User Tools

Site Tools


13421-ph-ng-di-n-qu-n-trung-t-m-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

13421-ph-ng-di-n-qu-n-trung-t-m-la-gi [2018/11/07 17:13] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​bodyContent">​
 + <​p>​Bách khoa toàn thư mở Wikipedia</​p>​
 + Buớc tưới chuyển hướng
 + Bước tới tìm kiếm
 + <div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"​ class="​mw-content-ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p><​b>​Phương diện quân Trung tâm</​b>​ (tiếng Nga: <i> Центральный фронт</​i>​) là một tổ chức tác chiến chiến lược của Hồng quân Liên Xô trong Chiến tranh thế giới II.
 +</p>
  
 +
 +
 +
 +
 +<​h3><​span id="​1_th.C3.A1ng_4_n.C4.83m_1943"/><​span class="​mw-headline"​ id="​1_tháng_4_năm_1943">​1 tháng 4 năm 1943</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​sửa<​span class="​mw-editsection-divider">​ | </​span>​sửa mã nguồn<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h3>​
 +<​ul><​li>​Tập đoàn quân:
 +<​ul><​li>​Tập đoàn quân 13, 48, 60, 65, 70</​li>​
 +<​li>​Tập đoàn quân xe tăng 2</​li>​
 +<​li>​Tập đoàn quân không quân 16</​li></​ul></​li>​
 +<​li>​Các đơn vị đã tham gia vào đội hình phương diện quân:
 +<​ul><​li>​Bộ binh, đổ bộ đường không và kỵ binh:
 +<​ul><​li>​Quân đoàn bộ binh 24:
 +<​ul><​li>​Sư đoàn bộ binh 112</​li>​
 +<​li>​Lữ đoàn bộ binh 42</​li>​
 +<​li>​Lữ đoàn trượt tuyết 29</​li></​ul></​li>​
 +<​li>​Sư đoàn bộ binh cận vệ 6, 70, 75</​li>​
 +<​li>​Sư đoàn xung kích 2 (2-я истребительная дивизия):​
 +<​ul><​li>​Lữ đoàn xung kích 3, 4 (3-я, 4-я истребительная бригада)</​li></​ul></​li>​
 +<​li>​Quân đoàn kỵ binh 19:
 +<​ul><​li>​Sư đoàn kỵ binh 8, 51</​li>​
 +<​li>​Trung đoàn pháo chống tăng 1295</​li>​
 +<​li>​Tiểu đoàn chống tăng độc lập 81</​li>​
 +<​li>​Tiểu đoàn súng cối độc lập 11</​li></​ul></​li></​ul></​li>​
 +<​li>​Pháo binh:
 +<​ul><​li>​Trung đoàn pháo chống tăng 614, 1180, 1188</​li>​
 +<​li>​Trung đoàn súng cối 478</​li>​
 +<​li>​Trung đoàn súng cối cận vệ 37, 86, 94</​li>​
 +<​li>​Trung đoàn súng cối cận vệ 323 (từ Sư đoàn súng cối cận vệ 5)</​li>​
 +<​li>​Sư đoàn pháo phòng không 11:
 +<​ul><​li>​Trung đoàn pháo phòng không 984, 994</​li></​ul></​li>​
 +<​li>​Sư đoàn pháo phòng không 12:
 +<​ul><​li>​Trung đoàn pháo phòng không 836, 990, 997</​li></​ul></​li>​
 +<​li>​Sư đoàn pháo phòng không 24:
 +<​ul><​li>​Trung đoàn pháo phòng không 1045, 1337, 1343, 1349</​li></​ul></​li>​
 +<​li>​Trung đoàn pháo phòng không 325, 581, 1263</​li></​ul></​li>​
 +<​li>​Cơ giới hóa:
 +<​ul><​li>​Quân đoàn xe tăng 9:
 +<​ul><​li>​Lữ đoàn xe tăng 23, 95, 108</​li>​
 +<​li>​Lữ đoàn bộ binh cơ giới 8</​li></​ul></​li>​
 +<​li>​Trung đoàn xe tăng cận vệ độc lập 15, 27</​li>​
 +<​li>​Tiểu đoàn nhảy dù trượt tuyết độc lập 45, 55</​li>​
 +<​li>​Tiểu đoàn xe lửa bọc thép độc lập 39, 40, 59</​li></​ul></​li>​
 +<​li>​Công binh:
 +<​ul><​li>​Lữ đoàn công binh đặc biệt cận vệ 1</​li>​
 +<​li>​Lữ đoàn công binh dò phá mìn 14</​li>​
 +<​li>​Lữ đoàn công binh 57</​li>​
 +<​li>​Tiểu đoàn dò phá mìn cận vệ 12</​li>​
 +<​li>​Tiểu đoàn công binh độc lập 120, 233, 257</​li>​
 +<​li>​Tiểu đoàn công binh cầu phà 7, 9, 19, 49, 50, 104</​li>​
 +<​li>​Tiểu đoàn dò phá mìn xung kích độc lập 741</​li>​
