User Tools

Site Tools


13496-phyllobates-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

13496-phyllobates-la-gi [2018/11/07 17:13] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div><​table class="​infobox taxobox"​ style="​width:​22em"><​tbody><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​font-size:​125%;​font-weight:​bold;​background:​ rgb(211,​211,​164);"><​i>​Phyllobates</​i></​th></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center">​
 +<img alt="​Schrecklicherpfeilgiftfrosch-01.jpg"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​6/​6e/​Schrecklicherpfeilgiftfrosch-01.jpg/​280px-Schrecklicherpfeilgiftfrosch-01.jpg"​ width="​280"​ height="​214"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​6/​6e/​Schrecklicherpfeilgiftfrosch-01.jpg/​420px-Schrecklicherpfeilgiftfrosch-01.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​6/​6e/​Schrecklicherpfeilgiftfrosch-01.jpg/​560px-Schrecklicherpfeilgiftfrosch-01.jpg 2x" data-file-width="​895"​ data-file-height="​683"/></​td></​tr><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​background:​ rgb(211,​211,​164);">​Phân loại khoa học</​th></​tr><​tr><​th scope="​row">​Giới <​small>​(<​i>​regnum</​i>​)</​small></​th><​td>​
 +Animalia</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Ngành <​small>​(<​i>​phylum</​i>​)</​small></​th><​td>​
 +Chordata</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Lớp <​small>​(<​i>​class</​i>​)</​small></​th><​td>​
 +Amphibia</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Bộ <​small>​(<​i>​ordo</​i>​)</​small></​th><​td>​
 +Anura</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Họ <​small>​(<​i>​familia</​i>​)</​small></​th><​td>​
 +Dendrobatidae</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Chi <​small>​(<​i>​genus</​i>​)</​small></​th><​td>​
 +<​b>​Phyllobates</​b><​br/><​span style="​font-variant:​ small-caps;">​Duméril &amp; Bibron, 1841</​span></​td></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center">​
 +<img alt="​Phyllobates map-fr.svg"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​5/​5e/​Phyllobates_map-fr.svg/​280px-Phyllobates_map-fr.svg.png"​ width="​280"​ height="​283"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​5/​5e/​Phyllobates_map-fr.svg/​420px-Phyllobates_map-fr.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​5/​5e/​Phyllobates_map-fr.svg/​560px-Phyllobates_map-fr.svg.png 2x" data-file-width="​793"​ data-file-height="​802"/><​br/></​td></​tr><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​background:​ rgb(211,​211,​164);">​Các loài</​th></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center">​
 +<div align="​left">​
 +6, see text.</​div></​td></​tr></​tbody></​table><​p><​i><​b>​Phyllobates</​b></​i>​ là một chi động vật lưỡng cư trong họ Dendrobatidae,​ thuộc bộ Anura. Chi này có 5 loài và 40% bị đe dọa hoặc tuyệt chủng.<​sup id="​cite_ref-1"​ class="​reference">​[1]</​sup></​p>​
  
