User Tools

Site Tools


13431-ph-ng-di-n-qu-n-zakavkaz-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

13431-ph-ng-di-n-qu-n-zakavkaz-la-gi [2018/11/07 17:13] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p><​b>​Phương diện quân Ngoại Kavkaz</​b>​ (tiếng Nga: <​i>​Закавказский фронт</​i>​) là một tổ chức tác chiến chiến lược của Hồng quân Liên Xô trong Chiến tranh thế giới II.
 +</p>
  
 +
 +
 +
 +
 +<​h3><​span id="​1_th.C3.A1ng_10_n.C4.83m_1941"/><​span class="​mw-headline"​ id="​1_tháng_10_năm_1941">​1 tháng 10 năm 1941</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​sửa<​span class="​mw-editsection-divider">​ | </​span>​sửa mã nguồn<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h3>​
 +<​ul><​li>​Tập đoàn quân:
 +<​ul><​li>​Tập đoàn quân 44, 45, 46, 47</​li></​ul></​li>​
 +<​li>​Các đơn vị đã tham gia vào đội hình phương diện quân:
 +<​ul><​li>​Bộ binh, đổ bộ đường không và kỵ binh:
 +<​ul><​li>​Sư đoàn bộ binh 386, 392, 394</​li></​ul></​li>​
 +<​li>​Pháo binh:
 +<​ul><​li>​Trung đoàn lựu pháo hạng nặng РВГК 136, 350</​li>​
 +<​li>​Quân đoàn phòng không 3</​li>​
 +<​li>​Lữ đoàn phòng không 8</​li>​
 +<​li>​Lữ đoàn phòng không khu vực Tbilisi</​li></​ul></​li>​
 +<​li>​Cơ giới hóa:
 +<​ul><​li>​Tiểu đoàn xe tăng độc lập (không rõ phiên hiệu)</​li>​
 +<​li>​Tiểu đoàn xe tăng độc lập (không rõ phiên hiệu)</​li>​
 +<​li>​Đơn vị xe lửa bọc thép 55, 56</​li></​ul></​li>​
 +<​li>​Không quân:
 +<​ul><​li>​Quân đoàn không quân tiêm kích 8 (có 13 Trung đoàn không quân tiêm kích)</​li>​
 +<​li>​Sư đoàn không quân tiêm kích 27</​li>​
 +<​li>​Sư đoàn không quân ném bom 26, 132, 133, 134</​li>​
 +<​li>​Sư đoàn không quân hỗn hợp 25, 71, 72, 135</​li>​
 +<​li>​Trung đoàn không quân tiêm kích 35, 68</​li></​ul></​li></​ul></​li></​ul><​h3><​span id="​1_th.C3.A1ng_7_n.C4.83m_1942"/><​span class="​mw-headline"​ id="​1_tháng_7_năm_1942">​1 tháng 7 năm 1942</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​sửa<​span class="​mw-editsection-divider">​ | </​span>​sửa mã nguồn<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h3>​
 +<​ul><​li>​Tập đoàn quân:
 +<​ul><​li>​Tập đoàn quân 44, 46</​li></​ul></​li>​
 +<​li>​Các đơn vị đã tham gia vào đội hình phương diện quân:
 +<​ul><​li>​Bộ binh, đổ bộ đường không và kỵ binh:
 +</li>
 +<​li>​Pháo binh:
 +<​ul><​li>​Trung đoàn lựu pháo hạng nặng 350, 1023, 1150</​li>​
 +<​li>​Trung đoàn pháo nòng dài 1169</​li>​
 +<​li>​Trung đoàn súng cối cận vệ 44, 50</​li></​ul></​li>​
 +<​li>​Cơ giới hóa:
 +</li>
 +<​li>​Không quân:
 +<​ul><​li>​Trung đoàn không quân tiêm kích 84, 790, 862, 863, 926, 927</​li>​
 +<​li>​Trung đoàn không quân ném bom 859, 870</​li>​
 +<​li>​Đại đội không quân hiệu chỉnh 3</​li>​
 +<​li>​Đại đội không quân trinh sát 145, 149</​li></​ul></​li>​
 +<​li>​Công binh:
 +<​ul><​li>​Tiểu đoàn công binh độc lập 321</​li></​ul></​li></​ul></​li></​ul><​h3><​span id="​1_th.C3.A1ng_10_n.C4.83m_1942"/><​span class="​mw-headline"​ id="​1_tháng_10_năm_1942">​1 tháng 10 năm 1942</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​sửa<​span class="​mw-editsection-divider">​ | </​span>​sửa mã nguồn<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h3>​
 +<​ul><​li>​Các đơn vị đã tham gia vào đội hình phương diện quân:
 +<​ul><​li>​Bộ binh, đổ bộ đường không và kỵ binh:
 +<​ul><​li>​Sư đoàn bộ binh 261, 276, 347, 349</​li>​
 +<​li>​Lữ đoàn bộ binh 34, 164, 165</​li>​
 +<​li>​Lữ đoàn hải quân đánh bộ 84</​li>​
 +<​li>​Tiểu đoàn trượt tuyết độc lập (không rõ phiên hiệu)</​li></​ul></​li>​
 +<​li>​Pháo binh:
 +<​ul><​li>​Trung đoàn lựu pháo hạng nặng 350, 1023, 1150</​li>​
 +<​li>​Trung đoàn pháo chống tăng 1, 2, 3, 4, 5, 6</​li>​
 +<​li>​Trung đoàn pháo phòng không 591, 879</​li>​
 +<​li>​Tiểu đoàn pháo phòng không độc lập 8, 268</​li></​ul></​li>​
 +<​li>​Cơ giới hóa:
 +<​ul><​li>​Lữ đoàn xe tăng 2, 15, 63, 140, 191</​li>​
 +<​li>​Tiểu đoàn xe tăng độc lập 132, 266, 564</​li></​ul></​li>​
 +<​li>​Không quân:
 +<​ul><​li>​Trung đoàn không quân ném bom 974</​li></​ul></​li>​
 +<​li>​Công binh:
 +<​ul><​li>​Tiểu đoàn cận vệ 16</​li>​
 +<​li>​Tiểu đoàn công binh cầu phà 21</​li>​
 +<​li>​Tiểu đoàn xung kích độc lập 321, 1703, 1720</​li></​ul></​li></​ul></​li>​
 +<​li><​b>​Cụm tác chiến phía Bắc</​b>:​
 +<​ul><​li>​Tập đoàn quân:
 +<​ul><​li>​Tập đoàn quân 9, 37, 44, 58</​li>​