 +<​li>​Tiểu đoàn xung kích độc lập 130</​li></​ul></​li></​ul></​li></​ul><​h3><​span id="​1_th.C3.A1ng_7_n.C4.83m_1943"/><​span class="​mw-headline"​ id="​1_tháng_7_năm_1943">​1 tháng 7 năm 1943</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​sửa<​span class="​mw-editsection-divider">​ | </​span>​sửa mã nguồn<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h3>​
 +<​ul><​li>​Tập đoàn quân:
 +<​ul><​li>​Tập đoàn quân 13, 48, 60, 65, 70</​li>​
 +<​li>​Tập đoàn quân xe tăng 2</​li>​
 +<​li>​Tập đoàn quân không quân 16</​li></​ul></​li>​
 +<​li>​Các đơn vị đã tham gia vào đội hình phương diện quân:
 +<​ul><​li>​Bộ binh, đổ bộ đường không và kỵ binh:
 +<​ul><​li>​Sư đoàn xung kích 2 (2-я истребительная дивизия):​
 +<​ul><​li>​Lữ đoàn xung kích 4 (4-я истребительная бригада)</​li></​ul></​li>​
 +<​li>​Khu vực tăng cường 115, 119, 161</​li>​
 +<​li>​Lữ đoàn xung kích độc lập 14 (14-я отдельный истребительная бригада)</​li></​ul></​li>​
 +<​li>​Pháo binh:
 +<​ul><​li>​Lữ đoàn pháo nòng dài 68</​li>​
 +<​li>​Lữ đoàn pháo chống tăng 1, 13</​li>​
 +<​li>​Trung đoàn pháo chống tăng 130, 563</​li>​
 +<​li>​Lữ đoàn súng cối 21</​li>​
 +<​li>​Trung đoàn súng cối cận vệ 84, 92, 323</​li>​
 +<​li>​Sư đoàn pháo phòng không 10:
 +<​ul><​li>​Trung đoàn pháo phòng không 802, 975, 984, 994</​li></​ul></​li>​
 +<​li>​Trung đoàn pháo phòng không 325, 1259, 1263</​li>​
 +<​li>​Trung đoàn pháo phòng không (từ Sư đoàn pháo phòng không 12)</​li>​
 +<​li>​Tiểu đoàn pháo phòng không cận vệ độc lập 13</​li>​
 +<​li>​Tiểu đoàn pháo phòng không độc lập 27, 31</​li></​ul></​li>​
 +<​li>​Cơ giới hóa:
 +<​ul><​li>​Quân đoàn xe tăng 9:
 +<​ul><​li>​Lữ đoàn xe tăng 23, 95, 108</​li>​
 +<​li>​Lữ đoàn bộ binh cơ giới 8</​li>​
 +<​li>​Tiểu đoàn chống tăng độc lập 730</​li></​ul></​li>​
 +<​li>​Quân đoàn xe tăng 19:
 +<​ul><​li>​Lữ đoàn xe tăng 79, 101, 102</​li>​
 +<​li>​Lữ đoàn bộ binh cơ giới 26</​li></​ul></​li>​
 +<​li>​Trung đoàn pháo tự hành 1541</​li>​
 +<​li>​Tiểu đoàn xe lửa bọc thép độc lập 40</​li></​ul></​li>​
 +<​li>​Công binh:
 +<​ul><​li>​Lữ đoàn công binh đặc biệt cận vệ 1</​li>​
 +<​li>​Lữ đoàn công binh dò phá mìn 6</​li>​
 +<​li>​Tiểu đoàn dò phá mìn cận vệ 12</​li>​
 +<​li>​Tiểu đoàn công binh độc lập 120, 257</​li>​
 +<​li>​Tiểu đoàn công binh cầu phà 9, 49, 50, 104</​li></​ul></​li></​ul></​li></​ul><​h3><​span id="​1_th.C3.A1ng_10_n.C4.83m_1943"/><​span class="​mw-headline"​ id="​1_tháng_10_năm_1943">​1 tháng 10 năm 1943</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​sửa<​span class="​mw-editsection-divider">​ | </​span>​sửa mã nguồn<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h3>​
 +<​ul><​li>​Tập đoàn quân:
 +<​ul><​li>​Tập đoàn quân 13, 48, 60, 61, 65</​li>​
 +<​li>​Tập đoàn quân không quân 16</​li></​ul></​li>​
 +<​li>​Các đơn vị đã tham gia vào đội hình phương diện quân:
 +<​ul><​li>​Bộ binh, đổ bộ đường không và kỵ binh:
 +<​ul><​li>​Khu vực tăng cường 115, 119, 161</​li></​ul></​li>​
 +<​li>​Pháo binh:
 +<​ul><​li>​Quân đoàn pháo binh đột phá 4:
 +<​ul><​li>​Sư đoàn pháo binh đột phá 5:
 +<​ul><​li>​Lữ đoàn pháo binh cận vệ hạng nhẹ 23</​li>​
 +<​li>​Lữ đoàn pháo nòng dài 24</​li>​
 +<​li>​Lữ đoàn lựu pháo 9</​li>​
 +<​li>​Lữ đoàn lựu pháo hạng nặng 86</​li>​
 +<​li>​Lữ đoàn lựu pháo hỏa lực mạnh 100</​li>​
