User Tools

Site Tools


13424-ph-ng-di-n-qu-n-ukraina-3-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

13424-ph-ng-di-n-qu-n-ukraina-3-la-gi [2018/11/07 17:13] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p><​b>​Phương diện quân Ukraina 3</b> (tiếng Nga: <​i>​3-й Украинский фронт </i>) là một tổ chức tác chiến chiến lược của Hồng quân Liên Xô trong Chiến tranh thế giới II.
 +</p>
  
 +
 +
 +
 +
 +<​h3><​span id="​1_th.C3.A1ng_1_n.C4.83m_1944"/><​span class="​mw-headline"​ id="​1_tháng_1_năm_1944">​1 tháng 1 năm 1944</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​sửa<​span class="​mw-editsection-divider">​ | </​span>​sửa mã nguồn<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h3>​
 +<​ul><​li>​Tập đoàn quân:
 +<​ul><​li>​Tập đoàn quân cận vệ 8</​li>​
 +<​li>​Tập đoàn quân 6, 46</​li>​
 +<​li>​Tập đoàn quân không quân 17</​li></​ul></​li>​
 +<​li>​Các đơn vị đã tham gia vào đội hình phương diện quân:
 +<​ul><​li>​Bộ binh, đổ bộ đường không và kỵ binh:
 +<​ul><​li>​Tiểu đoàn súng máy độc lập 10</​li></​ul></​li>​
 +<​li>​Pháo binh:
 +<​ul><​li>​Trung đoàn pháo hạng nhẹ 870 (từ Lữ đoàn pháo hạng nhẹ 11)</​li>​
 +<​li>​Lữ đoàn pháo chống tăng 5, 9</​li>​
 +<​li>​Trung đoàn pháo chống tăng 1249</​li>​
 +<​li>​Lữ đoàn súng cối 23</​li>​
 +<​li>​Lữ đoàn súng cối cận vệ 28, 29</​li>​
 +<​li>​Trung đoàn súng cối cận vệ 62</​li>​
 +<​li>​Sư đoàn pháo phòng không 4:
 +<​ul><​li>​Trung đoàn pháo phòng không cận vệ 253, 254, 268</​li>​
 +<​li>​Trung đoàn pháo phòng không 606</​li></​ul></​li>​
 +<​li>​Trung đoàn pháo phòng không 241, 247, 303, 470, 586, 626, 1474</​li></​ul></​li>​
 +<​li>​Cơ giới hóa:
 +<​ul><​li>​Quân đoàn xe tăng 23:
 +<​ul><​li>​Lữ đoàn xe tăng 3, 39, 135</​li>​
 +<​li>​Lữ đoàn bộ binh cơ giới 56</​li>​
 +<​li>​Trung đoàn pháo tự hành 1443</​li>​
 +<​li>​Tiểu đoàn mô-tô 82</​li>​
 +<​li>​Trung đoàn pháo chống tăng 1501</​li>​
 +<​li>​Tiểu đoàn chống tăng độc lập 739</​li>​
 +<​li>​Trung đoàn súng cối 457</​li>​
 +<​li>​Tiểu đoàn súng cối cận vệ 442</​li>​
 +<​li>​Trung đoàn pháo phòng không 1697</​li></​ul></​li>​
 +<​li>​Trung đoàn xe tăng cận vệ độc lập 5, 60</​li>​
 +<​li>​Trung đoàn xe tăng độc lập 141</​li>​
 +<​li>​Trung đoàn pháo tự hành 1818, 1891</​li>​
 +<​li>​Trung đoàn mô-tô cận vệ 3</​li>​
 +<​li>​Tiểu đoàn mô-tô độc lập 67</​li></​ul></​li>​
 +<​li>​Công binh:
 +<​ul><​li>​Lữ đoàn công binh đặc biệt 44</​li>​
 +<​li>​Lữ đoàn công binh cầu phà 5</​li>​
 +<​li>​Trung đoàn công binh cầu phà hạng nặng 2</​li>​
 +<​li>​Tiểu đoàn dò phá mìn cận vệ 19</​li>​
 +<​li>​Tiểu đoàn công binh độc lập 64</​li></​ul></​li></​ul></​li></​ul><​h3><​span id="​1_th.C3.A1ng_4_n.C4.83m_1944"/><​span class="​mw-headline"​ id="​1_tháng_4_năm_1944">​1 tháng 4 năm 1944</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​sửa<​span class="​mw-editsection-divider">​ | </​span>​sửa mã nguồn<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h3>​
 +<​ul><​li>​Tập đoàn quân:
 +<​ul><​li>​Tập đoàn quân cận vệ 8</​li>​
 +<​li>​Tập đoàn quân xung kích 5</​li>​
 +<​li>​Tập đoàn quân 6, 37, 46, 57</​li>​
 +<​li>​Tập đoàn quân không quân 17</​li></​ul></​li>​
 +<​li>​Các đơn vị đã tham gia vào đội hình phương diện quân:
 +<​ul><​li>​Bộ binh, đổ bộ đường không và kỵ binh:
 +<​ul><​li>​Quân đoàn kỵ binh cận vệ 4:
 +<​ul><​li>​Sư đoàn kỵ binh cận vệ 9, 10</​li>​
 +<​li>​Sư đoàn kỵ binh 30</​li>​
 +<​li>​Trung đoàn xe tăng độc lập 128, 134, 151</​li>​
 +<​li>​Trung đoàn pháo tự hành 1815</​li>​
 +<​li>​Trung đoàn pháo chống tăng cận vệ 152</​li>​
 +<​li>​Tiểu đoàn pháo chống tăng cận vệ độc lập 4</​li>​
 +<​li>​Tiểu đoàn súng cối cận vệ 68</​li>​
 +<​li>​Trung đoàn súng cối cận vệ 12</​li>​
 +<​li>​Trung đoàn pháo phòng không 255</​li></​ul></​li>​
 +<​li>​Tiểu đoàn súng máy độc lập 10</​li></​ul></​li>​
 +<​li>​Pháo binh:
 +<​ul><​li>​Sư đoàn pháo binh đột phá 7:
 +<​ul><​li>​Lữ đoàn pháo hạng nhẹ 11</​li>​
 +<​li>​Trung đoàn pháo nòng dài cận vệ 9</​li>​
 +<​li>​Trung đoàn pháo nòng dài 17</​li>​
 +<​li>​Lữ đoàn lựu pháo 25</​li>​
 +<​li>​Lữ đoàn súng cối 3</​li></​ul></​li>​
 +<​li>​Sư đoàn pháo binh đột phá 9:
 +<​ul><​li>​Lữ đoàn pháo hạng nhẹ 26</​li>​