 +<​li>​Tập đoàn quân không quân 4</​li>​
 +<​li>​Tập đoàn quân xung kích 8</​li></​ul></​li>​
 +<​li>​Các đơn vị phối hợp trực thuộc cụm quân:
 +<​ul><​li>​Bộ binh, đổ bộ đường không và kỵ binh:
 +<​ul><​li>​Quân đoàn bộ binh cận vệ 10:
 +<​ul><​li>​Lữ đoàn bộ binh cận vệ 4, 5, 6, 7</​li></​ul></​li>​
 +<​li>​Quân đoàn kỵ binh cận vệ 4:
 +<​ul><​li>​Sư đoàn kỵ binh cận vệ 9, 10</​li>​
 +<​li>​Sư đoàn kỵ binh 30, 110</​li></​ul></​li>​
 +<​li>​Sư đoàn bộ binh 414</​li>​
 +<​li>​Sư đoàn bộ binh НКВД 19</​li>​
 +<​li>​Lữ đoàn bộ binh 10</​li></​ul></​li>​
 +<​li>​Pháo binh:
 +<​ul><​li>​Trung đoàn pháo binh cấp quân đoàn 92</​li>​
 +<​li>​Trung đoàn pháo binh cấp Tập đoàn quân 268, 1231</​li>​
 +<​li>​Trung đoàn pháo chống tăng 103, 117, 140, 1255</​li>​
 +<​li>​Trung đoàn súng cối 149</​li>​
 +<​li>​Trung đoàn pháo phòng không 255, 594, 763</​li>​
 +<​li>​Tiểu đoàn pháo phòng không độc lập 179, 540</​li></​ul></​li>​
 +<​li>​Cơ giới hóa:
 +<​ul><​li>​Tiểu đoàn xe tăng độc lập 44, 258, 563</​li></​ul></​li>​
 +<​li>​Công binh:
 +<​ul><​li>​Tiểu đoàn công binh độc lập 9, 123, 857</​li>​
 +<​li>​Tiểu đoàn công binh cầu phà 35, 37, 85</​li>​
 +<​li>​Tiểu đoàn dò phá mìn độc lập 97</​li>​
 +<​li>​Tiểu đoàn xung kích độc lập 658, 866, 1344, 1348, 1448, 1765</​li></​ul></​li></​ul></​li></​ul></​li>​
 +<​li><​b>​Cụm tác chiến Biển Đen</​b>:​
 +<​ul><​li>​Tập đoàn quân:
 +<​ul><​li>​Tập đoàn quân 18, 46, 47, 56</​li>​
 +<​li>​Tập đoàn quân không quân 5</​li>​
 +<​li>​Khu vực phòng thủ Tuapse</​li></​ul></​li>​
 +<​li>​Các đơn vị phối hợp trực thuộc cụm quân:
 +<​ul><​li>​Bộ binh, đổ bộ đường không và kỵ binh:
 +<​ul><​li>​Sư đoàn bộ binh 77</​li>​
 +<​li>​Lữ đoàn bộ binh 16, 103</​li>​
 +<​li>​Sư đoàn kỵ binh cận vệ  11</​li>​
 +<​li>​Tiểu đoàn đổ bộ đường không độc lập (không rõ phiên hiệu)</​li>​
 +<​li>​Khu vực tăng cường 151</​li></​ul></​li>​
 +<​li>​Pháo binh:
 +<​ul><​li>​Trung đoàn pháo binh cấp quân đoàn cận vệ 39</​li>​
 +<​li>​Sư đoàn súng cối cận vệ độc lập 14, 48, 101</​li>​
 +<​li>​Trung đoàn pháo phòng không 574</​li>​
 +<​li>​Tiểu đoàn pháo phòng không độc lập 14, 17, 30, 57, 364, 508</​li></​ul></​li>​
 +<​li>​Cơ giới hóa:
 +<​ul><​li>​Tiểu đoàn xe tăng độc lập 62</​li>​
 +<​li>​Sư đoàn xe lửa bọc thép độc lập 8</​li></​ul></​li>​
 +<​li>​Công binh:
 +<​ul><​li>​Lữ đoàn xung kích 9</​li>​
 +<​li>​Lữ đoàn công binh đặc biệt 13</​li>​
 +<​li>​Trung đoàn công binh 38</​li>​
 +<​li>​Tiểu đoàn dò phá mìn cận vệ 15</​li>​
 +<​li>​Tiểu đoàn công binh cầu phà 19, 22, 96, 97, 98</​li>​
 +<​li>​Tiểu đoàn công binh độc lập 61, 75, 331</​li></​ul></​li></​ul></​li></​ul></​li></​ul><​h3><​span id="​1_th.C3.A1ng_1_n.C4.83m_1943"/><​span class="​mw-headline"​ id="​1_tháng_1_năm_1943">​1 tháng 1 năm 1943</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​sửa<​span class="​mw-editsection-divider">​ | </​span>​sửa mã nguồn<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h3>​
 +<​ul><​li>​Các đơn vị đã tham gia vào đội hình phương diện quân:
 +<​ul><​li>​Bộ binh, đổ bộ đường không và kỵ binh:
 +<​ul><​li>​Quân đoàn bộ binh cận vệ 10:
 +<​ul><​li>​Lữ đoàn bộ binh cận vệ 4, 5, 6</​li></​ul></​li>​
 +<​li>​Sư đoàn bộ binh 236</​li>​
 +<​li>​Khu vực tăng cường 151</​li></​ul></​li>​
 +<​li>​Pháo binh:
 +<​ul><​li>​Trung đoàn pháo nòng dài cận vệ 39</​li>​
 +<​li>​Trung đoàn lựu pháo hạng nặng 350, 526, 1023, 1150</​li>​
 +<​li>​Trung đoàn pháo chống tăng 489, 490, 521, 530</​li>​
 +<​li>​Sư đoàn pháo phòng không 19:
 +<​ul><​li>​Trung đoàn pháo phòng không 1332, 1338, 1344, 1350</​li></​ul></​li>​
 +<​li>​Sư đoàn pháo phòng không 20:
 +<​ul><​li>​Trung đoàn pháo phòng không 1333, 1339, 1345, 1351</​li></​ul></​li></​ul></​li>​
 +<​li>​Cơ giới hóa:
 +<​ul><​li>​Lữ đoàn xe tăng 151</​li>​
 +<​li>​Tiểu đoàn xe tăng độc lập 238, 563, 564</​li>​
 +<​li>​Sư đoàn xe lửa bọc thép độc lập 41, 65</​li></​ul></​li>​
 +<​li>​Không quân:
 +<​ul><​li>​Trung đoàn không quân ném bom 974</​li></​ul></​li>​
 +<​li>​Công binh:
 +<​ul><​li>​Lữ đoàn công binh dò phá mìn miền núi 1, 2, 3, 4, 5 (горная инженерно-минная бригада)</​li>​
 +<​li>​Lữ đoàn công binh xung kích 64, 65</​li>​
 +<​li>​Tiểu đoàn dò phá mìn cận vệ 16</​li>​
 +<​li>​Tiểu đoàn công binh cầu phà 21, 97</​li>​
 +<​li>​Tiểu đoàn xung kích độc lập 321, 337, 338</​li></​ul></​li></​ul></​li>​
