User Tools

Site Tools


13436-ph-o-ph-n-l-c-b-n-lo-t-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

13436-ph-o-ph-n-l-c-b-n-lo-t-la-gi [2018/11/07 17:13] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output">​
 +<div class="​thumb tright"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​222px;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​6/​63/​Katjuscha_1938_Moscow.jpg/​220px-Katjuscha_1938_Moscow.jpg"​ width="​220"​ height="​146"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​6/​63/​Katjuscha_1938_Moscow.jpg/​330px-Katjuscha_1938_Moscow.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​6/​63/​Katjuscha_1938_Moscow.jpg/​440px-Katjuscha_1938_Moscow.jpg 2x" data-file-width="​3008"​ data-file-height="​2000"/> ​ </​div></​div>​
 +<div class="​thumb tright"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​222px;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​3/​33/​T-34-rocket-launcher-France.jpg/​220px-T-34-rocket-launcher-France.jpg"​ width="​220"​ height="​175"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​3/​33/​T-34-rocket-launcher-France.jpg/​330px-T-34-rocket-launcher-France.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​3/​33/​T-34-rocket-launcher-France.jpg/​440px-T-34-rocket-launcher-France.jpg 2x" data-file-width="​1600"​ data-file-height="​1273"/> ​ <div class="​thumbcaption">​Pháo phản lực T34 Calliope của Hoa Kỳ đang khai hỏa</​div></​div></​div>​
 +<div class="​thumb tright"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​222px;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​2/​20/​BM-21.JPG/​220px-BM-21.JPG"​ width="​220"​ height="​147"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​2/​20/​BM-21.JPG/​330px-BM-21.JPG 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​2/​20/​BM-21.JPG/​440px-BM-21.JPG 2x" data-file-width="​1600"​ data-file-height="​1067"/> ​ <div class="​thumbcaption">​Pháo phản lực nhiều nòng 122 ly BM-21 Grad</​div></​div></​div>​
 +<div class="​thumb tright"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​222px;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​a/​a3/​9P140_Uragan.jpg/​220px-9P140_Uragan.jpg"​ width="​220"​ height="​165"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​a/​a3/​9P140_Uragan.jpg/​330px-9P140_Uragan.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​a/​a3/​9P140_Uragan.jpg/​440px-9P140_Uragan.jpg 2x" data-file-width="​3072"​ data-file-height="​2304"/> ​ <div class="​thumbcaption">​Máy phóng 9P140 của pháo phản lực nhiều nòng 220 ly 9K57 BM-27 Uragan, trưng bày tại Bảo tàng Pháo binh Sankt-Petersburg</​div></​div></​div>​
 +<div class="​thumb tright"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​222px;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​9/​9c/​9a52_smerch.jpg/​220px-9a52_smerch.jpg"​ width="​220"​ height="​165"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​9/​9c/​9a52_smerch.jpg/​330px-9a52_smerch.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​9/​9c/​9a52_smerch.jpg/​440px-9a52_smerch.jpg 2x" data-file-width="​3072"​ data-file-height="​2304"/> ​ </​div></​div>​
 +<​p><​b>​Pháo phản lực bắn loạt</​b>​ là một loại pháo phản lực bắn tên lửa không có điều khiển. Giống như những loại pháo phản lực khác, pháo phản lực nhiều nòng có độ chính xác thấp và có tốc độ bắn (duy trì) thấp hơn so với các loại pháo binh truyền thống. Tuy nhiên, pháo phản lực nhiều nòng có khả năng phóng hàng trăm cân thuốc nổ trong cùng một lúc và gây ra sức sát thương khủng khiếp.
 +</p>
  
 +
 +
 +<​p>​Được phát triển lần đầu tiên vào năm 1409, loại Hỏa xa của Triều Tiên có lẽ là phiên bản đầu tiên của một hệ thống vũ khí có công năng và cơ chế tương tự như pháo phản lực nhiều nòng hiện nay. Tuy nhiên, mãi đến thập niên 1930, loại pháo phản lực nhiều nòng đầu tiên mới xuất hiện, nó là một khẩu pháo kéo nhỏ mang tên <​i>​Nebelwerfer</​i>​ do phát xít Đức phát triển. Về sau, trong Thế chiến thứ hai thì các quốc gia Đồng minh phương Tây mới chế tạo những loại vũ khí tương tự dưới dạng của loại tên lửa mang tên "cái nệm" (Mattress).
