User Tools

Site Tools


13428-ph-ng-di-n-qu-n-volkhov-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

13428-ph-ng-di-n-qu-n-volkhov-la-gi [2018/11/07 17:13] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p><​b>​Phương diện quân Volkhov</​b>​ (tiếng Nga: <​i>​Волховский фронт</​i>​) là một tổ chức tác chiến chiến lược của Hồng quân Liên Xô trong Chiến tranh thế giới II.
 +</p>
  
 +
 +
 +
 +
 +<​h3><​span id="​1_th.C3.A1ng_1_n.C4.83m_1942"/><​span class="​mw-headline"​ id="​1_tháng_1_năm_1942">​1 tháng 1 năm 1942</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​sửa<​span class="​mw-editsection-divider">​ | </​span>​sửa mã nguồn<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h3>​
 +<​ul><​li>​Tập đoàn quân:
 +<​ul><​li>​Tập đoàn quân xung kích 2</​li>​
 +<​li>​Tập đoàn quân 4, 52, 59</​li></​ul></​li>​
 +<​li>​Các đơn vị đã tham gia vào đội hình phương diện quân:
 +<​ul><​li>​Bộ binh, đổ bộ đường không và kỵ binh:
 +</li>
 +<​li>​Pháo binh:
 +<​ul><​li>​Trung đoàn lực pháo hỏa lực mạnh 137, 430</​li>​
 +<​li>​Tiểu đoàn pháo phòng không độc lập 216</​li></​ul></​li>​
 +<​li>​Cơ giới hóa:
 +</li>
 +<​li>​Không quân:
 +<​ul><​li>​Cụm không quân dự bị 2:
 +<​ul><​li>​Trung đoàn không quân ném bom 138</​li>​
 +<​li>​Trung đoàn không quân tiêm kích 283, 434, 515</​li>​
 +<​li>​Trung đoàn không quân cường kích 504</​li></​ul></​li>​
 +<​li>​Trung đoàn không quân tiêm kích 520</​li></​ul></​li>​
 +<​li>​Công binh:
 +<​ul><​li>​Tiểu đoàn dò phá mìn xung kích độc lập 539</​li></​ul></​li></​ul></​li></​ul><​h3><​span id="​1_th.C3.A1ng_4_n.C4.83m_1942"/><​span class="​mw-headline"​ id="​1_tháng_4_năm_1942">​1 tháng 4 năm 1942</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​sửa<​span class="​mw-editsection-divider">​ | </​span>​sửa mã nguồn<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h3>​
 +<​ul><​li>​Tập đoàn quân:
 +<​ul><​li>​Tập đoàn quân xung kích 2</​li>​
 +<​li>​Tập đoàn quân 4, 52, 59</​li></​ul></​li>​
 +<​li>​Các đơn vị đã tham gia vào đội hình phương diện quân:
 +<​ul><​li>​Bộ binh, đổ bộ đường không và kỵ binh:
 +<​ul><​li>​Sư đoàn bộ binh 2</​li>​
 +<​li>​Lữ đoàn đổ bộ đường không 1</​li>​
 +<​li>​Tiểu đoàn trượt tuyết độc lập 172, 174</​li></​ul></​li>​
 +<​li>​Pháo binh:
 +<​ul><​li>​Trung đoàn lực pháo hỏa lực mạnh 130</​li>​
 +<​li>​Tiểu đoàn pháo phòng không độc lập 100, 101</​li></​ul></​li>​
 +<​li>​Cơ giới hóa:
 +<​ul><​li>​Lữ đoàn xe tăng cận vệ 7</​li>​
 +<​li>​Tiểu đoàn nhảy dù trượt tuyết độc lập 26</​li>​
 +<​li>​Tiểu đoàn xe lửa bọc thép độc lập 50</​li></​ul></​li>​
 +<​li>​Không quân:
 +<​ul><​li>​Cụm không quân dự bị 2:
 +<​ul><​li>​Trung đoàn không quân tiêm kích cận vệ 3</​li>​
 +<​li>​Trung đoàn không quân tiêm kích 19, 41, 520</​li>​
 +<​li>​Trung đoàn không quân ném bom tầm gần 10, 121</​li></​ul></​li>​
 +<​li>​Trung đoàn không quân ném bom hạng nhẹ 673</​li>​
 +<​li>​Đại đội không quân trinh sát 116</​li></​ul></​li>​
 +<​li>​Công binh:
 +<​ul><​li>​Lữ đoàn xung kích 3</​li>​
 +<​li>​Tiểu đoàn xung kích độc lập (không rõ phiên hiệu)</​li>​
 +<​li>​Tiểu đoàn xung kích độc lập 1249, 1769</​li>​
 +<​li>​Tiểu đoàn công binh độc lập 135</​li>​
 +<​li>​Tiểu đoàn công binh cầu phà 159</​li>​
