User Tools

Site Tools


13556-pinhalzinho-la-gi

Pinhalzinho là một đô thị thuộc bang Santa Catarina, Brasil. Đô thị này có diện tích 128,298 km², dân số năm 2007 là 14691 người, mật độ 106 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
13556-pinhalzinho-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)