 +</​p><​p>​Pháo phản lực nhiều nòng tự hành đầu tiên - và có lẽ cũng là nổi tiếng nhất - chính là khẩu BM-13 Cachiusa của Hồng quân Liên Xô, được sử dụng lần đầu tiên trong Cuộc chiến tranh Vệ quốc vĩ đại và được xuất khẩu sang các quốc gia khác sau đó. Nó là một hệ thống đơn giản bao gồm một giá đỡ những thanh ray chứa tên lửa, đặt trên lưng một chiếc xe tải. Kết cấu này trở thành nguyên mẫu cho các loại pháo phản lực nhiều nòng về sau. Trong thời kỳ này, quân đội Hoa Kỳ cũng phát triển một loại vũ khí tương tự tên là T34 Calliope, với những ống phóng tên lửa gắn trên nóc một chiếc xe tăng M4 Sherman. Tuy nhiên T34 Calliope chỉ được sử dụng với số lượng nhỏ.
 +</p>
 +<​h2><​span id="​C.C3.A1c_lo.E1.BA.A1i_ph.C3.A1o_ph.E1.BA.A3n_l.E1.BB.B1c_nhi.E1.BB.81u_n.C3.B2ng"/><​span class="​mw-headline"​ id="​Các_loại_pháo_phản_lực_nhiều_nòng">​Các loại pháo phản lực nhiều nòng</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​sửa<​span class="​mw-editsection-divider">​ | </​span>​sửa mã nguồn<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h2>​
 +<​ul><​li><​span class="​flagicon"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​a/​a9/​Flag_of_the_Soviet_Union.svg/​23px-Flag_of_the_Soviet_Union.svg.png"​ width="​23"​ height="​12"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​a/​a9/​Flag_of_the_Soviet_Union.svg/​35px-Flag_of_the_Soviet_Union.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​a/​a9/​Flag_of_the_Soviet_Union.svg/​46px-Flag_of_the_Soviet_Union.svg.png 2x" data-file-width="​1200"​ data-file-height="​600"/>​ </​span>​Liên Xô/<​span class="​flagicon"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​f/​f3/​Flag_of_Russia.svg/​23px-Flag_of_Russia.svg.png"​ width="​23"​ height="​15"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​f/​f3/​Flag_of_Russia.svg/​35px-Flag_of_Russia.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​f/​f3/​Flag_of_Russia.svg/​45px-Flag_of_Russia.svg.png 2x" data-file-width="​900"​ data-file-height="​600"/>​ </​span>​Nga — BМ-14, BМ-21, BМ-27, BМ-30, ТОS-1</​li>​
 +<​li><​span class="​flagicon"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​a/​a4/​Flag_of_the_United_States.svg/​23px-Flag_of_the_United_States.svg.png"​ width="​23"​ height="​12"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​a/​a4/​Flag_of_the_United_States.svg/​35px-Flag_of_the_United_States.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​a/​a4/​Flag_of_the_United_States.svg/​46px-Flag_of_the_United_States.svg.png 2x" data-file-width="​1235"​ data-file-height="​650"/>​ </​span>​Hoa Kỳ — MLRS, HIMARS</​li>​
 +<​li><​span class="​flagicon"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​ba/​Flag_of_Germany.svg/​23px-Flag_of_Germany.svg.png"​ width="​23"​ height="​14"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​ba/​Flag_of_Germany.svg/​35px-Flag_of_Germany.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​ba/​Flag_of_Germany.svg/​46px-Flag_of_Germany.svg.png 2x" data-file-width="​1000"​ data-file-height="​600"/>​ </​span>​Đức — LARS-1, LARS-2</​li>​
 +<​li><​span class="​flagicon"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​d/​d4/​Flag_of_Israel.svg/​21px-Flag_of_Israel.svg.png"​ width="​21"​ height="​15"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​d/​d4/​Flag_of_Israel.svg/​32px-Flag_of_Israel.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​d/​d4/​Flag_of_Israel.svg/​41px-Flag_of_Israel.svg.png 2x" data-file-width="​660"​ data-file-height="​480"/>​ </​span>​Israel — LAROM, LAR-160</​li>​
 +<​li><​span class="​flagicon"><​img alt="​Trung Quốc"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​f/​fa/​Flag_of_the_People%27s_Republic_of_China.svg/​23px-Flag_of_the_People%27s_Republic_of_China.svg.png"​ width="​23"​ height="​15"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​f/​fa/​Flag_of_the_People%27s_Republic_of_China.svg/​35px-Flag_of_the_People%27s_Republic_of_China.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​f/​fa/​Flag_of_the_People%27s_Republic_of_China.svg/​45px-Flag_of_the_People%27s_Republic_of_China.svg.png 2x" data-file-width="​900"​ data-file-height="​600"/></​span>​ CHND Trung Hoa — Kiểu 82, Kiểu 89, WM-80, WS-1, A-100, Kiểu 90</​li>​
 +<​li><​span class="​flagicon"><​img alt="​Ấn Độ" src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​41/​Flag_of_India.svg/​23px-Flag_of_India.svg.png"​ width="​23"​ height="​15"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​41/​Flag_of_India.svg/​35px-Flag_of_India.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​41/​Flag_of_India.svg/​45px-Flag_of_India.svg.png 2x" data-file-width="​1350"​ data-file-height="​900"/></​span>​ Ấn Độ — Pháo phản lực nhiều nòng Pinaka</​li>​
