích:</​b>​ 1 •</​span>​
 +<span class="​nowrap">​2 •</​span>​
 +<span class="​nowrap">​3 •</​span>​
 +<span class="​nowrap">​4 •</​span>​
 +<span class="​nowrap">​5</​span>​
 +</​p><​p><​span class="​nowrap"><​b>​Cận vệ:</​b>​ 1</​span>​
 +</​p><​p><​span class="​nowrap"><​b>​Cường kích:</​b>​ 1 •</​span>​
 +<span class="​nowrap">​2 •</​span>​
 +<span class="​nowrap">​3 •</​span>​
 +<span class="​nowrap">​4 •</​span>​
 +<span class="​nowrap">​5</​span>​
 +</​p><​p><​span class="​nowrap"><​b>​Cận vệ:</​b>​ 1</​span>​
 +</​p><​p><​span class="​nowrap"><​b>​Ném bom:</​b>​ 1 •</​span>​
 +<span class="​nowrap">​2 •</​span>​
 +<span class="​nowrap">​3 •</​span>​
 +<span class="​nowrap">​4 •</​span>​
 +<span class="​nowrap">​5</​span>​
 +</​p><​p><​span class="​nowrap"><​b>​Cận vệ:</​b>​ 6</​span>​
 +</p>
 +</​div></​div></​td></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group">​Không quân phòng không</​th><​td class="​navbox-list navbox-odd"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"><​div style="​padding:​0em 0.25em"><​div>​
 +<​p><​span class="​nowrap">​1 •</​span>​
 +<span class="​nowrap">​2 (I) •</​span>​
 +<span class="​nowrap">​3 •</​span>​
 +<span class="​nowrap">​4 •</​span>​
 +<span class="​nowrap">​5 •</​span>​
 +<span class="​nowrap">​6 •</​span>​
 +<span class="​nowrap">​7</​span>​
 +</​p><​p><​span class="​nowrap"><​b>​Cận vệ:</​b>​ 8</​span>​
 +</p>
 +<div>
 +</​div></​div></​div></​td></​tr></​div>​
  
 +</​HTML>​
13407-ph-ng-di-n-qu-n-kursk-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)