User Tools

Site Tools


13560-pinheiro-preto-la-gi

Pinheiro Preto là một đô thị thuộc bang Santa Catarina, Brasil. Đô thị này có diện tích 65,705 km², dân số năm 2007 là 2912 người, mật độ 45,5 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
13560-pinheiro-preto-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)