 +<​li>​Lữ đoàn súng cối 1</​li></​ul></​li>​
 +<​li>​Sư đoàn pháo binh đột phá 12:
 +<​ul><​li>​Lữ đoàn pháo binh hạng nhẹ 46</​li>​
 +<​li>​Lữ đoàn pháo nòng dài 41</​li>​
 +<​li>​Lữ đoàn lựu pháo 32</​li>​
 +<​li>​Lữ đoàn lựu pháo hạng nặng 89</​li>​
 +<​li>​Lữ đoàn lựu pháo hỏa lực mạnh 104</​li>​
 +<​li>​Lữ đoàn súng cối 11</​li></​ul></​li>​
 +<​li>​Sư đoàn súng cối cận vệ 5:
 +<​ul><​li>​Lữ đoàn súng cối cận vệ 16, 22, 23</​li></​ul></​li></​ul></​li>​
 +<​li>​Lữ đoàn pháo nòng dài 68</​li>​
 +<​li>​Lữ đoàn pháo chống tăng cận vệ 3</​li>​
 +<​li>​Lữ đoàn pháo chống tăng 40, 41, 44</​li>​
 +<​li>​Trung đoàn súng cối cận vệ 6, 56, 65, 84, 94, 98, 323</​li>​
 +<​li>​Tiểu đoàn súng cối cận vệ độc lập 286</​li>​
 +<​li>​Sư đoàn pháo phòng không 1:
 +<​ul><​li>​Trung đoàn pháo phòng không 1042, 1068, 1085, 1090</​li></​ul></​li>​
 +<​li>​Sư đoàn pháo phòng không 25:
 +<​ul><​li>​Trung đoàn pháo phòng không 1067, 1356, 1362, 1368</​li></​ul></​li>​
 +<​li>​Trung đoàn pháo phòng không cận vệ 221</​li>​
 +<​li>​Trung đoàn pháo phòng không 325, 1059, 1263</​li>​
 +<​li>​Tiểu đoàn pháo phòng không cận vệ độc lập 13</​li>​
 +<​li>​Tiểu đoàn pháo phòng không độc lập 27, 31, 615</​li></​ul></​li>​
 +<​li>​Cơ giới hóa:
 +<​ul><​li>​Quân đoàn xe tăng 9:
 +<​ul><​li>​Lữ đoàn xe tăng 23, 95, 108</​li>​
 +<​li>​Lữ đoàn bộ binh cơ giới 8</​li>​
 +<​li>​Trung đoàn pháo tự hành 1455</​li>​
 +<​li>​Tiểu đoàn chống tăng độc lập 730</​li></​ul></​li>​
 +<​li>​Trung đoàn xe tăng độc lập 251</​li>​
 +<​li>​Tiểu đoàn xe lửa bọc thép độc lập 40, 59</​li></​ul></​li>​
 +<​li>​Công binh:
 +<​ul><​li>​Lữ đoàn công binh đặc biệt cận vệ 1</​li>​
 +<​li>​Lữ đoàn công binh 6</​li>​
 +<​li>​Lữ đoàn công binh xung kích 7</​li>​
 +<​li>​Tiểu đoàn dò phá mìn cận vệ 12</​li>​
 +<​li>​Tiểu đoàn công binh độc lập 120, 257</​li>​
 +<​li>​Tiểu đoàn công binh cầu phà 50, 61, 104</​li></​ul></​li></​ul></​li></​ul>​
 +
 +
 +
 +
 +<table class="​navbox"​ style="​border-spacing:​0;​wide"><​tbody><​tr><​td style="​padding:​2px"><​table class="​nowraplinks collapsible collapsed navbox-inner"​ style="​border-spacing:​0;​background:​transparent;​color:​inherit"><​tbody><​tr><​th scope="​col"​ class="​navbox-title"​ colspan="​2"/></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group">​Phương diện quân</​th><​td class="​navbox-list navbox-odd"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"/></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group">​Cụm phòng không mặt trận</​th><​td class="​navbox-list navbox-even"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"/></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group">​Hạm đội</​th><​td class="​navbox-list navbox-odd"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"/></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group">​Hải đoàn, Giang đoàn</​th><​td class="​navbox-list navbox-even"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"/></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ class="​navbox-list navbox-odd"​ style="​width:​100%;​padding:​0px;​background:#​B0C4DE;"/></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group">​Binh chủng hợp thành</​th><​td class="​navbox-list navbox-even"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"/></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group">​Xe