User Tools

Site Tools


13413-ph-ng-di-n-qu-n-pribaltic-2-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

13413-ph-ng-di-n-qu-n-pribaltic-2-la-gi [2018/11/07 17:13] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p><​b>​Phương diện quân Pribaltic 2</b> (tiếng Nga: <​i>​2-й Прибалтийский фронт</​i>​) là một tổ chức tác chiến chiến lược của Hồng quân Liên Xô trong Chiến tranh thế giới II.
 +</p>
  
 +
 +
 +
 +
 +<​h3><​span id="​1_th.C3.A1ng_1_n.C4.83m_1944"/><​span class="​mw-headline"​ id="​1_tháng_1_năm_1944">​1 tháng 1 năm 1944</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​sửa<​span class="​mw-editsection-divider">​ | </​span>​sửa mã nguồn<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h3>​
 +<​ul><​li>​Tập đoàn quân:
 +<​ul><​li>​Tập đoàn quân cận vệ 6, 10</​li>​
 +<​li>​Tập đoàn quân xung kích 1, 3</​li>​
 +<​li>​Tập đoàn quân 22</​li>​
 +<​li>​Tập đoàn quân không quân 15</​li></​ul></​li>​
 +<​li>​Các đơn vị đã tham gia vào đội hình phương diện quân:
 +<​ul><​li>​Bộ binh, đổ bộ đường không và kỵ binh:
 +<​ul><​li>​Quân đoàn bộ binh 8:
 +<​ul><​li>​Sư đoàn bộ binh 7, 249</​li></​ul></​li></​ul></​li>​
 +<​li>​Pháo binh:
 +<​ul><​li>​Quân đoàn pháo binh đột phá 2 (управление)</​li>​
 +<​li>​Lữ đoàn pháo hạng nhẹ 34 (từ Sư đoàn pháo binh đột phá 20)</​li>​
 +<​li>​Lữ đoàn lựu pháo 60 (từ Sư đoàn pháo binh đột phá 20)</​li>​
 +<​li>​Trung đoàn pháo binh cấp quân đoàn 85</​li>​
 +<​li>​Lữ đoàn pháo chống tăng 18</​li>​
 +<​li>​Lữ đoàn súng cối 13</​li>​
 +<​li>​Trung đoàn súng cối cận vệ 40</​li>​
 +<​li>​Sư đoàn pháo phòng không 36:
 +<​ul><​li>​Trung đoàn pháo phòng không 1385, 1391, 1397, 1399</​li></​ul></​li>​
 +<​li>​Sư đoàn pháo phòng không 44:
 +<​ul><​li>​Trung đoàn pháo phòng không 508, 708, 710, 1274</​li></​ul></​li>​
 +<​li>​Trung đoàn pháo phòng không 1477</​li>​
 +<​li>​Tiểu đoàn pháo phòng không độc lập 242</​li></​ul></​li>​
 +<​li>​Cơ giới hóa:
 +<​ul><​li>​Tiểu đoàn mô-tô 55</​li>​
 +<​li>​Đơn vị xe lửa bọc thép phòng không độc lập 133, 134</​li></​ul></​li>​
 +<​li>​Công binh:
 +<​ul><​li>​Lữ đoàn công binh xung kích 5</​li>​
 +<​li>​Tiểu đoàn dò phá mìn cận vệ 3, 16</​li>​
 +<​li>​Tiểu đoàn công binh độc lập 36, 134, 222, 223, 231, 738</​li>​
 +<​li>​Tiểu đoàn công binh cầu phà 56, 67, 86, 88</​li></​ul></​li></​ul></​li></​ul><​h3><​span id="​1_th.C3.A1ng_4_n.C4.83m_1944"/><​span class="​mw-headline"​ id="​1_tháng_4_năm_1944">​1 tháng 4 năm 1944</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​sửa<​span class="​mw-editsection-divider">​ | </​span>​sửa mã nguồn<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h3>​
 +<​ul><​li>​Tập đoàn quân:
 +<​ul><​li>​Tập đoàn quân cận vệ 10</​li>​
 +<​li>​Tập đoàn quân xung kích 1, 3</​li>​
 +<​li>​Tập đoàn quân 22</​li>​
 +<​li>​Tập đoàn quân không quân 15</​li></​ul></​li>​
 +<​li>​Các đơn vị đã tham gia vào đội hình phương diện quân:
 +<​ul><​li>​Bộ binh, đổ bộ đường không và kỵ binh:
 +<​ul><​li>​Quân đoàn bộ binh cận vệ 12:
 +<​ul><​li>​Sư đoàn bộ binh cận vệ 52</​li>​
 +<​li>​Sư đoàn bộ binh 37, 146, 282</​li></​ul></​li>​
 +<​li>​Quân đoàn kỵ binh cận vệ 3:
 +<​ul><​li>​Sư đoàn kỵ binh cận vệ 5, 6</​li>​
 +<​li>​Sư đoàn kỵ binh 32</​li>​
 +<​li>​Trung đoàn pháo tự hành 1814</​li>​
 +<​li>​Trung đoàn pháo chống tăng cận vệ 144</​li>​
 +<​li>​Tiểu đoàn pháo chống tăng cận vệ độc lập 3</​li>​
 +<​li>​Trung đoàn súng cối cận vệ 3</​li>​
 +<​li>​Tiểu đoàn súng cối cận vệ 64</​li>​
 +<​li>​Trung đoàn pháo phòng không 1731</​li></​ul></​li></​ul></​li>​
 +<​li>​Pháo binh:
 +<​ul><​li>​Quân đoàn pháo binh đột phá 2:
 +<​ul><​li>​Sư đoàn pháo binh đột phá 20:
 +<​ul><​li>​Lữ đoàn pháo hạng nhẹ 34</​li>​
 +<​li>​Trung đoàn pháo nòng dài 53</​li>​
 +<​li>​Lữ đoàn lựu pháo 60</​li>​
 +<​li>​Lữ đoàn lựu pháo hỏa lực mạnh 102</​li>​
 +<​li>​Lữ đoàn súng cối 2</​li></​ul></​li>​
 +<​li>​Trung đoàn pháo nòng dài cận vệ 19</​li>​
 +<​li>​Lữ đoàn pháo chống tăng 19</​li>​
 +<​li>​Lữ đoàn súng cối cận vệ 14, 21</​li>​
 +<​li>​Trung đoàn súng cối cận vệ 26, 27, 42, 60, 72, 85</​li></​ul></​li>​
 +<​li>​Sư đoàn pháo phòng không 44:
 +<​ul><​li>​Trung đoàn pháo phòng không 508, 708, 710, 1274</​li></​ul></​li>​
 +<​li>​Trung đoàn pháo phòng không 243, 1477</​li>​
 +<​li>​Tiểu đoàn pháo phòng không độc lập 12, 239, 242, 386</​li>​
 +<​li>​Tiểu đoàn khí cầu hàng không quan sát pháo binh độc lập 4</​li></​ul></​li>​
 +<​li>​Cơ giới hóa:
 +<​ul><​li>​Lữ đoàn xe tăng 78, 118</​li>​
 +<​li>​Trung đoàn pháo tự hành 1199, 1453</​li>​
 +<​li>​Tiểu đoàn mô-tô 55</​li></​ul></​li>​
 +<​li>​Không quân:
 +<​ul><​li>​Trung đoàn không quân cứu thương, cứu hộ cận vệ 1</​li>​
 +<​li>​Trung đoàn không quân cứu thương, cứu hộ 1003</​li>​
 +<​li>​Đại đội không quân trinh sát hiệu chỉnh 64</​li></​ul></​li>​
 +<​li>​Công binh:
 +<​ul><​li>​Lữ đoàn công binh đặc biệt 8</​li>​
 +<​li>​Tiểu đoàn dò phá mìn cận vệ 3</​li>​
 +<​li>​Tiểu đoàn công binh độc lập 36, 222, 231, 738</​li>​
 +<​li>​Tiểu đoàn công binh cầu phà 56, 88</​li></​ul></​li></​ul></​li></​ul><​h3><​span id="​1_th.C3.A1ng_7_n.C4.83m_1944"/><​span class="​mw-headline"​ id="​1_tháng_7_năm_1944">​1 tháng 7 năm 1944</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​sửa<​span class="​mw-editsection-divider">​ | </​span>​sửa mã nguồn<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h3>​
 +<​ul><​li>​Tập đoàn quân:
 +<​ul><​li>​Tập đoàn quân cận vệ 10</​li>​
 +<​li>​Tập đoàn quân xung kích 1, 3</​li>​
 +<​li>​Tập đoàn quân 22</​li>​
 +<​li>​Tập đoàn quân không quân 15</​li></​ul></​li>​
 +<​li>​Các đơn vị đã tham gia vào đội hình phương diện quân:
 +<​ul><​li>​Bộ binh, đổ bộ đường không và kỵ binh:
 +<​ul><​li>​Sư đoàn bộ binh cận vệ 43</​li></​ul></​li>​
 +<​li>​Pháo binh:
 +<​ul><​li>​Lữ đoàn súng cối cận vệ 14, 21</​li>​
 +<​li>​Trung đoàn súng cối cận vệ 90</​li>​
 +<​li>​Sư đoàn pháo phòng không 44:
 +<​ul><​li>​Trung đoàn pháo phòng không 508, 708, 710, 1274</​li></​ul></​li>​
 +<​li>​Trung đoàn pháo phòng không 1477</​li>​
 +<​li>​Tiểu đoàn pháo phòng không cận vệ độc lập 64</​li>​
 +<​li>​Tiểu đoàn pháo phòng không độc lập 12, 29, 239, 242</​li></​ul></​li>​
 +<​li>​Cơ giới hóa:
 +<​ul><​li>​Quân đoàn xe tăng 5:
 +<​ul><​li>​Lữ đoàn xe tăng 24, 41, 70</​li>​
 +<​li>​Lữ đoàn bộ binh cơ giới 5</​li>​