 +<​li><​b>​Cụm tác chiến phía Bắc</​b>:​
 +<​ul><​li>​Tập đoàn quân:
 +<​ul><​li>​Tập đoàn quân 9, 37, 44, 58</​li>​
 +<​li>​Tập đoàn quân không quân 4</​li></​ul></​li>​
 +<​li>​Các đơn vị phối hợp trực thuộc cụm quân:
 +<​ul><​li>​Bộ binh, đổ bộ đường không và kỵ binh:
 +<​ul><​li>​Quân đoàn bộ binh 3:
 +<​ul><​li>​Lữ đoàn bộ binh 9, 60, 155</​li></​ul></​li>​
 +<​li>​Sư đoàn bộ binh 77, 151, 402</​li>​
 +<​li>​Lữ đoàn bộ binh 59, 164</​li>​
 +<​li>​Quân đoàn kỵ binh cận vệ 4:
 +<​ul><​li>​Sư đoàn kỵ binh cận vệ  9, 10</​li>​
 +<​li>​Sư đoàn kỵ binh 30</​li>​
 +<​li>​Trung đoàn súng cối 149</​li>​
 +<​li>​Tiểu đoàn pháo binh cấp quân đoàn độc lập 2</​li>​
 +<​li>​Tiểu đoàn pháo chống tăng độc lập 4</​li></​ul></​li>​
 +<​li>​Quân đoàn kỵ binh cận vệ 5:
 +<​ul><​li>​Sư đoàn kỵ binh cận vệ 11, 12</​li>​
 +<​li>​Sư đoàn kỵ binh 63</​li>​
 +<​li>​Trung đoàn súng cối (không rõ phiên hiệu)</​li>​
 +<​li>​Tiểu đoàn pháo binh cấp quân đoàn độc lập 13</​li>​
 +<​li>​Tiểu đoàn pháo chống tăng độc lập 5</​li></​ul></​li>​
 +<​li>​Sư đoàn kỵ binh 10</​li></​ul></​li>​
 +<​li>​Pháo binh:
 +<​ul><​li>​Trung đoàn pháo binh cấp quân đoàn cận vệ 92</​li>​
 +<​li>​Trung đoàn pháo binh cấp quân đoàn 1014</​li>​
 +<​li>​Trung đoàn lựu pháo hạng nặng 136, 1147</​li>​
 +<​li>​Trung đoàn pháo chống tăng 13, 14, 92, 98, 140, 233, 1255</​li>​
 +<​li>​Trung đoàn súng cối 132</​li>​
 +<​li>​Sư đoàn súng cối cận vệ độc lập 51</​li>​
 +<​li>​Trung đoàn súng cối cận vệ 25, 44, 49, 50</​li>​
 +<​li>​Sư đoàn 59 (từ Trung đoàn súng cối cận vệ 8)</​li>​
 +<​li>​Sư đoàn súng cối cận vệ độc lập 259</​li>​
 +<​li>​Trung đoàn pháo phòng không 255, 416, 585, 591, 607, 740, 763</​li>​
 +<​li>​Tiểu đoàn pháo phòng không độc lập 179, 504, 540</​li></​ul></​li>​
 +<​li>​Cơ giới hóa:
 +<​ul><​li>​Trung đoàn xe tăng độc lập 134, 221</​li>​
 +<​li>​Tiểu đoàn xe tăng độc lập 75, 266</​li>​
 +<​li>​Tiểu đoàn xe bọc thép độc lập 16, 36, 37, 42, 46</​li>​
 +<​li>​Tiểu đoàn mô-tô độc lập 62, 65, 66</​li>​
 +<​li>​Sư đoàn xe lửa bọc thép độc lập 36</​li></​ul></​li>​
 +<​li>​Công binh:
 +<​ul><​li>​Lữ đoàn công binh dò phá mìn 3</​li>​
 +<​li>​Tiểu đoàn công binh độc lập 9, 123</​li>​
 +<​li>​Tiểu đoàn công binh cầu phà 35, 37, 85</​li>​
 +<​li>​Tiểu đoàn xung kích độc lập 1344, 1661</​li>​
 +<​li>​Tiểu đoàn công binh xung kích cơ giới độc lập 97</​li></​ul></​li></​ul></​li></​ul></​li>​
 +<​li><​b>​Cụm tác chiến Biển Đen</​b>:​
 +<​ul><​li>​Tập đoàn quân:
 +<​ul><​li>​Tập đoàn quân 18, 46, 47, 56</​li>​
 +<​li>​Tập đoàn quân không quân 5</​li></​ul></​li>​
 +<​li>​Các đơn vị phối hợp trực thuộc cụm quân:
 +<​ul><​li>​Bộ binh, đổ bộ đường không và kỵ binh:
 +<​ul><​li>​Sư đoàn bộ binh 328 (thiếu Trung đoàn bộ binh 889)</​li>​
 +<​li>​Lữ đoàn bộ binh 83, 165</​li></​ul></​li>​
 +<​li>​Pháo binh:
 +<​ul><​li>​Trung đoàn súng cối cận vệ 8 (без 59-го дивизиона)</​li>​
 +<​li>​Trung đoàn súng cối cận vệ 67, 305</​li>​
 +<​li>​1-й отдельный гвардейский горно-вьючный минометный дивизион</​li>​
 +<​li>​2-й отдельный гвардейский горно-вьючный минометный дивизион</​li>​
 +<​li>​1-й отдельный гвардейский минометный дивизион на дрезинах</​li>​
 +<​li>​Sư đoàn súng cối cận vệ độc lập 48</​li>​
 +<​li>​Khẩu đội súng cối cận vệ độc lập 1, 2, 3, 4, 5, 6 (отдельная гвардейская минометная батарея)</​li>​
 +<​li>​Trung đoàn pháo phòng không 574</​li>​
 +<​li>​Tiểu đoàn pháo phòng không độc lập 14, 17, 21, 30, 57, 364, 508</​li></​ul></​li>​
 +<​li>​Cơ giới hóa:
 +<​ul><​li>​Tiểu đoàn xe tăng độc lập 62</​li>​
 +<​li>​Sư đoàn xe lửa bọc thép độc lập 12</​li>​
 +<​li>​Đơn vị xe lửa bọc thép độc lập 3</​li></​ul></​li>​
 +<​li>​Công binh:
 +<​ul><​li>​Lữ đoàn công binh đặc biệt 13</​li>​
 +<​li>​Tiểu đoàn dò phá mìn cận vệ 15</​li>​
 +<​li>​Tiểu đoàn công binh cầu phà 19, 54, 96, 98</​li>​
 +<​li>​Tiểu đoàn công binh độc lập 68, 132</​li></​ul></​li></​ul></​li></​ul></​li></​ul><​h3><​span id="​1_th.C3.A1ng_4_n.C4.83m_1943"/><​span class="​mw-headline"​ id="​1_tháng_4_năm_1943">​1 tháng 4 năm 1943</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​sửa<​span class="​mw-editsection-divider">​ | </​span>​sửa mã nguồn<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h3>​
 +<​ul><​li>​Tập đoàn quân:
 +<​ul><​li>​Tập đoàn quân 45</​li>​
 +<​li>​Các đơn vị đóng ở Iran</​li></​ul></​li>​
