User Tools

Site Tools


13429-ph-ng-di-n-qu-n-voronezh-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

13429-ph-ng-di-n-qu-n-voronezh-la-gi [2018/11/07 17:13] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​bodyContent">​
 + <​p>​Bách khoa toàn thư mở Wikipedia</​p>​
 + Buớc tưới chuyển hướng
 + Bước tới tìm kiếm
 + <div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"​ class="​mw-content-ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p><​b>​Phương diện quân Voronezh </b> (tiếng Nga: <​i>​Воронежский фронт</​i>​) là một tổ chức tác chiến chiến lược của Hồng quân Liên Xô trong Chiến tranh thế giới II.
 +</p>
  
 +
 +
 +
 +
 +<​h3><​span id="​1_th.C3.A1ng_10_n.C4.83m_1942"/><​span class="​mw-headline"​ id="​1_tháng_10_năm_1942">​1 tháng 10 năm 1942</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​sửa<​span class="​mw-editsection-divider">​ | </​span>​sửa mã nguồn<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h3>​
 +<​ul><​li>​Tập đoàn quân:
 +<​ul><​li>​Tập đoàn quân 6, 38, 40, 60</​li>​
 +<​li>​Tập đoàn quân không quân 2</​li></​ul></​li>​
 +<​li>​Các đơn vị đã tham gia vào đội hình phương diện quân:
 +<​ul><​li>​Pháo binh:
 +<​ul><​li>​Tiểu đoàn pháo phòng không độc lập 215</​li></​ul></​li>​
 +<​li>​Cơ giới hóa:
 +<​ul><​li>​Quân đoàn xe tăng 15:
 +<​ul><​li>​Lữ đoàn xe tăng 66, 67, 174</​li>​
 +<​li>​Lữ đoàn bộ binh cơ giới 31</​li></​ul></​li></​ul></​li>​
 +<​li>​Công binh:
 +<​ul><​li>​Lữ đoàn xung kích 10</​li>​
 +<​li>​Tiểu đoàn dò phá mìn xung kích độc lập 1505</​li></​ul></​li></​ul></​li></​ul><​h3><​span id="​1_th.C3.A1ng_1_n.C4.83m_1943"/><​span class="​mw-headline"​ id="​1_tháng_1_năm_1943">​1 tháng 1 năm 1943</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​sửa<​span class="​mw-editsection-divider">​ | </​span>​sửa mã nguồn<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h3>​
 +<​ul><​li>​Tập đoàn quân:
 +<​ul><​li>​Tập đoàn quân 38, 40, 60</​li>​
 +<​li>​Tập đoàn quân xe tăng 3</​li>​
 +<​li>​Tập đoàn quân không quân 2</​li></​ul></​li>​
 +<​li>​Các đơn vị đã tham gia vào đội hình phương diện quân:
 +<​ul><​li>​Bộ binh, đổ bộ đường không và kỵ binh:
 +<​ul><​li>​Quân đoàn bộ binh 18:
 +<​ul><​li>​Sư đoàn bộ binh 161, 219, 270, 340</​li>​
 +<​li>​Lữ đoàn xung kích độc lập 10</​li></​ul></​li>​
 +<​li>​Sư đoàn bộ binh 180, 305</​li>​
 +<​li>​Lữ đoàn bộ binh 37, 104, 129</​li>​
 +<​li>​Sư đoàn xung kích 1:
 +</li>
 +<​li>​Quân đoàn kỵ binh 7:
 +<​ul><​li>​Sư đoàn kỵ binh 11, 83</​li>​
 +<​li>​Trung đoàn súng cối 161</​li>​
 +<​li>​Tiểu đoàn pháo binh cấp quân đoàn độc lập 20</​li>​
 +<​li>​Tiểu đoàn chống tăng độc lập 7</​li></​ul></​li></​ul></​li>​
 +<​li>​Pháo binh:
 +<​ul><​li>​Sư đoàn pháo binh 10:
 +<​ul><​li>​Lữ đoàn pháo hạng nhẹ 22</​li>​
 +<​li>​Lữ đoàn pháo nòng dài 27</​li>​
 +<​li>​Lữ đoàn lựu pháo 29</​li></​ul></​li>​
 +<​li>​Trung đoàn pháo binh cấp Tập đoàn quân 1109</​li>​
 +<​li>​Trung đoàn lựu pháo 875</​li>​
 +<​li>​Trung đoàn pháo nòng dài 1112</​li>​
 +<​li>​Trung đoàn súng cối 492</​li>​
 +<​li>​Lữ đoàn súng cối cận vệ độc lập 15, 16</​li>​
 +<​li>​Trung đoàn súng cối cận vệ 36, 97</​li>​
 +<​li>​Sư đoàn pháo phòng không 5:
 +<​ul><​li>​Trung đoàn pháo phòng không 670, 743, 1119, 1181</​li></​ul></​li>​
 +<​li>​Trung đoàn pháo phòng không 217, 1288</​li></​ul></​li>​