 +<​li>​Trung đoàn pháo tự hành 1261, 1515</​li>​
 +<​li>​Tiểu đoàn mô-tô 92</​li>​
 +<​li>​Tiểu đoàn chống tăng độc lập 731</​li>​
 +<​li>​Trung đoàn súng cối 277</​li>​
 +<​li>​Tiểu đoàn súng cối cận vệ 4</​li>​
 +<​li>​Trung đoàn pháo phòng không 1708</​li></​ul></​li>​
 +<​li>​Tiểu đoàn mô-tô 55</​li>​
 +<​li>​Đơn vị xe lửa bọc thép phòng không độc lập 133, 134</​li></​ul></​li>​
 +<​li>​Không quân:
 +<​ul><​li>​Trung đoàn không quân cứu thương, cứu hộ 1003</​li></​ul></​li>​
 +<​li>​Công binh:
 +<​ul><​li>​Lữ đoàn công binh đặc biệt 8</​li>​
 +<​li>​Tiểu đoàn công binh độc lập 36, 75</​li>​
 +<​li>​Tiểu đoàn công binh cầu phà 56, 58, 88</​li></​ul></​li></​ul></​li></​ul><​h3><​span id="​1_th.C3.A1ng_10_n.C4.83m_1944"/><​span class="​mw-headline"​ id="​1_tháng_10_năm_1944">​1 tháng 10 năm 1944</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​sửa<​span class="​mw-editsection-divider">​ | </​span>​sửa mã nguồn<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h3>​
 +<​ul><​li>​Tập đoàn quân:
 +<​ul><​li>​Tập đoàn quân cận vệ 10</​li>​
 +<​li>​Tập đoàn quân xung kích 3</​li>​
 +<​li>​Tập đoàn quân 22, 42</​li>​
 +<​li>​Tập đoàn quân không quân 15</​li></​ul></​li>​
 +<​li>​Các đơn vị đã tham gia vào đội hình phương diện quân:
 +<​ul><​li>​Pháo binh:
 +<​ul><​li>​Trung đoàn pháo nòng dài cận vệ 29 (từ Sư đoàn pháo binh cận vệ đột phá 6)</​li>​
 +<​li>​Lữ đoàn súng cối cận vệ 21</​li>​
 +<​li>​Trung đoàn súng cối cận vệ 27, 72, 90</​li>​
 +<​li>​Sư đoàn pháo phòng không 73:
 +<​ul><​li>​Trung đoàn pháo phòng không 205, 402, 430, 442</​li></​ul></​li>​
 +<​li>​Trung đoàn pháo phòng không 243, 1477</​li>​
 +<​li>​Tiểu đoàn pháo phòng không cận vệ độc lập 63</​li>​
 +<​li>​Tiểu đoàn pháo phòng không độc lập 12, 29, 239, 242</​li></​ul></​li>​
 +<​li>​Cơ giới hóa:
 +<​ul><​li>​Quân đoàn xe tăng 5:
 +<​ul><​li>​Lữ đoàn xe tăng 24, 41, 70</​li>​
 +<​li>​Lữ đoàn bộ binh cơ giới 5</​li>​
 +<​li>​Trung đoàn pháo tự hành 1261, 1515</​li>​
 +<​li>​Tiểu đoàn mô-tô 92</​li>​
 +<​li>​Trung đoàn pháo hạng nhẹ 509</​li>​
 +<​li>​Tiểu đoàn chống tăng độc lập 731</​li>​
 +<​li>​Trung đoàn súng cối 277</​li>​
 +<​li>​Tiểu đoàn súng cối cận vệ 4</​li>​
 +<​li>​Trung đoàn pháo phòng không 1708</​li></​ul></​li>​
 +<​li>​Trung đoàn xe tăng cận vệ độc lập 48</​li>​
 +<​li>​Đơn vị xe lửa bọc thép phòng không độc lập 133, 134</​li></​ul></​li>​
 +<​li>​Không quân:
 +<​ul><​li>​Trung đoàn không quân cứu thương, cứu hộ 1003</​li></​ul></​li>​
 +<​li>​Công binh:
 +<​ul><​li>​Lữ đoàn công binh dò phá mìn 8</​li>​
 +<​li>​Lữ đoàn công binh xung 19</​li>​
 +<​li>​Tiểu đoàn công binh độc lập 36, 75</​li>​
 +<​li>​Tiểu đoàn công binh cầu phà 54, 56, 58, 88, 94</​li></​ul></​li></​ul></​li></​ul><​h3><​span id="​1_th.C3.A1ng_1_n.C4.83m_1945"/><​span class="​mw-headline"​ id="​1_tháng_1_năm_1945">​1 tháng 1 năm 1945</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​sửa<​span class="​mw-editsection-divider">​ | </​span>​sửa mã nguồn<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h3>​
 +<​ul><​li>​Tập đoàn quân:
 +<​ul><​li>​Tập đoàn quân cận vệ 10</​li>​
 +<​li>​Tập đoàn quân xung kích 1</​li>​