 +<​li>​Các đơn vị đã tham gia vào đội hình phương diện quân:
 +<​ul><​li>​Bộ binh, đổ bộ đường không và kỵ binh:
 +<​ul><​li>​Quân đoàn bộ binh 13:
 +<​ul><​li>​Lữ đoàn bộ binh 402</​li></​ul></​li>​
 +<​li>​Lữ đoàn bộ binh 94, 133</​li>​
 +<​li>​Sư đoàn kỵ binh 58</​li></​ul></​li>​
 +<​li>​Pháo binh:
 +<​ul><​li>​Trung đoàn lựu pháo hạng nặng 526, 1023, 1150</​li>​
 +<​li>​Lữ đoàn súng cối 2</​li>​
 +<​li>​Tiểu đoàn súng cối độc lập 19</​li></​ul></​li>​
 +<​li>​Cơ giới hóa:
 +<​ul><​li>​Lữ đoàn xe tăng 230</​li>​
 +<​li>​Sư đoàn xe lửa bọc thép độc lập 11, 19, 36, 41, 42, 65</​li></​ul></​li>​
 +<​li>​Không quân:
 +<​ul><​li>​Trung đoàn không quân ném bom cận vệ 8</​li>​
 +<​li>​Trung đoàn không quân ném bom 242, 244, 453</​li>​
 +<​li>​Trung đoàn không quân tiêm kích cận vệ 57</​li>​
 +<​li>​Trung đoàn không quân tiêm kích 25, 66, 88, 246, 494, 743, 773, 805, 821, 862, 863, 926, 978</​li>​
 +<​li>​Đại đội không quân trinh sát 149, 335</​li></​ul></​li>​
 +<​li>​Công binh:
 +<​ul><​li>​Lữ đoàn công binh dò phá mìn miền núi 3, 4 (горная инженерно-минная бригада)</​li>​
 +<​li>​Lữ đoàn công binh xung kích 64</​li>​
 +<​li>​Tiểu đoàn dò phá mìn cận vệ 16</​li>​
 +<​li>​Tiểu đoàn xung kích độc lập 321, 337</​li>​
 +<​li>​Tiểu đoàn công binh cầu phà 21, 96, 98</​li></​ul></​li></​ul></​li></​ul><​h3><​span id="​1_th.C3.A1ng_7_n.C4.83m_1943"/><​span class="​mw-headline"​ id="​1_tháng_7_năm_1943">​1 tháng 7 năm 1943</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​sửa<​span class="​mw-editsection-divider">​ | </​span>​sửa mã nguồn<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h3>​
 +<​ul><​li>​Tập đoàn quân:
 +<​ul><​li>​Tập đoàn quân 45</​li>​
 +<​li>​Các đơn vị đóng ở Iran</​li></​ul></​li>​
 +<​li>​Các đơn vị đã tham gia vào đội hình phương diện quân:
 +<​ul><​li>​Bộ binh, đổ bộ đường không và kỵ binh:
 +<​ul><​li>​Quân đoàn bộ binh 12:
 +<​ul><​li>​Sư đoàn bộ binh 392, 406</​li></​ul></​li>​
 +<​li>​Quân đoàn bộ binh 13:
 +<​ul><​li>​Sư đoàn bộ binh 402</​li>​
 +<​li>​Lữ đoàn bộ binh 94, 133</​li></​ul></​li>​
 +<​li>​Khu vực tăng cường 51, 151</​li></​ul></​li>​
 +<​li>​Pháo binh:
 +<​ul><​li>​Trung đoàn pháo binh cấp quân đoàn 1667</​li>​
 +<​li>​Trung đoàn lựu pháo hạng nặng 526, 1023</​li>​
 +<​li>​Lữ đoàn súng cối 44</​li>​
 +<​li>​Trung đoàn pháo phòng không 1561, 1562, 1652, 1653</​li>​
 +<​li>​Tiểu đoàn pháo phòng không độc lập 481</​li></​ul></​li>​
 +<​li>​Cơ giới hóa:
 +<​ul><​li>​Lữ đoàn xe tăng 230</​li>​
 +<​li>​Trung đoàn xe tăng độc lập 271</​li>​
 +<​li>​Sư đoàn xe lửa bọc thép độc lập 11, 15, 19, 36, 41, 42</​li>​
 +<​li>​Đơn vị xe lửa bọc thép độc lập 20</​li></​ul></​li>​
 +<​li>​Không quân:
 +<​ul><​li>​Trung đoàn không quân ném bom 453</​li>​
 +<​li>​Trung đoàn không quân tiêm kích 25, 66, 246, 494, 773, 805, 821, 863, 978</​li>​
 +<​li>​Đại đội không quân trinh sát 149, 335</​li></​ul></​li>​
 +<​li>​Công binh:
 +<​ul><​li>​Lữ đoàn công binh dò phá mìn miền núi 4 (горная инженерно-минная бригада)</​li>​
 +<​li>​Tiểu đoàn dò phá mìn cận vệ 16</​li>​
 +<​li>​Tiểu đoàn xung kích độc lập 321, 337</​li>​
 +<​li>​Tiểu đoàn công binh cầu phà 21, 96, 98</​li></​ul></​li></​ul></​li></​ul><​h3><​span id="​1_th.C3.A1ng_10_n.C4.83m_1943"/><​span class="​mw-headline"​ id="​1_tháng_10_năm_1943">​1 tháng 10 năm 1943</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​sửa<​span class="​mw-editsection-divider">​ | </​span>​sửa mã nguồn<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h3>​
 +<​ul><​li>​Tập đoàn quân:
 +<​ul><​li>​Tập đoàn quân 45</​li>​
 +<​li>​Các đơn vị đóng ở Iran</​li></​ul></​li>​
 +<​li>​Các đơn vị đã tham gia vào đội hình phương diện quân:
 +<​ul><​li>​Bộ binh, đổ bộ đường không và kỵ binh:
 +<​ul><​li>​Quân đoàn bộ binh 12:
 +<​ul><​li>​Sư đoàn bộ binh 392, 406</​li></​ul></​li>​
 +<​li>​Quân đoàn bộ binh 13:
 +<​ul><​li>​Sư đoàn bộ binh 296, 402</​li></​ul></​li>​
 +<​li>​Lữ đoàn bộ binh 94, 133</​li>​
 +<​li>​Khu vực tăng cường 51, 151</​li></​ul></​li>​
 +<​li>​Pháo binh:
 +<​ul><​li>​Trung đoàn pháo binh cấp quân đoàn 1667</​li>​
 +<​li>​Trung đoàn lựu pháo hạng nặng 126</​li>​
 +<​li>​Lữ đoàn súng cối 44</​li>​
 +<​li>​Tiểu đoàn súng cối độc lập 19</​li>​
 +<​li>​Trung đoàn pháo phòng không 1561, 1562, 1652</​li></​ul></​li>​
 +<​li>​Cơ giới hóa:
 +<​ul><​li>​Lữ đoàn xe tăng 230</​li>​
