User Tools

Site Tools


13511-picos-la-gi

Picos là một đô thị thuộc bang Piauí, Brasil. Đô thị này có diện tích 803,261 km², dân số năm 2007 là 70336 người, mật độ 87,56 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
13511-picos-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)