 +<​li>​Trung đoàn pháo nòng dài 30, 115</​li>​
 +<​li>​Lữ đoàn lựu pháo 23</​li>​
 +<​li>​Lữ đoàn lựu pháo hỏa lực mạnh 113</​li>​
 +<​li>​Lữ đoàn súng cối 10</​li></​ul></​li>​
 +<​li>​Lữ đoàn pháo chống tăng 9, 10, 19, 42</​li>​
 +<​li>​Trung đoàn pháo chống tăng 1249</​li>​
 +<​li>​Tiểu đoàn chống tăng độc lập 739 (từ Quân đoàn xe tăng 23)</​li>​
 +<​li>​Lữ đoàn súng cối 23</​li>​
 +<​li>​Lữ đoàn súng cối cận vệ 28, 29</​li>​
 +<​li>​Trung đoàn súng cối cận vệ 25, 35, 45, 51, 58, 61, 87, 301, 315</​li>​
 +<​li>​Sư đoàn pháo phòng không 3:
 +<​ul><​li>​Trung đoàn pháo phòng không 1084, 1089, 1114, 1118</​li></​ul></​li>​
 +<​li>​Sư đoàn pháo phòng không 4:
 +<​ul><​li>​Trung đoàn pháo phòng không cận vệ 253, 254, 268</​li>​
 +<​li>​Trung đoàn pháo phòng không 606</​li></​ul></​li>​
 +<​li>​Sư đoàn pháo phòng không 22:
 +<​ul><​li>​Trung đoàn pháo phòng không 1335, 1341, 1347, 1353</​li></​ul></​li>​
 +<​li>​Sư đoàn pháo phòng không 35:
 +<​ul><​li>​Trung đoàn pháo phòng không 772, 1390, 1396, 1398</​li></​ul></​li>​
 +<​li>​Trung đoàn pháo phòng không cận vệ 271</​li>​
 +<​li>​Trung đoàn pháo phòng không 241, 247, 303, 470, 579, 626, 1384, 1474</​li>​
 +<​li>​Tiểu đoàn pháo phòng không độc lập 60, 139</​li></​ul></​li>​
 +<​li>​Cơ giới hóa:
 +<​ul><​li>​Quân đoàn xe tăng 23:
 +<​ul><​li>​Lữ đoàn xe tăng 3, 39, 135</​li>​
 +<​li>​Lữ đoàn bộ binh cơ giới 56</​li>​
 +<​li>​Trung đoàn pháo tự hành 1443</​li>​
 +<​li>​Tiểu đoàn mô-tô 82</​li>​
 +<​li>​Trung đoàn pháo chống tăng 1501</​li>​
 +<​li>​Trung đoàn súng cối 457</​li>​
 +<​li>​Tiểu đoàn súng cối cận vệ 442</​li>​
 +<​li>​Trung đoàn pháo phòng không 1697</​li></​ul></​li>​
 +<​li>​Quân đoàn cơ giới cận vệ 2:
 +<​ul><​li>​Lữ đoàn cơ giới cận vệ 4, 5, 6</​li>​
 +<​li>​Lữ đoàn xe tăng cận vệ 37</​li>​
 +<​li>​Trung đoàn xe tăng cận vệ 23, 24, 25</​li>​
 +<​li>​Tiểu đoàn mô-tô 99</​li>​
 +<​li>​Trung đoàn pháo chống tăng 1509</​li>​
 +<​li>​Tiểu đoàn chống tăng độc lập 744</​li>​
 +<​li>​Tiểu đoàn súng cối cận vệ 408</​li></​ul></​li>​
 +<​li>​Quân đoàn cơ giới cận vệ 4:
 +<​ul><​li>​Lữ đoàn cơ giới cận vệ 13, 14, 15</​li>​
 +<​li>​Lữ đoàn xe tăng cận vệ 36</​li>​
 +<​li>​Trung đoàn xe tăng 212</​li>​
 +<​li>​Trung đoàn pháo tự hành cận vệ 292</​li>​
 +<​li>​Tiểu đoàn mô-tô 62</​li>​
 +<​li>​Trung đoàn pháo chống tăng 1512</​li>​
 +<​li>​Tiểu đoàn chống tăng độc lập 748</​li>​
 +<​li>​Tiểu đoàn súng cối cận vệ 129</​li></​ul></​li>​
 +<​li>​Lữ đoàn bộ binh cơ giới cận vệ 5</​li>​
 +<​li>​Trung đoàn xe tăng cận vệ độc lập 28</​li>​
 +<​li>​Trung đoàn xe tăng độc lập 35, 43, 52</​li>​
 +<​li>​Trung đoàn pháo tự hành hạng nặng 398</​li>​
 +<​li>​Trung đoàn pháo tự hành 864, 1200, 1201, 1202, 1891</​li>​
 +<​li>​Trung đoàn mô-tô cận vệ 3</​li>​
 +<​li>​Trung đoàn mô-tô 53</​li>​
 +<​li>​Tiểu đoàn mô-tô 67</​li>​
 +<​li>​Tiểu đoàn xe lửa bọc thép độc lập 26, 28</​li></​ul></​li>​
 +<​li>​Công binh:
 +<​ul><​li>​Lữ đoàn công binh 8, 51, 62</​li>​
 +<​li>​Lữ đoàn công binh xung kích 11</​li>​
 +<​li>​Lữ đoàn công binh đặc biệt 44</​li>​
 +<​li>​Lữ đoàn công binh cầu phà 4, 5</​li>​
 +<​li>​Trung đoàn công binh cầu phà hạng nặng 1, 2</​li>​
 +<​li>​Tiểu đoàn dò phá mìn cận vệ 19</​li>​
 +<​li>​Tiểu đoàn công binh độc lập 64</​li></​ul></​li>​
 +<​li>​Thành phần súng phun lửa:
 +<​ul><​li>​Tiểu đoàn súng phun lửa độc lập 23, 24</​li></​ul></​li></​ul></​li></​ul><​h3><​span id="​1_th.C3.A1ng_7_n.C4.83m_1944"/><​span class="​mw-headline"​ id="​1_tháng_7_năm_1944">​1 tháng 7 năm 1944</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​sửa<​span class="​mw-editsection-divider">​ | </​span>​sửa mã nguồn<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h3>​
 +<​ul><​li>​Tập đoàn quân:
 +<​ul><​li>​Tập đoàn quân xung kích 5</​li>​
 +<​li>​Tập đoàn quân 6 (полевое управление)</​li>​
 +<​li>​Tập đoàn quân 37, 46, 57</​li>​
 +<​li>​Tập đoàn quân không quân 17</​li></​ul></​li>​
 +<​li>​Các đơn vị đã tham gia vào đội hình phương diện quân:
 +<​ul><​li>​Bộ binh, đổ bộ đường không và kỵ binh:
 +<​ul><​li>​Quân đoàn bộ binh cận vệ 31:
 +<​ul><​li>​Sư đoàn bộ binh cận vệ 4, 34, 40</​li></​ul></​li>​
 +<​li>​Tiểu đoàn súng máy độc lập 10</​li></​ul></​li>​
