User Tools

Site Tools


13501-pi-ma-la-gi

Piúma là một đô thị thuộc bang Espírito Santo, Brasil. Đô thị này có diện tích 73,504 km², dân số năm 2007 là 15682 người, mật độ 213,35 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng.
13501-pi-ma-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)