 +<​li>​Tập đoàn quân 22, 42</​li>​
 +<​li>​Tập đoàn quân không quân 15</​li></​ul></​li>​
 +<​li>​Các đơn vị đã tham gia vào đội hình phương diện quân:
 +<​ul><​li>​Pháo binh:
 +<​ul><​li>​Lữ đoàn pháo chống tăng 18</​li>​
 +<​li>​Trung đoàn súng cối cận vệ 19, 72, 90</​li>​
 +<​li>​Trung đoàn pháo phòng không 243, 1477</​li>​
 +<​li>​Tiểu đoàn pháo phòng không cận vệ độc lập 63</​li>​
 +<​li>​Tiểu đoàn pháo phòng không độc lập 12, 29, 239, 242</​li></​ul></​li>​
 +<​li>​Cơ giới hóa:
 +<​ul><​li>​Quân đoàn xe tăng 19:
 +<​ul><​li>​Lữ đoàn xe tăng 79, 101, 102</​li>​
 +<​li>​Lữ đoàn bộ binh cơ giới 26</​li>​
 +<​li>​Trung đoàn xe tăng cận vệ 8</​li>​
 +<​li>​Trung đoàn pháo tự hành 867, 1452</​li>​
 +<​li>​Tiểu đoàn mô-tô 91</​li>​
 +<​li>​Trung đoàn pháo hạng nhẹ 882</​li>​
 +<​li>​Trung đoàn súng cối 179</​li>​
 +<​li>​Tiểu đoàn súng cối cận vệ 348</​li>​
 +<​li>​Trung đoàn pháo phòng không 171</​li></​ul></​li>​
 +<​li>​Đơn vị xe lửa bọc thép phòng không độc lập 133, 134</​li></​ul></​li>​
 +<​li>​Không quân:
 +<​ul><​li>​Trung đoàn không quân cứu thương, cứu hộ 1003</​li></​ul></​li>​
 +<​li>​Công binh:
 +<​ul><​li>​Lữ đoàn công binh dò phá mìn 8</​li>​
 +<​li>​Lữ đoàn công binh xung 19</​li>​
 +<​li>​Tiểu đoàn công binh dò tìm mìn độc lập 36, 75 (отдельный инженерный батальон миноискателей)</​li>​
 +<​li>​Tiểu đoàn công binh cầu phà 54, 56, 88, 94</​li></​ul></​li>​
 +<​li>​Thành phần súng phun lửa:
 +<​ul><​li>​Tiểu đoàn súng phun lửa độc lập 42</​li></​ul></​li></​ul></​li></​ul>​
 +
 +
 +
 +
 +
 +<table class="​navbox"​ style="​border-spacing:​0;​wide"><​tbody><​tr><​td style="​padding:​2px"><​table class="​nowraplinks collapsible collapsed navbox-inner"​ style="​border-spacing:​0;​background:​transparent;​color:​inherit"><​tbody><​tr><​th scope="​col"​ class="​navbox-title"​ colspan="​2"/></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group">​Phương diện quân</​th><​td class="​navbox-list navbox-odd"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"/></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group">​Cụm phòng không mặt trận</​th><​td class="​navbox-list navbox-even"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"/></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group">​Hạm đội</​th><​td class="​navbox-list navbox-odd"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"/></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group">​Hải đoàn, Giang đoàn</​th><​td class="​navbox-list navbox-even"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"/></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ class="​navbox-list navbox-odd"​ style="​width:​100%;​padding:​0px;​background:#​B0C4DE;"/></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group">​Binh chủng hợp thành</​th><​td class="​navbox-list navbox-even"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"/></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group">​Xe tăng</​th><​td class="​navbox-list navbox-odd"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"/></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group">​Không quân</​th><​td class="​navbox-list navbox-even"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"/></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group">​Phòng không không quân</​th><​td class="​navbox-list navbox-odd"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"/></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group">​Công binh phòng thủ</​th><​td class="​navbox-list navbox-even"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"><​div style="​padding:​0em 0.25em"><​div>​