 +<​li>​Tiểu đoàn dò phá mìn xung kích độc lập 539</​li></​ul></​li></​ul></​li></​ul><​h3><​span id="​1_th.C3.A1ng_7_n.C4.83m_1942"/><​span class="​mw-headline"​ id="​1_tháng_7_năm_1942">​1 tháng 7 năm 1942</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​sửa<​span class="​mw-editsection-divider">​ | </​span>​sửa mã nguồn<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h3>​
 +<​ul><​li>​Tập đoàn quân:
 +<​ul><​li>​Tập đoàn quân xung kích 2</​li>​
 +<​li>​Tập đoàn quân 4, 8, 52, 54, 59</​li></​ul></​li>​
 +<​li>​Các đơn vị đã tham gia vào đội hình phương diện quân:
 +<​ul><​li>​Bộ binh, đổ bộ đường không và kỵ binh:
 +<​ul><​li>​Quân đoàn bộ binh cận vệ 6:
 +<​ul><​li>​Sư đoàn bộ binh cận vệ 4, 24</​li>​
 +<​li>​Lữ đoàn bộ binh 58</​li></​ul></​li>​
 +<​li>​Quân đoàn kỵ binh 13:
 +<​ul><​li>​Sư đoàn kỵ binh 25, 80, 87</​li></​ul></​li>​
 +<​li>​Sư đoàn bộ binh 378</​li>​
 +<​li>​Lữ đoàn đổ bộ đường không 1</​li></​ul></​li>​
 +<​li>​Pháo binh:
 +<​ul><​li>​Trung đoàn pháo binh cận vệ cấp quân đoàn 42</​li>​
 +<​li>​Trung đoàn súng cối 165</​li>​
 +<​li>​Tiểu đoàn pháo phòng không độc lập 15, 100, 101, 461</​li></​ul></​li>​
 +<​li>​Cơ giới hóa:
 +<​ul><​li>​Tiểu đoàn xe tăng độc lập 128</​li>​
 +<​li>​Tiểu đoàn xe lửa bọc thép độc lập 23, 50</​li>​
 +<​li>​Đơn vị xe lửa bọc thép phòng không độc lập 123</​li></​ul></​li>​
 +<​li>​Không quân:
 +<​ul><​li>​Cụm không quân dự bị 2:
 +<​ul><​li>​Trung đoàn không quân tiêm kích cận vệ 3</​li>​
 +<​li>​Trung đoàn không quân tiêm kích 41</​li>​
 +<​li>​Trung đoàn không quân ném bom tầm gần 10</​li></​ul></​li>​
 +<​li>​Trung đoàn không quân tiêm kích 522</​li>​
 +<​li>​Đại đội không quân trinh sát 116</​li></​ul></​li>​
 +<​li>​Công binh:
 +<​ul><​li>​Lữ đoàn xung kích 3</​li>​
 +<​li>​Tiểu đoàn công binh cầu phà 32, 34, 36, 38, 55</​li>​
 +<​li>​Tiểu đoàn công binh độc lập 40</​li>​
 +<​li>​Tiểu đoàn dò phá mìn xung kích độc lập 539</​li></​ul></​li></​ul></​li></​ul><​h3><​span id="​1_th.C3.A1ng_10_n.C4.83m_1942"/><​span class="​mw-headline"​ id="​1_tháng_10_năm_1942">​1 tháng 10 năm 1942</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​sửa<​span class="​mw-editsection-divider">​ | </​span>​sửa mã nguồn<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h3>​
 +<​ul><​li>​Tập đoàn quân:
 +<​ul><​li>​Tập đoàn quân xung kích 2</​li>​
 +<​li>​Tập đoàn quân 4, 8, 52, 54, 59</​li>​
 +<​li>​Tập đoàn quân không quân 14</​li></​ul></​li>​
 +<​li>​Các đơn vị đã tham gia vào đội hình phương diện quân:
 +<​ul><​li>​Bộ binh, đổ bộ đường không và kỵ binh:
 +<​ul><​li>​Sư đoàn bộ binh 191, 294</​li>​
 +<​li>​Lữ đoàn bộ binh 22, 32, 53</​li>​
 +<​li>​Lữ đoàn hải quân đánh bộ 73</​li>​
 +<​li>​Lữ đoàn trượt tuyết 37, 38, 39</​li></​ul></​li>​
 +<​li>​Pháo binh:
 +<​ul><​li>​Trung đoàn pháo chống tăng (không rõ phiên hiệu)</​li>​
 +<​li>​Trung đoàn súng cối cận vệ hạng nặng 69</​li>​
 +<​li>​Tiểu đoàn súng cối độc lập 7, 8, 9, 10</​li>​
 +<​li>​Trung đoàn pháo phòng không 244, 707</​li>​
 +<​li>​Tiểu đoàn pháo phòng không độc lập 168, 216</​li></​ul></​li>​
 +<​li>​Cơ giới hóa:
 +<​ul><​li>​Tiểu đoàn xe lửa bọc thép độc lập 23</​li></​ul></​li>​
 +<​li>​Công binh:
 +<​ul><​li>​Lữ đoàn công binh đặc biệt 39</​li>​
 +<​li>​Tiểu đoàn dò phá mìn cận vệ 8</​li>​
 +<​li>​Tiểu đoàn công binh độc lập 40, 770</​li>​
