User Tools

Site Tools


13528-pil-o-arcado-la-gi

Pilão Arcado là một đô thị thuộc bang Bahia, Brasil. Đô thị này có diện tích 11700,012 km², dân số năm 2007 là 29812 người, mật độ 2,5 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng.
13528-pil-o-arcado-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)