 +<​p>​1 <​b>​·</​b>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +2 <​b>​·</​b></​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +3 <​b>​·</​b></​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +4 <​b>​·</​b></​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +5 <​b>​·</​b></​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +6 <​b>​·</​b></​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +7 <​b>​·</​b></​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +8 <​b>​·</​b></​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +9 <​b>​·</​b></​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +10
 +</​span></​p>​
 +</​div></​div></​td></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ class="​navbox-list navbox-odd"​ style="​width:​100%;​padding:​0px;​background:#​B0C4DE;"/></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group">​Bộ binh</​th><​td class="​navbox-list navbox-even"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"/></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group">​Xe tăng</​th><​td class="​navbox-list navbox-odd"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"/></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group">​Cơ giới</​th><​td class="​navbox-list navbox-even"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"/></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group">​Kỵ binh</​th><​td class="​navbox-list navbox-odd"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"/></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group">​Pháo binh</​th><​td class="​navbox-list navbox-even"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"><​div style="​padding:​0em 0.25em"><​div>​
 +<​p><​span class="​nowrap">​1 •</​span>​
 +<span class="​nowrap">​2 •</​span>​
 +<span class="​nowrap">​3 •</​span>​
 +<span class="​nowrap">​4 •</​span>​
 +<span class="​nowrap">​5 •</​span>​
 +<span class="​nowrap">​6 •</​span>​
 +<span class="​nowrap">​7 •</​span>​
 +<span class="​nowrap">​8 •</​span>​
 +<span class="​nowrap">​9 •</​span>​
 +<span class="​nowrap">​10</​span>​
 +</p>
 +</​div></​div></​td></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group">​Đổ bộ đường không</​th><​td class="​navbox-list navbox-odd"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"><​div style="​padding:​0em 0.25em"><​div>​
 +<​p><​span class="​nowrap">​1 •</​span>​
 +<span class="​nowrap">​2 •</​span>​
 +<span class="​nowrap">​3 •</​span>​
 +<span class="​nowrap">​4 •</​span>​
 +<span class="​nowrap">​5</​span>​
 +</​p><​p><​span class="​nowrap"><​b>​Cận vệ:</​b>​ 8</​span>​
 +</p>