 +<​li>​Tiểu đoàn công binh cầu phà 34</​li>​
 +<​li>​Tiểu đoàn xung kích độc lập 1234, 1718, 1741, 1746</​li></​ul></​li></​ul></​li></​ul><​h3><​span id="​1_th.C3.A1ng_1_n.C4.83m_1943"/><​span class="​mw-headline"​ id="​1_tháng_1_năm_1943">​1 tháng 1 năm 1943</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​sửa<​span class="​mw-editsection-divider">​ | </​span>​sửa mã nguồn<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h3>​
 +<​ul><​li>​Tập đoàn quân:
 +<​ul><​li>​Tập đoàn quân xung kích 2</​li>​
 +<​li>​Tập đoàn quân 4, 8, 52, 54, 59</​li>​
 +<​li>​Tập đoàn quân không quân 14</​li></​ul></​li>​
 +<​li>​Các đơn vị đã tham gia vào đội hình phương diện quân:
 +<​ul><​li>​Bộ binh, đổ bộ đường không và kỵ binh:
 +<​ul><​li>​Sư đoàn bộ binh 239, 379</​li>​
 +<​li>​Lữ đoàn trượt tuyết 11, 12, 13</​li></​ul></​li>​
 +<​li>​Pháo binh:
 +<​ul><​li>​Sư đoàn pháo binh 2:
 +<​ul><​li>​Lữ đoàn pháo hạng nhẹ 20</​li>​
 +<​li>​Lữ đoàn pháo nòng dài 7</​li>​
 +<​li>​Lữ đoàn lựu pháo 4</​li></​ul></​li>​
 +<​li>​Trung đoàn pháo binh cận vệ cấp Tập đoàn quân 13</​li>​
 +<​li>​Trung đoàn pháo binh cấp Tập đoàn quân 21, 24</​li>​
 +<​li>​Trung đoàn lực pháo hỏa lực mạnh 430</​li>​
 +<​li>​Sư đoàn pháo phòng không 46:
 +<​ul><​li>​Trung đoàn pháo phòng không 21, 22, 23, 24</​li></​ul></​li>​
 +<​li>​Trung đoàn pháo phòng không 707 (từ Sư đoàn pháo phòng không 45)</​li>​
 +<​li>​Tiểu đoàn pháo phòng không độc lập 168, 216</​li></​ul></​li>​
 +<​li>​Cơ giới hóa:
 +<​ul><​li>​Tiểu đoàn xe lửa bọc thép độc lập 23</​li></​ul></​li>​
 +<​li>​Công binh:
 +<​ul><​li>​Lữ đoàn công binh dò phá mìn 1</​li>​
 +<​li>​Lữ đoàn công binh đặc biệt 39</​li>​
 +<​li>​Lữ đoàn công binh 53</​li>​
 +<​li>​Tiểu đoàn dò phá mìn cận vệ 8</​li>​
 +<​li>​Tiểu đoàn dò phá mìn xung kích độc lập 734</​li>​
 +<​li>​Tiểu đoàn công binh độc lập 40, 135</​li>​
 +<​li>​Tiểu đoàn công binh cầu phà 32, 34, 36, 38, 55</​li></​ul></​li></​ul></​li></​ul><​h3><​span id="​1_th.C3.A1ng_4_n.C4.83m_1943"/><​span class="​mw-headline"​ id="​1_tháng_4_năm_1943">​1 tháng 4 năm 1943</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​sửa<​span class="​mw-editsection-divider">​ | </​span>​sửa mã nguồn<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h3>​
 +<​ul><​li>​Tập đoàn quân:
 +<​ul><​li>​Tập đoàn quân xung kích 2</​li>​
 +<​li>​Tập đoàn quân 4, 8, 52, 54, 59</​li>​
 +<​li>​Tập đoàn quân không quân 14</​li></​ul></​li>​
 +<​li>​Các đơn vị đã tham gia vào đội hình phương diện quân:
 +<​ul><​li>​Bộ binh, đổ bộ đường không và kỵ binh:
 +<​ul><​li>​Sư đoàn bộ binh 18, 65, 80, 147, 165</​li>​
 +<​li>​Lữ đoàn trượt tuyết 38</​li></​ul></​li>​
 +<​li>​Pháo binh:
 +<​ul><​li>​Trung đoàn súng cối độc lập 499</​li>​
 +<​li>​Tiểu đoàn súng cối cận vệ 509, 512 (từ Lữ đoàn súng cối cận vệ độc lập 7)</​li>​
 +<​li>​Trung đoàn pháo phòng không 707 (từ Sư đoàn pháo phòng không 45)</​li>​
 +<​li>​Tiểu đoàn pháo phòng không độc lập 168, 216</​li></​ul></​li>​
 +<​li>​Cơ giới hóa:
 +<​ul><​li>​Lữ đoàn xe tăng cận vệ 7</​li>​
 +<​li>​Lữ đoàn xe tăng 16</​li>​
 +<​li>​Tiểu đoàn xe tăng độc lập 500, 501, 503</​li>​
 +<​li>​Tiểu đoàn nhảy dù trượt tuyết độc lập 34, 53, 56</​li>​
 +<​li>​Tiểu đoàn xe lửa bọc thép độc lập 23</​li>​
 +<​li>​Đơn vị xe lửa bọc thép phòng không độc lập 22</​li></​ul></​li>​
