User Tools

Site Tools


13493-phrynomantis-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

13493-phrynomantis-la-gi [2018/11/07 17:13] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div><​table class="​infobox taxobox"​ style="​width:​22em"><​tbody><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​font-size:​125%;​font-weight:​bold;​background:​ rgb(211,​211,​164);"><​i>​Phrynomantis</​i></​th></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center">​
 +<img alt="​Phrynomantis microps Museum de Genève.JPG"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​08/​Phrynomantis_microps_Museum_de_Gen%C3%A8ve.JPG/​280px-Phrynomantis_microps_Museum_de_Gen%C3%A8ve.JPG"​ width="​280"​ height="​240"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​0/​08/​Phrynomantis_microps_Museum_de_Gen%C3%A8ve.JPG 1.5x" data-file-width="​294"​ data-file-height="​252"/></​td></​tr><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​background:​ rgb(211,​211,​164);">​Phân loại khoa học</​th></​tr><​tr><​th scope="​row">​Giới <​small>​(<​i>​regnum</​i>​)</​small></​th><​td>​
 +Animalia</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Ngành <​small>​(<​i>​phylum</​i>​)</​small></​th><​td>​
 +Chordata</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Lớp <​small>​(<​i>​class</​i>​)</​small></​th><​td>​
 +Amphibia</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Bộ <​small>​(<​i>​ordo</​i>​)</​small></​th><​td>​
 +Anura</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Họ <​small>​(<​i>​familia</​i>​)</​small></​th><​td>​
 +Microhylidae</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Chi <​small>​(<​i>​genus</​i>​)</​small></​th><​td>​
 +<​b>​Phrynomantis</​b><​br/><​span style="​font-variant:​ small-caps;">​Peters,​ 1867</​span></​td></​tr></​tbody></​table><​p><​i><​b>​Phrynomantis</​b></​i>​ là một chi động vật lưỡng cư trong họ Nhái bầu, thuộc bộ Anura. Chi này có 5 loài và không bị đe dọa tuyệt chủng.<​sup id="​cite_ref-1"​ class="​reference">​[1]</​sup></​p>​
 +<div id="​toc"​ class="​toc"><​input type="​checkbox"​ role="​button"​ id="​toctogglecheckbox"​ class="​toctogglecheckbox"​ style="​display:​none"/><​p><​h2>​Mục lục</​h2><​span class="​toctogglespan"><​label class="​toctogglelabel"​ for="​toctogglecheckbox"/></​span></​p>​
 +<​ul><​li class="​toclevel-1 tocsection-1"><​span class="​tocnumber">​1</​span>​ <span class="​toctext">​Các loài</​span></​li>​
 +<li class="​toclevel-1 tocsection-2"><​span class="​tocnumber">​2</​span>​ <span class="​toctext">​Hình ảnh</​span></​li>​
 +<li class="​toclevel-1 tocsection-3"><​span class="​tocnumber">​3</​span>​ <span class="​toctext">​Chú thích</​span></​li>​
 +<li class="​toclevel-1 tocsection-4"><​span class="​tocnumber">​4</​span>​ <span class="​toctext">​Tham khảo</​span></​li>​
 +</​ul></​div>​
  
