User Tools

Site Tools


13451-phasmahyla-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

13451-phasmahyla-la-gi [2018/11/07 17:13] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div><​table class="​infobox taxobox"​ style="​width:​22em"><​tbody><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​font-size:​125%;​font-weight:​bold;​background:​ rgb(211,​211,​164);"><​i>​Phasmahyla</​i></​th></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center">​
 +<img alt="​Phasmahyla cochranae01.jpg"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​9/​93/​Phasmahyla_cochranae01.jpg/​280px-Phasmahyla_cochranae01.jpg"​ width="​280"​ height="​202"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​9/​93/​Phasmahyla_cochranae01.jpg/​420px-Phasmahyla_cochranae01.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​9/​93/​Phasmahyla_cochranae01.jpg/​560px-Phasmahyla_cochranae01.jpg 2x" data-file-width="​720"​ data-file-height="​520"/></​td></​tr><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​background:​ rgb(211,​211,​164);">​Phân loại khoa học</​th></​tr><​tr><​th scope="​row">​Giới <​small>​(<​i>​regnum</​i>​)</​small></​th><​td>​
 +Animalia</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Ngành <​small>​(<​i>​phylum</​i>​)</​small></​th><​td>​
 +Chordata</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Lớp <​small>​(<​i>​class</​i>​)</​small></​th><​td>​
 +Amphibia</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Bộ <​small>​(<​i>​ordo</​i>​)</​small></​th><​td>​
 +Anura</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Họ <​small>​(<​i>​familia</​i>​)</​small></​th><​td>​
 +Hylidae</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Chi <​small>​(<​i>​genus</​i>​)</​small></​th><​td>​
 +<​b>​Phasmahyla</​b><​br/><​span style="​font-variant:​ small-caps;">​Cruz,​ 1991</​span></​td></​tr><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​background:​ rgb(211,​211,​164);">​Các loài</​th></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center">​
 +<p>
 +Xem trong bài.</​p></​td></​tr></​tbody></​table><​p><​i><​b>​Phasmahyla</​b></​i>​ là một chi động vật lưỡng cư trong họ Nhái bén, thuộc bộ Anura. Chi này có 4 loài và không bị đe dọa tuyệt chủng.<​sup id="​cite_ref-1"​ class="​reference">​[1]</​sup></​p>​
  
 +<div class="​reflist"​ style="​list-style-type:​ decimal;">​
 +<ol class="​references"><​li id="​cite_note-1"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text"><​span class="​citation web">​“Danh sách lưỡng cư trong sách Đỏ”. IUCN<​span class="​reference-accessdate">​. Truy cập ngày 3 tháng 7 năm 2012</​span>​.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3APhasmahyla&​amp;​rft.btitle=Danh+s%C3%A1ch+l%C6%B0%E1%BB%A1ng+c%C6%B0+trong+s%C3%A1ch+%C4%90%E1%BB%8F&​amp;​rft.date=3+th%C3%A1ng+7+n%C4%83m+2012&​amp;​rft.genre=book&​amp;​rft.pub=IUCN&​amp;​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.iucnredlist.org%2Fdocuments%2Famphibians%2Fgaa_redlist_by_genus.xls&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​span>​
 +</li>
 +</​ol></​div>​
 +
 +<div class="​boilerplate metadata plainlinks"​ id="​stub"><​table class="​metadata plainlinks stub" style="​background:​ transparent;"​ role="​presentation"><​tbody><​tr><​td><​img alt="​Hình tượng sơ khai" src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​07/​Agalychnis_callidryas.jpg/​30px-Agalychnis_callidryas.jpg"​ width="​30"​ height="​30"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​07/​Agalychnis_callidryas.jpg/​45px-Agalychnis_callidryas.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​07/​Agalychnis_callidryas.jpg/​60px-Agalychnis_callidryas.jpg 2x" data-file-width="​3560"​ data-file-height="​3544"/></​td>​
 +<​td><​i>​Bài viết liên quan đến họ Nhái bén (Hylidae) ​ này vẫn còn sơ khai.  Bạn có thể giúp Wikipedia bằng cách mở rộng nội dung để bài được hoàn chỉnh hơn.</​i><​div class="​plainlinks hlist navbar mini" style="​position:​ absolute; right: 15px; display: none;"><​ul><​li class="​nv-view"><​span title="​Xem bản mẫu này">​x</​span></​li><​li class="​nv-talk"><​span title="​Thảo luận về bản mẫu này">​t</​span></​li><​li class="​nv-edit"><​span title="​Sửa đổi bản mẫu này">​s</​span></​li></​ul></​div></​td>​
 +</​tr></​tbody></​table></​div>​
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1295
 +Cached time: 20181021055603
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.156 seconds
 +Real time usage: 0.195 seconds
 +Preprocessor visited node count: 1309/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 11028/​2097152 bytes
 +Template argument size: 826/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 8/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 982/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.032/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 1.47 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 169.299 ​     1 -total
 + ​62.67% ​ 106.103 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Taxobox
 + ​32.40% ​  ​54.859 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Infobox
 + ​19.95% ​  ​33.770 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 + ​17.17% ​  ​29.076 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_web
 + ​14.85% ​  ​25.133 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Wikidata_h&​igrave;​nh_&#​7843;​nh
 +  9.74%   ​16.489 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Hylidae-stub
 +  7.72%   ​13.063 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Asbox
 +  3.93%    6.660      2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Taxobox_colour
 +  3.76%    6.374      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbar
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​1338966-0!canonical and timestamp 20181021055603 and revision id 23658802
 + ​-->​
 +</​div>​
 +
 +</​HTML>​
13451-phasmahyla-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)