tăng</​th><​td class="​navbox-list navbox-odd"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"/></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group">​Không quân</​th><​td class="​navbox-list navbox-even"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"/></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group">​Phòng không không quân</​th><​td class="​navbox-list navbox-odd"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"/></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group">​Công binh phòng thủ</​th><​td class="​navbox-list navbox-even"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"><​div style="​padding:​0em 0.25em"><​div>​
 +<​p>​1 <​b>​·</​b>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +2 <​b>​·</​b></​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +3 <​b>​·</​b></​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +4 <​b>​·</​b></​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +5 <​b>​·</​b></​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +6 <​b>​·</​b></​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +7 <​b>​·</​b></​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +8 <​b>​·</​b></​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +9 <​b>​·</​b></​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +10
 +</​span></​p>​
 +</​div></​div></​td></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ class="​navbox-list navbox-odd"​ style="​width:​100%;​padding:​0px;​background:#​B0C4DE;"/></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group">​Bộ binh</​th><​td class="​navbox-list navbox-even"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"/></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group">​Xe tăng</​th><​td class="​navbox-list navbox-odd"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"/></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group">​Cơ giới</​th><​td class="​navbox-list navbox-even"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"/></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group">​Kỵ binh</​th><​td class="​navbox-list navbox-odd"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"/></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group">​Pháo binh</​th><​td class="​navbox-list navbox-even"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"><​div style="​padding:​0em 0.25em"><​div>​
 +<​p><​span class="​nowrap">​1 •</​span>​
 +<span class="​nowrap">​2 •</​span>​
 +<span class="​nowrap">​3 •</​span>​
 +<span class="​nowrap">​4 •</​span>​
 +<span class="​nowrap">​5 •</​span>​
 +<span class="​nowrap">​6 •</​span>​
 +<span class="​nowrap">​7 •</​span>​
 +<span class="​nowrap">​8 •</​span>​
 +<span class="​nowrap">​9 •</​span>​
 +<span class="​nowrap">​10</​span>​
 +</p>
 +</​div></​div></​td></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group">​Đổ bộ đường không</​th><​td class="​navbox-list navbox-odd"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"><​div style="​padding:​0em 0.25em"><​div>​
 +<​p><​span class="​nowrap">​1 •</​span>​
 +<span class="​nowrap">​2 •</​span>​
 +<span class="​nowrap">​3 •</​span>​
 +<span class="​nowrap">​4 •</​span>​
 +<span class="​nowrap">​5</​span>​
