User Tools

Site Tools


13449-phaeognathus-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

13449-phaeognathus-la-gi [2018/11/07 17:13] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div><​table class="​infobox taxobox"​ style="​width:​22em"><​tbody><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​font-size:​125%;​font-weight:​bold;​background:​ rgb(211,​211,​164);"><​i>​Phaeognathus hubrichti</​i></​th></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center">​
 +<img alt="​Phaeognathus hubrichii.jpg"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​2/​24/​Phaeognathus_hubrichii.jpg/​280px-Phaeognathus_hubrichii.jpg"​ width="​280"​ height="​186"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​2/​24/​Phaeognathus_hubrichii.jpg/​420px-Phaeognathus_hubrichii.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​2/​24/​Phaeognathus_hubrichii.jpg/​560px-Phaeognathus_hubrichii.jpg 2x" data-file-width="​604"​ data-file-height="​401"/></​td></​tr><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​background:​ rgb(211,​211,​164);">​Tình trạng bảo tồn</​th></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center">​
 +<div style="​text-align:​ center"><​img alt="​Status iucn3.1 EN vi.svg"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​7/​70/​Status_iucn3.1_EN_vi.svg/​220px-Status_iucn3.1_EN_vi.svg.png"​ width="​220"​ height="​59"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​7/​70/​Status_iucn3.1_EN_vi.svg/​330px-Status_iucn3.1_EN_vi.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​7/​70/​Status_iucn3.1_EN_vi.svg/​440px-Status_iucn3.1_EN_vi.svg.png 2x" data-file-width="​240"​ data-file-height="​64"/><​br/>​Nguy cấp<​small>​ (IUCN 3.1)</​small></​div></​td></​tr><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​background:​ rgb(211,​211,​164);">​Phân loại khoa học</​th></​tr><​tr><​th scope="​row">​Giới <​small>​(<​i>​regnum</​i>​)</​small></​th><​td>​
 +Animalia</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Ngành <​small>​(<​i>​phylum</​i>​)</​small></​th><​td>​
 +Chordata</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Lớp <​small>​(<​i>​class</​i>​)</​small></​th><​td>​
 +Amphibia</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Bộ <​small>​(<​i>​ordo</​i>​)</​small></​th><​td>​
 +Caudata</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Họ <​small>​(<​i>​familia</​i>​)</​small></​th><​td>​
 +Plethodontidae</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Chi <​small>​(<​i>​genus</​i>​)</​small></​th><​td>​
 +<​i><​b>​Phaeognathus</​b></​i><​br/><​span style="​font-variant:​ small-caps;">​Highton,​ 1961</​span></​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Loài <​small>​(<​i>​species</​i>​)</​small></​th><​td>​
 +<​i><​b>​P. hubrichti</​b></​i></​td></​tr><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​background:​ rgb(211,​211,​164);">​Danh pháp hai phần</​th></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center">​
 +<span style="​font-weight:​ bold"><​i>​Phaeognathus hubrichti</​i></​span><​br/><​span style="​font-variant:​ small-caps;">​Highton,​ 1961 </​span></​td></​tr></​tbody></​table><​p><​i><​b>​Phaeognathus</​b></​i>​ là một chi động vật lưỡng cư trong họ Plethodontidae,​ thuộc bộ Caudata. Chi này có 1 loài và 100% bị đe dọa hoặc tuyệt chủng.<​sup id="​cite_ref-1"​ class="​reference">​[1]</​sup></​p>​
  
