User Tools

Site Tools


13413-ph-ng-di-n-qu-n-pribaltic-2-la-gi

Phương diện quân Pribaltic 2 (tiếng Nga: 2-й Прибалтийский фронт) là một tổ chức tác chiến chiến lược của Hồng quân Liên Xô trong Chiến tranh thế giới II.

1 tháng 1 năm 1944[sửa | sửa mã nguồn]

 • Tập đoàn quân:
  • Tập đoàn quân cận vệ 6, 10
  • Tập đoàn quân xung kích 1, 3
  • Tập đoàn quân 22
  • Tập đoàn quân không quân 15
 • Các đơn vị đã tham gia vào đội hình phương diện quân:
  • Bộ binh, đổ bộ đường không và kỵ binh:
   • Quân đoàn bộ binh 8:
    • Sư đoàn bộ binh 7, 249
  • Pháo binh:
   • Quân đoàn pháo binh đột phá 2 (управление)
   • Lữ đoàn pháo hạng nhẹ 34 (từ Sư đoàn pháo binh đột phá 20)
   • Lữ đoàn lựu pháo 60 (từ Sư đoàn pháo binh đột phá 20)
   • Trung đoàn pháo binh cấp quân đoàn 85
   • Lữ đoàn pháo chống tăng 18
   • Lữ đoàn súng cối 13
   • Trung đoàn súng cối cận vệ 40
   • Sư đoàn pháo phòng không 36:
    • Trung đoàn pháo phòng không 1385, 1391, 1397, 1399
   • Sư đoàn pháo phòng không 44:
    • Trung đoàn pháo phòng không 508, 708, 710, 1274
   • Trung đoàn pháo phòng không 1477
   • Tiểu đoàn pháo phòng không độc lập 242
  • Cơ giới hóa:
   • Tiểu đoàn mô-tô 55
   • Đơn vị xe lửa bọc thép phòng không độc lập 133, 134
  • Công binh:
   • Lữ đoàn công binh xung kích 5
   • Tiểu đoàn dò phá mìn cận vệ 3, 16
   • Tiểu đoàn công binh độc lập 36, 134, 222, 223, 231, 738
   • Tiểu đoàn công binh cầu phà 56, 67, 86, 88

1 tháng 4 năm 1944[sửa | sửa mã nguồn]

 • Tập đoàn quân:
  • Tập đoàn quân cận vệ 10
  • Tập đoàn quân xung kích 1, 3
  • Tập đoàn quân 22
  • Tập đoàn quân không quân 15
 • Các đơn vị đã tham gia vào đội hình phương diện quân:
  • Bộ binh, đổ bộ đường không và kỵ binh:
   • Quân đoàn bộ binh cận vệ 12:
    • Sư đoàn bộ binh cận vệ 52
    • Sư đoàn bộ binh 37, 146, 282
   • Quân đoàn kỵ binh cận vệ 3:
    • Sư đoàn kỵ binh cận vệ 5, 6
    • Sư đoàn kỵ binh 32
    • Trung đoàn pháo tự hành 1814
    • Trung đoàn pháo chống tăng cận vệ 144
    • Tiểu đoàn pháo chống tăng cận vệ độc lập 3
    • Trung đoàn súng cối cận vệ 3
    • Tiểu đoàn súng cối cận vệ 64
    • Trung đoàn pháo phòng không 1731
  • Pháo binh:
   • Quân đoàn pháo binh đột phá 2:
    • Sư đoàn pháo binh đột phá 20:
     • Lữ đoàn pháo hạng nhẹ 34
     • Trung đoàn pháo nòng dài 53
     • Lữ đoàn lựu pháo 60
     • Lữ đoàn lựu pháo hỏa lực mạnh 102
     • Lữ đoàn súng cối 2
    • Trung đoàn pháo nòng dài cận vệ 19
    • Lữ đoàn pháo chống tăng 19
    • Lữ đoàn súng cối cận vệ 14, 21
    • Trung đoàn súng cối cận vệ 26, 27, 42, 60, 72, 85
   • Sư đoàn pháo phòng không 44:
    • Trung đoàn pháo phòng không 508, 708, 710, 1274
   • Trung đoàn pháo phòng không 243, 1477
   • Tiểu đoàn pháo phòng không độc lập 12, 239, 242, 386
   • Tiểu đoàn khí cầu hàng không quan sát pháo binh độc lập 4
  • Cơ giới hóa:
   • Lữ đoàn xe tăng 78, 118
   • Trung đoàn pháo tự hành 1199, 1453
   • Tiểu đoàn mô-tô 55
  • Không quân:
   • Trung đoàn không quân cứu thương, cứu hộ cận vệ 1
   • Trung đoàn không quân cứu thương, cứu hộ 1003
   • Đại đội không quân trinh sát hiệu chỉnh 64
  • Công binh:
   • Lữ đoàn công binh đặc biệt 8
   • Tiểu đoàn dò phá mìn cận vệ 3
   • Tiểu đoàn công binh độc lập 36, 222, 231, 738
   • Tiểu đoàn công binh cầu phà 56, 88

1 tháng 7 năm 1944[sửa | sửa mã nguồn]