 +<​li>​Pháo binh:
 +<​ul><​li>​Sư đoàn pháo binh đột phá 9:
 +<​ul><​li>​Lữ đoàn pháo hạng nhẹ 26</​li>​
 +<​li>​Trung đoàn pháo nòng dài 30, 115</​li>​
 +<​li>​Lữ đoàn lựu pháo 23</​li>​
 +<​li>​Lữ đoàn lựu pháo hỏa lực mạnh 113</​li>​
 +<​li>​Lữ đoàn súng cối 10</​li></​ul></​li>​
 +<​li>​Trung đoàn pháo nòng dài 159</​li>​
 +<​li>​Trung đoàn pháo nòng dài cấp Quân đoàn 506</​li>​
 +<​li>​Lữ đoàn pháo chống tăng 7, 9, 10, 42</​li>​
 +<​li>​Trung đoàn pháo chống tăng 1249</​li>​
 +<​li>​Lữ đoàn súng cối 23</​li>​
 +<​li>​Lữ đoàn súng cối cận vệ 28, 29</​li>​
 +<​li>​Trung đoàn súng cối cận vệ 25, 35, 45, 51, 58, 61, 87, 301, 315</​li>​
 +<​li>​Sư đoàn pháo phòng không 3:
 +<​ul><​li>​Trung đoàn pháo phòng không 1084, 1089, 1114, 1118</​li></​ul></​li>​
 +<​li>​Sư đoàn pháo phòng không 4:
 +<​ul><​li>​Trung đoàn pháo phòng không cận vệ 253, 254, 268</​li>​
 +<​li>​Trung đoàn pháo phòng không 606</​li></​ul></​li>​
 +<​li>​Sư đoàn pháo phòng không 22:
 +<​ul><​li>​Trung đoàn pháo phòng không 1335, 1341, 1347, 1353</​li></​ul></​li>​
 +<​li>​Sư đoàn pháo phòng không 35:
 +<​ul><​li>​Trung đoàn pháo phòng không 772, 1390, 1396, 1398</​li></​ul></​li>​
 +<​li>​Trung đoàn pháo phòng không cận vệ 271</​li>​
 +<​li>​Trung đoàn pháo phòng không 241, 247, 303, 470, 579, 626, 1384, 1474</​li>​
 +<​li>​Tiểu đoàn pháo phòng không độc lập 60, 139</​li></​ul></​li>​
 +<​li>​Cơ giới hóa:
 +<​ul><​li>​Quân đoàn cơ giới cận vệ 4:
 +<​ul><​li>​Lữ đoàn cơ giới cận vệ 13, 14, 15</​li>​
 +<​li>​Lữ đoàn xe tăng cận vệ 36</​li>​
 +<​li>​Trung đoàn pháo tự hành cận vệ 292</​li>​
 +<​li>​Tiểu đoàn mô-tô 62</​li>​
 +<​li>​Trung đoàn pháo chống tăng 1512</​li>​
 +<​li>​Tiểu đoàn chống tăng độc lập 748</​li>​
 +<​li>​Tiểu đoàn súng cối cận vệ 129</​li>​
 +<​li>​Trung đoàn pháo phòng không 740</​li></​ul></​li>​
 +<​li>​Lữ đoàn bộ binh cơ giới cận vệ 5</​li>​
 +<​li>​Trung đoàn xe tăng cận vệ độc lập 5</​li>​
 +<​li>​Trung đoàn xe tăng độc lập 52</​li>​
 +<​li>​Trung đoàn pháo tự hành hạng nặng 398</​li>​
 +<​li>​Trung đoàn pháo tự hành 864, 1201, 1202, 1891</​li>​
 +<​li>​Trung đoàn mô-tô cận vệ 3</​li>​
 +<​li>​Trung đoàn mô-tô 53</​li>​
 +<​li>​Tiểu đoàn mô-tô 67</​li>​
 +<​li>​Tiểu đoàn xe lửa bọc thép độc lập 22, 26, 28</​li></​ul></​li>​
 +<​li>​Công binh:
 +<​ul><​li>​Lữ đoàn công binh xung kích 11, 12</​li>​
 +<​li>​Lữ đoàn công binh 62</​li>​
 +<​li>​Lữ đoàn công binh dò phá mìn 44</​li>​
 +<​li>​Lữ đoàn công binh cầu phà 4, 5</​li>​
 +<​li>​Trung đoàn công binh cầu phà hạng nặng 2</​li>​
 +<​li>​Tiểu đoàn công binh độc lập 64, 76</​li></​ul></​li>​
 +<​li>​Thành phần súng phun lửa:
 +<​ul><​li>​Tiểu đoàn súng phun lửa độc lập 5, 23, 24, 30, 31</​li></​ul></​li></​ul></​li></​ul><​h3><​span id="​1_th.C3.A1ng_10_n.C4.83m_1944"/><​span class="​mw-headline"​ id="​1_tháng_10_năm_1944">​1 tháng 10 năm 1944</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​sửa<​span class="​mw-editsection-divider">​ | </​span>​sửa mã nguồn<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h3>​
 +<​ul><​li>​Tập đoàn quân:
 +<​ul><​li>​Tập đoàn quân 37, 57</​li>​
 +<​li>​Tập đoàn quân không quân 17</​li></​ul></​li>​
 +<​li>​Các đơn vị đã tham gia vào đội hình phương diện quân:
 +<​ul><​li>​Bộ binh, đổ bộ đường không và kỵ binh:
 +<​ul><​li>​Quân đoàn bộ binh 34:
 +<​ul><​li>​Sư đoàn bộ binh 259, 353, 394</​li></​ul></​li>​
 +<​li>​Sư đoàn bộ binh 236</​li>​
 +<​li>​Lữ đoàn hải quân đánh bộ 83, 255</​li>​
 +<​li>​Tiểu đoàn súng máy độc lập 10</​li>​
 +<​li>​Khu vực tăng cường cận vệ 1</​li></​ul></​li>​
 +<​li>​Pháo binh:</​li>​
 +<​li>​Pháo binh:
 +<​ul><​li>​Sư đoàn pháo binh đột phá 9:
 +<​ul><​li>​Lữ đoàn pháo hạng nhẹ 26</​li>​
 +<​li>​Trung đoàn pháo nòng dài 30, 115</​li>​
 +<​li>​Lữ đoàn lựu pháo 23</​li>​
 +<​li>​Lữ đoàn lựu pháo hỏa lực mạnh 113</​li>​
 +<​li>​Lữ đoàn súng cối 10</​li></​ul></​li>​
 +<​li>​Trung đoàn pháo nòng dài cấp Quân đoàn 506</​li>​
 +<​li>​Trung đoàn lựu pháo 152, 274</​li>​
 +<​li>​Lữ đoàn pháo chống tăng 7, 9, 10, 42, 49</​li>​
 +<​li>​Trung đoàn pháo chống tăng 521, 1312</​li>​
 +<​li>​Lữ đoàn súng cối 23</​li>​
 +<​li>​Lữ đoàn súng cối cận vệ 28</​li>​