 +<​li>​Cơ giới hóa:
 +<​ul><​li>​Lữ đoàn xe tăng 96, 150, 173, 201</​li>​
 +<​li>​Trung đoàn xe tăng độc lập (không rõ phiên hiệu)</​li>​
 +<​li>​Tiểu đoàn nhảy dù trượt tuyết độc lập 43, 50</​li>​
 +<​li>​Tiểu đoàn xe lửa bọc thép độc lập 34</​li></​ul></​li>​
 +<​li>​Không quân:
 +<​ul><​li>​Đại đội không quân hiệu chỉnh 13</​li></​ul></​li>​
 +<​li>​Công binh:
 +<​ul><​li>​Lữ đoàn công binh dò phá mìn 4</​li>​
 +<​li>​Lữ đoàn công binh 60</​li>​
 +<​li>​Tiểu đoàn dò phá mìn cận vệ 13</​li>​
 +<​li>​Tiểu đoàn công binh cầu phà 16, 23, 123</​li></​ul></​li></​ul></​li></​ul><​h3><​span id="​1_th.C3.A1ng_4_n.C4.83m_1943"/><​span class="​mw-headline"​ id="​1_tháng_4_năm_1943">​1 tháng 4 năm 1943</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​sửa<​span class="​mw-editsection-divider">​ | </​span>​sửa mã nguồn<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h3>​
 +<​ul><​li>​Tập đoàn quân:
 +<​ul><​li>​Tập đoàn quân 21, 38, 40, 64, 69</​li>​
 +<​li>​Tập đoàn quân không quân 2</​li></​ul></​li>​
 +<​li>​Các đơn vị đã tham gia vào đội hình phương diện quân:
 +<​ul><​li>​Bộ binh, đổ bộ đường không và kỵ binh:
 +<​ul><​li>​Sư đoàn bộ binh 167, 183, 184, 219</​li>​
 +<​li>​Lữ đoàn xung kích độc lập 2, 8</​li>​
 +<​li>​Quân đoàn kỵ binh cận vệ 6:
 +<​ul><​li>​Sư đoàn kỵ binh cận vệ 8, 13</​li>​
 +<​li>​Trung đoàn pháo chống tăng cận vệ 142</​li>​
 +<​li>​Tiểu đoàn súng cối cận vệ 47</​li>​
 +<​li>​Tiểu đoàn chống tăng cận vệ độc lập 6</​li></​ul></​li></​ul></​li>​
 +<​li>​Pháo binh:
 +<​ul><​li>​Trung đoàn pháo hạng nhẹ 1207 (từ Lữ đoàn pháo hạng nhẹ 22)</​li>​
 +<​li>​Trung đoàn lựu pháo hỏa lực mạnh 522, 1148</​li>​
 +<​li>​Trung đoàn pháo chống tăng 493, 496, 611, 694, 1244</​li>​
 +<​li>​Lữ đoàn súng cối 12 (từ Sư đoàn pháo binh 10)</​li>​
 +<​li>​Sư đoàn súng cối cận vệ 4:
 +<​ul><​li>​Lữ đoàn súng cối cận vệ 16, 20</​li>​
 +<​li>​Trung đoàn súng cối cận vệ 314</​li></​ul></​li>​
 +<​li>​Lữ đoàn súng cối cận vệ 15</​li>​
 +<​li>​Trung đoàn súng cối cận vệ 36, 97, 315</​li>​
 +<​li>​Sư đoàn pháo phòng không 5:
 +<​ul><​li>​Trung đoàn pháo phòng không 743, 1119, 1181</​li></​ul></​li>​
 +<​li>​Sư đoàn pháo phòng không 9:
 +<​ul><​li>​Trung đoàn pháo phòng không 800, 974, 993</​li></​ul></​li>​
 +<​li>​Trung đoàn pháo phòng không 1487, 1488</​li>​
 +<​li>​Tiểu đoàn pháo phòng không độc lập 626</​li></​ul></​li>​
 +<​li>​Cơ giới hóa:
 +<​ul><​li>​Quân đoàn xe tăng cận vệ 2:
 +<​ul><​li>​Lữ đoàn xe tăng cận vệ 4, 25, 26</​li>​
 +<​li>​Lữ đoàn bộ binh cơ giới cận vệ 4</​li></​ul></​li>​
 +<​li>​Lữ đoàn xe tăng 96, 192</​li>​
 +<​li>​Trung đoàn pháo tự hành</​li>​
 +<​li>​Tiểu đoàn nhảy dù trượt tuyết độc lập 46, 50</​li>​
 +<​li>​Tiểu đoàn xe lửa bọc thép độc lập 26, 34</​li></​ul></​li>​
 +<​li>​Công binh:
 +<​ul><​li>​Lữ đoàn công binh dò phá mìn 4</​li>​
 +<​li>​Lữ đoàn công binh đặc biệt 42</​li>​
 +<​li>​Lữ đoàn công binh 60</​li>​
 +<​li>​Tiểu đoàn dò phá mìn cận vệ 13</​li>​
 +<​li>​Tiểu đoàn công binh cầu phà 15, 23</​li>​
 +<​li>​Tiểu đoàn công binh độc lập 235</​li></​ul></​li></​ul></​li></​ul><​h3><​span id="​1_th.C3.A1ng_7_n.C4.83m_1943"/><​span class="​mw-headline"​ id="​1_tháng_7_năm_1943">​1 tháng 7 năm 1943</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​sửa<​span class="​mw-editsection-divider">​ | </​span>​sửa mã nguồn<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h3>​
