User Tools

Site Tools


13446-ph-t-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

13446-ph-t-la-gi [2018/11/07 17:13] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p><​b>​Phó tế</​b>,​ cũng gọi là <​b>​trợ tế</​b>​ hay <​b>​chấp sự</​b>,​ là một chức vụ giáo sĩ trong các giáo hội Kitô giáo nhưng có sự khác biệt giữa về thần học và trách nhiệm trong từng giáo hội đó.
 +</​p><​p>​Trong Giáo hội Công giáo Rôma, phó tế được xem là một chức thánh, được nhận chức trước linh mục và giám mục; các giáo hội Kháng Cách gọi là <​i>​chấp sự</​i>​. Cả hai cách gọi đều có nguồn gốc từ tiếng Hy Lạp là <​i>​diakonos (διάκονος)</​i>​ mang nghĩa là "​người đang chờ đợi một chức vụ" nhằm ám chỉ họ sẽ được nâng lên chức vụ cao hơn về sau. 
 +</​p><​p>​Truyền thống Kitô giáo tin rằng, chức phó tế bắt nguồn từ việc giáo hội sơ khai tuyển chọn ra bảy người đàn ông, trong đó có Sêphanô, để trợ giúp, quản lý các công việc từ thiện của giáo hội (Sách Công vụ Tông đồ, chương 6).
 +</p>
  
 +
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1238
 +Cached time: 20181017011529
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.064 seconds
 +Real time usage: 0.107 seconds
 +Preprocessor visited node count: 196/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 8565/​2097152 bytes
 +Template argument size: 191/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 7/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 0/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.024/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 838 KB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​  ​78.520 ​     1 -total
 + ​75.59% ​  ​59.352 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Thi&#​7871;​u_ngu&#​7891;​n_g&#​7889;​c
 + ​46.10% ​  ​36.194 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_b&​aacute;​o
 + ​20.36% ​  ​15.986 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​417;​_khai_C&#​417;​_&#​272;&#​7889;​c_gi&​aacute;​o
 + ​15.45% ​  ​12.129 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_s&#​417;​_khai
 +  9.26%    7.269      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbar
 +  3.77%    2.958      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​1321256-0!canonical and timestamp 20181017011529 and revision id 30986112
 + ​-->​
 +</​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
13446-ph-t-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)