User Tools

Site Tools


13562-pinheiros-la-gi

Pinheiros là một đô thị thuộc bang Espírito Santo, Brasil. Đô thị này có diện tích 975,056 km², dân số năm 2007 là 22097 người, mật độ 22,66 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng.
13562-pinheiros-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)