User Tools

Site Tools


13490-phrynella-pulchra-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

13490-phrynella-pulchra-la-gi [2018/11/07 17:13] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output">​
 +<​p><​i><​b>​Phrynella pulchra</​b></​i>​ là một loài ếch trong họ Nhái bầu, thuộc chi đơn loài <​i><​b>​Phrynella</​b></​i>​. Chúng được tìm thấy ở Indonesia, Malaysia, và Thái Lan. Chúng không bị đe dọa tuyệt chủng.<​sup id="​cite_ref-2"​ class="​reference">​[2]</​sup>​.
 +</​p><​p>​Các môi trường sống tự nhiên của chúng là các khu rừng ẩm ướt đất thấp nhiệt đới hoặc cận nhiệt đới và đầm nước ngọt có nước theo mùa. Loài này đang bị đe dọa do mất môi trường sống.
 +</p>
  
 +
 +
 +<​ul><​li><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​d/​df/​Wikispecies-logo.svg/​14px-Wikispecies-logo.svg.png"​ width="​14"​ height="​16"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​d/​df/​Wikispecies-logo.svg/​20px-Wikispecies-logo.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​d/​df/​Wikispecies-logo.svg/​27px-Wikispecies-logo.svg.png 2x" data-file-width="​941"​ data-file-height="​1103"/>​ Dữ liệu liên quan tới Phrynella pulchra tại Wikispecies</​li>​
 +<​li>​Yaakob,​ N., Iskandar, D., Tzi Ming, L., Chuaynkern, Y. &amp; Mumpuni 2004. Phrynella pulchra. 2006 IUCN Red List of Threatened Species. ​ Truy cập 23 tháng 7 năm 2007.</​li>​
 +<​li>​Boulenger,​ 1887: <i>On new Batrachians from Malacca</​i>,​ The Annals and magazine of natural history; zoology, botany, and geology, Bản mẫu:Ser., vol. 19, tr. 345-348 (texte intégral).</​li>​
 +<​li><​i>​Phrynella pulchra</​i>​ tại Hệ thống Thông tin Phân loại Tích hợp (ITIS).</​li>​
 +<​li><​i>​Phrynella</​i>​ tại trang Trung tâm Thông tin Công nghệ sinh học quốc gia Hoa Kỳ (NCBI).</​li>​
 +<​li><​i>​Phrynella pulchra</​i>​ tại Hệ thống Thông tin Phân loại Tích hợp (ITIS).</​li>​
 +<​li><​i>​Phrynella pulchra</​i>​ tại trang Trung tâm Thông tin Công nghệ sinh học quốc gia Hoa Kỳ (NCBI).</​li>​
 +<​li>​Amphibian and Reptiles of bán đảo Mã Lai - <​i>​Phrynella pulchra</​i></​li></​ul>​
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1264
 +Cached time: 20181016020715
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.164 seconds
 +Real time usage: 0.223 seconds
 +Preprocessor visited node count: 1871/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 23225/​2097152 bytes
 +Template argument size: 1403/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 10/40
 +Expensive parser function count: 2/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 2204/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.034/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 1.71 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 175.778 ​     1 -total
 + ​45.52% ​  ​80.016 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Taxobox
 + ​26.30% ​  ​46.225 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Infobox
 + ​23.13% ​  ​40.663 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 + ​17.63% ​  ​30.993 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​IUCN
 + ​16.37% ​  ​28.770 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_web
 +  9.61%   ​16.888 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Microhylidae-stub
 +  8.64%   ​15.187 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Italictitle
 +  7.38%   ​12.970 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Asbox
 +  5.98%   ​10.517 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Wikidata_h&​igrave;​nh_&#​7843;​nh
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​671896-0!canonical and timestamp 20181016020714 and revision id 26411110
 + ​-->​
 +</​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
13490-phrynella-pulchra-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)