 +<​li>​Trung đoàn xe tăng độc lập 263, 270, 271</​li>​
 +<​li>​Sư đoàn xe lửa bọc thép độc lập 11, 15, 19, 36, 41, 42</​li>​
 +<​li>​Đơn vị xe lửa bọc thép độc lập 20</​li></​ul></​li>​
 +<​li>​Không quân:
 +<​ul><​li>​Trung đoàn không quân tiêm kích 25, 66, 246, 773, 978</​li>​
 +<​li>​Đại đội không quân trinh sát 149</​li>​
 +<​li>​Đại đội không quân trinh sát tầm xa 335</​li></​ul></​li>​
 +<​li>​Công binh:
 +<​ul><​li>​Lữ đoàn công binh dò phá mìn miền núi 4 (горная инженерно-минная бригада)</​li>​
 +<​li>​Tiểu đoàn xung kích độc lập 337</​li>​
 +<​li>​Tiểu đoàn công binh cầu phà 22</​li></​ul></​li></​ul></​li></​ul><​h3><​span id="​1_th.C3.A1ng_1_n.C4.83m_1944"/><​span class="​mw-headline"​ id="​1_tháng_1_năm_1944">​1 tháng 1 năm 1944</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​sửa<​span class="​mw-editsection-divider">​ | </​span>​sửa mã nguồn<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h3>​
 +<​ul><​li>​Tập đoàn quân:
 +<​ul><​li>​Tập đoàn quân 45</​li>​
 +<​li>​Các đơn vị đóng ở Iran</​li></​ul></​li>​
 +<​li>​Các đơn vị đã tham gia vào đội hình phương diện quân:
 +<​ul><​li>​Bộ binh, đổ bộ đường không và kỵ binh:
 +<​ul><​li>​Quân đoàn bộ binh 12:
 +<​ul><​li>​Sư đoàn bộ binh 392, 406</​li></​ul></​li>​
 +<​li>​Quân đoàn bộ binh 13:
 +<​ul><​li>​Sư đoàn bộ binh 296, 402</​li></​ul></​li>​
 +<​li>​Lữ đoàn bộ binh 94, 133</​li>​
 +<​li>​Khu vực tăng cường 51, 151</​li></​ul></​li>​
 +<​li>​Pháo binh:
 +<​ul><​li>​Trung đoàn pháo binh cấp quân đoàn 1667</​li>​
 +<​li>​Trung đoàn lựu pháo hạng nặng 126</​li>​
 +<​li>​Lữ đoàn súng cối 44</​li>​
 +<​li>​Trung đoàn pháo phòng không 862, 1562, 1652</​li></​ul></​li>​
 +<​li>​Cơ giới hóa:
 +<​ul><​li>​Lữ đoàn xe tăng 230</​li>​
 +<​li>​Trung đoàn xe tăng độc lập 263, 270, 271</​li>​
 +<​li>​Sư đoàn xe lửa bọc thép độc lập 11, 19, 36, 41, 42, 65</​li>​
 +<​li>​Đơn vị xe lửa bọc thép súng cối độc lập 48</​li></​ul></​li>​
 +<​li>​Không quân:
 +<​ul><​li>​Trung đoàn không quân tiêm kích 246, 773</​li></​ul></​li>​
 +<​li>​Công binh:
 +<​ul><​li>​Tiểu đoàn công binh độc lập 337</​li></​ul></​li></​ul></​li></​ul><​h3><​span id="​1_th.C3.A1ng_4_n.C4.83m_1944"/><​span class="​mw-headline"​ id="​1_tháng_4_năm_1944">​1 tháng 4 năm 1944</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​sửa<​span class="​mw-editsection-divider">​ | </​span>​sửa mã nguồn<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h3>​
 +<​ul><​li>​Tập đoàn quân:
 +</li>
 +<​li>​Các đơn vị đã tham gia vào đội hình phương diện quân:
 +<​ul><​li>​Bộ binh, đổ bộ đường không và kỵ binh:
 +<​ul><​li>​Quân đoàn bộ binh 12:
 +<​ul><​li>​Sư đoàn bộ binh 296, 392, 406</​li></​ul></​li>​
 +<​li>​Quân đoàn bộ binh 13:
 +<​ul><​li>​Sư đoàn bộ binh 402</​li>​
 +<​li>​Lữ đoàn bộ binh 94, 133</​li></​ul></​li>​
 +<​li>​Khu vực tăng cường 51, 151</​li></​ul></​li>​
 +<​li>​Pháo binh:
 +<​ul><​li>​Trung đoàn pháo binh cấp quân đoàn 1667</​li>​
 +<​li>​Trung đoàn lựu pháo hạng nặng 126</​li>​
 +<​li>​Lữ đoàn súng cối 44</​li>​
 +<​li>​Trung đoàn pháo phòng không 1562, 1652</​li></​ul></​li>​
 +<​li>​Cơ giới hóa:
 +<​ul><​li>​Lữ đoàn xe tăng 230</​li>​
 +<​li>​Trung đoàn xe tăng độc lập 263, 270, 271</​li>​
 +<​li>​Sư đoàn xe lửa bọc thép độc lập 11, 19, 36, 41</​li>​
 +<​li>​Đơn vị xe lửa bọc thép độc lập 20</​li></​ul></​li>​
 +<​li>​Không quân:
 +<​ul><​li>​Trung đoàn không quân cường kích 492</​li>​
 +<​li>​Trung đoàn không quân tiêm kích 25, 167, 246, 978</​li>​
 +<​li>​Đại đội không quân trinh sát 149</​li>​
 +<​li>​Đại đội không quân trinh sát tầm xa 335</​li></​ul></​li>​
 +<​li>​Công binh:
 +<​ul><​li>​Tiểu đoàn công binh độc lập 337</​li></​ul></​li></​ul></​li></​ul><​h3><​span id="​1_th.C3.A1ng_7_n.C4.83m_1944"/><​span class="​mw-headline"​ id="​1_tháng_7_năm_1944">​1 tháng 7 năm 1944</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​sửa<​span class="​mw-editsection-divider">​ | </​span>​sửa mã nguồn<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h3>​
 +<​ul><​li>​Tập đoàn quân:
 +</li>
 +<​li>​Các đơn vị đã tham gia vào đội hình phương diện quân:
 +<​ul><​li>​Bộ binh, đổ bộ đường không và kỵ binh:
 +<​ul><​li>​Quân đoàn bộ binh 12:
 +<​ul><​li>​Sư đoàn bộ binh 296, 392, 406</​li></​ul></​li>​
 +<​li>​Quân đoàn bộ binh 13:
 +<​ul><​li>​Sư đoàn bộ binh 402</​li>​
 +<​li>​Lữ đoàn bộ binh 94, 133</​li></​ul></​li>​