 +<ul class="​gallery mw-gallery-traditional"><​li class="​gallerybox"​ style="​width:​ 155px"><​div style="​width:​ 155px">​
 + <div class="​thumb"​ style="​width:​ 150px;"><​div style="​margin:​35px auto;"><​img alt="​Phaeognathus hubrichti.jpg"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​04/​Phaeognathus_hubrichti.jpg/​120px-Phaeognathus_hubrichti.jpg"​ width="​120"​ height="​80"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​04/​Phaeognathus_hubrichti.jpg/​180px-Phaeognathus_hubrichti.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​04/​Phaeognathus_hubrichti.jpg/​240px-Phaeognathus_hubrichti.jpg 2x" data-file-width="​544"​ data-file-height="​364"/></​div></​div>​
 +
 + </​div></​li>​
 + <li class="​gallerybox"​ style="​width:​ 155px"><​div style="​width:​ 155px">​
 + <div class="​thumb"​ style="​width:​ 150px;"><​div style="​margin:​35px auto;"><​img alt="​Red Hills Salamander.JPG"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​8/​88/​Red_Hills_Salamander.JPG/​120px-Red_Hills_Salamander.JPG"​ width="​120"​ height="​80"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​8/​88/​Red_Hills_Salamander.JPG/​180px-Red_Hills_Salamander.JPG 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​8/​88/​Red_Hills_Salamander.JPG/​240px-Red_Hills_Salamander.JPG 2x" data-file-width="​1123"​ data-file-height="​750"/></​div></​div>​
 +
 + </​div></​li>​
 + <li class="​gallerybox"​ style="​width:​ 155px"><​div style="​width:​ 155px">​
 + <div class="​thumb"​ style="​width:​ 150px;"><​div style="​margin:​35px auto;"><​img alt="​Red hills salamander animal phaeognathus hubrichti.jpg"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​05/​Red_hills_salamander_animal_phaeognathus_hubrichti.jpg/​120px-Red_hills_salamander_animal_phaeognathus_hubrichti.jpg"​ width="​120"​ height="​80"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​05/​Red_hills_salamander_animal_phaeognathus_hubrichti.jpg/​180px-Red_hills_salamander_animal_phaeognathus_hubrichti.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​05/​Red_hills_salamander_animal_phaeognathus_hubrichti.jpg/​240px-Red_hills_salamander_animal_phaeognathus_hubrichti.jpg 2x" data-file-width="​2246"​ data-file-height="​1500"/></​div></​div>​
 +
 + </​div></​li>​
 + <li class="​gallerybox"​ style="​width:​ 155px"><​div style="​width:​ 155px">​
 + <div class="​thumb"​ style="​width:​ 150px;"><​div style="​margin:​35px auto;"><​img alt="​Red hills salamander.jpg"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​a/​ae/​Red_hills_salamander.jpg/​120px-Red_hills_salamander.jpg"​ width="​120"​ height="​80"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​a/​ae/​Red_hills_salamander.jpg/​180px-Red_hills_salamander.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​a/​ae/​Red_hills_salamander.jpg/​240px-Red_hills_salamander.jpg 2x" data-file-width="​3593"​ data-file-height="​2400"/></​div></​div>​
 +
 + </​div></​li>​
 +</ul>
 +<div class="​reflist"​ style="​list-style-type:​ decimal;">​
 +<ol class="​references"><​li id="​cite_note-1"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text"><​span class="​citation web">​“Danh sách lưỡng cư trong sách Đỏ”. IUCN<​span class="​reference-accessdate">​. Truy cập ngày 3 tháng 7 năm 2012</​span>​.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3APhaeognathus&​amp;​rft.btitle=Danh+s%C3%A1ch+l%C6%B0%E1%BB%A1ng+c%C6%B0+trong+s%C3%A1ch+%C4%90%E1%BB%8F&​amp;​rft.date=3+th%C3%A1ng+7+n%C4%83m+2012&​amp;​rft.genre=book&​amp;​rft.pub=IUCN&​amp;​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.iucnredlist.org%2Fdocuments%2Famphibians%2Fgaa_redlist_by_genus.xls&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​span>​
 +</li>
 +</​ol></​div>​
 +
 +<​p><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​4a/​Commons-logo.svg/​12px-Commons-logo.svg.png"​ width="​12"​ height="​16"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​4a/​Commons-logo.svg/​18px-Commons-logo.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​4a/​Commons-logo.svg/​24px-Commons-logo.svg.png 2x" data-file-width="​1024"​ data-file-height="​1376"/>​ Phương tiện liên quan tới Phaeognathus hubrichti tại Wikimedia Commons
 +</p>
 +<div class="​boilerplate metadata plainlinks"​ id="​stub"><​table class="​metadata plainlinks stub" style="​background:​ transparent;"​ role="​presentation"><​tbody><​tr><​td><​img alt="​Hình tượng sơ khai" src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​b2/​SpottedSalamander.jpg/​20px-SpottedSalamander.jpg"​ width="​20"​ height="​30"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​b2/​SpottedSalamander.jpg/​30px-SpottedSalamander.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​b2/​SpottedSalamander.jpg/​40px-SpottedSalamander.jpg 2x" data-file-width="​428"​ data-file-height="​640"/></​td>​
 +<​td><​i>​Bài viết Bộ Có đuôi ​ này vẫn còn sơ khai.  Bạn có thể giúp Wikipedia bằng cách mở rộng nội dung để bài được hoàn chỉnh hơn.</​i><​div class="​plainlinks hlist navbar mini" style="​position:​ absolute; right: 15px; display: none;"><​ul><​li class="​nv-view"><​span title="​Xem bản mẫu này">​x</​span></​li><​li class="​nv-talk"><​span title="​Thảo luận về bản mẫu này">​t</​span></​li><​li class="​nv-edit"><​span title="​Sửa đổi bản mẫu này">​s</​span></​li></​ul></​div></​td>​
 +</​tr></​tbody></​table></​div>​
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1271
 +Cached time: 20181011080413
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.152 seconds
 +Real time usage: 0.212 seconds
 +Preprocessor visited node count: 1399/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 14228/​2097152 bytes
 +Template argument size: 1024/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 8/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 4274/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.032/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 1.47 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 183.712 ​     1 -total
 + ​57.79% ​ 106.165 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Taxobox
 + ​29.95% ​  ​55.028 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Infobox
 + ​14.31% ​  ​26.283 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 + ​12.33% ​  ​22.657 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_web
 + ​12.31% ​  ​22.614 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Wikidata_h&​igrave;​nh_&#​7843;​nh
 +  8.54%   ​15.695 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Caudata-stub
 +  6.70%   ​12.309 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Asbox
 +  3.72%    6.826      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbar
 +  3.33%    6.120      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Commonscat-inline
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​1338965-0!canonical and timestamp 20181011080413 and revision id 22020094
 + ​-->​
 +</​div>​
 +
 +</​HTML>​
13449-phaeognathus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)