 • Tập đoàn quân:
  • Tập đoàn quân cận vệ 10
  • Tập đoàn quân xung kích 1, 3
  • Tập đoàn quân 22
  • Tập đoàn quân không quân 15
 • Các đơn vị đã tham gia vào đội hình phương diện quân:
  • Bộ binh, đổ bộ đường không và kỵ binh:
   • Sư đoàn bộ binh cận vệ 43
  • Pháo binh:
   • Lữ đoàn súng cối cận vệ 14, 21
   • Trung đoàn súng cối cận vệ 90
   • Sư đoàn pháo phòng không 44:
    • Trung đoàn pháo phòng không 508, 708, 710, 1274
   • Trung đoàn pháo phòng không 1477
   • Tiểu đoàn pháo phòng không cận vệ độc lập 64
   • Tiểu đoàn pháo phòng không độc lập 12, 29, 239, 242
  • Cơ giới hóa:
   • Quân đoàn xe tăng 5:
    • Lữ đoàn xe tăng 24, 41, 70
    • Lữ đoàn bộ binh cơ giới 5
    • Trung đoàn pháo tự hành 1261, 1515
    • Tiểu đoàn mô-tô 92
    • Tiểu đoàn chống tăng độc lập 731
    • Trung đoàn súng cối 277
    • Tiểu đoàn súng cối cận vệ 4
    • Trung đoàn pháo phòng không 1708
   • Tiểu đoàn mô-tô 55
   • Đơn vị xe lửa bọc thép phòng không độc lập 133, 134
  • Không quân:
   • Trung đoàn không quân cứu thương, cứu hộ 1003
  • Công binh:
   • Lữ đoàn công binh đặc biệt 8
   • Tiểu đoàn công binh độc lập 36, 75
   • Tiểu đoàn công binh cầu phà 56, 58, 88

1 tháng 10 năm 1944[sửa | sửa mã nguồn]

 • Tập đoàn quân:
  • Tập đoàn quân cận vệ 10
  • Tập đoàn quân xung kích 3
  • Tập đoàn quân 22, 42
  • Tập đoàn quân không quân 15
 • Các đơn vị đã tham gia vào đội hình phương diện quân:
  • Pháo binh:
   • Trung đoàn pháo nòng dài cận vệ 29 (từ Sư đoàn pháo binh cận vệ đột phá 6)
   • Lữ đoàn súng cối cận vệ 21
   • Trung đoàn súng cối cận vệ 27, 72, 90
   • Sư đoàn pháo phòng không 73:
    • Trung đoàn pháo phòng không 205, 402, 430, 442
   • Trung đoàn pháo phòng không 243, 1477
   • Tiểu đoàn pháo phòng không cận vệ độc lập 63
   • Tiểu đoàn pháo phòng không độc lập 12, 29, 239, 242
  • Cơ giới hóa:
   • Quân đoàn xe tăng 5:
    • Lữ đoàn xe tăng 24, 41, 70
    • Lữ đoàn bộ binh cơ giới 5
    • Trung đoàn pháo tự hành 1261, 1515
    • Tiểu đoàn mô-tô 92
    • Trung đoàn pháo hạng nhẹ 509
    • Tiểu đoàn chống tăng độc lập 731
    • Trung đoàn súng cối 277
    • Tiểu đoàn súng cối cận vệ 4
    • Trung đoàn pháo phòng không 1708
   • Trung đoàn xe tăng cận vệ độc lập 48
   • Đơn vị xe lửa bọc thép phòng không độc lập 133, 134
  • Không quân:
   • Trung đoàn không quân cứu thương, cứu hộ 1003
  • Công binh:
   • Lữ đoàn công binh dò phá mìn 8
   • Lữ đoàn công binh xung 19
   • Tiểu đoàn công binh độc lập 36, 75
   • Tiểu đoàn công binh cầu phà 54, 56, 58, 88, 94

1 tháng 1 năm 1945[sửa | sửa mã nguồn]

 • Tập đoàn quân:
  • Tập đoàn quân cận vệ 10
  • Tập đoàn quân xung kích 1
  • Tập đoàn quân 22, 42
  • Tập đoàn quân không quân 15
 • Các đơn vị đã tham gia vào đội hình phương diện quân:
  • Pháo binh:
   • Lữ đoàn pháo chống tăng 18
   • Trung đoàn súng cối cận vệ 19, 72, 90
   • Trung đoàn pháo phòng không 243, 1477
   • Tiểu đoàn pháo phòng không cận vệ độc lập 63
   • Tiểu đoàn pháo phòng không độc lập 12, 29, 239, 242
  • Cơ giới hóa:
   • Quân đoàn xe tăng 19:
    • Lữ đoàn xe tăng 79, 101, 102
    • Lữ đoàn bộ binh cơ giới 26
    • Trung đoàn xe tăng cận vệ 8
    • Trung đoàn pháo tự hành 867, 1452
    • Tiểu đoàn mô-tô 91
    • Trung đoàn pháo hạng nhẹ 882
    • Trung đoàn súng cối 179
    • Tiểu đoàn súng cối cận vệ 348
    • Trung đoàn pháo phòng không 171
   • Đơn vị xe lửa bọc thép phòng không độc lập 133, 134
  • Không quân:
   • Trung đoàn không quân cứu thương, cứu hộ 1003
  • Công binh:
   • Lữ đoàn công binh dò phá mìn 8
   • Lữ đoàn công binh xung 19
   • Tiểu đoàn công binh dò tìm mìn độc lập 36, 75 (отдельный инженерный батальон миноискателей)
   • Tiểu đoàn công binh cầu phà 54, 56, 88, 94
  • Thành phần súng phun lửa:
   • Tiểu đoàn súng phun lửa độc lập 42
13413-ph-ng-di-n-qu-n-pribaltic-2-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)