User Tools

Site Tools


13573-piracanjuba-la-gi

Piracanjuba là một đô thị thuộc bang Goiás, Brasil. Đô thị này có diện tích 2405,114 km², dân số năm 2007 là 24377 người, mật độ 10,1 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng.
13573-piracanjuba-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)