 +<​li>​Công binh:
 +<​ul><​li>​Lữ đoàn công binh dò phá mìn 1</​li>​
 +<​li>​Lữ đoàn công binh đặc biệt 39</​li>​
 +<​li>​Lữ đoàn công binh 53</​li>​
 +<​li>​Tiểu đoàn dò phá mìn cận vệ 2, 8</​li>​
 +<​li>​Tiểu đoàn dò phá mìn xung kích độc lập 734</​li>​
 +<​li>​Tiểu đoàn công binh độc lập 40, 135, 136</​li>​
 +<​li>​Tiểu đoàn công binh cầu phà 34, 36, 38, 159</​li></​ul></​li></​ul></​li></​ul><​h3><​span id="​1_th.C3.A1ng_7_n.C4.83m_1943"/><​span class="​mw-headline"​ id="​1_tháng_7_năm_1943">​1 tháng 7 năm 1943</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​sửa<​span class="​mw-editsection-divider">​ | </​span>​sửa mã nguồn<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h3>​
 +<​ul><​li>​Tập đoàn quân:
 +<​ul><​li>​Tập đoàn quân 4, 8, 54, 59</​li>​
 +<​li>​Tập đoàn quân không quân 14</​li></​ul></​li>​
 +<​li>​Các đơn vị đã tham gia vào đội hình phương diện quân:
 +<​ul><​li>​Bộ binh, đổ bộ đường không và kỵ binh:
 +<​ul><​li>​Sư đoàn bộ binh 165, 239, 256, 378</​li></​ul></​li>​
 +<​li>​Pháo binh:
 +<​ul><​li>​Trung đoàn pháo nòng dài cận vệ 8</​li>​
 +<​li>​Tiểu đoàn pháo độc lập hỏa lực mạnh 315, 317</​li>​
 +<​li>​Lữ đoàn súng cối 30</​li>​
 +<​li>​Lữ đoàn súng cối cận vệ 7, 10, 12</​li>​
 +<​li>​Trung đoàn súng cối 194</​li>​
 +<​li>​Trung đoàn pháo phòng không 70 (từ Sư đoàn pháo phòng không 45)</​li>​
 +<​li>​Trung đoàn pháo phòng không 1467</​li>​
 +<​li>​Tiểu đoàn pháo phòng không cận vệ độc lập 11</​li>​
 +<​li>​Tiểu đoàn pháo phòng không độc lập 168, 461</​li></​ul></​li>​
 +<​li>​Cơ giới hóa:
 +<​ul><​li>​Lữ đoàn xe tăng cận vệ 7</​li>​
 +<​li>​Lữ đoàn xe tăng 16, 122</​li>​
 +<​li>​Trung đoàn xe tăng cận vệ độc lập 33</​li>​
 +<​li>​Trung đoàn pháo tự hành 1433, 1434</​li>​
 +<​li>​Tiểu đoàn xe tăng độc lập 500, 501, 503, 507</​li>​
 +<​li>​Tiểu đoàn nhảy dù trượt tuyết độc lập 34, 53</​li></​ul></​li>​
 +<​li>​Công binh:
 +<​ul><​li>​Lữ đoàn công binh dò phá mìn 1</​li>​
 +<​li>​Lữ đoàn công binh đặc biệt cận vệ 2</​li>​
 +<​li>​Tiểu đoàn dò phá mìn cận vệ 8</​li>​
 +<​li>​Tiểu đoàn dò phá mìn xung kích độc lập 539</​li>​
 +<​li>​Tiểu đoàn công binh độc lập cận vệ 2</​li>​
 +<​li>​Tiểu đoàn công binh độc lập 40, 135</​li>​
 +<​li>​Tiểu đoàn công binh cầu phà 34, 36, 38, 159</​li></​ul></​li></​ul></​li></​ul><​h3><​span id="​1_th.C3.A1ng_10_n.C4.83m_1943"/><​span class="​mw-headline"​ id="​1_tháng_10_năm_1943">​1 tháng 10 năm 1943</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​sửa<​span class="​mw-editsection-divider">​ | </​span>​sửa mã nguồn<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h3>​
 +<​ul><​li>​Tập đoàn quân:
 +<​ul><​li>​Tập đoàn quân 4, 8, 54, 59</​li>​
 +<​li>​Tập đoàn quân không quân 14</​li></​ul></​li>​
 +<​li>​Các đơn vị đã tham gia vào đội hình phương diện quân:
 +<​ul><​li>​Bộ binh, đổ bộ đường không và kỵ binh:
 +</li>
 +<​li>​Pháo binh:
 +<​ul><​li>​Sư đoàn pháo binh 2:
 +<​ul><​li>​Lữ đoàn pháo nòng dài</​li>​
 +<​li>​Lữ đoàn lựu pháo cận vệ</​li></​ul></​li>​
 +<​li>​Tiểu đoàn pháo độc lập hỏa lực mạnh 315, 317</​li>​
 +<​li>​Lữ đoàn súng cối cận vệ 7</​li>​
 +<​li>​Lữ đoàn súng cối cận vệ 10</​li>​
 +<​li>​Sư đoàn pháo phòng không 45:
 +<​ul><​li>​Trung đoàn pháo phòng không 707, 1465, 1466</​li></​ul></​li>​
