User Tools

Site Tools


13412-ph-ng-di-n-qu-n-pribaltic-1-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

13412-ph-ng-di-n-qu-n-pribaltic-1-la-gi [2018/11/07 17:13] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p><​b>​Phương diện quân Pribaltic 1</b> (tiếng Nga: <​i>​1-й Прибалтийский фронт</​i>​) là một tổ chức tác chiến chiến lược của Hồng quân Liên Xô trong Chiến tranh thế giới II.
 +</p>
  
 +
 +
 +
 +
 +<​h3><​span id="​1_th.C3.A1ng_1_n.C4.83m_1944"/><​span class="​mw-headline"​ id="​1_tháng_1_năm_1944">​1 tháng 1 năm 1944</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​sửa<​span class="​mw-editsection-divider">​ | </​span>​sửa mã nguồn<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h3>​
 +<​ul><​li>​Tập đoàn quân:
 +<​ul><​li>​Tập đoàn quân cận vệ 11</​li>​
 +<​li>​Tập đoàn quân xung kích 4</​li>​
 +<​li>​Tập đoàn quân 39, 43</​li>​
 +<​li>​Tập đoàn quân không quân 3</​li></​ul></​li>​
 +<​li>​Các đơn vị đã tham gia vào đội hình phương diện quân:
 +<​ul><​li>​Bộ binh, đổ bộ đường không và kỵ binh:
 +<​ul><​li>​Quân đoàn bộ binh 103:
 +</li>
 +<​li>​Sư đoàn bộ binh 47</​li></​ul></​li>​
 +<​li>​Pháo binh:
 +<​ul><​li>​Trung đoàn súng cối cận vệ 85</​li>​
 +<​li>​Trung đoàn pháo phòng không 601, 1623, 1625, 1714</​li>​
 +<​li>​Tiểu đoàn pháo phòng không 183, 622</​li></​ul></​li>​
 +<​li>​Không quân:
 +<​ul><​li>​Đại đội không quân trinh sát hiệu chỉnh 13, 36</​li></​ul></​li>​
 +<​li>​Công binh:
 +<​ul><​li>​Lữ đoàn công binh 2</​li>​
 +<​li>​Lữ đoàn công binh xung kích 4</​li>​
 +<​li>​Lữ đoàn công binh đặc biệt 5</​li>​
 +<​li>​Tiểu đoàn dò phá mìn cận vệ 10</​li>​
 +<​li>​Tiểu đoàn công binh độc lập cận vệ 4</​li>​
 +<​li>​Tiểu đoàn công binh độc lập 37, 114, 210, 249, 293</​li>​
 +<​li>​Tiểu đoàn công binh cầu phà 57, 60, 93</​li></​ul></​li></​ul></​li></​ul><​h3><​span id="​1_th.C3.A1ng_4_n.C4.83m_1944"/><​span class="​mw-headline"​ id="​1_tháng_4_năm_1944">​1 tháng 4 năm 1944</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​sửa<​span class="​mw-editsection-divider">​ | </​span>​sửa mã nguồn<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h3>​
 +<​ul><​li>​Tập đoàn quân:
 +<​ul><​li>​Tập đoàn quân cận vệ 6, 11</​li>​
 +<​li>​Tập đoàn quân xung kích 4</​li>​
 +<​li>​Tập đoàn quân 43</​li>​
 +<​li>​Tập đoàn quân không quân 3</​li></​ul></​li>​
 +<​li>​Các đơn vị đã tham gia vào đội hình phương diện quân:
 +<​ul><​li>​Bộ binh, đổ bộ đường không và kỵ binh:
 +</li>
 +<​li>​Pháo binh:
 +<​ul><​li>​Trung đoàn súng cối cận vệ 34</​li>​
 +<​li>​Trung đoàn pháo phòng không 601, 1623, 1625, 1714</​li>​
 +<​li>​Tiểu đoàn pháo phòng không 183, 622</​li></​ul></​li>​
 +<​li>​Cơ giới hóa:
 +<​ul><​li>​Quân đoàn xe tăng 5:
 +<​ul><​li>​Lữ đoàn xe tăng 24, 41, 70</​li>​
 +<​li>​Lữ đoàn bộ binh cơ giới 5</​li>​
 +<​li>​Trung đoàn pháo tự hành 1261, 1515</​li>​
 +<​li>​Lữ đoàn mô-tô 92</​li>​
 +<​li>​Tiểu đoàn chống tăng độc lập 731</​li>​
 +<​li>​Trung đoàn súng cối 277</​li>​
 +<​li>​Trung đoàn pháo phòng không 1708</​li></​ul></​li></​ul></​li>​
 +<​li>​Không quân:
 +<​ul><​li>​Trung đoàn không quân cứu thương, cứu hộ 87</​li></​ul></​li>​
 +<​li>​Công binh:
 +<​ul><​li>​Lữ đoàn công binh 2</​li>​
 +<​li>​Lữ đoàn công binh đặc biệt 5</​li>​
 +<​li>​Tiểu đoàn công binh độc lập cận vệ 4</​li>​
 +<​li>​Tiểu đoàn công binh độc lập 37, 114, 210, 249, 293</​li>​
 +<​li>​Tiểu đoàn dò phá mìn cận vệ 10</​li>​
