User Tools

Site Tools


13444-ph-t-ca-di-p-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

13444-ph-t-ca-di-p-la-gi [2018/11/07 17:13] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​div class="​dablink">​Bài này viết về Phật Ca Diếp (Kashyapa), một vị Phật quá khứ. Để có thông tin về nhân vật thần thoại trong đạo Hindu là Kashyapa/ Kashyap, xem bài Ca Diếp Ba. Về một đại đệ tử của Phật Thích Ca Mâu Ni, xem bài Ma-ha-ca-diếp.</​div>​
 +<​p>​Theo tín ngưỡng Phật giáo, <b>Ca Diếp</​b>​ (tiếng Pāli: Kassapa) là tên gọi của một vị Phật, là vị Phật thứ ba trong số năm vị Phật của hiền kiếp (Bhaddakappe)<​sup id="​cite_ref-KDBPali_1-0"​ class="​reference">​[1]</​sup><​sup id="​cite_ref-KDBViet_2-0"​ class="​reference">​[2]</​sup><​sup id="​cite_ref-KDBTrung_3-0"​ class="​reference">​[3]</​sup>,​ và cũng là vị Phật thứ sáu trong số sáu vị Phật trước Phật Thích Ca Mâu Ni, được đề cập trong các phần viết ra sớm hơn của Đại Tạng Kinh Pali. Trong các kinh sách Phật giáo bằng tiếng Phạn vị Phật này được gọi là <​b>​Kāśyapa</​b>​.
 +</p>
  
 +
 +
 +<p>Ca Diếp sinh ra tại Benares (Varanasi), Ấn Độ. Cha mẹ của ông là Brahmadatta (梵德, Phạm Đức) và Dhanavatī (財主, Tài Chủ), thuộc đẳng cấp Bà-la-môn của xứ Kassapagotta<​sup id="​cite_ref-KDBPali_1-1"​ class="​reference">​[1]</​sup><​sup id="​cite_ref-KDBViet_2-1"​ class="​reference">​[2]</​sup><​sup id="​cite_ref-KDBTrung_3-1"​ class="​reference">​[3]</​sup>​.
 +</​p><​p>​Theo truyền thuyết, ông cao tới 20 cubit (khoảng 9–10 m), và ông sống 2.000 năm tại ba nơi khác nhau. Đó là Hamsa, Yasa và Sirinanda. (BuA.217 gọi hai nơi đầu tiên là Hamsavā và Yasavā). Vợ ông là Sunandā và hai người có một con trai là Vijitasena (集軍, Tập Quân).
 +</​p><​p>​Ca Diếp từ bỏ cuộc đời trần tục để chu du trong cung điện (<​i>​pāsāda</​i>​) của mình. Ông tu tập khổ hạnh chỉ trong 7 ngày. Chỉ ngay trước khi đạt được giác ngộ, ông mới ăn một bữa ăn gồm cơm nấu nước cốt dừa từ tay bà vợ cũng như nhận cỏ để ngồi từ một yavapālaka tên là Soma. Cây giác ngộ của ông là ni câu luật đà (<​i>​Ficus benghalensis</​i>,​ nigrodha, nigrodhassa,​ cây đa)<sup id="​cite_ref-4"​ class="​reference">​[4]</​sup>,​ và ông thuyết giảng bài thuyết pháp đầu tiên của mình tại Isipatana cho một tăng hội gồm 20.000 tỷ kheo<sup id="​cite_ref-KDBPali_1-2"​ class="​reference">​[1]</​sup><​sup id="​cite_ref-KDBViet_2-2"​ class="​reference">​[2]</​sup><​sup id="​cite_ref-KDBTrung_3-2"​ class="​reference">​[3]</​sup>​.
 +</​p><​p>​Ca Diếp thực hiện một phép màu kỳ diệu kép (yamaka-pātihāriya) tại gốc cây asana (<​i>​Pterocarpus</​i>,​ giáng hương) ngoài thành Sundarnagar,​ Ấn Độ. Các hiền sĩ, đệ tử hàng đầu của ông là Tissa (提舍, Đề Xá) và Bhāradvāja (婆羅婆, Bà La Bà), còn trong số các ni cô là Anulā và Uruvelā, còn chấp sự đệ tử (thị giả tỷ kheo) là Sabbamitta (善友, Thiện Hữu). Trong số những người bảo trợ của ông, nổi tiếng nhất là Sumangala và Ghattīkāra,​ Vijitasenā và Bhaddā.
 +</​p><​p>​Đại Bổn kinh chép rằng trong thời của ông thì tuổi thọ của loài người là 20.000 năm<sup id="​cite_ref-KDBPali_1-3"​ class="​reference">​[1]</​sup><​sup id="​cite_ref-KDBViet_2-3"​ class="​reference">​[2]</​sup><​sup id="​cite_ref-KDBTrung_3-3"​ class="​reference">​[3]</​sup>​.
 +</p>
 +
 +
 +
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1330
 +Cached time: 20181011011851
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.136 seconds
 +Real time usage: 0.190 seconds
 +Preprocessor visited node count: 724/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 35064/​2097152 bytes
 +Template argument size: 1674/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 7/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 3079/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.036/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 1.51 MB/50 MB
 +--><​!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 135.975 ​     1 -total
 + ​48.21% ​  ​65.551 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Infobox_Buddha
 + ​44.15% ​  ​60.036 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_tin
 + ​20.22% ​  ​27.493 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Buddhism
 + ​18.72% ​  ​25.455 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ph&#​7853;​t_gi&​aacute;​o
 + ​16.98% ​  ​23.082 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Sidebar_with_collapsible_lists
 + ​13.96% ​  ​18.981 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Portal-inline
 +  7.82%   ​10.635 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​417;​_khai_Ph&#​7853;​t_gi&​aacute;​o
 +  6.48%    8.807      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_s&#​417;​_khai
 +  5.98%    8.126      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Succession_box
 +--><​!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​1370029-0!canonical and timestamp 20181011011850 and revision id 42782159
 + ​--></​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
13444-ph-t-ca-di-p-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)