 +<​li>​Trung đoàn súng cối cận vệ 25, 35, 45, 51, 58, 61, 87, 301, 315</​li>​
 +<​li>​Sư đoàn pháo phòng không 3:
 +<​ul><​li>​Trung đoàn pháo phòng không 1084, 1089, 1114, 1118</​li></​ul></​li>​
 +<​li>​Sư đoàn pháo phòng không 4:
 +<​ul><​li>​Trung đoàn pháo phòng không cận vệ 253, 254, 268</​li>​
 +<​li>​Trung đoàn pháo phòng không 606</​li></​ul></​li>​
 +<​li>​Sư đoàn pháo phòng không 22:
 +<​ul><​li>​Trung đoàn pháo phòng không 1335, 1341, 1347, 1353</​li></​ul></​li>​
 +<​li>​Sư đoàn pháo phòng không 35:
 +<​ul><​li>​Trung đoàn pháo phòng không 772, 1390, 1396, 1398</​li></​ul></​li>​
 +<​li>​Trung đoàn pháo phòng không cận vệ 258, 271</​li>​
 +<​li>​Trung đoàn pháo phòng không 241, 247, 303, 470, 579, 626, 1384, 1474</​li>​
 +<​li>​Tiểu đoàn pháo phòng không độc lập 60, 139</​li></​ul></​li>​
 +<​li>​Cơ giới hóa:
 +<​ul><​li>​Quân đoàn cơ giới cận vệ 4:
 +<​ul><​li>​Lữ đoàn cơ giới cận vệ 13, 14, 15</​li>​
 +<​li>​Lữ đoàn xe tăng cận vệ 36</​li>​
 +<​li>​Trung đoàn pháo tự hành cận vệ 292</​li>​
 +<​li>​Tiểu đoàn mô-tô 62</​li>​
 +<​li>​Trung đoàn pháo chống tăng 1512</​li>​
 +<​li>​Trung đoàn súng cối 527</​li>​
 +<​li>​Tiểu đoàn súng cối cận vệ 129</​li>​
 +<​li>​Trung đoàn pháo phòng không 740</​li></​ul></​li>​
 +<​li>​Lữ đoàn xe tăng 96</​li>​
 +<​li>​Lữ đoàn bộ binh cơ giới cận vệ 5</​li>​
 +<​li>​Trung đoàn xe tăng cận vệ độc lập 5</​li>​
 +<​li>​Trung đoàn xe tăng độc lập 52</​li>​
 +<​li>​Trung đoàn pháo tự hành hạng nặng 352, 366, 398</​li>​
 +<​li>​Trung đoàn pháo tự hành 864, 1201, 1202, 1891</​li>​
 +<​li>​Tiểu đoàn mô-tô đặc biệt độc lập 252</​li>​
 +<​li>​Trung đoàn mô-tô cận vệ 3</​li>​
 +<​li>​Trung đoàn mô-tô 53</​li>​
 +<​li>​Tiểu đoàn mô-tô 67</​li>​
 +<​li>​Tiểu đoàn xe lửa bọc thép độc lập 22, 26, 28</​li></​ul></​li>​
 +<​li>​Công binh:
 +<​ul><​li>​Lữ đoàn công binh xung kích 11, 12</​li>​
 +<​li>​Lữ đoàn công binh dò phá mìn 44</​li>​
 +<​li>​Lữ đoàn công binh cầu phà 5</​li>​
 +<​li>​Trung đoàn công binh cầu phà hạng nặng 2</​li>​
 +<​li>​Trung đoàn công binh cầu phà cơ giới 6</​li>​
 +<​li>​Tiểu đoàn công binh độc lập 64, 76</​li></​ul></​li>​
 +<​li>​Thành phần súng phun lửa:
 +<​ul><​li>​Tiểu đoàn súng phun lửa độc lập 5, 23, 24, 30</​li></​ul></​li></​ul></​li></​ul><​h3><​span id="​1_th.C3.A1ng_1_n.C4.83m_1945"/><​span class="​mw-headline"​ id="​1_tháng_1_năm_1945">​1 tháng 1 năm 1945</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​sửa<​span class="​mw-editsection-divider">​ | </​span>​sửa mã nguồn<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h3>​
 +<​ul><​li>​Tập đoàn quân:
 +<​ul><​li>​Tập đoàn quân cận vệ 4</​li>​
 +<​li>​Tập đoàn quân 46, 57</​li>​
 +<​li>​Tập đoàn quân không quân 17</​li>​
 +<​li>​Cụm không quân của Thiếu tướng Vitruk</​li></​ul></​li>​
 +<​li>​Các đơn vị đã tham gia vào đội hình phương diện quân:
 +<​ul><​li>​Bộ binh, đổ bộ đường không và kỵ binh:
 +<​ul><​li>​Quân đoàn kỵ binh cận vệ 5:
 +<​ul><​li>​Sư đoàn kỵ binh cận vệ 11, 12</​li>​
 +<​li>​Sư đoàn kỵ binh 63</​li>​
 +<​li>​Trung đoàn pháo tự hành 1896</​li>​
 +<​li>​Trung đoàn pháo chống tăng cận vệ 150</​li>​
 +<​li>​Tiểu đoàn chống tăng cận vệ 5</​li>​
 +<​li>​Tiểu đoàn súng cối cận vệ độc lập 72</​li>​
 +<​li>​Trung đoàn súng cối cận vệ 9</​li>​
 +<​li>​Trung đoàn pháo phòng không 585</​li></​ul></​li>​
 +<​li>​Khu vực tăng cường cận vệ 1</​li>​
 +<​li>​Tiểu đoàn súng máy độc lập 10</​li></​ul></​li>​
 +<​li>​Pháo binh:
 +<​ul><​li>​Sư đoàn pháo binh đột phá 7:
 +<​ul><​li>​Lữ đoàn pháo hạng nhẹ 11</​li>​
 +<​li>​Trung đoàn pháo nòng dài cận vệ 9</​li>​
 +<​li>​Trung đoàn pháo nòng dài 17</​li>​
 +<​li>​Lữ đoàn lựu pháo 25</​li>​
 +<​li>​Lữ đoàn lựu pháo hỏa lực mạnh 105</​li>​
 +<​li>​Lữ đoàn súng cối 3</​li></​ul></​li>​
 +<​li>​Sư đoàn pháo binh đột phá 9:
 +<​ul><​li>​Lữ đoàn pháo hạng nhẹ 26</​li>​
 +<​li>​Trung đoàn pháo nòng dài 30, 115</​li>​
 +<​li>​Lữ đoàn lựu pháo 23</​li>​
 +<​li>​Lữ đoàn súng cối 10</​li></​ul></​li>​
 +<​li>​Trung đoàn pháo binh cấp quân đoàn 506</​li>​
 +<​li>​Trung đoàn lựu pháo 152, 274</​li>​
 +<​li>​Lữ đoàn pháo chống tăng 7, 9, 12, 42, 49</​li>​
 +<​li>​Trung đoàn pháo chống tăng 521, 595, 1312</​li>​