 +<​li>​Tiểu đoàn công binh cầu phà 57, 60, 67, 86, 93, 94</​li></​ul></​li></​ul></​li></​ul><​h3><​span id="​1_th.C3.A1ng_7_n.C4.83m_1944"/><​span class="​mw-headline"​ id="​1_tháng_7_năm_1944">​1 tháng 7 năm 1944</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​sửa<​span class="​mw-editsection-divider">​ | </​span>​sửa mã nguồn<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h3>​
 +<​ul><​li>​Tập đoàn quân:
 +<​ul><​li>​Tập đoàn quân cận vệ 6</​li>​
 +<​li>​Tập đoàn quân xung kích 4</​li>​
 +<​li>​Tập đoàn quân 39, 43, 51</​li>​
 +<​li>​Tập đoàn quân không quân 3</​li></​ul></​li>​
 +<​li>​Các đơn vị đã tham gia vào đội hình phương diện quân:
 +<​ul><​li>​Bộ binh, đổ bộ đường không và kỵ binh:
 +<​ul><​li>​Quân đoàn bộ binh cận vệ 22:
 +<​ul><​li>​Sư đoàn bộ binh cận vệ 90</​li>​
 +<​li>​Sư đoàn bộ binh 47, 51</​li></​ul></​li>​
 +<​li>​Quân đoàn bộ binh 14:
 +<​ul><​li>​Sư đoàn bộ binh 239, 311, 378</​li></​ul></​li></​ul></​li>​
 +<​li>​Pháo binh:
 +<​ul><​li>​Lữ đoàn pháo nòng dài 64 (từ Sư đoàn pháo binh đột phá 21)</​li>​
 +<​li>​Trung đoàn lựu pháo 283, 376</​li>​
 +<​li>​Lữ đoàn pháo chống tăng 45</​li>​
 +<​li>​Trung đoàn súng cối 408</​li>​
 +<​li>​Trung đoàn pháo phòng không 601, 1623, 1625</​li>​
 +<​li>​Tiểu đoàn pháo phòng không 183, 221</​li></​ul></​li>​
 +<​li>​Cơ giới hóa:
 +<​ul><​li>​Quân đoàn xe tăng 1:
 +<​ul><​li>​Lữ đoàn xe tăng 89, 117, 159</​li>​
 +<​li>​Lữ đoàn bộ binh cơ giới 44</​li>​
 +<​li>​Trung đoàn pháo tự hành 1437, 1514</​li>​
 +<​li>​Trung đoàn súng cối 108</​li>​
 +<​li>​Lữ đoàn mô-tô 89</​li>​
 +<​li>​Tiểu đoàn súng cối cận vệ 10</​li>​
 +<​li>​Trung đoàn pháo phòng không 1720</​li></​ul></​li>​
 +<​li>​Lữ đoàn cơ giới 46</​li>​
 +<​li>​Trung đoàn xe tăng cận vệ độc lập 15, 64</​li>​
 +<​li>​Trung đoàn pháo tự hành cận vệ hạng nặng 336, 346</​li>​
 +<​li>​Trung đoàn pháo tự hành 1489</​li>​
 +<​li>​Tiểu đoàn cơ giới đặc biệt độc lập 272</​li></​ul></​li>​
 +<​li>​Không quân:
 +<​ul><​li>​Trung đoàn không quân cứu thương, cứu hộ 87</​li></​ul></​li>​
 +<​li>​Công binh:
 +<​ul><​li>​Lữ đoàn công binh xung kích 5</​li>​
 +<​li>​Lữ đoàn công binh dò phá mìn cận vệ 5</​li>​
 +<​li>​Lữ đoàn công binh cầu phà 9</​li>​
 +<​li>​Tiểu đoàn công binh độc lập 37</​li>​
 +<​li>​Tiểu đoàn công binh cầu phà 94, 106</​li></​ul></​li></​ul></​li></​ul><​h3><​span id="​1_th.C3.A1ng_10_n.C4.83m_1944"/><​span class="​mw-headline"​ id="​1_tháng_10_năm_1944">​1 tháng 10 năm 1944</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​sửa<​span class="​mw-editsection-divider">​ | </​span>​sửa mã nguồn<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h3>​
 +<​ul><​li>​Tập đoàn quân:
 +<​ul><​li>​Tập đoàn quân cận vệ 2, 6</​li>​
 +<​li>​Tập đoàn quân xung kích 4</​li>​
 +<​li>​Tập đoàn quân 43, 51</​li>​
 +<​li>​Tập đoàn quân xe tăng cận 5</​li>​
 +<​li>​Tập đoàn quân không quân 3</​li></​ul></​li>​
 +<​li>​Các đơn vị đã tham gia vào đội hình phương diện quân:
 +<​ul><​li>​Pháo binh:
 +<​ul><​li>​Lữ đoàn pháo chống tăng 43</​li>​
 +<​li>​Lữ đoàn súng cối cận vệ 17 (từ Sư đoàn súng cối cận vệ 2)</​li>​
 +<​li>​Sư đoàn pháo phòng không 46:
 +<​ul><​li>​Trung đoàn pháo phòng không 609, 617, 618, 717</​li></​ul></​li>​
 +<​li>​Trung đoàn pháo phòng không 601, 1623, 1625</​li>​
 +<​li>​Tiểu đoàn pháo phòng không 183, 221, 622</​li></​ul></​li>​
 +<​li>​Cơ giới hóa:
 +<​ul><​li>​Quân đoàn cơ giới cận vệ 3:
 +<​ul><​li>​Lữ đoàn cơ giới cận vệ 7, 8, 9</​li>​