 +</​div></​div></​td></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group">​Không quân</​th><​td class="​navbox-list navbox-even"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"><​div style="​padding:​0em 0.25em"><​div>​
 +<​p><​span class="​nowrap"><​b>​Tiêm kích:</​b>​ 1 •</​span>​
 +<span class="​nowrap">​2 •</​span>​
 +<span class="​nowrap">​3 •</​span>​
 +<span class="​nowrap">​4 •</​span>​
 +<span class="​nowrap">​5</​span>​
 +</​p><​p><​span class="​nowrap"><​b>​Cận vệ:</​b>​ 1</​span>​
 +</​p><​p><​span class="​nowrap"><​b>​Cường kích:</​b>​ 1 •</​span>​
 +<span class="​nowrap">​2 •</​span>​
 +<span class="​nowrap">​3 •</​span>​
 +<span class="​nowrap">​4 •</​span>​
 +<span class="​nowrap">​5</​span>​
 +</​p><​p><​span class="​nowrap"><​b>​Cận vệ:</​b>​ 1</​span>​
 +</​p><​p><​span class="​nowrap"><​b>​Ném bom:</​b>​ 1 •</​span>​
 +<span class="​nowrap">​2 •</​span>​
 +<span class="​nowrap">​3 •</​span>​
 +<span class="​nowrap">​4 •</​span>​
 +<span class="​nowrap">​5</​span>​
 +</​p><​p><​span class="​nowrap"><​b>​Cận vệ:</​b>​ 6</​span>​
 +</p>
 +</​div></​div></​td></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group">​Không quân phòng không</​th><​td class="​navbox-list navbox-odd"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"/></​tr></​tbody></​table></​td></​tr></​tbody></​table><​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1239
 +Cached time: 20181017025308
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.388 seconds
 +Real time usage: 0.450 seconds
 +Preprocessor visited node count: 2856/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 253048/​2097152 bytes
 +Template argument size: 14825/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 12/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 0/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.056/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 1.91 MB/50 MB
 +--><​!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 195.715 ​     1 -total
 + ​47.21% ​  ​92.388 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Fronts_of_the_Red_Army_in_World_War_II
 + ​42.59% ​  ​83.352 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbox
 + ​28.48% ​  ​55.736 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_&#​273;&#​417;​n_v&#​7883;​_qu&​acirc;​n_s&#​7921;​
 + ​23.87% ​  ​46.722 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Infobox
 + ​22.57% ​  ​44.175 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_trong_b&​agrave;​i
 + ​15.16% ​  ​29.666 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_b&​aacute;​o
 + ​11.37% ​  ​22.245 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbox_subgroups
 +  8.85%   ​17.327 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_&#​273;​i&#​7873;​u_h&#​432;&#​7899;​ng
 +  5.14%   ​10.055 ​     5 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​WPMILHIST_Infobox_style
 +--><​!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​1377295-0!canonical and timestamp 20181017025308 and revision id 16368166
 + ​--></​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
13413-ph-ng-di-n-qu-n-pribaltic-2-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)