User Tools

Site Tools


13561-pinheiro-la-gi

Pinheiro là một đô thị thuộc bang Maranhão, Brasil. Đô thị này có diện tích 1465,503 km², dân số năm 2007 là 73209 người, mật độ 49,95 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng.
13561-pinheiro-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)