 +<ul class="​gallery mw-gallery-traditional"><​li class="​gallerybox"​ style="​width:​ 155px"><​div style="​width:​ 155px">​
 + <div class="​thumb"​ style="​width:​ 150px;"><​div style="​margin:​29.5px auto;"><​img alt="​Pbaurotaenia2.jpg"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​09/​Pbaurotaenia2.jpg/​120px-Pbaurotaenia2.jpg"​ width="​120"​ height="​91"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​09/​Pbaurotaenia2.jpg/​180px-Pbaurotaenia2.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​09/​Pbaurotaenia2.jpg/​240px-Pbaurotaenia2.jpg 2x" data-file-width="​600"​ data-file-height="​454"/></​div></​div>​
 +
 + </​div></​li>​
 + <li class="​gallerybox"​ style="​width:​ 155px"><​div style="​width:​ 155px">​
 + <div class="​thumb"​ style="​width:​ 150px;"><​div style="​margin:​15px auto;"><​img alt="​Pbbicolor3.jpg"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​8/​8c/​Pbbicolor3.jpg/​102px-Pbbicolor3.jpg"​ width="​102"​ height="​120"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​8/​8c/​Pbbicolor3.jpg/​154px-Pbbicolor3.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​8/​8c/​Pbbicolor3.jpg/​205px-Pbbicolor3.jpg 2x" data-file-width="​500"​ data-file-height="​585"/></​div></​div>​
 +
 + </​div></​li>​
 + <li class="​gallerybox"​ style="​width:​ 155px"><​div style="​width:​ 155px">​
 + <div class="​thumb"​ style="​width:​ 150px;"><​div style="​margin:​35.5px auto;"><​img alt="​Phyllobates lugubris.jpg"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​5/​5b/​Phyllobates_lugubris.jpg/​120px-Phyllobates_lugubris.jpg"​ width="​120"​ height="​79"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​5/​5b/​Phyllobates_lugubris.jpg/​180px-Phyllobates_lugubris.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​5/​5b/​Phyllobates_lugubris.jpg/​240px-Phyllobates_lugubris.jpg 2x" data-file-width="​640"​ data-file-height="​423"/></​div></​div>​
 +
 + </​div></​li>​
 + <li class="​gallerybox"​ style="​width:​ 155px"><​div style="​width:​ 155px">​
 + <div class="​thumb"​ style="​width:​ 150px;"><​div style="​margin:​30px auto;"><​img alt="​Dählhölzli - Gestreifter Blattsteiger 1.jpg" src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​e/​e1/​D%C3%A4hlh%C3%B6lzli_-_Gestreifter_Blattsteiger_1.jpg/​120px-D%C3%A4hlh%C3%B6lzli_-_Gestreifter_Blattsteiger_1.jpg"​ width="​120"​ height="​90"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​e/​e1/​D%C3%A4hlh%C3%B6lzli_-_Gestreifter_Blattsteiger_1.jpg/​180px-D%C3%A4hlh%C3%B6lzli_-_Gestreifter_Blattsteiger_1.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​e/​e1/​D%C3%A4hlh%C3%B6lzli_-_Gestreifter_Blattsteiger_1.jpg/​240px-D%C3%A4hlh%C3%B6lzli_-_Gestreifter_Blattsteiger_1.jpg 2x" data-file-width="​2048"​ data-file-height="​1536"/></​div></​div>​
 +
 + </​div></​li>​
 +</ul>
 +<div class="​reflist"​ style="​list-style-type:​ decimal;">​
 +<ol class="​references"><​li id="​cite_note-1"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text"><​span class="​citation web">​“Danh sách lưỡng cư trong sách Đỏ”. IUCN<​span class="​reference-accessdate">​. Truy cập ngày 3 tháng 7 năm 2012</​span>​.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3APhyllobates&​amp;​rft.btitle=Danh+s%C3%A1ch+l%C6%B0%E1%BB%A1ng+c%C6%B0+trong+s%C3%A1ch+%C4%90%E1%BB%8F&​amp;​rft.date=3+th%C3%A1ng+7+n%C4%83m+2012&​amp;​rft.genre=book&​amp;​rft.pub=IUCN&​amp;​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.iucnredlist.org%2Fdocuments%2Famphibians%2Fgaa_redlist_by_genus.xls&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​span>​
 +</li>
 +</​ol></​div>​
 +
 +<​p><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​4a/​Commons-logo.svg/​12px-Commons-logo.svg.png"​ width="​12"​ height="​16"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​4a/​Commons-logo.svg/​18px-Commons-logo.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​4a/​Commons-logo.svg/​24px-Commons-logo.svg.png 2x" data-file-width="​1024"​ data-file-height="​1376"/>​ Phương tiện liên quan tới Phyllobates tại Wikimedia Commons
 +</p>
 +<div class="​boilerplate metadata plainlinks"​ id="​stub"><​table class="​metadata plainlinks stub" style="​background:​ transparent;"​ role="​presentation"><​tbody><​tr><​td><​img alt="​Hình tượng sơ khai" src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​9/​97/​Poison_dart_frog_-_cobalt_tinc.jpg/​40px-Poison_dart_frog_-_cobalt_tinc.jpg"​ width="​40"​ height="​28"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​9/​97/​Poison_dart_frog_-_cobalt_tinc.jpg/​60px-Poison_dart_frog_-_cobalt_tinc.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​9/​97/​Poison_dart_frog_-_cobalt_tinc.jpg/​80px-Poison_dart_frog_-_cobalt_tinc.jpg 2x" data-file-width="​284"​ data-file-height="​202"/></​td>​
 +<​td><​i>​Bài viết ếch phi tiêu độc ​ này vẫn còn sơ khai.  Bạn có thể giúp Wikipedia bằng cách mở rộng nội dung để bài được hoàn chỉnh hơn.</​i><​div class="​plainlinks hlist navbar mini" style="​position:​ absolute; right: 15px; display: none;"><​ul><​li class="​nv-view"><​span title="​Xem bản mẫu này">​x</​span></​li><​li class="​nv-talk"><​span title="​Thảo luận về bản mẫu này">​t</​span></​li><​li class="​nv-edit"><​span title="​Sửa đổi bản mẫu này">​s</​span></​li></​ul></​div></​td>​
 +</​tr></​tbody></​table></​div>​
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1273
 +Cached time: 20181012055153
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.148 seconds
 +Real time usage: 0.207 seconds
 +Preprocessor visited node count: 1378/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 12645/​2097152 bytes
 +Template argument size: 1152/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 8/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 4107/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.032/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 1.43 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 177.469 ​     1 -total
 + ​47.90% ​  ​85.004 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Taxobox
 + ​21.95% ​  ​38.956 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Infobox
 + ​16.76% ​  ​29.738 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 + ​14.35% ​  ​25.464 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_web
 + ​11.37% ​  ​20.185 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Wikidata_h&​igrave;​nh_&#​7843;​nh
 +  9.36%   ​16.605 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ti&​ecirc;​u_&#​273;&#​7873;​_nghi&​ecirc;​ng
 +  9.16%   ​16.254 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Dendrobatidae-stub
 +  7.15%   ​12.687 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Asbox
 +  3.85%    6.837      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Commonscat-inline
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​1338977-0!canonical and timestamp 20181012055153 and revision id 21954463
 + ​-->​
 +</​div>​
 +
 +</​HTML>​
13496-phyllobates-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)