 +<​li>​Tiểu đoàn chống tăng độc lập 251</​li>​
 +<​li>​Lữ đoàn súng cối 23</​li>​
 +<​li>​Lữ đoàn súng cối cận vệ 28</​li>​
 +<​li>​Trung đoàn súng cối cận vệ 25, 35, 45, 47, 51, 58, 61, 87</​li>​
 +<​li>​Sư đoàn pháo phòng không 3:
 +<​ul><​li>​Trung đoàn pháo phòng không 1084, 1089, 1114, 1118</​li></​ul></​li>​
 +<​li>​Sư đoàn pháo phòng không 4:
 +<​ul><​li>​Trung đoàn pháo phòng không cận vệ 253, 254, 268</​li>​
 +<​li>​Trung đoàn pháo phòng không 606</​li></​ul></​li>​
 +<​li>​Sư đoàn pháo phòng không 9:
 +<​ul><​li>​Trung đoàn pháo phòng không 800, 974, 981, 993</​li></​ul></​li>​
 +<​li>​Sư đoàn pháo phòng không 22:
 +<​ul><​li>​Trung đoàn pháo phòng không 1335, 1341, 1347, 1353</​li></​ul></​li>​
 +<​li>​Trung đoàn pháo phòng không cận vệ 258, 271</​li>​
 +<​li>​Trung đoàn pháo phòng không 82, 241, 247, 303, 470, 579, 626, 1384, 1474</​li>​
 +<​li>​Tiểu đoàn pháo phòng không độc lập 60, 139, 227, 504</​li></​ul></​li>​
 +<​li>​Cơ giới hóa:
 +<​ul><​li>​Quân đoàn xe tăng 18:
 +<​ul><​li>​Lữ đoàn xe tăng 110, 170, 181</​li>​
 +<​li>​Lữ đoàn bộ binh cơ giới 32</​li>​
 +<​li>​Trung đoàn pháo tự hành cận vệ hạng nặng 363</​li>​
 +<​li>​Trung đoàn pháo tự hành 1438</​li>​
 +<​li>​Tiểu đoàn mô-tô 78</​li>​
 +<​li>​Trung đoàn pháo hạng nhẹ 452</​li>​
 +<​li>​Trung đoàn pháo chống tăng 1000</​li>​
 +<​li>​Trung đoàn súng cối 292</​li>​
 +<​li>​Tiểu đoàn súng cối cận vệ 106</​li>​
 +<​li>​Trung đoàn pháo phòng không 1694</​li></​ul></​li>​
 +<​li>​Quân đoàn cơ giới cận vệ 1:
 +<​ul><​li>​Lữ đoàn cơ giới cận vệ 1, 2, 3</​li>​
 +<​li>​Lữ đoàn xe tăng cận vệ 9</​li>​
 +<​li>​Trung đoàn pháo tự hành cận vệ 382</​li>​
 +<​li>​Trung đoàn pháo tự hành 1453, 1821</​li>​
 +<​li>​Tiểu đoàn mô-tô cận vệ 11</​li>​
 +<​li>​Trung đoàn súng cối 267</​li>​
 +<​li>​Tiểu đoàn súng cối cận vệ 407</​li>​
 +<​li>​Trung đoàn pháo phòng không 1699</​li></​ul></​li>​
 +<​li>​Quân đoàn cơ giới cận vệ 2:
 +<​ul><​li>​Lữ đoàn cơ giới cận vệ 4, 5, 6</​li>​
 +<​li>​Lữ đoàn xe tăng cận vệ 37</​li>​
 +<​li>​Trung đoàn xe tăng cận vệ 30</​li>​
 +<​li>​Trung đoàn pháo tự hành cận vệ 251</​li>​
 +<​li>​Trung đoàn pháo tự hành 1509</​li>​
 +<​li>​Tiểu đoàn mô-tô cận vệ 99</​li>​
 +<​li>​Trung đoàn súng cối 524</​li>​
 +<​li>​Tiểu đoàn súng cối cận vệ 408</​li>​
 +<​li>​Trung đoàn pháo phòng không 159</​li></​ul></​li>​
 +<​li>​Quân đoàn cơ giới 7:
 +<​ul><​li>​Lữ đoàn cơ giới 16, 63, 64</​li>​
 +<​li>​Lữ đoàn xe tăng cận vệ 41</​li>​
 +<​li>​Trung đoàn xe tăng hạng nặng cận vệ 78</​li>​
 +<​li>​Trung đoàn pháo tự hành 1289, 1440</​li>​
 +<​li>​Tiểu đoàn mô-tô 94</​li>​
 +<​li>​Trung đoàn pháo chống tăng 109</​li>​
 +<​li>​Trung đoàn súng cối 614</​li>​
 +<​li>​Tiểu đoàn súng cối cận vệ 40</​li>​
 +<​li>​й Trung đoàn pháo phòng không 1713</​li></​ul></​li>​
 +<​li>​Lữ đoàn cơ giới cận vệ 32</​li>​
 +<​li>​Trung đoàn xe tăng độc lập 249</​li>​
 +<​li>​Trung đoàn pháo tự hành cận vệ hạng nặng 366</​li>​
 +<​li>​Trung đoàn pháo tự hành 864, 991, 1201, 1202, 1891</​li>​
 +<​li>​Trung đoàn mô-tô cận vệ 3</​li>​
 +<​li>​Trung đoàn mô-tô 53</​li>​
 +<​li>​Tiểu đoàn mô-tô đặc biệt độc lập 252</​li>​
 +<​li>​Tiểu đoàn mô-tô 67</​li></​ul></​li>​
 +<​li>​Công binh:
 +<​ul><​li>​Lữ đoàn công binh xung kích 11, 12</​li>​
 +<​li>​Lữ đoàn công binh dò phá mìn 44</​li>​
 +<​li>​Lữ đoàn công binh cầu phà 2, 5</​li>​
 +<​li>​Trung đoàn công binh cầu phà cơ giới 2, 6, 8</​li>​
 +<​li>​Tiểu đoàn công binh độc lập 64, 76</​li></​ul></​li>​
 +<​li>​Thành phần súng phun lửa:
 +<​ul><​li>​Tiểu đoàn súng phun lửa độc lập 5, 23, 30, 31</​li></​ul></​li></​ul></​li></​ul><​h3><​span id="​1_th.C3.A1ng_4_n.C4.83m_1945"/><​span class="​mw-headline"​ id="​1_tháng_4_năm_1945">​1 tháng 4 năm 1945</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​sửa<​span class="​mw-editsection-divider">​ | </​span>​sửa mã nguồn<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h3>​
 +<​ul><​li>​Tập đoàn quân:
 +<​ul><​li>​Tập đoàn quân cận vệ 4, 6, 9</​li>​
 +<​li>​Tập đoàn quân 26, 27, 57</​li>​
 +<​li>​Tập đoàn quân không quân 17</​li>​
 +<​li>​Cụm không quân của Thiếu tướng Vitruk</​li>​
 +<​li>​Tập đoàn quân 1 (Bulgary)</​li></​ul></​li>​
