User Tools

Site Tools


13538-pimenteiras-do-oeste-la-gi

Pimenteiras do Oeste là một đô thị thuộc bang Rondônia, Brasil. Đô thị này có diện tích 6015 km², dân số năm 2007 là 2358 người, mật độ 0,39 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
13538-pimenteiras-do-oeste-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)