User Tools

Site Tools


13557-pinheiral-la-gi

Pinheiral là một đô thị thuộc bang Rio de Janeiro, Brasil. Đô thị này có diện tích 76,793 km², dân số năm 2007 là 20853 người, mật độ 271,55 người/km².[1][2]

  1. ^ I dati sono presi dalle tabelle delle singole voci
  2. ^ Dalla lista è esclusa la capitale, São Luís
13557-pinheiral-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)