User Tools

Site Tools


13530-pilar-la-gi

Pilar là một đô thị thuộc bang Alagoas, Brasil. Đô thị này có diện tích 248,98 km², dân số năm 2007 là 30652 người, mật độ 123,11 người/km².[1][2]

  1. ^ I dati sono presi dalle tabelle delle singole voci
  2. ^ Dalla lista è esclusa la capitale, São Luís
13530-pilar-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)