 +<​ul><​li>​Tập đoàn quân:
 +<​ul><​li>​Tập đoàn quân cận vệ 6, 7</​li>​
 +<​li>​Tập đoàn quân 38, 40, 69</​li>​
 +<​li>​Tập đoàn quân xe tăng 1</​li>​
 +<​li>​Tập đoàn quân không quân 2</​li></​ul></​li>​
 +<​li>​Các đơn vị đã tham gia vào đội hình phương diện quân:
 +<​ul><​li>​Bộ binh, đổ bộ đường không và kỵ binh:
 +<​ul><​li>​Quân đoàn bộ binh cận vệ 35:
 +<​ul><​li>​Sư đoàn bộ binh cận vệ 92, 93, 94</​li></​ul></​li></​ul></​li>​
 +<​li>​Pháo binh:
 +<​ul><​li>​Trung đoàn lựu pháo 1528 (từ Lữ đoàn lựu pháo 29)</​li>​
 +<​li>​Trung đoàn lựu pháo hỏa lực mạnh 522, 1148</​li>​
 +<​li>​Lữ đoàn pháo chống tăng 14, 31</​li>​
 +<​li>​Trung đoàn pháo chống tăng 1076, 1689</​li>​
 +<​li>​Lữ đoàn súng cối 12</​li>​
 +<​li>​Trung đoàn súng cối 469</​li>​
 +<​li>​Trung đoàn súng cối cận vệ 36, 80, 97, 309, 315</​li>​
 +<​li>​Tiểu đoàn pháo phòng không cận vệ độc lập 22</​li></​ul></​li>​
 +<​li>​Cơ giới hóa:
 +<​ul><​li>​Quân đoàn xe tăng cận vệ 2:
 +<​ul><​li>​Lữ đoàn xe tăng cận vệ 4, 25, 26</​li>​
 +<​li>​Lữ đoàn bộ binh cơ giới cận vệ 4</​li>​
 +<​li>​Trung đoàn xe tăng cận vệ 47</​li>​
 +<​li>​Trung đoàn pháo chống tăng 1500</​li>​
 +<​li>​Tiểu đoàn chống tăng độc lập 755</​li>​
 +<​li>​Trung đoàn súng cối 273</​li>​
 +<​li>​Trung đoàn pháo phòng không 1695</​li></​ul></​li>​
 +<​li>​Quân đoàn xe tăng cận vệ 5:
 +<​ul><​li>​Lữ đoàn xe tăng cận vệ 20, 21, 22</​li>​
 +<​li>​Lữ đoàn bộ binh cơ giới cận vệ 6</​li>​
 +<​li>​Trung đoàn xe tăng cận vệ 48</​li>​
 +<​li>​Trung đoàn pháo chống tăng 1499</​li>​
 +<​li>​Trung đoàn súng cối 454</​li>​
 +<​li>​Trung đoàn pháo phòng không 1696</​li></​ul></​li>​
 +<​li>​Trung đoàn xe tăng độc lập (không rõ phiên hiệu)</​li></​ul></​li>​
 +<​li>​Công binh:
 +<​ul><​li>​Lữ đoàn công binh dò phá mìn 4, 5</​li>​
 +<​li>​Lữ đoàn công binh đặc biệt 42</​li>​
 +<​li>​Lữ đoàn cầu phà 6</​li>​
 +<​li>​Tiểu đoàn dò phá mìn cận vệ 13</​li>​
 +<​li>​Tiểu đoàn công binh cầu phà 6, 20</​li></​ul></​li></​ul></​li></​ul><​h3><​span id="​1_th.C3.A1ng_10_n.C4.83m_1943"/><​span class="​mw-headline"​ id="​1_tháng_10_năm_1943">​1 tháng 10 năm 1943</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​sửa<​span class="​mw-editsection-divider">​ | </​span>​sửa mã nguồn<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h3>​
 +<​ul><​li>​Tập đoàn quân:
 +<​ul><​li>​Tập đoàn quân cận vệ 4</​li>​
 +<​li>​Tập đoàn quân 27, 38, 40, 47, 52</​li>​
 +<​li>​Tập đoàn quân xe tăng cận vệ 3</​li>​
 +<​li>​Tập đoàn quân không quân 2</​li></​ul></​li>​
 +<​li>​Các đơn vị đã tham gia vào đội hình phương diện quân:
 +<​ul><​li>​Bộ binh, đổ bộ đường không và kỵ binh:
 +<​ul><​li>​Quân đoàn kỵ binh cận vệ 1:
 +<​ul><​li>​Sư đoàn kỵ binh cận vệ 1, 2, 7</​li>​
 +<​li>​Trung đoàn pháo tự hành 1461</​li>​
 +<​li>​Trung đoàn pháo chống tăng cận vệ 143</​li>​
 +<​li>​Tiểu đoàn chống tăng cận vệ độc lập 1</​li>​
 +<​li>​Trung đoàn súng cối cận vệ 1</​li>​
 +<​li>​Tiểu đoàn súng cối cận vệ 49</​li>​
 +<​li>​Trung đoàn pháo phòng không 319</​li></​ul></​li>​
 +<​li>​Lữ đoàn đổ bộ đường không cận vệ 1, 3, 5</​li></​ul></​li>​
 +<​li>​Pháo binh:
 +<​ul><​li>​Quân đoàn pháo binh đột phá 7:
 +<​ul><​li>​Sư đoàn pháo binh đột phá 13:
 +<​ul><​li>​Lữ đoàn lựu pháo 47</​li>​