 +
 +<​ul><​li><​i>​Phrynomantis affinis</​i>​ <span style="​font-size:​85%;">​Boulenger,​ 1901</​span></​li>​
 +<​li><​i>​Phrynomantis annectens</​i>​ <span style="​font-size:​85%;">​Werner,​ 1910</​span></​li>​
 +<​li><​i>​Phrynomantis bifasciatus</​i>​ <span style="​font-size:​85%;">​(Smith,​ 1847)</​span></​li>​
 +<​li><​i>​Phrynomantis microps</​i>​ <span style="​font-size:​85%;">​Peters,​ 1875</​span></​li>​
 +<​li><​i>​Phrynomantis somalicus</​i>​ <span style="​font-size:​85%;">​(Scortecci,​ 1941)</​span></​li></​ul>​
 +<ul class="​gallery mw-gallery-traditional"><​li class="​gallerybox"​ style="​width:​ 155px"><​div style="​width:​ 155px">​
 + <div class="​thumb"​ style="​width:​ 150px;"><​div style="​margin:​36.5px auto;"><​img alt="​Phrynosequence bodyFoR2.gif"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​f/​f3/​Phrynosequence_bodyFoR2.gif/​120px-Phrynosequence_bodyFoR2.gif"​ width="​120"​ height="​77"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​f/​f3/​Phrynosequence_bodyFoR2.gif/​180px-Phrynosequence_bodyFoR2.gif 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​f/​f3/​Phrynosequence_bodyFoR2.gif/​240px-Phrynosequence_bodyFoR2.gif 2x" data-file-width="​930"​ data-file-height="​600"/></​div></​div>​
 +
 + </​div></​li>​
 +</ul>
 +<div class="​reflist columns references-column-count references-column-count-2"​ style="​-moz-column-count:​ 2; -webkit-column-count:​ 2; column-count:​ 2; list-style-type:​ decimal;">​
 +<ol class="​references"><​li id="​cite_note-1"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text"><​span class="​citation web">​“Danh sách lưỡng cư trong sách Đỏ”. IUCN<​span class="​reference-accessdate">​. Truy cập ngày 3 tháng 7 năm 2012</​span>​.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3APhrynomantis&​amp;​rft.btitle=Danh+s%C3%A1ch+l%C6%B0%E1%BB%A1ng+c%C6%B0+trong+s%C3%A1ch+%C4%90%E1%BB%8F&​amp;​rft.date=3+th%C3%A1ng+7+n%C4%83m+2012&​amp;​rft.genre=book&​amp;​rft.pub=IUCN&​amp;​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.iucnredlist.org%2Fdocuments%2Famphibians%2Fgaa_redlist_by_genus.xls&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​span>​
 +</li>
 +</​ol></​div>​
 +
 +<​ul><​li><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​d/​df/​Wikispecies-logo.svg/​14px-Wikispecies-logo.svg.png"​ width="​14"​ height="​16"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​d/​df/​Wikispecies-logo.svg/​20px-Wikispecies-logo.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​d/​df/​Wikispecies-logo.svg/​27px-Wikispecies-logo.svg.png 2x" data-file-width="​941"​ data-file-height="​1103"/>​ Dữ liệu liên quan tới Phrynomantis tại Wikispecies</​li>​
 +<​li><​span class="​citation web">​“Amphibian Species of the World 5.6 - Microhylidae”<​span class="​reference-accessdate">​. Truy cập ngày 29 tháng 11 năm 2013</​span>​.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3APhrynomantis&​amp;​rft.btitle=Amphibian+Species+of+the+World+5.6+-+Microhylidae&​amp;​rft.date=29+November+2013&​amp;​rft.genre=book&​amp;​rft_id=http%3A%2F%2Fresearch.amnh.org%2Fherpetology%2Famphibia%2Fnames.php%3Ftaxon%3D%26family%3D%26subfamily%3D%26genus%3DPhrynomantis%26commname%3D%26authority%3D%26year%3D%26geo%3D0%26dist%3D%26comment%3D&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​li></​ul>​
 +<div class="​boilerplate metadata plainlinks"​ id="​stub"><​table class="​metadata plainlinks stub" style="​background:​ transparent;"​ role="​presentation"><​tbody><​tr><​td><​img alt="​Hình tượng sơ khai" src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​9/​96/​Kaloula_taprobanica_-_Salt_Lake_City_-_Kolkata_2012-08-16_0763.JPG/​70px-Kaloula_taprobanica_-_Salt_Lake_City_-_Kolkata_2012-08-16_0763.JPG"​ width="​70"​ height="​44"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​9/​96/​Kaloula_taprobanica_-_Salt_Lake_City_-_Kolkata_2012-08-16_0763.JPG/​105px-Kaloula_taprobanica_-_Salt_Lake_City_-_Kolkata_2012-08-16_0763.JPG 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​9/​96/​Kaloula_taprobanica_-_Salt_Lake_City_-_Kolkata_2012-08-16_0763.JPG/​140px-Kaloula_taprobanica_-_Salt_Lake_City_-_Kolkata_2012-08-16_0763.JPG 2x" data-file-width="​2474"​ data-file-height="​1562"/></​td>​
 +<​td><​i>​Bài viết Họ Nhái bầu  này vẫn còn sơ khai.  Bạn có thể giúp Wikipedia bằng cách mở rộng nội dung để bài được hoàn chỉnh hơn.</​i><​div class="​plainlinks hlist navbar mini" style="​position:​ absolute; right: 15px; display: none;"><​ul><​li class="​nv-view"><​span title="​Xem bản mẫu này">​x</​span></​li><​li class="​nv-talk"><​span title="​Thảo luận về bản mẫu này">​t</​span></​li><​li class="​nv-edit"><​span title="​Sửa đổi bản mẫu này">​s</​span></​li></​ul></​div></​td>​
 +</​tr></​tbody></​table></​div>​
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1257
 +Cached time: 20181016142649
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.156 seconds
 +Real time usage: 0.218 seconds
 +Preprocessor visited node count: 1497/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 13546/​2097152 bytes
 +Template argument size: 1086/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 8/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 1804/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.039/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 1.65 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 189.844 ​     1 -total
 + ​55.65% ​ 105.640 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Taxobox
 + ​25.84% ​  ​49.052 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Infobox
 + ​16.22% ​  ​30.790 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 + ​14.89% ​  ​28.274 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Wikidata_h&​igrave;​nh_&#​7843;​nh
 + ​13.83% ​  ​26.251 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_web
 +  9.04%   ​17.160 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Microhylidae-stub
 +  8.28%   ​15.718 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Italictitle
 +  7.31%   ​13.881 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Asbox
 +  4.61%    8.748      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Wikispecies-inline
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​1338974-0!canonical and timestamp 20181016142649 and revision id 40651270
 + ​-->​
 +</​div>​
 +
 +</​HTML>​
13493-phrynomantis-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)