 +<​li>​Trung đoàn pháo phòng không 634 (từ Sư đoàn pháo phòng không 41)</​li>​
 +<​li>​Tiểu đoàn pháo phòng không cận vệ độc lập 11</​li>​
 +<​li>​Tiểu đoàn pháo phòng không độc lập 15, 213, 461</​li></​ul></​li>​
 +<​li>​Cơ giới hóa:
 +<​ul><​li>​Lữ đoàn xe tăng cận vệ 7</​li>​
 +<​li>​Lữ đoàn xe tăng 122</​li>​
 +<​li>​Trung đoàn pháo tự hành 1434</​li>​
 +<​li>​Tiểu đoàn xe tăng độc lập 501, 503</​li>​
 +<​li>​Tiểu đoàn nhảy dù trượt tuyết độc lập 34</​li></​ul></​li>​
 +<​li>​Công binh:
 +<​ul><​li>​Lữ đoàn công binh đặc biệt cận vệ 2</​li>​
 +<​li>​Lữ đoàn công binh xung kích 9</​li>​
 +<​li>​Tiểu đoàn dò phá mìn cận vệ 8</​li>​
 +<​li>​Tiểu đoàn công binh độc lập cận vệ 2</​li>​
 +<​li>​Tiểu đoàn công binh độc lập 40, 539</​li>​
 +<​li>​Tiểu đoàn công binh cầu phà 34, 38</​li></​ul></​li></​ul></​li></​ul><​h3><​span id="​1_th.C3.A1ng_1_n.C4.83m_1944"/><​span class="​mw-headline"​ id="​1_tháng_1_năm_1944">​1 tháng 1 năm 1944</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​sửa<​span class="​mw-editsection-divider">​ | </​span>​sửa mã nguồn<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h3>​
 +<​ul><​li>​Tập đoàn quân:
 +<​ul><​li>​Tập đoàn quân 8, 54, 59</​li>​
 +<​li>​Tập đoàn quân không quân 14</​li></​ul></​li>​
 +<​li>​Các đơn vị đã tham gia vào đội hình phương diện quân:
 +<​ul><​li>​Bộ binh, đổ bộ đường không và kỵ binh:
 +<​ul><​li>​Quân đoàn bộ binh 7:
 +<​ul><​li>​Sư đoàn bộ binh 256, 382</​li></​ul></​li>​
 +<​li>​Lữ đoàn bộ binh 58</​li></​ul></​li>​
 +<​li>​Pháo binh:
 +<​ul><​li>​Tiểu đoàn pháo phòng không cận vệ độc lập 11</​li>​
 +<​li>​Tiểu đoàn pháo phòng không độc lập 168</​li></​ul></​li>​
 +<​li>​Cơ giới hóa:
 +<​ul><​li>​Lữ đoàn xe tăng cận vệ 7</​li>​
 +<​li>​Đơn vị xe lửa bọc thép độc lập 123</​li></​ul></​li>​
 +<​li>​Công binh:
 +<​ul><​li>​Lữ đoàn công binh 12</​li>​
 +<​li>​Tiểu đoàn công binh cầu phà 38</​li></​ul></​li></​ul></​li></​ul>​
 +
 +
 +
 +
 +<table class="​navbox"​ style="​border-spacing:​0;​wide"><​tbody><​tr><​td style="​padding:​2px"><​table class="​nowraplinks collapsible collapsed navbox-inner"​ style="​border-spacing:​0;​background:​transparent;​color:​inherit"><​tbody><​tr><​th scope="​col"​ class="​navbox-title"​ colspan="​2"/></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group">​Phương diện quân</​th><​td class="​navbox-list navbox-odd"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"/></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group">​Cụm phòng không mặt trận</​th><​td class="​navbox-list navbox-even"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"/></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group">​Hạm đội</​th><​td class="​navbox-list navbox-odd"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"/></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group">​Hải đoàn, Giang đoàn</​th><​td class="​navbox-list navbox-even"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"/></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ class="​navbox-list navbox-odd"​ style="​width:​100%;​padding:​0px;​background:#​B0C4DE;"/></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group">​Binh chủng hợp thành</​th><​td class="​navbox-list