User Tools

Site Tools


13575-piracuruca-la-gi

Piracuruca là một đô thị thuộc bang Piauí, Brasil. Đô thị này có diện tích 2380,511 km², dân số năm 2007 là 25535 người, mật độ 10,73 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
13575-piracuruca-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)