 +<​li>​Lữ đoàn lựu pháo hạng nặng 88</​li>​
 +<​li>​Lữ đoàn lựu pháo hỏa lực mạnh 101</​li>​
 +<​li>​Lữ đoàn súng cối 17</​li></​ul></​li>​
 +<​li>​Sư đoàn pháo binh đột phá 17:
 +<​ul><​li>​Lữ đoàn pháo hạng nhẹ 37</​li>​
 +<​li>​Lữ đoàn pháo nòng dài 39</​li>​
 +<​li>​Lữ đoàn lựu pháo 50</​li>​
 +<​li>​Lữ đoàn lựu pháo hạng nặng 92</​li>​
 +<​li>​Lữ đoàn lựu pháo hỏa lực mạnh 108</​li>​
 +<​li>​Lữ đoàn súng cối 22</​li></​ul></​li>​
 +<​li>​Sư đoàn súng cối cận vệ 3:
 +<​ul><​li>​Lữ đoàn súng cối cận vệ 15, 18, 19</​li></​ul></​li></​ul></​li>​
 +<​li>​Lữ đoàn lựu pháo cận vệ hỏa lực mạnh 25</​li>​
 +<​li>​Lữ đoàn pháo nòng dài 33</​li>​
 +<​li>​Trung đoàn pháo nòng dài 628</​li>​
 +<​li>​Trung đoàn lựu pháo 1528</​li>​
 +<​li>​Lữ đoàn pháo chống tăng 28</​li>​
 +<​li>​Trung đoàn pháo chống tăng cận vệ 4</​li>​
 +<​li>​Trung đoàn pháo chống tăng 493, 694, 1075, 1076, 1672, 1689</​li>​
 +<​li>​Lữ đoàn súng cối 12</​li>​
 +<​li>​Trung đoàn súng cối cận vệ 5, 36, 308, 314, 316</​li>​
 +<​li>​Trung đoàn pháo phòng không 1954</​li>​
 +<​li>​Tiểu đoàn pháo phòng không cận vệ độc lập 22</​li>​
 +<​li>​Tiểu đoàn pháo phòng không độc lập 332</​li></​ul></​li>​
 +<​li>​Cơ giới hóa:
 +<​ul><​li>​Quân đoàn xe tăng cận vệ 5:
 +<​ul><​li>​Lữ đoàn xe tăng cận vệ 20, 21, 22</​li>​
 +<​li>​Lữ đoàn bộ binh cơ giới cận vệ 6</​li>​
 +<​li>​Trung đoàn xe tăng cận vệ 48</​li>​
 +<​li>​Tiểu đoàn mô-tô 80</​li>​
 +<​li>​Trung đoàn pháo chống tăng 1499</​li>​
 +<​li>​Trung đoàn pháo chống tăng độc lập 754</​li>​
 +<​li>​Trung đoàn súng cối 454</​li>​
 +<​li>​Trung đoàn pháo phòng không 1696</​li></​ul></​li>​
 +<​li>​Trung đoàn xe tăng độc lập 59</​li>​
 +<​li>​Tiểu đoàn xe lửa bọc thép độc lập 45</​li></​ul></​li>​
 +<​li>​Công binh:
 +<​ul><​li>​Lữ đoàn công binh 4</​li>​
 +<​li>​Lữ đoàn công binh đặc biệt 42</​li>​
 +<​li>​Lữ đoàn cầu phà 3, 6</​li>​
 +<​li>​Tiểu đoàn dò phá mìn cận vệ 13</​li>​
 +<​li>​Tiểu đoàn công binh độc lập 235</​li></​ul></​li></​ul></​li></​ul>​
 +
 +
 +
 +
 +<table class="​navbox"​ style="​border-spacing:​0;​wide"><​tbody><​tr><​td style="​padding:​2px"><​table class="​nowraplinks collapsible collapsed navbox-inner"​ style="​border-spacing:​0;​background:​transparent;​color:​inherit"><​tbody><​tr><​th scope="​col"​ class="​navbox-title"​ colspan="​2"/></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group">​Phương diện quân</​th><​td class="​navbox-list navbox-odd"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"/></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group">​Cụm phòng không mặt trận</​th><​td class="​navbox-list navbox-even"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"/></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group">​Hạm đội</​th><​td class="​navbox-list navbox-odd"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"/></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group">​Hải đoàn, Giang đoàn</​th><​td class="​navbox-list navbox-even"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"/></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ class="​navbox-list navbox-odd"​ style="​width:​100%;​padding:​0px;​background:#​B0C4DE;"/></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group">​Binh chủng hợp thành</​th><​td class="​navbox-list