User Tools

Site Tools


13543-pindoretama-la-gi

Pindoretama là một đô thị thuộc bang Ceará, Brasil. Đô thị này có diện tích 72,855 km², dân số năm 2007 là 16217 người, mật độ 222,59 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng.
13543-pindoretama-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)