User Tools

Site Tools


13498-physalaemus-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

13498-physalaemus-la-gi [2018/11/07 17:13] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div><​table class="​infobox taxobox"​ style="​width:​22em"><​tbody><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​font-size:​125%;​font-weight:​bold;​background:​ rgb(211,​211,​164);"><​i>​Physalaemus</​i></​th></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center">​
 +<img alt="​Physalaemus gracilis.jpg"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​9/​9f/​Physalaemus_gracilis.jpg/​280px-Physalaemus_gracilis.jpg"​ width="​280"​ height="​178"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​9/​9f/​Physalaemus_gracilis.jpg/​420px-Physalaemus_gracilis.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​9/​9f/​Physalaemus_gracilis.jpg/​560px-Physalaemus_gracilis.jpg 2x" data-file-width="​600"​ data-file-height="​382"/></​td></​tr><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​background:​ rgb(211,​211,​164);">​Phân loại khoa học</​th></​tr><​tr><​th scope="​row">​Giới <​small>​(<​i>​regnum</​i>​)</​small></​th><​td>​
 +Animalia</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Ngành <​small>​(<​i>​phylum</​i>​)</​small></​th><​td>​
 +Chordata</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Lớp <​small>​(<​i>​class</​i>​)</​small></​th><​td>​
 +Amphibia</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Bộ <​small>​(<​i>​ordo</​i>​)</​small></​th><​td>​
 +Anura</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Họ <​small>​(<​i>​familia</​i>​)</​small></​th><​td>​
 +Leiuperidae</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Chi <​small>​(<​i>​genus</​i>​)</​small></​th><​td>​
 +<​b>​Physalaemus</​b><​br/><​span style="​font-variant:​ small-caps;">​Fitzinger,​ 1826</​span></​td></​tr><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​background:​ rgb(211,​211,​164);">​Tính đa dạng</​th></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center">​
 +46 species (see text)</​td></​tr><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​background:​ rgb(211,​211,​164);">​Loài điển hình</​th></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center">​
 +<​i>​Physalaemus cuvieri</​i><​br/><​span style="​font-variant:​ small-caps;">​Fitzinger,​ 1826 </​span></​td></​tr><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​background:​ rgb(211,​211,​164);">​Các loài</​th></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center">​
 +<p>
 +Xem trong bài.</​p></​td></​tr></​tbody></​table><​p><​i><​b>​Physalaemus</​b></​i>​ là một chi động vật lưỡng cư trong họ Leiuperidae,​ thuộc bộ Anura. Chi này có 43 loài và 16% bị đe dọa hoặc tuyệt chủng.<​sup id="​cite_ref-1"​ class="​reference">​[1]</​sup></​p>​
  