 +<​li>​Khu vực tăng cường 51, 151</​li></​ul></​li>​
 +<​li>​Pháo binh:
 +<​ul><​li>​Trung đoàn pháo binh cấp quân đoàn 1667</​li>​
 +<​li>​Trung đoàn lựu pháo hạng nặng 126</​li>​
 +<​li>​Lữ đoàn súng cối 44</​li>​
 +<​li>​Trung đoàn pháo phòng không 1652</​li></​ul></​li>​
 +<​li>​Cơ giới hóa:
 +<​ul><​li>​Lữ đoàn xe tăng 230</​li>​
 +<​li>​Trung đoàn xe tăng độc lập 263, 270, 271</​li>​
 +<​li>​Sư đoàn xe lửa bọc thép độc lập 11, 19, 36, 41</​li>​
 +<​li>​Đơn vị xe lửa bọc thép độc lập 20</​li></​ul></​li>​
 +<​li>​Không quân:
 +<​ul><​li>​Trung đoàn không quân cường kích 492</​li>​
 +<​li>​Trung đoàn không quân tiêm kích 25, 167, 978</​li>​
 +<​li>​Đại đội không quân trinh sát 149</​li>​
 +<​li>​Đại đội không quân trinh sát tầm xa 335</​li></​ul></​li>​
 +<​li>​Công binh:
 +<​ul><​li>​Tiểu đoàn công binh độc lập 337</​li></​ul></​li></​ul></​li></​ul><​h3><​span id="​1_th.C3.A1ng_10_n.C4.83m_1944"/><​span class="​mw-headline"​ id="​1_tháng_10_năm_1944">​1 tháng 10 năm 1944</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​sửa<​span class="​mw-editsection-divider">​ | </​span>​sửa mã nguồn<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h3>​
 +<​ul><​li>​Tập đoàn quân:
 +</li>
 +<​li>​Các đơn vị đã tham gia vào đội hình phương diện quân:
 +<​ul><​li>​Bộ binh, đổ bộ đường không và kỵ binh:
 +<​ul><​li>​Quân đoàn bộ binh 12:
 +<​ul><​li>​Sư đoàn bộ binh 296, 406</​li></​ul></​li>​
 +<​li>​Quân đoàn bộ binh 13:
 +<​ul><​li>​Sư đoàn bộ binh 392</​li>​
 +<​li>​Lữ đoàn bộ binh 94</​li></​ul></​li>​
 +<​li>​Sư đoàn bộ binh 402</​li>​
 +<​li>​Khu vực tăng cường 51, 151</​li></​ul></​li>​
 +<​li>​Pháo binh:
 +<​ul><​li>​Trung đoàn pháo phòng không 1652</​li></​ul></​li>​
 +<​li>​Cơ giới hóa:
 +<​ul><​li>​Lữ đoàn xe tăng 230</​li>​
 +<​li>​Sư đoàn xe lửa bọc thép độc lập 11, 19, 36, 41</​li>​
 +<​li>​Đơn vị xe lửa bọc thép độc lập 20</​li></​ul></​li>​
 +<​li>​Không quân:
 +<​ul><​li>​Trung đoàn không quân cường kích 492</​li>​
 +<​li>​Trung đoàn không quân tiêm kích 25, 167, 978</​li>​
 +<​li>​Đại đội không quân trinh sát 149</​li>​
 +<​li>​Đại đội không quân trinh sát tầm xa 335</​li></​ul></​li>​
 +<​li>​Công binh:
 +<​ul><​li>​Tiểu đoàn công binh độc lập 337</​li></​ul></​li></​ul></​li></​ul><​h3><​span id="​1_th.C3.A1ng_1_n.C4.83m_1945"/><​span class="​mw-headline"​ id="​1_tháng_1_năm_1945">​1 tháng 1 năm 1945</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​sửa<​span class="​mw-editsection-divider">​ | </​span>​sửa mã nguồn<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h3>​
 +<​ul><​li>​Tập đoàn quân:
 +</li>
 +<​li>​Các đơn vị đã tham gia vào đội hình phương diện quân:
 +<​ul><​li>​Bộ binh, đổ bộ đường không và kỵ binh:
 +<​ul><​li>​Quân đoàn bộ binh 12:
 +<​ul><​li>​Sư đoàn bộ binh 296, 406</​li></​ul></​li>​
 +<​li>​Quân đoàn bộ binh 13:
 +<​ul><​li>​Sư đoàn bộ binh 392</​li>​
 +<​li>​Lữ đoàn bộ binh 94</​li></​ul></​li>​
 +<​li>​Sư đoàn bộ binh 402</​li>​
 +<​li>​Khu vực tăng cường 51, 78, 151</​li></​ul></​li>​
 +<​li>​Pháo binh:
 +<​ul><​li>​Trung đoàn pháo phòng không 1652</​li></​ul></​li>​
 +<​li>​Cơ giới hóa:
 +<​ul><​li>​Lữ đoàn xe tăng 230</​li>​
 +<​li>​Sư đoàn xe lửa bọc thép độc lập 11, 19, 36, 41</​li>​
 +<​li>​Đơn vị xe lửa bọc thép độc lập 20</​li></​ul></​li>​
 +<​li>​Không quân:
 +<​ul><​li>​Trung đoàn không quân cường kích 492</​li>​
 +<​li>​Trung đoàn không quân tiêm kích 25, 51, 167</​li>​
 +<​li>​Đại đội không quân trinh sát 149</​li>​
 +<​li>​Đại đội không quân trinh sát tầm xa 335</​li></​ul></​li>​
 +<​li>​Công binh:
 +<​ul><​li>​Tiểu đoàn công binh độc lập 337</​li></​ul></​li></​ul></​li></​ul><​h3><​span id="​1_th.C3.A1ng_4_n.C4.83m_1945"/><​span class="​mw-headline"​ id="​1_tháng_4_năm_1945">​1 tháng 4 năm 1945</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​sửa<​span class="​mw-editsection-divider">​ | </​span>​sửa mã nguồn<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h3>​
 +<​ul><​li>​Tập đoàn quân:
 +</li>
 +<​li>​Các đơn vị đã tham gia vào đội hình phương diện quân:
 +<​ul><​li>​Bộ binh, đổ bộ đường không và kỵ binh:
 +<​ul><​li>​Quân đoàn bộ binh 12:
 +<​ul><​li>​Sư đoàn bộ binh 296, 406</​li></​ul></​li>​
 +<​li>​Quân đoàn bộ binh 13:
 +<​ul><​li>​Sư đoàn bộ binh 392</​li>​
 +<​li>​Lữ đoàn bộ binh 94</​li></​ul></​li>​
 +<​li>​Sư đoàn bộ binh 402</​li>​
