User Tools

Site Tools


13536-pimenta-bueno-la-gi

Pimenta Bueno là một đô thị thuộc bang Rondônia, Brasil. Đô thị này có diện tích 6241 km², dân số năm 2007 là 32893 người, mật độ 5,27 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
13536-pimenta-bueno-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)