User Tools

Site Tools


13566-pio-ix-la-gi

Pio IX là một đô thị thuộc bang Piauí, Brasil. Đô thị này có diện tích 1948,843 km², dân số năm 2007 là 17184 người, mật độ 8,82 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng.
13566-pio-ix-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)