 +<​li>​Khu vực tăng cường 51, 78, 151</​li></​ul></​li>​
 +<​li>​Pháo binh:
 +<​ul><​li>​Tiểu đoàn trinh sát pháo binh độc lập 727</​li>​
 +<​li>​Trung đoàn pháo phòng không 862, 1652</​li></​ul></​li>​
 +<​li>​Cơ giới hóa:
 +<​ul><​li>​Lữ đoàn xe tăng 230</​li>​
 +<​li>​Sư đoàn xe lửa bọc thép độc lập 11, 19, 36, 41</​li>​
 +<​li>​Đơn vị xe lửa bọc thép độc lập hạng nặng 20</​li></​ul></​li>​
 +<​li>​Không quân:
 +<​ul><​li>​Trung đoàn không quân cường kích 492</​li>​
 +<​li>​Trung đoàn không quân tiêm kích 25, 167</​li>​
 +<​li>​Đại đội không quân trinh sát 149</​li>​
 +<​li>​Đại đội không quân trinh sát tầm xa 335</​li></​ul></​li>​
 +<​li>​Công binh:
 +<​ul><​li>​Tiểu đoàn công binh độc lập 337</​li></​ul></​li></​ul></​li></​ul>​
 +
 +
 +
 +
 +<table class="​navbox"​ style="​border-spacing:​0;​wide"><​tbody><​tr><​td style="​padding:​2px"><​table class="​nowraplinks collapsible collapsed navbox-inner"​ style="​border-spacing:​0;​background:​transparent;​color:​inherit"><​tbody><​tr><​th scope="​col"​ class="​navbox-title"​ colspan="​2"/></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group">​Phương diện quân</​th><​td class="​navbox-list navbox-odd"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"/></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group">​Cụm phòng không mặt trận</​th><​td class="​navbox-list navbox-even"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"/></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group">​Hạm đội</​th><​td class="​navbox-list navbox-odd"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"/></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group">​Hải đoàn, Giang đoàn</​th><​td class="​navbox-list navbox-even"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"/></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ class="​navbox-list navbox-odd"​ style="​width:​100%;​padding:​0px;​background:#​B0C4DE;"/></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group">​Binh chủng hợp thành</​th><​td class="​navbox-list navbox-even"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"/></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group">​Xe tăng</​th><​td class="​navbox-list navbox-odd"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"/></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group">​Không quân</​th><​td class="​navbox-list navbox-even"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"/></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group">​Phòng không không quân</​th><​td class="​navbox-list navbox-odd"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"/></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group">​Công binh phòng thủ</​th><​td class="​navbox-list navbox-even"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"><​div style="​padding:​0em 0.25em"><​div>​
 +<​p>​1 <​b>​·</​b>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +2 <​b>​·</​b></​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +3 <​b>​·</​b></​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +4 <​b>​·</​b></​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +5 <​b>​·</​b></​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +6 <​b>​·</​b></​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +7 <​b>​·</​b></​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +8 <​b>​·</​b></​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +9 <​b>​·</​b></​span>​ <span style="​white-space:​nowrap">​
 +10
 +</​span></​p>​
 +</​div></​div></​td></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ class="​navbox-list navbox-odd"​ style="​width:​100%;​padding:​0px;​background:#​B0C4DE;"/></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group">​Bộ binh</​th><​td class="​navbox-list navbox-even"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"/></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group">​Xe tăng</​th><​td class="​navbox-list navbox-odd"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"/></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group">​Cơ giới</​th><​td class="​navbox-list navbox-even"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"/></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group">​Kỵ binh</​th><​td class="​navbox-list navbox-odd"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"/></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group">​Pháo binh</​th><​td class="​navbox-list navbox-even"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"><​div style="​padding:​0em 0.25em"><​div>​