navbox-even"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"/></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group">​Xe tăng</​th><​td class="​navbox-list navbox-odd"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"/></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group">​Không quân</​th><​td class="​navbox-list navbox-even"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"/></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group">​Phòng không không quân</​th><​td class="​navbox-list navbox-odd"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"/></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group">​Công binh phòng thủ</​th><​td class="​navbox-list navbox-even"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"><​div style="​padding:​0em 0.25em"><​div>​
 +<​p>​1 <​b>​·</​b>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +2 <​b>​·</​b></​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +3 <​b>​·</​b></​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +4 <​b>​·</​b></​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +5 <​b>​·</​b></​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +6 <​b>​·</​b></​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +7 <​b>​·</​b></​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +8 <​b>​·</​b></​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +9 <​b>​·</​b></​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +10
 +</​span></​p>​
 +</​div></​div></​td></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ class="​navbox-list navbox-odd"​ style="​width:​100%;​padding:​0px;​background:#​B0C4DE;"/></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group">​Bộ binh</​th><​td class="​navbox-list navbox-even"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"/></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group">​Xe tăng</​th><​td class="​navbox-list navbox-odd"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"/></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group">​Cơ giới</​th><​td class="​navbox-list navbox-even"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"/></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group">​Kỵ binh</​th><​td class="​navbox-list navbox-odd"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"/></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group">​Pháo binh</​th><​td class="​navbox-list navbox-even"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"><​div style="​padding:​0em 0.25em"><​div>​
 +<​p><​span class="​nowrap">​1 •</​span>​
 +<span class="​nowrap">​2 •</​span>​
 +<span class="​nowrap">​3 •</​span>​
 +<span class="​nowrap">​4 •</​span>​
 +<span class="​nowrap">​5 •</​span>​
 +<span class="​nowrap">​6 •</​span>​
 +<span class="​nowrap">​7 •</​span>​
 +<span class="​nowrap">​8 •</​span>​
 +<span class="​nowrap">​9 •</​span>​
 +<span class="​nowrap">​10</​span>​
 +</p>
 +</​div></​div></​td></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group">​Đổ bộ đường không</​th><​td class="​navbox-list navbox-odd"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"><​div style="​padding:​0em 0.25em"><​div>​
 +<​p><​span class="​nowrap">​1 •</​span>​
 +<span class="​nowrap">​2 •</​span>​
 +<span class="​nowrap">​3 •</​span>​
 +<span class="​nowrap">​4 •</​span>​