navbox-even"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"/></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group">​Xe tăng</​th><​td class="​navbox-list navbox-odd"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"/></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group">​Không quân</​th><​td class="​navbox-list navbox-even"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"/></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group">​Phòng không không quân</​th><​td class="​navbox-list navbox-odd"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"/></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group">​Công binh phòng thủ</​th><​td class="​navbox-list navbox-even"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"><​div style="​padding:​0em 0.25em"><​div>​
 +<​p>​1 <​b>​·</​b>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +2 <​b>​·</​b></​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +3 <​b>​·</​b></​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +4 <​b>​·</​b></​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +5 <​b>​·</​b></​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +6 <​b>​·</​b></​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +7 <​b>​·</​b></​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +8 <​b>​·</​b></​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +9 <​b>​·</​b></​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +10
 +</​span></​p>​
 +</​div></​div></​td></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ class="​navbox-list navbox-odd"​ style="​width:​100%;​padding:​0px;​background:#​B0C4DE;"/></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group">​Bộ binh</​th><​td class="​navbox-list navbox-even"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"/></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group">​Xe tăng</​th><​td class="​navbox-list navbox-odd"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"/></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group">​Cơ giới</​th><​td class="​navbox-list navbox-even"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"/></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group">​Kỵ binh</​th><​td class="​navbox-list navbox-odd"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"/></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group">​Pháo binh</​th><​td class="​navbox-list navbox-even"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"><​div style="​padding:​0em 0.25em"><​div>​
 +<​p><​span class="​nowrap">​1 •</​span>​
 +<span class="​nowrap">​2 •</​span>​
 +<span class="​nowrap">​3 •</​span>​
 +<span class="​nowrap">​4 •</​span>​
 +<span class="​nowrap">​5 •</​span>​
 +<span class="​nowrap">​6 •</​span>​
 +<span class="​nowrap">​7 •</​span>​
 +<span class="​nowrap">​8 •</​span>​
 +<span class="​nowrap">​9 •</​span>​
 +<span class="​nowrap">​10</​span>​
 +</p>
 +</​div></​div></​td></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group">​Đổ bộ đường không</​th><​td class="​navbox-list navbox-odd"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"><​div style="​padding:​0em 0.25em"><​div>​
 +<​p><​span class="​nowrap">​1 •</​span>​
 +<span class="​nowrap">​2 •</​span>​
 +<span class="​nowrap">​3 •</​span>​
 +<span class="​nowrap">​4 •</​span>​