 +<​p><​span class="​nowrap">​1 •</​span>​
 +<span class="​nowrap">​2 •</​span>​
 +<span class="​nowrap">​3 •</​span>​
 +<span class="​nowrap">​4 •</​span>​
 +<span class="​nowrap">​5 •</​span>​
 +<span class="​nowrap">​6 •</​span>​
 +<span class="​nowrap">​7 •</​span>​
 +<span class="​nowrap">​8 •</​span>​
 +<span class="​nowrap">​9 •</​span>​
 +<span class="​nowrap">​10</​span>​
 +</p>
 +</​div></​div></​td></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group">​Đổ bộ đường không</​th><​td class="​navbox-list navbox-odd"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"><​div style="​padding:​0em 0.25em"><​div>​
 +<​p><​span class="​nowrap">​1 •</​span>​
 +<span class="​nowrap">​2 •</​span>​
 +<span class="​nowrap">​3 •</​span>​
 +<span class="​nowrap">​4 •</​span>​
 +<span class="​nowrap">​5</​span>​
 +</​p><​p><​span class="​nowrap"><​b>​Cận vệ:</​b>​ 8</​span>​
 +</p>
 +</​div></​div></​td></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group">​Không quân</​th><​td class="​navbox-list navbox-even"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"><​div style="​padding:​0em 0.25em"><​div>​
 +<​p><​span class="​nowrap"><​b>​Tiêm kích:</​b>​ 1 •</​span>​
 +<span class="​nowrap">​2 •</​span>​
 +<span class="​nowrap">​3 •</​span>​
 +<span class="​nowrap">​4 •</​span>​
 +<span class="​nowrap">​5</​span>​
 +</​p><​p><​span class="​nowrap"><​b>​Cận vệ:</​b>​ 1</​span>​
 +</​p><​p><​span class="​nowrap"><​b>​Cường kích:</​b>​ 1 •</​span>​
 +<span class="​nowrap">​2 •</​span>​
 +<span class="​nowrap">​3 •</​span>​
 +<span class="​nowrap">​4 •</​span>​
 +<span class="​nowrap">​5</​span>​
 +</​p><​p><​span class="​nowrap"><​b>​Cận vệ:</​b>​ 1</​span>​
 +</​p><​p><​span class="​nowrap"><​b>​Ném bom:</​b>​ 1 •</​span>​
 +<span class="​nowrap">​2 •</​span>​
 +<span class="​nowrap">​3 •</​span>​
 +<span class="​nowrap">​4 •</​span>​
 +<span class="​nowrap">​5</​span>​
 +</​p><​p><​span class="​nowrap"><​b>​Cận vệ:</​b>​ 6</​span>​
 +</p>
 +</​div></​div></​td></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group">​Không quân phòng không</​th><​td class="​navbox-list navbox-odd"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"/></​tr></​tbody></​table></​td></​tr></​tbody></​table><​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1332
 +Cached time: 20181012042128
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.388 seconds
 +Real time usage: 0.433 seconds
 +Preprocessor visited node count: 2778/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 248925/​2097152 bytes
 +Template argument size: 14746/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 12/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 0/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.045/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 1.46 MB/50 MB
 +--><​!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 176.670 ​     1 -total
 + ​52.76% ​  ​93.210 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Fronts_of_the_Red_Army_in_World_War_II
 + ​47.27% ​  ​83.510 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbox
 + ​45.62% ​  ​80.603 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_&#​273;&#​417;​n_v&#​7883;​_qu&​acirc;​n_s&#​7921;​
 + ​38.48% ​  ​67.977 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Infobox
 + ​14.46% ​  ​25.551 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbox_subgroups
 + ​11.31% ​  ​19.988 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_&#​273;​i&#​7873;​u_h&#​432;&#​7899;​ng
 +  6.17%   ​10.897 ​     5 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​WPMILHIST_Infobox_style
 +  4.54%    8.014    151 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Nobr
 +  3.94%    6.966      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​USSR
 +--><​!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​1376857-0!canonical and timestamp 20181012042128 and revision id 26051610
 + ​--></​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
13431-ph-ng-di-n-qu-n-zakavkaz-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)