 +<​li>​Các đơn vị đã tham gia vào đội hình phương diện quân:
 +<​ul><​li>​Bộ binh, đổ bộ đường không và kỵ binh:
 +<​ul><​li>​Quân đoàn kỵ binh cận vệ 5:
 +<​ul><​li>​Sư đoàn kỵ binh cận vệ 11, 12</​li>​
 +<​li>​Sư đoàn kỵ binh 63</​li>​
 +<​li>​Trung đoàn pháo tự hành 1896</​li>​
 +<​li>​Trung đoàn pháo chống tăng cận vệ 150</​li>​
 +<​li>​Tiểu đoàn chống tăng cận vệ 5</​li>​
 +<​li>​Tiểu đoàn súng cối cận vệ độc lập 72</​li>​
 +<​li>​Trung đoàn súng cối cận vệ 9</​li>​
 +<​li>​Trung đoàn pháo phòng không 585</​li></​ul></​li>​
 +<​li>​Sư đoàn bộ binh 21</​li>​
 +<​li>​Tiểu đoàn súng máy độc lập 10</​li></​ul></​li>​
 +<​li>​Pháo binh:
 +<​ul><​li>​Quân đoàn pháo binh đột phá 2:
 +<​ul><​li>​Sư đoàn pháo binh đột phá 9:
 +<​ul><​li>​Lữ đoàn pháo hạng nhẹ 26</​li>​
 +<​li>​Trung đoàn pháo nòng dài 30, 115</​li>​
 +<​li>​Lữ đoàn lựu pháo 23</​li>​
 +<​li>​Lữ đoàn súng cối 10</​li></​ul></​li>​
 +<​li>​Sư đoàn pháo binh đột phá 19:
 +<​ul><​li>​Lữ đoàn pháo hạng nhẹ 170</​li>​
 +<​li>​Lữ đoàn lựu pháo 173</​li>​
 +<​li>​Lữ đoàn lựu pháo cận vệ hạng nặng 49</​li>​
 +<​li>​Lữ đoàn lựu pháo cận vệ hỏa lực mạnh 32</​li>​
 +<​li>​Lữ đoàn súng cối 38</​li>​
 +<​li>​Lữ đoàn súng cối hạng nặng 15</​li>​
 +<​li>​Lữ đoàn súng cối cận vệ 29</​li></​ul></​li></​ul></​li>​
 +<​li>​Sư đoàn pháo binh đột phá 7:
 +<​ul><​li>​Lữ đoàn pháo hạng nhẹ 11</​li>​
 +<​li>​Trung đoàn pháo nòng dài cận vệ 9</​li>​
 +<​li>​Trung đoàn pháo nòng dài 17</​li>​
 +<​li>​Lữ đoàn lựu pháo 25</​li>​
 +<​li>​Lữ đoàn lựu pháo hỏa lực mạnh 105</​li>​
 +<​li>​Lữ đoàn súng cối 3</​li></​ul></​li>​
 +<​li>​Tiểu đoàn trinh sát pháo binh cận vệ độc lập 27</​li>​
 +<​li>​Trung đoàn pháo nòng dài 506</​li>​
 +<​li>​Trung đoàn lựu pháo 152, 274</​li>​
 +<​li>​Lữ đoàn pháo chống tăng 7, 9, 10, 12, 24, 42, 43, 49</​li>​
 +<​li>​Trung đoàn pháo chống tăng 521, 1312</​li>​
 +<​li>​Tiểu đoàn chống tăng độc lập 351</​li>​
 +<​li>​Lữ đoàn súng cối 23</​li>​
 +<​li>​Lữ đoàn súng cối cận vệ 28</​li>​
 +<​li>​Trung đoàn súng cối cận vệ 25, 35, 45, 51, 58, 61, 87, 328</​li>​
 +<​li>​Sư đoàn pháo phòng không 3:
 +<​ul><​li>​Trung đoàn pháo phòng không 1084, 1089, 1114, 1118</​li></​ul></​li>​
 +<​li>​Sư đoàn pháo phòng không 4:
 +<​ul><​li>​Trung đoàn pháo phòng không cận vệ 253, 254, 268</​li>​
 +<​li>​Trung đoàn pháo phòng không 606</​li></​ul></​li>​
 +<​li>​Sư đoàn pháo phòng không 9:
 +<​ul><​li>​Trung đoàn pháo phòng không 800, 974, 981, 993</​li></​ul></​li>​
 +<​li>​Sư đoàn pháo phòng không 22:
 +<​ul><​li>​Trung đoàn pháo phòng không 1335, 1341, 1347, 1353</​li></​ul></​li>​
 +<​li>​Trung đoàn pháo phòng không cận vệ 258, 271</​li>​
 +<​li>​Trung đoàn pháo phòng không 82, 241, 247, 303, 470, 579, 626, 1384, 1474</​li>​
 +<​li>​Tiểu đoàn pháo phòng không độc lập 60, 139, 227, 504</​li></​ul></​li>​
 +<​li>​Cơ giới hóa:
 +<​ul><​li>​Quân đoàn xe tăng 18:
 +<​ul><​li>​Lữ đoàn xe tăng 110, 170, 181</​li>​
 +<​li>​Lữ đoàn bộ binh cơ giới 32</​li>​
 +<​li>​Trung đoàn pháo tự hành cận vệ hạng nặng 363</​li>​
 +<​li>​Trung đoàn pháo tự hành 1438</​li>​
 +<​li>​Tiểu đoàn mô-tô 78</​li>​
 +<​li>​Trung đoàn pháo chống tăng 452, 1000</​li>​
 +<​li>​Trung đoàn súng cối 292</​li>​
 +<​li>​Tiểu đoàn súng cối cận vệ 106</​li>​
 +<​li>​Trung đoàn pháo phòng không 1694</​li></​ul></​li>​
 +<​li>​Quân đoàn cơ giới cận vệ 1:
 +<​ul><​li>​Lữ đoàn cơ giới cận vệ 1, 2, 3</​li>​
 +<​li>​Lữ đoàn xe tăng cận vệ 9</​li>​
 +<​li>​Trung đoàn pháo tự hành cận vệ 382</​li>​
 +<​li>​Trung đoàn pháo tự hành 1453, 1821</​li>​
 +<​li>​Tiểu đoàn mô-tô cận vệ 11</​li>​
 +<​li>​Trung đoàn súng cối 267</​li>​
 +<​li>​Tiểu đoàn súng cối cận vệ 407</​li>​
 +<​li>​Trung đoàn pháo phòng không 1699</​li></​ul></​li>​
 +<​li>​Lữ đoàn cơ giới cận vệ 32</​li>​
 +<​li>​Lữ đoàn pháo tự hành 207, 208, 209</​li>​
 +<​li>​Trung đoàn xe tăng độc lập 249</​li>​
 +<​li>​Trung đoàn pháo tự hành cận vệ hạng nặng 366</​li>​
 +<​li>​Trung đoàn pháo tự hành 864, 1201, 1202, 1891</​li>​
 +<​li>​Trung đoàn mô-tô cận vệ 3</​li>​
 +<​li>​Trung đoàn mô-tô 53</​li>​
 +<​li>​Tiểu đoàn mô-tô đặc biệt độc lập 252</​li>​
 +<​li>​Tiểu đoàn mô-tô 67</​li></​ul></​li>​
 +<​li>​Công binh:
 +<​ul><​li>​Lữ đoàn công binh xung kích 11, 12</​li>​
