User Tools

Site Tools


13529-pilar-de-goi-s-la-gi

Pilar de Goiás là một đô thị thuộc bang Goiás, Brasil. Đô thị này có diện tích 906,648 km², dân số năm 2007 là 2226 người, mật độ 2,5 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng.
13529-pilar-de-goi-s-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)