 +<​li>​Lữ đoàn xe tăng cận vệ 35</​li>​
 +<​li>​Trung đoàn xe tăng cận vệ độc lập 64</​li>​
 +<​li>​Trung đoàn pháo tự hành cận vệ 380 hạng nặng</​li>​
 +<​li>​Trung đoàn pháo tự hành 1510, 1823</​li>​
 +<​li>​Lữ đoàn mô-tô cận vệ 1</​li>​
 +<​li>​Tiểu đoàn chống tăng độc lập 743</​li>​
 +<​li>​Trung đoàn súng cối 129</​li>​
 +<​li>​Tiểu đoàn súng cối cận vệ 334</​li>​
 +<​li>​Trung đoàn pháo phòng không 1705</​li></​ul></​li>​
 +<​li>​Trung đoàn pháo tự hành 1501</​li>​
 +<​li>​Tiểu đoàn cơ giới đặc biệt độc lập 272</​li></​ul></​li>​
 +<​li>​Không quân:
 +<​ul><​li>​Trung đoàn không quân trinh sát hiệu chỉnh 206</​li>​
 +<​li>​Trung đoàn không quân cứu thương, cứu hộ 87</​li></​ul></​li>​
 +<​li>​Công binh:
 +<​ul><​li>​Lữ đoàn công binh dò phá mìn cận vệ 5</​li>​
 +<​li>​Lữ đoàn công binh cầu phà 9</​li>​
 +<​li>​Tiểu đoàn công binh độc lập 37</​li>​
 +<​li>​Tiểu đoàn công binh cầu phà 91, 106</​li></​ul></​li></​ul></​li></​ul><​h3><​span id="​1_th.C3.A1ng_1_n.C4.83m_1945"/><​span class="​mw-headline"​ id="​1_tháng_1_năm_1945">​1 tháng 1 năm 1945</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​sửa<​span class="​mw-editsection-divider">​ | </​span>​sửa mã nguồn<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h3>​
 +<​ul><​li>​Tập đoàn quân:
 +<​ul><​li>​Tập đoàn quân cận vệ 6</​li>​
 +<​li>​Tập đoàn quân xung kích 4</​li>​
 +<​li>​Tập đoàn quân 43, 51</​li>​
 +<​li>​Tập đoàn quân không quân 3</​li></​ul></​li>​
 +<​li>​Các đơn vị đã tham gia vào đội hình phương diện quân:
 +<​ul><​li>​Pháo binh:
 +<​ul><​li>​Trung đoàn pháo phòng không 609 (từ Sư đoàn pháo phòng không 46)</​li>​
 +<​li>​Trung đoàn pháo phòng không 246, 601, 1623, 1625</​li>​
 +<​li>​Tiểu đoàn pháo phòng không 183, 221, 622</​li></​ul></​li>​
 +<​li>​Cơ giới hóa:
 +<​ul><​li>​Trung đoàn xe tăng cận vệ độc lập 2</​li>​
 +<​li>​Trung đoàn xe tăng cận vệ 64 (từ Quân đoàn ​ cơ giới 2)</​li>​
 +<​li>​Trung đoàn pháo tự hành cận vệ hạng nặng 377</​li></​ul></​li>​
 +<​li>​Không quân:
 +<​ul><​li>​Trung đoàn không quân liên lạc 353</​li></​ul></​li>​
 +<​li>​Công binh:
 +<​ul><​li>​Lữ đoàn công binh dò phá mìn cận vệ 5</​li>​
 +<​li>​Lữ đoàn công binh cầu phà 9</​li>​
 +<​li>​Tiểu đoàn công binh dò tìm mìn độc lập 37 (37-й отдельный инженерный батальон миноискателей)</​li></​ul></​li></​ul></​li></​ul>​
 +
 +
 +
 +<table class="​navbox"​ style="​border-spacing:​0;​wide"><​tbody><​tr><​td style="​padding:​2px"><​table class="​nowraplinks collapsible collapsed navbox-inner"​ style="​border-spacing:​0;​background:​transparent;​color:​inherit"><​tbody><​tr><​th scope="​col"​ class="​navbox-title"​ colspan="​2"/></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group">​Phương diện quân</​th><​td class="​navbox-list navbox-odd"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"/></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group">​Cụm phòng không mặt trận</​th><​td class="​navbox-list navbox-even"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"/></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group">​Hạm đội</​th><​td class="​navbox-list navbox-odd"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"/></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group">​Hải đoàn, Giang đoàn</​th><​td class="​navbox-list navbox-even"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"/></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ class="​navbox-list navbox-odd"​ style="​width:​100%;​padding:​0px;​background:#​B0C4DE;"/></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group">​Binh chủng hợp thành</​th><​td class="​navbox-list navbox-even"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"/></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group">​Xe tăng</​th><​td class="​navbox-list navbox-odd"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"/></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group">​Không quân</​th><​td class="​navbox-list navbox-even"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"/></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group">​Phòng không không quân</​th><​td class="​navbox-list navbox-odd"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"/></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group">​Công binh phòng thủ</​th><​td class="​navbox-list navbox-even"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"><​div style="​padding:​0em 0.25em"><​div>​
 +<​p>​1 <​b>​·</​b>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +2 <​b>​·</​b></​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +3 <​b>​·</​b></​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +4 <​b>​·</​b></​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +5 <​b>​·</​b></​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +6 <​b>​·</​b></​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +7 <​b>​·</​b></​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +8 <​b>​·</​b></​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +9 <​b>​·</​b></​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +10
 +</​span></​p>​
 +</​div></​div></​td></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ class="​navbox-list navbox-odd"​ style="​width:​100%;​padding:​0px;​background:#​B0C4DE;"/></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group">​Bộ binh</​th><​td class="​navbox-list navbox-even"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"/></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group">​Xe tăng</​th><​td class="​navbox-list navbox-odd"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"/></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group">​Cơ giới</​th><​td class="​navbox-list navbox-even"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"/></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group">​Kỵ binh</​th><​td class="​navbox-list navbox-odd"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"/></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group">​Pháo binh</​th><​td class="​navbox-list navbox-even"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"><​div style="​padding:​0em 0.25em"><​div>​
 +<​p><​span class="​nowrap">​1 •</​span>​
 +<span class="​nowrap">​2 •</​span>​
 +<span class="​nowrap">​3 •</​span>​
 +<span class="​nowrap">​4 •</​span>​
 +<span class="​nowrap">​5 •</​span>​
 +<span class="​nowrap">​6 •</​span>​
 +<span class="​nowrap">​7 •</​span>​
 +<span class="​nowrap">​8 •</​span>​
 +<span class="​nowrap">​9 •</​span>​
 +<span class="​nowrap">​10</​span>​
 +</p>
 +</​div></​div></​td></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group">​Đổ bộ đường không</​th><​td class="​navbox-list navbox-odd"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"><​div style="​padding:​0em 0.25em"><​div>​
 +<​p><​span class="​nowrap">​1 •</​span>​