 +<​li><​span class="​flagicon"><​img alt="​Brasil"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​05/​Flag_of_Brazil.svg/​22px-Flag_of_Brazil.svg.png"​ width="​22"​ height="​15"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​05/​Flag_of_Brazil.svg/​33px-Flag_of_Brazil.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​05/​Flag_of_Brazil.svg/​43px-Flag_of_Brazil.svg.png 2x" data-file-width="​720"​ data-file-height="​504"/></​span>​ Brasil — Astros II</​li>​
 +<​li><​span class="​flagicon"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​1/​12/​Flag_of_Poland.svg/​23px-Flag_of_Poland.svg.png"​ width="​23"​ height="​14"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​1/​12/​Flag_of_Poland.svg/​35px-Flag_of_Poland.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​1/​12/​Flag_of_Poland.svg/​46px-Flag_of_Poland.svg.png 2x" data-file-width="​640"​ data-file-height="​400"/>​ </​span>​Ba Lan — WR-40 Langusta</​li>​
 +<​li><​span class="​flagicon"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​c/​cb/​Flag_of_the_Czech_Republic.svg/​23px-Flag_of_the_Czech_Republic.svg.png"​ width="​23"​ height="​15"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​c/​cb/​Flag_of_the_Czech_Republic.svg/​35px-Flag_of_the_Czech_Republic.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​c/​cb/​Flag_of_the_Czech_Republic.svg/​45px-Flag_of_the_Czech_Republic.svg.png 2x" data-file-width="​900"​ data-file-height="​600"/>​ </​span>​Tiệp Khắc — RM-70 (Phiên bản sửa đổi của BМ-21)</​li>​
 +<​li><​span class="​flagicon"><​img alt="​Cộng hòa Liên bang Xã hội chủ nghĩa Nam Tư" src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​6/​61/​Flag_of_Yugoslavia_%281946-1992%29.svg/​23px-Flag_of_Yugoslavia_%281946-1992%29.svg.png"​ width="​23"​ height="​12"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​6/​61/​Flag_of_Yugoslavia_%281946-1992%29.svg/​35px-Flag_of_Yugoslavia_%281946-1992%29.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​6/​61/​Flag_of_Yugoslavia_%281946-1992%29.svg/​46px-Flag_of_Yugoslavia_%281946-1992%29.svg.png 2x" data-file-width="​600"​ data-file-height="​300"/></​span>​ Nam Tư — M-87 Orkan, M-77 Oganj và M-63 Plamen</​li>​
 +<​li><​span class="​flagicon"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​b4/​Flag_of_Turkey.svg/​23px-Flag_of_Turkey.svg.png"​ width="​23"​ height="​15"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​b4/​Flag_of_Turkey.svg/​35px-Flag_of_Turkey.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​b4/​Flag_of_Turkey.svg/​45px-Flag_of_Turkey.svg.png 2x" data-file-width="​1200"​ data-file-height="​800"/>​ </​span>​Thổ Nhĩ Kỳ — Tên lửa TOROS (Phát triển tại Thổ Nhĩ Kỳ nhưng không được quân đội nước này sử dụng)</​li>​
 +<​li><​span class="​flagicon"><​img alt="​Cộng hòa Nam Phi" src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​a/​af/​Flag_of_South_Africa.svg/​23px-Flag_of_South_Africa.svg.png"​ width="​23"​ height="​15"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​a/​af/​Flag_of_South_Africa.svg/​35px-Flag_of_South_Africa.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​a/​af/​Flag_of_South_Africa.svg/​45px-Flag_of_South_Africa.svg.png 2x" data-file-width="​900"​ data-file-height="​600"/></​span>​ Nam Phi — Bataleur</​li></​ul>​
 +
 +
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1272
 +Cached time: 20181016173958
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.148 seconds
 +Real time usage: 0.244 seconds
 +Preprocessor visited node count: 1229/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 20474/​2097152 bytes
 +Template argument size: 1497/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 9/40
 +Expensive parser function count: 3/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 0/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.026/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 1 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 157.612 ​     1 -total
 + ​34.39% ​  ​54.206 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_trong_b&​agrave;​i
 + ​24.20% ​  ​38.142 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_b&​aacute;​o
 + ​16.72% ​  ​26.346 ​     7 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Flagcountry
 +  9.53%   ​15.025 ​     5 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Flagicon
 +  8.76%   ​13.801 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​417;​_khai
 +  7.31%   ​11.518 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Asbox
 +  6.03%    9.506      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​USSR
 +  5.97%    9.409      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Unreferenced
 +  4.42%    6.968      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​CZS
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​583964-0!canonical and timestamp 20181016173958 and revision id 36942735
 + ​-->​
 +</​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
13436-ph-o-ph-n-l-c-b-n-lo-t-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)