User Tools

Site Tools


13568-piquet-carneiro-la-gi

Piquet Carneiro là một đô thị thuộc bang Ceará, Brasil. Đô thị này có diện tích 587,887 km², dân số năm 2007 là 14746 người, mật độ 25,08 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng.
13568-piquet-carneiro-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)