User Tools

Site Tools


13550-pinh-o-la-gi

Pinhão là một đô thị thuộc bang Paraná, Brasil. Đô thị này có diện tích 2001,586 km², dân số năm 2007 là 30144 người, mật độ 14,5 người/km².[1][2]

  1. ^ I dati sono presi dalle tabelle delle singole voci
  2. ^ Dalla lista è esclusa la capitale, São Luís
13550-pinh-o-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)