 +<span class="​nowrap">​5</​span>​
 +</​p><​p><​span class="​nowrap"><​b>​Cận vệ:</​b>​ 8</​span>​
 +</p>
 +</​div></​div></​td></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group">​Không quân</​th><​td class="​navbox-list navbox-even"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"><​div style="​padding:​0em 0.25em"><​div>​
 +<​p><​span class="​nowrap"><​b>​Tiêm kích:</​b>​ 1 •</​span>​
 +<span class="​nowrap">​2 •</​span>​
 +<span class="​nowrap">​3 •</​span>​
 +<span class="​nowrap">​4 •</​span>​
 +<span class="​nowrap">​5</​span>​
 +</​p><​p><​span class="​nowrap"><​b>​Cận vệ:</​b>​ 1</​span>​
 +</​p><​p><​span class="​nowrap"><​b>​Cường kích:</​b>​ 1 •</​span>​
 +<span class="​nowrap">​2 •</​span>​
 +<span class="​nowrap">​3 •</​span>​
 +<span class="​nowrap">​4 •</​span>​
 +<span class="​nowrap">​5</​span>​
 +</​p><​p><​span class="​nowrap"><​b>​Cận vệ:</​b>​ 1</​span>​
 +</​p><​p><​span class="​nowrap"><​b>​Ném bom:</​b>​ 1 •</​span>​
 +<span class="​nowrap">​2 •</​span>​
 +<span class="​nowrap">​3 •</​span>​
 +<span class="​nowrap">​4 •</​span>​
 +<span class="​nowrap">​5</​span>​
 +</​p><​p><​span class="​nowrap"><​b>​Cận vệ:</​b>​ 6</​span>​
 +</p>
 +</​div></​div></​td></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group">​Không quân phòng không</​th><​td class="​navbox-list navbox-odd"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"/></​tr></​tbody></​table></​td></​tr></​tbody></​table><​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1329
 +Cached time: 20181011002559
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.376 seconds
 +Real time usage: 0.423 seconds
 +Preprocessor visited node count: 2754/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 248905/​2097152 bytes
 +Template argument size: 14735/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 12/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 0/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.046/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 1.46 MB/50 MB
 +--><​!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 167.813 ​     1 -total
 + ​52.88% ​  ​88.740 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Fronts_of_the_Red_Army_in_World_War_II
 + ​47.42% ​  ​79.569 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbox
 + ​44.71% ​  ​75.032 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_&#​273;&#​417;​n_v&#​7883;​_qu&​acirc;​n_s&#​7921;​
 + ​38.92% ​  ​65.321 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Infobox
 + ​12.10% ​  ​20.309 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbox_subgroups
 +  8.76%   ​14.694 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_&#​273;​i&#​7873;​u_h&#​432;&#​7899;​ng
 +  6.49%   ​10.897 ​     5 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​WPMILHIST_Infobox_style
 +  4.64%    7.783      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​USSR
 +  4.27%    7.167    151 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Nobr
 +--><​!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​1376851-0!canonical and timestamp 20181011002559 and revision id 14128465
 + ​--></​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 + </​div>​
 +
 +</​HTML>​
13429-ph-ng-di-n-qu-n-voronezh-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)