 +</​p><​p><​span class="​nowrap"><​b>​Cận vệ:</​b>​ 8</​span>​
 +</p>
 +</​div></​div></​td></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group">​Không quân</​th><​td class="​navbox-list navbox-even"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"><​div style="​padding:​0em 0.25em"><​div>​
 +<​p><​span class="​nowrap"><​b>​Tiêm kích:</​b>​ 1 •</​span>​
 +<span class="​nowrap">​2 •</​span>​
 +<span class="​nowrap">​3 •</​span>​
 +<span class="​nowrap">​4 •</​span>​
 +<span class="​nowrap">​5</​span>​
 +</​p><​p><​span class="​nowrap"><​b>​Cận vệ:</​b>​ 1</​span>​
 +</​p><​p><​span class="​nowrap"><​b>​Cường kích:</​b>​ 1 •</​span>​
 +<span class="​nowrap">​2 •</​span>​
 +<span class="​nowrap">​3 •</​span>​
 +<span class="​nowrap">​4 •</​span>​
 +<span class="​nowrap">​5</​span>​
 +</​p><​p><​span class="​nowrap"><​b>​Cận vệ:</​b>​ 1</​span>​
 +</​p><​p><​span class="​nowrap"><​b>​Ném bom:</​b>​ 1 •</​span>​
 +<span class="​nowrap">​2 •</​span>​
 +<span class="​nowrap">​3 •</​span>​
 +<span class="​nowrap">​4 •</​span>​
 +<span class="​nowrap">​5</​span>​
 +</​p><​p><​span class="​nowrap"><​b>​Cận vệ:</​b>​ 6</​span>​
 +</p>
 +</​div></​div></​td></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group">​Không quân phòng không</​th><​td class="​navbox-list navbox-odd"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"/></​tr></​tbody></​table></​td></​tr></​tbody></​table><​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1274
 +Cached time: 20181011101433
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.332 seconds
 +Real time usage: 0.372 seconds
 +Preprocessor visited node count: 2747/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 248949/​2097152 bytes
 +Template argument size: 14739/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 12/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 0/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.041/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 1.46 MB/50 MB
 +--><​!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 151.933 ​     1 -total
 + ​57.72% ​  ​87.697 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Fronts_of_the_Red_Army_in_World_War_II
 + ​52.39% ​  ​79.593 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbox
 + ​40.59% ​  ​61.664 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_&#​273;&#​417;​n_v&#​7883;​_qu&​acirc;​n_s&#​7921;​
 + ​35.83% ​  ​54.440 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Infobox
 + ​13.50% ​  ​20.512 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbox_subgroups
 + ​10.36% ​  ​15.740 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_&#​273;​i&#​7873;​u_h&#​432;&#​7899;​ng
 +  5.98%    9.078      5 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​WPMILHIST_Infobox_style
 +  5.37%    8.163      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​USSR
 +  4.79%    7.284    151 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Nobr
 +--><​!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​1376845-0!canonical and timestamp 20181011101433 and revision id 23508399
 + ​--></​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 + </​div>​
 +
 +</​HTML>​
13421-ph-ng-di-n-qu-n-trung-t-m-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)