 +<ul class="​gallery mw-gallery-traditional"><​li class="​gallerybox"​ style="​width:​ 155px"><​div style="​width:​ 155px">​
 + <div class="​thumb"​ style="​width:​ 150px;"><​div style="​margin:​30px auto;"><​img alt="​Physalaemus centralis04.jpg"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​7/​7f/​Physalaemus_centralis04.jpg/​120px-Physalaemus_centralis04.jpg"​ width="​120"​ height="​90"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​7/​7f/​Physalaemus_centralis04.jpg/​180px-Physalaemus_centralis04.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​7/​7f/​Physalaemus_centralis04.jpg/​240px-Physalaemus_centralis04.jpg 2x" data-file-width="​742"​ data-file-height="​559"/></​div></​div>​
 +
 + </​div></​li>​
 + <li class="​gallerybox"​ style="​width:​ 155px"><​div style="​width:​ 155px">​
 + <div class="​thumb"​ style="​width:​ 150px;"><​div style="​margin:​35px auto;"><​img alt="​Ra bugio wikipedia.jpg"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​01/​Ra_bugio_wikipedia.jpg/​120px-Ra_bugio_wikipedia.jpg"​ width="​120"​ height="​80"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​01/​Ra_bugio_wikipedia.jpg/​180px-Ra_bugio_wikipedia.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​01/​Ra_bugio_wikipedia.jpg/​240px-Ra_bugio_wikipedia.jpg 2x" data-file-width="​800"​ data-file-height="​533"/></​div></​div>​
 +
 + </​div></​li>​
 + <li class="​gallerybox"​ style="​width:​ 155px"><​div style="​width:​ 155px">​
 + <div class="​thumb"​ style="​width:​ 150px;"><​div style="​margin:​35px auto;"><​img alt="​Physalaemus barrioi.jpg"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​e/​e3/​Physalaemus_barrioi.jpg/​120px-Physalaemus_barrioi.jpg"​ width="​120"​ height="​80"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​e/​e3/​Physalaemus_barrioi.jpg/​180px-Physalaemus_barrioi.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​e/​e3/​Physalaemus_barrioi.jpg/​240px-Physalaemus_barrioi.jpg 2x" data-file-width="​768"​ data-file-height="​512"/></​div></​div>​
 +
 + </​div></​li>​
 + <li class="​gallerybox"​ style="​width:​ 155px"><​div style="​width:​ 155px">​
 + <div class="​thumb"​ style="​width:​ 150px;"><​div style="​margin:​26.5px auto;"><​img alt="​Evolution of songs and female preference of Physalaemus.svg"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​7/​7f/​Evolution_of_songs_and_female_preference_of_Physalaemus.svg/​120px-Evolution_of_songs_and_female_preference_of_Physalaemus.svg.png"​ width="​120"​ height="​97"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​7/​7f/​Evolution_of_songs_and_female_preference_of_Physalaemus.svg/​180px-Evolution_of_songs_and_female_preference_of_Physalaemus.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​7/​7f/​Evolution_of_songs_and_female_preference_of_Physalaemus.svg/​240px-Evolution_of_songs_and_female_preference_of_Physalaemus.svg.png 2x" data-file-width="​613"​ data-file-height="​497"/></​div></​div>​
 +
 + </​div></​li>​
 +</ul>
 +<div class="​reflist"​ style="​list-style-type:​ decimal;">​
 +<ol class="​references"><​li id="​cite_note-1"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text"><​span class="​citation web">​“Danh sách lưỡng cư trong sách Đỏ”. IUCN<​span class="​reference-accessdate">​. Truy cập ngày 3 tháng 7 năm 2012</​span>​.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3APhysalaemus&​amp;​rft.btitle=Danh+s%C3%A1ch+l%C6%B0%E1%BB%A1ng+c%C6%B0+trong+s%C3%A1ch+%C4%90%E1%BB%8F&​amp;​rft.date=3+th%C3%A1ng+7+n%C4%83m+2012&​amp;​rft.genre=book&​amp;​rft.pub=IUCN&​amp;​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.iucnredlist.org%2Fdocuments%2Famphibians%2Fgaa_redlist_by_genus.xls&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​span>​
 +</li>
 +</​ol></​div>​
 +
 +<​p><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​4a/​Commons-logo.svg/​12px-Commons-logo.svg.png"​ width="​12"​ height="​16"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​4a/​Commons-logo.svg/​18px-Commons-logo.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​4a/​Commons-logo.svg/​24px-Commons-logo.svg.png 2x" data-file-width="​1024"​ data-file-height="​1376"/>​ Phương tiện liên quan tới Physalaemus tại Wikimedia Commons
 +</p>
 +<div class="​boilerplate metadata plainlinks"​ id="​stub"><​table class="​metadata plainlinks stub" style="​background:​ transparent;"​ role="​presentation"><​tbody><​tr><​td><​img alt="​Hình tượng sơ khai" src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​9/​9e/​White-Lipped-small.jpg/​40px-White-Lipped-small.jpg"​ width="​40"​ height="​29"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​9/​9e/​White-Lipped-small.jpg/​60px-White-Lipped-small.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​9/​9e/​White-Lipped-small.jpg/​80px-White-Lipped-small.jpg 2x" data-file-width="​100"​ data-file-height="​73"/></​td>​
 +<​td><​i>​Bài viết động vật lưỡng cư  này vẫn còn sơ khai.  Bạn có thể giúp Wikipedia bằng cách mở rộng nội dung để bài được hoàn chỉnh hơn.</​i><​div class="​plainlinks hlist navbar mini" style="​position:​ absolute; right: 15px; display: none;"><​ul><​li class="​nv-view"><​span title="​Xem bản mẫu này">​x</​span></​li><​li class="​nv-talk"><​span title="​Thảo luận về bản mẫu này">​t</​span></​li><​li class="​nv-edit"><​span title="​Sửa đổi bản mẫu này">​s</​span></​li></​ul></​div></​td>​
 +</​tr></​tbody></​table></​div>​
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1331
 +Cached time: 20181015112922
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.164 seconds
 +Real time usage: 0.224 seconds
 +Preprocessor visited node count: 1379/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 13537/​2097152 bytes
 +Template argument size: 1007/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 8/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 4306/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.033/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 1.47 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 197.906 ​     1 -total
 + ​65.76% ​ 130.135 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Taxobox
 + ​29.58% ​  ​58.537 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Infobox
 + ​17.37% ​  ​34.375 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Wikidata_h&​igrave;​nh_&#​7843;​nh
 + ​12.95% ​  ​25.623 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 + ​10.93% ​  ​21.633 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_web
 +  7.03%   ​13.918 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Amphibia-stub
 +  5.33%   ​10.550 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_s&#​417;​_khai
 +  3.17%    6.264      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbar
 +  2.83%    5.602      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Commonscat-inline
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​1338979-0!canonical and timestamp 20181015112922 and revision id 22095927
 + ​-->​
 +</​div>​
 +
 +</​HTML>​
13498-physalaemus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)