 +<​li>​Lữ đoàn công binh dò phá mìn 44</​li>​
 +<​li>​Lữ đoàn công binh cầu phà 5</​li>​
 +<​li>​Trung đoàn công binh cầu phà hạng nặng 2</​li>​
 +<​li>​Trung đoàn công binh cầu phà cơ giới 6</​li>​
 +<​li>​Tiểu đoàn công binh dò tìm mìn độc lập 64</​li></​ul></​li>​
 +<​li>​Thành phần súng phun lửa:
 +<​ul><​li>​Tiểu đoàn súng phun lửa độc lập 5, 23, 30, 31</​li></​ul></​li></​ul></​li></​ul>​
 +
 +
 +
 +
 +
 +<table class="​navbox"​ style="​border-spacing:​0;​wide"><​tbody><​tr><​td style="​padding:​2px"><​table class="​nowraplinks collapsible collapsed navbox-inner"​ style="​border-spacing:​0;​background:​transparent;​color:​inherit"><​tbody><​tr><​th scope="​col"​ class="​navbox-title"​ colspan="​2"/></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group">​Phương diện quân</​th><​td class="​navbox-list navbox-odd"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"/></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group">​Cụm phòng không mặt trận</​th><​td class="​navbox-list navbox-even"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"/></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group">​Hạm đội</​th><​td class="​navbox-list navbox-odd"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"/></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group">​Hải đoàn, Giang đoàn</​th><​td class="​navbox-list navbox-even"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"/></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ class="​navbox-list navbox-odd"​ style="​width:​100%;​padding:​0px;​background:#​B0C4DE;"/></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group">​Binh chủng hợp thành</​th><​td class="​navbox-list navbox-even"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"/></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group">​Xe tăng</​th><​td class="​navbox-list navbox-odd"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"/></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group">​Không quân</​th><​td class="​navbox-list navbox-even"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"/></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group">​Phòng không không quân</​th><​td class="​navbox-list navbox-odd"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"/></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group">​Công binh phòng thủ</​th><​td class="​navbox-list navbox-even"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"><​div style="​padding:​0em 0.25em"><​div>​
 +<​p>​1 <​b>​·</​b>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +2 <​b>​·</​b></​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +3 <​b>​·</​b></​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +4 <​b>​·</​b></​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +5 <​b>​·</​b></​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +6 <​b>​·</​b></​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +7 <​b>​·</​b></​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +8 <​b>​·</​b></​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +9 <​b>​·</​b></​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +10
 +</​span></​p>​
 +</​div></​div></​td></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ class="​navbox-list navbox-odd"​ style="​width:​100%;​padding:​0px;​background:#​B0C4DE;"/></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group">​Bộ binh</​th><​td class="​navbox-list navbox-even"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"/></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group">​Xe tăng</​th><​td class="​navbox-list navbox-odd"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"/></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group">​Cơ giới</​th><​td class="​navbox-list navbox-even"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"/></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group">​Kỵ binh</​th><​td class="​navbox-list navbox-odd"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"/></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group">​Pháo binh</​th><​td class="​navbox-list navbox-even"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"><​div style="​padding:​0em 0.25em"><​div>​