 +<span class="​nowrap">​5</​span>​
 +</​p><​p><​span class="​nowrap"><​b>​Cận vệ:</​b>​ 8</​span>​
 +</p>
 +</​div></​div></​td></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group">​Không quân</​th><​td class="​navbox-list navbox-even"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"><​div style="​padding:​0em 0.25em"><​div>​
 +<​p><​span class="​nowrap"><​b>​Tiêm kích:</​b>​ 1 •</​span>​
 +<span class="​nowrap">​2 •</​span>​
 +<span class="​nowrap">​3 •</​span>​
 +<span class="​nowrap">​4 •</​span>​
 +<span class="​nowrap">​5</​span>​
 +</​p><​p><​span class="​nowrap"><​b>​Cận vệ:</​b>​ 1</​span>​
 +</​p><​p><​span class="​nowrap"><​b>​Cường kích:</​b>​ 1 •</​span>​
 +<span class="​nowrap">​2 •</​span>​
 +<span class="​nowrap">​3 •</​span>​
 +<span class="​nowrap">​4 •</​span>​
 +<span class="​nowrap">​5</​span>​
 +</​p><​p><​span class="​nowrap"><​b>​Cận vệ:</​b>​ 1</​span>​
 +</​p><​p><​span class="​nowrap"><​b>​Ném bom:</​b>​ 1 •</​span>​
 +<span class="​nowrap">​2 •</​span>​
 +<span class="​nowrap">​3 •</​span>​
 +<span class="​nowrap">​4 •</​span>​
 +<span class="​nowrap">​5</​span>​
 +</​p><​p><​span class="​nowrap"><​b>​Cận vệ:</​b>​ 6</​span>​
 +</p>
 +</​div></​div></​td></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group">​Không quân phòng không</​th><​td class="​navbox-list navbox-odd"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"/></​tr></​tbody></​table></​td></​tr></​tbody></​table><​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1249
 +Cached time: 20181011090727
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.348 seconds
 +Real time usage: 0.390 seconds
 +Preprocessor visited node count: 2765/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 248811/​2097152 bytes
 +Template argument size: 14680/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 12/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 0/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.041/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 1.46 MB/50 MB
 +--><​!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 148.936 ​     1 -total
 + ​57.45% ​  ​85.567 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Fronts_of_the_Red_Army_in_World_War_II
 + ​51.74% ​  ​77.052 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbox
 + ​40.39% ​  ​60.162 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_&#​273;&#​417;​n_v&#​7883;​_qu&​acirc;​n_s&#​7921;​
 + ​36.52% ​  ​54.390 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Infobox
 + ​13.87% ​  ​20.663 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbox_subgroups
 + ​11.03% ​  ​16.423 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_&#​273;​i&#​7873;​u_h&#​432;&#​7899;​ng
 +  6.18%    9.209      5 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​WPMILHIST_Infobox_style
 +  5.21%    7.762      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​USSR
 +  4.59%    6.831    151 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Nobr
 +--><​!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​1376843-0!canonical and timestamp 20181011090727 and revision id 14594584
 + ​--></​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
13428-ph-ng-di-n-qu-n-volkhov-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)