User Tools

Site Tools


13511-picos-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

13511-picos-la-gi [2018/11/07 17:13] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div><​p><​b>​Picos</​b>​ là một đô thị thuộc bang Piauí, Brasil. Đô thị này có diện tích 803,​261 km²,​ dân số năm 2007 là 70336 người, mật độ 87,56 người/​km².<​sup id="​cite_ref-1"​ class="​reference">​[1]</​sup></​p>​
  
 +<div class="​reflist"​ style="​list-style-type:​ decimal;">​
 +<ol class="​references"><​li id="​cite_note-1"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text">​Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng</​span>​
 +</li>
 +</​ol></​div>​
 +
 +<div class="​boilerplate metadata plainlinks"​ id="​stub"><​table class="​metadata plainlinks stub" style="​background:​ transparent;"​ role="​presentation"><​tbody><​tr><​td><​img alt="​Hình tượng sơ khai" src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​3/​33/​Bandeira_do_Piau%C3%AD.svg/​30px-Bandeira_do_Piau%C3%AD.svg.png"​ width="​30"​ height="​20"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​3/​33/​Bandeira_do_Piau%C3%AD.svg/​45px-Bandeira_do_Piau%C3%AD.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​3/​33/​Bandeira_do_Piau%C3%AD.svg/​60px-Bandeira_do_Piau%C3%AD.svg.png 2x" data-file-width="​1950"​ data-file-height="​1300"/></​td>​
 +<​td><​i>​Bài viết liên quan đến địa lý bang Piauí, Brasil ​ này vẫn còn sơ khai.  Bạn có thể giúp Wikipedia bằng cách mở rộng nội dung để bài được hoàn chỉnh hơn.</​i></​td>​
 +</​tr></​tbody></​table></​div>​
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1293
 +Cached time: 20181021055505
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.248 seconds
 +Real time usage: 0.325 seconds
 +Preprocessor visited node count: 2582/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 12166/​2097152 bytes
 +Template argument size: 2119/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 23/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 271/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.052/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 1.48 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 301.005 ​     1 -total
 + ​89.73% ​ 270.081 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_khu_d&​acirc;​n_c&#​432;​
 + ​63.06% ​ 189.803 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_tin
 + ​10.50% ​  ​31.607 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_khu_d&​acirc;​n_c&#​432;/​metric
 + ​10.04% ​  ​30.232 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_khu_d&​acirc;​n_c&#​432;/​areadisp
 +  9.17%   ​27.615 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Rnd
 +  5.45%   ​16.399 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_khu_d&​acirc;​n_c&#​432;/​densdisp
 +  4.91%   ​14.766 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​T&#​7889;​i_&#​273;​a
 +  4.29%   ​12.913 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​417;​_khai_bang_Piau&​iacute;​
 +  4.24%   ​12.750 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Infobox
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​1347010-0!canonical and timestamp 20181021055505 and revision id 15207694
 + ​-->​
 +</​div>​
 +
 +</​HTML>​
13511-picos-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)