 +<span class="​nowrap">​2 •</​span>​
 +<span class="​nowrap">​3 •</​span>​
 +<span class="​nowrap">​4 •</​span>​
 +<span class="​nowrap">​5</​span>​
 +</​p><​p><​span class="​nowrap"><​b>​Cận vệ:</​b>​ 8</​span>​
 +</p>
 +</​div></​div></​td></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group">​Không quân</​th><​td class="​navbox-list navbox-even"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"><​div style="​padding:​0em 0.25em"><​div>​
 +<​p><​span class="​nowrap"><​b>​Tiêm kích:</​b>​ 1 •</​span>​
 +<span class="​nowrap">​2 •</​span>​
 +<span class="​nowrap">​3 •</​span>​
 +<span class="​nowrap">​4 •</​span>​
 +<span class="​nowrap">​5</​span>​
 +</​p><​p><​span class="​nowrap"><​b>​Cận vệ:</​b>​ 1</​span>​
 +</​p><​p><​span class="​nowrap"><​b>​Cường kích:</​b>​ 1 •</​span>​
 +<span class="​nowrap">​2 •</​span>​
 +<span class="​nowrap">​3 •</​span>​
 +<span class="​nowrap">​4 •</​span>​
 +<span class="​nowrap">​5</​span>​
 +</​p><​p><​span class="​nowrap"><​b>​Cận vệ:</​b>​ 1</​span>​
 +</​p><​p><​span class="​nowrap"><​b>​Ném bom:</​b>​ 1 •</​span>​
 +<span class="​nowrap">​2 •</​span>​
 +<span class="​nowrap">​3 •</​span>​
 +<span class="​nowrap">​4 •</​span>​
 +<span class="​nowrap">​5</​span>​
 +</​p><​p><​span class="​nowrap"><​b>​Cận vệ:</​b>​ 6</​span>​
 +</p>
 +</​div></​div></​td></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group">​Không quân phòng không</​th><​td class="​navbox-list navbox-odd"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"/></​tr></​tbody></​table></​td></​tr></​tbody></​table>​
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1335
 +Cached time: 20181019065621
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.424 seconds
 +Real time usage: 0.474 seconds
 +Preprocessor visited node count: 2837/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 253669/​2097152 bytes
 +Template argument size: 15049/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 12/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 0/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.050/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 1.46 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 192.220 ​     1 -total
 + ​51.64% ​  ​99.253 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Fronts_of_the_Red_Army_in_World_War_II
 + ​46.38% ​  ​89.150 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbox
 + ​40.29% ​  ​77.448 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_&#​273;&#​417;​n_v&#​7883;​_qu&​acirc;​n_s&#​7921;​
 + ​35.90% ​  ​69.016 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Infobox
 + ​10.39% ​  ​19.974 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbox_subgroups
 +  7.86%   ​15.116 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_&#​273;​i&#​7873;​u_h&#​432;&#​7899;​ng
 +  6.32%   ​12.150 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​417;​_khai_l&#​7883;​ch_s&#​7917;​_qu&​acirc;​n_s&#​7921;​
 +  5.46%   ​10.492 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Asbox
 +  5.13%    9.857      5 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​WPMILHIST_Infobox_style
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​1377294-0!canonical and timestamp 20181019065621 and revision id 20000360
 + ​-->​
 +</​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
13412-ph-ng-di-n-qu-n-pribaltic-1-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)