 +<​p><​span class="​nowrap">​1 •</​span>​
 +<span class="​nowrap">​2 •</​span>​
 +<span class="​nowrap">​3 •</​span>​
 +<span class="​nowrap">​4 •</​span>​
 +<span class="​nowrap">​5 •</​span>​
 +<span class="​nowrap">​6 •</​span>​
 +<span class="​nowrap">​7 •</​span>​
 +<span class="​nowrap">​8 •</​span>​
 +<span class="​nowrap">​9 •</​span>​
 +<span class="​nowrap">​10</​span>​
 +</p>
 +</​div></​div></​td></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group">​Đổ bộ đường không</​th><​td class="​navbox-list navbox-odd"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"><​div style="​padding:​0em 0.25em"><​div>​
 +<​p><​span class="​nowrap">​1 •</​span>​
 +<span class="​nowrap">​2 •</​span>​
 +<span class="​nowrap">​3 •</​span>​
 +<span class="​nowrap">​4 •</​span>​
 +<span class="​nowrap">​5</​span>​
 +</​p><​p><​span class="​nowrap"><​b>​Cận vệ:</​b>​ 8</​span>​
 +</p>
 +</​div></​div></​td></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group">​Không quân</​th><​td class="​navbox-list navbox-even"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"><​div style="​padding:​0em 0.25em"><​div>​
 +<​p><​span class="​nowrap"><​b>​Tiêm kích:</​b>​ 1 •</​span>​
 +<span class="​nowrap">​2 •</​span>​
 +<span class="​nowrap">​3 •</​span>​
 +<span class="​nowrap">​4 •</​span>​
 +<span class="​nowrap">​5</​span>​
 +</​p><​p><​span class="​nowrap"><​b>​Cận vệ:</​b>​ 1</​span>​
 +</​p><​p><​span class="​nowrap"><​b>​Cường kích:</​b>​ 1 •</​span>​
 +<span class="​nowrap">​2 •</​span>​
 +<span class="​nowrap">​3 •</​span>​
 +<span class="​nowrap">​4 •</​span>​
 +<span class="​nowrap">​5</​span>​
 +</​p><​p><​span class="​nowrap"><​b>​Cận vệ:</​b>​ 1</​span>​
 +</​p><​p><​span class="​nowrap"><​b>​Ném bom:</​b>​ 1 •</​span>​
 +<span class="​nowrap">​2 •</​span>​
 +<span class="​nowrap">​3 •</​span>​
 +<span class="​nowrap">​4 •</​span>​
 +<span class="​nowrap">​5</​span>​
 +</​p><​p><​span class="​nowrap"><​b>​Cận vệ:</​b>​ 6</​span>​
 +</p>
 +</​div></​div></​td></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group">​Không quân phòng không</​th><​td class="​navbox-list navbox-odd"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"/></​tr></​tbody></​table></​td></​tr></​tbody></​table><​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1293
 +Cached time: 20181017115523
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.444 seconds
 +Real time usage: 0.508 seconds
 +Preprocessor visited node count: 2859/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 253153/​2097152 bytes
 +Template argument size: 14849/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 12/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 0/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.063/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 1.91 MB/50 MB
 +--><​!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 214.087 ​     1 -total
 + ​50.19% ​ 107.460 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Fronts_of_the_Red_Army_in_World_War_II
 + ​45.76% ​  ​97.973 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbox
 + ​24.26% ​  ​51.939 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_&#​273;&#​417;​n_v&#​7883;​_qu&​acirc;​n_s&#​7921;​
 + ​23.61% ​  ​50.549 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_trong_b&​agrave;​i
 + ​20.82% ​  ​44.582 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Infobox
 + ​16.04% ​  ​34.329 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_b&​aacute;​o
 + ​12.24% ​  ​26.202 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbox_subgroups
 +  9.40%   ​20.116 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_&#​273;​i&#​7873;​u_h&#​432;&#​7899;​ng
 +  4.75%   ​10.164 ​   151 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Nobr
 +--><​!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​1377301-0!canonical and timestamp 20181017115523 and revision id 16399361
 + ​--></​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
13424-ph-ng-di-n-qu-n-ukraina-3-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)